I skiftet til en verden med nye energikilder, vil fleksibilitet være din viktigste egenskap? I skiftet til en verden med nye energikilder, vil fleksibilitet være din viktigste egenskap?

Av Benoit Laclau

UK&I Consulting Managing Partner, Ernst & Young LLP

Leader of EY UK&I Consulting services. Helping the world’s leading organizations to achieve business transformation. Husband. Father. Golfer. Wine enthusiast.

6 minutters lesing 5 apr. 2019

Fleksibiliteten energiselskaper viser når de reagerer på de dynamiske betingelsene i dagens marked, vil være avgjørende for at de skal lykkes i fremtiden.

Energi. Hvor den kommer fra. Hvem som tilbyr den. Hvordan vi bruker den. Alt dette er i endring. Den globale energisektoren er på randen av en forbrukerledet, teknologisk aktivert overgang, og maktbalansen er i rask endring.

Overgangen innen energi vil skje med konstante endringer. Innen 2040 vil energibehovet ha økt med nesten en fjerdedel, hovedsakelig på grunn av befolkningsvekst og urbanisering. Etter hvert som flere land etterstreber avkarbonisering forventes andelen fornybare energikilder å nå 40 %, sammenlignet med dagens 25 %. Innovasjoner vil gjøre solcelle- og vindkraftsinstallasjoner som ikke er tilknyttet elektrisitetsnettet, elbiler, batterilagring og lignende, mer tilgjengelige og billigere. Nye teknologier, som kunstig intelligens, stordata-analyser, blokkjeder og tingenes Internett (IoT), vil støtte kunnskapsdrevne beslutninger som optimaliserer energiforsyningen, og vil gjøre det mulig for teknisk kunnskapsrike, kresne forbrukere og konkurrenter fra utenfor bransjen å utfordre tradisjonelle forretningsmodeller.

Dette betyr at vi innen 2050 vil ha et energisystem som vil være tilnærmet ugjenkjennelig i forhold til det vi har i dag. Og i dette fremtidige samfunnet vil elektrisitet være det foretrukne drivstoffet.

Men etter hvert som de globale energisystemene blir renere, billigere og mer effektive, vil elektrifiseringen også føre til endringer i kombinasjonen av ulike energikilder. Bruken av olje som transportdrivstoff vil møte hard konkurranse fra batteriteknologi. Naturgass vil erstatte kull som verdens nest største energikilde, styrt av krav fra industri- og kraftproduksjon. Og etter hvert som teknologiene blir mer levedyktige økonomisk sett, vil fornybare energikilder utfordre gass.

Forretningsmodeller, systemer og kontroller omveltes. Dette gir både risikoer og nye muligheter. Slike betydelige og gjensidig avhengige endringer vil kreve fleksibilitet fra energiselskaper mens de styrer tilpasningen til den nye normaltilstanden. 

Tilpasningen til viktige og gjensidig avhengige endringer vil kreve fleksibilitet fra energiselskaper mens de tilpasser seg til nye normaltilstander.

Forberedelse til konsekvensene av energiskiftet

Hurtigheten i energiskiftet fører allerede til radikale atferdsendringer. Eksisterende brukere mener i dag at solenergi i kombinasjon med batterilagringsløsninger er mer konkurransedyktige i forhold til nettforsynt energi. Samtidig inngår virksomheter langsiktige kraftsalgsavtaler (PPA-avtaler) med uavhengige kraftprodusenter, heller enn standard tjenesteleverandører, for å sikre en fornybar energiforsyning. Resultatet er at flere forbrukere er mindre avhengige av det tradisjonelle nettet, og dermed at et distribuert energisystem fremmes.

Elektrifisering av bygninger, varme, datasentre og det generelle økonomiske skiftet fra tunge til lettere industriområder, legger også en betydelig ny belastning på energisystemet.

Men det er elektrifisering av transport som ser ut til å virkelig endre spillet. Teknologiforbedringer vil føre til at ytelse og pris på elbiler (avgiftsnøytralt) blir på nivå med bensin- og dieselkjøretøy allerede på midten av 2020-tallet. Offentlig politikk og politiske mandater fremmer samtidig adopsjonen av elbiler. Det forventes faktisk at elbiler vil utgjøre 66 % av det globale salget av kjøretøy innen 2050.

Med utsikter til et større elektrisitetsvolum som strømmer både inn og ut av nettet, vil hele systemet måtte driftes annerledes for å opprettholde en pålitelig forsyning. Digitalisering vil også øke omfanget for mulige nettangrep, noe som krever større årvåkenhet for å holde forbindelsene robuste og sikre.

Hvis tilsynsmyndighetene skal kunne tilby smidige og risikobaserte mekanismer, som kan imøtekomme et marked under utvikling og muliggjøre innovasjon samt ivareta forbrukeren, vil de også måtte skifte fokus.

Tilsynsmyndighetene vil også måtte endre fokus hvis de skal levere smidige og risikobaserte mekanismer som kan imøtekomme et marked i stadig utvikling og muliggjøre innovasjon, samt ivareta forbrukeren.

Fleksibilitet og tilpasningsevne er avgjørende for å lykkes

Markedsendringene fører også til konkurranse. Teknologileverandører, globale giganter, bilprodusenter, detaljister, aggregatorer og mellommenn kjemper alle om en andel av energikundenes utgiftsposter. Disse selskapene er godt posisjonerte for å oppskalere investeringene og begynner allerede å legge byggesteinene for å konkurrere på tvers av elektrisitets-verdikjeden – fra vind- og solcelleanlegg (PV) i stor skala til energilagring, fra infrastruktur for lading av elbiler til tilkoblede enheter i hjemmet.

