Case Study
The better the question. The better the answer. The better the world works.
Case Study

Hvordan en digital økosfære bidrar til å gi pasienter individualisert behandling

EY hjalp ledende farmasøytiske selskaper å utvikle driftsmodell og infrastruktur for en transformerende terapeutisk tilnærming.

Sykepleier som skanner en etikett på en pasients medisin
(Chapter breaker)
1

Jo bedre spørsmål

Hvordan kan individualisert celle- og genterapi bli virkelighet?

Hvert år frem mot 2030 vil det oppstå 23,6 millioner nye tilfeller av kreft over hele verden, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

Kampen mot kreft har gjort store fremskritt de siste 30 årene. Andelen overlevende er doblet, og mennesker lever lenger med kreft enn noen gang før. Nye behandlingsformer hjelper pasienter med å utsette sykdomsutviklingen eller redusere risiko for tilbakefall, samtidig som de forbedrer den generelle livskvaliteten.

Økende antall tilfeller av kreft

23,6 millioner

nye tilfeller av kreft i verden i 2030, ifølge WHO.

Kreft er imidlertid fortsatt en av verdens mest presserende utfordringer innen helsevesenet. På grunn av en aldrende og voksende befolkning over hele verden, vil det bli flere kreftpasienter som trenger behandling. I følge WHO vil det være 23,6 millioner nye tilfeller av kreft over hele verden i 2030, og det er viktig at vitenskapelige og teknologiske fremskritt overgår den økende belastningen av denne dødelige sykdommen.  

Vi gjør fortsatt raske fremskritt med ny kunnskap om mekanismene som ligger til grunn for kreft. Dette har gjort det mulig å utvikle behandlingsformene for de fleste krefttyper, fra den tradisjonelle "one-size-fits-all"-tilnærmingen til en behandling tilpasset den enkelte pasientens spesifikke sykdomsbilde. Målene med slik individualisert behandling er å kunne analysere en pasients svulst for genetiske avvik, utvikle et medikament (eller kombinasjon av medikamenter) som er rettet mot disse avvikene og spore svulstenes respons ved hjelp av molekylære markører.

Mens målrettede behandlinger som virker på bestemte molekylære mål har vært i fokus for utvikling av kreftmedisiner det siste tiåret, er vi vitne til fremveksten av individualiserte behandlinger som unikt retter seg mot hver pasients spesifikke skreddersydde behov. Individualiserte behandlinger kan ha mange former (f.eks. adoptiv celleimmunterapi, peptid- eller mRNA-baserte vaksiner, genbaserte). De første få behandlingsformene som bygger på adaptiv celleimmunoterapi (CAR-T-celler) har allerede blitt godkjent for markedsføring, og andre behandlingsformer rettet mot spesifikke mutasjoner ser svært lovende ut i kliniske studier i tidlig fase. 

«Individualiserte behandlingsformer kan forbedre utfallet av kreft dramatisk, og de kan lindre belastningen disse alvorlige sykdommene medfører,» sier Pamela Spence, leder for EY Global Health Sciences and Wellness Industry. «Dette er ikke bare et kvantesprang for kreftbehandling. Det har også potensial for en rekke andre sykdommer som rammer hardt.»

Dette endrede kliniske paradigmet innen kreftmedisin, fra massebehandling til en individualisert «N av 1»-tilnærming, har betydelige implikasjoner for de forskjellige involverte interessentene, inkludert pasienter, institusjoner, leverandører av helsetjenester, forsikringsselskaper/betalere, og legemiddelindustrien. Hos EY har vi undersøkt hvordan vi kan bidra til å transformere onkologisk pleie (og muligens en kur) og andre kroniske tilstander ved å muliggjøre effektive, hurtige og sikre, individualiserte behandlingsformer i kommersiell målestokk.

Driftskravene for individualisert behandling

Et av de viktigste kravene for å flytte kreftbehandling over til en individualisert ‹N of 1»-tilnærming, er å ha en driftsmodell og forsyningskjede på plass som kan sørge for at hver enkelt behandling er utformet, produsert, levert og administrert til riktig pasient, til riktig tid og sted, hver gang. Hovedutfordringen utover «N of 1»-produksjon er logistikken som kreves, inkludert systemer, prosesser, opplæring og adferdsendring som er nødvendig for å koordinere den nøyaktige og tidsriktige strømmen av materialer og informasjon over en fullstendig verdikjede som omfatter flere virksomheter som ikke er tilknyttet hverandre.

«Virkelig individualisert behandling krever at du har et feilfritt resultat fra begynnelse til slutt. Det betyr at du trenger en idiotsikker verdikjede med langt bedre gjennomsiktighet og en forståelse i sanntid av hva som skjer til enhver tid med hver enkelt pasient gjennom hele behandlingsforløpet. Og siden pasienter allerede er ganske syke, må det ta så lite tid som mulig», sier Karl Roberts, administrerende direktør for Strategy & Operations, Transaction Advisory Services, Ernst & Young LLP.

«Som sentral rådgiver for store globale bioteknologiselskaper, innså vi at det er et presserende behov for å hjelpe kunder med å takle de mange utfordringene med å bringe individualiserte behandlinger ut på markedet», sier Adlai Goldberg, leder for EY Global Digital, Social and Commercial Innovation Life Sciences. «Hvordan går vi løs på denne utfordringen? Utgangspunktet er å stille de riktige spørsmålene.»

Medisinsk forsker sammenligner DNA-tråder
(Chapter breaker)
2

Jo bedre svar

Hvordan utforme en ny driftsmodell og muliggjøre en digital økosfære

Omstrukturering av forsyningskjede, prosesser og verktøy i den farmasøytiske industrien kan gi pasienten virkelig individualisert celle- og genterapi til riktig tid og sted, hver gang.

Et tverrfaglig EY-team studerte hvert steg i verdikjeden og spurte seg hvilke problemer som kunne oppstå. Hva må endres i eksisterende forsyningskjede og infrastruktur for å løse problemene? Hvordan kunne EY bidra til en effektiv løsning som muliggjør bruk av individualisert behandling i stor målestokk?  For å finne den best egnede tilnærmingen, søkte teamet dypt blant EYs varierte og tverrfaglige ressurser. De rette erfaringene ble hentet frem, og de beste i organisasjonen kom sammen for å løse det komplekse problemet.

Hvordan håndtere typiske utfordringer på hvert trinn

  • Genetisk prøvetaking og sekvensering: I en individualisert behandling vil det være viktig å innhente pasientens blod- og tumorbiopsi, analysere genetisk sammensetning, identifisere genetiske mutasjoner i svulsten og deretter utvikle en behandling som er målrettet mot spesifikke genetiske mutasjoner. Det eksisterer imidlertid foreløpig ingen bransjestandard for å utføre genetisk sekvensering på nødvendig nøyaktighetsnivå og i kommersiell målestokk til å betjene et globalt marked. Nøkkelspørsmålet var derfor hvordan vi kan skape et miljø der dette kan bli virkelighet.
  • Transportlogistikk: Å flytte, ikke bare pasientprøver, men veldig store mengder pasientdata trygt og sikkert, er en sentral utfordring for å kunne innføre individualiserte behandlingsformer. For eksempel betyr kryssing av landegrenser å krysse forskjellige lovverk, som kan ha forskjellige bestemmelser knyttet til overføring av data, vev og terapeutiske produkter. Det var nødvendig å finne tilnærminger som gjorde at ende-til-ende-operasjoner kunne gjennomføres innenfor forskjellige juridiske og regulatoriske regimer. 
  • Administrering av behandlingene: I dag blir de fleste kreftmedisiner administrert til tusenvis av mennesker, så hvordan vil helsesystemer og onkologer håndtere spørsmålet om å motta, lagre og administrere en behandling som kun er beregnet på én enkelt pasient? EY-teamet gjennomførte markedsundersøkelser av mer enn 150 spesialister (praktiserende onkologer, onkologiledere, helsepersonell, betalere og andre interessenter) på tvers av flere geografiske områder (USA, Frankrike, Tyskland, Spania), for å sammenstille disse dataene. Formålet var å forstå dagens paradigme og hva som ønskes av adferds- og prosessendringer fra et kommersielt ståsted.  
  • Behandlingshåndtering: Ettersom levealderen etter kreftdiagnose og -behandling fortsetter å øke, er det en voksende erkjennelse av behovet for å imøtekomme pasienters helse, velvære, emosjonelle og psykososiale behov fra diagnosetidspunktet gjennom behandling og overlevelse. Det viktigste spørsmålet var hvordan man kunne utnytte den store datamengden som ble samlet om pasienten til å forbedre pasientenes generelle helse og livskvalitet. Dette kunne skje ved å foreslå passende behandlingsformer for å unngå overbehandling, ved tilfeller med flere samtidige sykdommer eller ved å foreslå passende livsstilsendringer.

Videre er det nødvendig med nye verktøy som engasjerer pasienter i egen omsorg, for eksempel nettprogrammer for symptomovervåking, psykologisk støtte og generell helseadministrasjon. Disse nye behandlingsformene gir en unik mulighet til å engasjere pasienter direkte og gi dem muligheten til å ta bedre kontroll over behandlingen og egen generell helse. Spørsmålet var hvordan man kan få det til i et administrasjonssystem for ende-til-ende-behandling.

«Ved å avgi vevsprøver og genetiske og kliniske data, gir pasienter uvurderlig informasjon og bidrar til innovasjon som bærer bud om bedre behandlinger for dem selv og andre. Vi må utvikle tilnærmingsmåter som gir pasienter større kontroll over sine helsedata, og som hjelper dem å ta mer informerte beslutninger angående egen behandling og generelle helse», sier Spence.

Bygge en fullt sammenkoblet infrastruktur for data, muligheter og tjenester med Microsoft

I samarbeid med Microsoft har et tverrfaglig EY-team fra flere geografiske områder og bransjer utviklet en privat, sikker informasjonsutveksling og relaterte ende-til-ende-tjenester som muliggjør pålitelig levering av individualiserte behandlinger mot kreft og andre kroniske sykdommer. Dette er en fullstendig sammenkoblet infrastruktur for data, med tilhørende funksjoner og tjenester, som vi kallerPointellisTM.