Når disse gjør sin inntreden må tradisjonelle leverandører granske seg selv nøye. De må vurdere sin fremtidige relevans for digitale forbrukere, som er digitalt tilkoblede og i økende omfang genererer sin egen energi. De må vurdere hva de kan gjøre annerledes for å holde på kundene, samtidig som de:

  • Drifter et pålitelig, effektivt og sikkert nett, samtidig som de maksimerer avkastningen på kapitalinvesteringer, samtidig som tradisjonelle finansieringskilder eroderer på grunn av flatt eller synkende salg.
  • Legger til rette for stigende volumer av periodiske, desentraliserte energiressurser (DER), i et nett som opprinnelig ble bygget for å muliggjøre enveis kraftstrømmer fra sentralisert kraftproduksjon.
  • Gir større verdi til kundene, hvis forventninger, påvirket av erfaringer i andre sektorer, øker.

Med så mange endringer i bransjen kan ikke tradisjonelle energiselskaper bare stå og se på. De må gjøre grunnleggende endringer i tjenestene de tilbyr, forretningsmodeller og i måten de konfigurerer og drifter nettene sine på, hvis de skal fortsette å konkurrere kommersielt.

Fleksibilitet vil være en betingelse for å lykkes. Energiselskaper bør:

  • Vurdere energiproduksjonen på nytt. I den nye energiverdenen betyr dette å investere i nye teknologier og distribusjonsmetoder for å integrere mer periodisk fornybar energi, samt for å fremme DER og imøtekomme et økt omfang av elbiler. Det vil også innebære å være direkte involvert med utviklere innen fornybar energi gjennom kraftsalgsavtaler (PPA-er).
  • Finne nye finansieringsmekanismer. Energiskiftet vil være både komplekst og kostbart for energiselskapene. De vil måtte skaffe nye finansieringskilder og samarbeide med myndigheter for å utvikle rammer som er fleksible nok til å oppmuntre til og belønne investeringer i et system bygget på klimavennlig fornybar energi, samt sørge for at alle markedsdeltakerne nyter godt av det mest effektive, kostnadseffektive og rettferdige resultatet.
  • Rask e-mobilitet. Etter hvert som elbiler blir allemannseie, må energiselskaper samarbeide med bil- og teknologiselskaper, statlige instanser og tilsynsmyndigheter for å betjene e-mobilitetsløsninger og for å gjøre elektrisk transport levedyktig.
  • Kontakt med kunder. Energiselskaper må gå fra å være leverandører til å være partnere, og til å tenke om igjen om hvordan de engasjerer kunder. De kan fokusere på å forbedre kundeopplevelsen, samtidig som de utvider tilbudet sitt innenfor områder som smarte husholdningsapparater, solenergi og elbiler, i samarbeid med eksterne leverandører.

For å bli en virksomhet med en fremtid, gi slipp på gamle metoder

Til syvende og sist må energiselskaper ta bevisste og strategiske valg.

Noen energiselskaper tar risikoer. De ser på skiftet som en mulighet til å innovere og operere kommersielt utenfor rammen av de tradisjonelle lovbestemte normene. De kan konkurrere mot nye aktører i markedet, eller delta i virksomheter utover sin kjernekompetanse. De kan også samarbeide med selskaper fra andre bransjer for å kunne levere avanserte energi- og e-mobilitetsløsninger.

Noen energiselskaper tar risikoer. De ser på skiftet som en mulighet til å innovere og operere kommersielt utenfor rammen av de tradisjonelle normene.

Andre er mer konservative. De holder seg til forretningsmodellene de allerede har, men leter etter måter å forbedre driftseffektiviteten på. De må imidlertid være oppmerksomme på realkapital som skrotes før investeringene har tjent seg inn, samt for risikoen som kommer fra å drive en nullmarginvirksomhet som er avhengig av statlige subsidier.

Noen selskaper vil gjøre begge deler. Med en todelt strategi kan de innovere og utvikle nye forretningsmodeller, samtidig som kjernevirksomheten kjøres som før.

Uansett respons er tiden ikke på deres side. For å lykkes i fremtiden må energiselskaper omstille seg og skape seg om til de selskapene de ønsker å bli, i stedet for å klamre seg til hva de en gang var. Driftsmodellen de utvikler, må passe til visjonen om en elektrifisert og avkarbonisert fremtid for energi, som retter seg etter den konstante endrede markedsdynamikken og skiftende maktbalansen.

NextWave Energy

For å lykkes i fremtiden må energiselskaper omstille seg og skape seg om til de selskapene de ønsker å bli, i stedet for å klamre seg til hva de en gang var.

Oppdag mer

Sammendrag

Det skjer flere betydelige endringer samtidig innenfor energisektoren. Hvor godt energiselskaper tilpasser seg etter de dynamiske markedsforholdene, vil i fremtiden avgjøre resultatene og konkurranseevnen deres. Å vurdere energiproduksjonen på nytt, finne nye finansieringsmekanismer, fremme rask e-mobilitet og å bli mye mer kundesentriske, bør være høyt prioriterte faktorer. Men det er ingen tid å miste.

Om denne artikkelen

Av Benoit Laclau

UK&I Consulting Managing Partner, Ernst & Young LLP

Leader of EY UK&I Consulting services. Helping the world’s leading organizations to achieve business transformation. Husband. Father. Golfer. Wine enthusiast.