PointellisTM introduserer nye bransjedatafunksjoner som er innrettet på å muliggjøre seks viktige funksjonsområder i den digitale økosfæren:

  • Biometrisk kjede med identitet og forvaring, for å spore og følge vevs- og blodprøver fra behandlingsstedet hvor pasienten først kommer inn i systemet, hele veien gjennom administrasjonen av medisinen.
  • Forsyningskjede, som tar høyde for innmelding, tidsplanlegging, etterspørsel og kapasitetsplanlegging samt koordinering av logistikk og leveranser.
  • Pasientengasjement, for å dele ønsket informasjon og holde pasienten engasjert gjennom ventetiden, og også gi informasjon om behandling og sykdomsforløp.
  • Omsorgsledelse, for å gi onkologer og helsepersonell som behandler og pleier disse kritisk syke pasientene oppdatert informasjon og beslutningsstøtte basert på mengden av data som er innhentet over plattformen.
  • Behandlingsutfall, for å måle mer nøyaktig og tillate tilbydere, helsesystemer, betalere og produsenter å tilpasse behandlingen og maksimere den kliniske gevinsten.
  • Ressurstildeling, for å håndtere kompleksiteten ved å betale alle som er involvert i vellykket behandling av en pasient.

Ved å aktivere hvert av disse viktige funksjonsområdene tar PointellisTM sikte på å bygge en ende-til-ende-løsning slik at hver enkelt kunde kan styre sin egen økosfære og levere fremtidens individualisert celle- og genterapi.

«Partnerskapet med Microsoft gir EYs ingeniørteam tilgang til de nyeste Azure-tjenestene og arbeidsmåtene. Med disse Azure-tjenestene er EY-team i stand til raskt å bygge, teste og distribuere plattformen og funksjonene som gjør det mulig å utveksle informasjon til sentrale onkologiske interessenter i den digitale økosfæren», sier Frank Traina, administrerende direktør, Digital & Emerging Technologies, Data og Analytics, Ernst & Young LLP. EY-teamet gir kundene støtte til beslutningen om å kjøpe, samarbeide eller bygge mulighetene for å levere denne økosfæren. Joint ventures, alliansestyring og andre partnerskapstrukturer vil være avgjørende for å bygge og koble sammen de forskjellige ressursene og systemene som trengs. Nye insentivstrukturer og resultatmålinger er også nødvendig for å holde økosfæren driftsmessig og økonomisk levedyktig for alle interessentene.

«Å kombinere EYs og Microsofts erfaring var grunnleggende for å utvikle PointellisTM, som kobler sammen de mange interessentene som er involvert i å tilby individualiserte behandlinger», sier Adlai Goldberg, Leder for EY Global Digital, Social and Commercial Innovation Life Sciences. « PointellisTM muliggjør en forsyningskjede som er like skreddersydd som selve behandlingen, en for hver enkelt pasient. Den sikrer håndteringskjede og identitet; validerer hver overlevering fra pasient til produsent og tilbake igjen, og sikrer at pasienter behandles trygt og sikkert.»

Kvinnelig pasient som smiler sammen med sin datter på et sykehus
(Chapter breaker)
3

Jo bedre vil verden fungere

Et kvantesprang for kreftbehandling ... og for kroniske lidelser

Den nye digitale økosfæren fremskynder flyt av informasjon langs hele verdikjeden, og den bidrar til at pasienter får den behandlingen de trenger.

By enabling this digital ecosphere, EY and Microsoft are laying the foundation that will bring the potential of individualized treatments to a global market.

And this won’t be the end of the road. To implement individualized care properly there needs to be transformation across the industry and the health care ecosystem.

The different stakeholders involved in providing care need to rethink their operating model and develop an entirely new value chain. One that requires timely, error-free coordination, communication and hand-offs between often-disconnected health care stakeholders; the secure sharing of unprecedented amounts of medical and genetic data; and the efficient transportation of sensitive, patient-specific blood samples, biopsy tissue and the resulting individualized therapies.

“We’re approaching a major inflection point in driving the transformation of oncology care to dramatically improve outcomes, extend and improve the quality of lives and greatly reduce human suffering,” says Roberts. “What a remarkable way to help build a better working world.”The fight against cancer has made huge strides over the past 30 years. Survival rates have doubled and people are living longer with cancer than ever before. Novel treatments are helping patients delay the worsening of their disease or lower the chance of recurrence, while improving their overall quality of life.

Individualized therapies can dramatically improve patient outcomes and help alleviate the burden of cancer and other chronic diseases. EY and Microsoft are laying the foundation to enable these revolutionary therapies reach patients in need and transform oncology care and other chronic conditions worldwide. Please visit PointellisTM  to learn more.

Utforsk digital transformering fra alle vinkler

EY-innsikt om digital transformering kan hjelpe deg til å skape nye verdier og skape fremtidens foretak. 

Oppdag mer

Om denne artikkelen