1 apr 2020
Endringer i skattereglene mv. som følge av virusutbruddet

Endringer i skattereglene mv. som følge av virusutbruddet

med

EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY Norge er et globalt oppkoblet, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

1 apr 2020
Relaterte temaer Skatt Jus COVID-19

vis ressurser

Mange virksomheter opplever tøffe økonomiske tider som følge av utbruddet av Covid-19-viruset. Dette kan føre til underskudd og likviditetsproblemer. For å bedre situasjonen for næringslivet har det blitt fremmet flere forslag til enkelte endringer bl.a. i skatte- og avgiftsreglene. 

Artikkelen er oppdatert med de siste endringene på skatte- og avgiftsområdet per 1. april 2020. Oversikt over endringer på merverdiavgiftsområdet finner du her.

Tilbakeføring av skattemessig underskudd 

Det er vedtatt en midlertidig adgang for aksjeselskaper mv. til å kunne tilbakeføre inntil 30 millioner kroner av skattemessig underskudd i 2020 mot beskattet overskudd i 2019 og/eller 2018 (positiv alminnelig inntekt). Ordningen gjelder for det enkelte selskap dvs. underskudd i et selskap i 2020 kan kun reverseres mot det samme selskapet i 2019 og/eller 2018 (ingen konserntilnærming). Underskudd i 2020 som tilbakeføres etter ordningen bortfaller og kan ikke fremføres til 2021 og senere år. 

Tilbakeføringsadgangen skal gjelde aksjeselskap og lignende selskap/innretninger som får sin inntekt fastsatt på samme måte som aksjeselskap, herunder norske filialer av utenlandske foretak med begrenset ansvar. Personlige næringsdrivende faller derfor utenfor ordningen.

Rent teknisk beregnes dette som et skattefradrag på 22 prosent (25 prosent for finansskattepliktige foretak) på grunnlag av årets underskudd, begrenset til positiv alminnelig inntekt for 2018 og 2019. Fradraget gis automatisk, uten noe krav fra selskapet. Selskaper som eventuelt ikke ønsker å være omfattet av ordningen, må kreve dette særskilt.

Aksjeselskaper betaler skatten for 2020 i 2021. Likviditetsvirkningen kommer altså først i 2021, men Regjeringen antar at ordningen kan gi bedre tilgang til kortsiktig lån i en overgangsperiode. 

Tilpasninger ved bruk av konsernbidrag for inntektsåret 2019?

Konsern bør undersøke om konsernbidrag for inntektsåret 2019 kan gis slik at utnyttelsesmulighetene for tilbakeføring etter denne ordningen optimaliseres. 

Det kan f.eks. være et selskap i konsernet som har positiv skattepliktig inntekt i 2019, men som sannsynligvis vil gå med skattemessig underskudd i 2020. Det bør da vurderes om det ikke skal avgis konsernbidrag med skattemessig effekt fra dette selskapet for 2019, men at det heller avgis konsernbidrag fra et annet konsernselskap som har positiv skattepliktig inntekt i 2019 og som forventes å ville ha positiv skattepliktig inntekt også i 2020. 

Motsatt bør en se på muligheten for å «rute» konsernbidrag til selskaper som forventes å gå med skattemessig underskudd i 2020, slik at det skapes en positiv skattepliktig inntekt i 2019 som skattemessig underskudd i 2020 kan motregnes mot. 

Som alltid må det også tas stilling til den effekten konsernbidrag vil ha på rentefradragsrammen hvis det aktuelle selskapet er omfattet av rentebegrensningsregelen.

Finansdepartementet har uttalt at enkelte tilpasninger til regelen om tilbakeføring av underskudd kan gjennomskjæres etter den lovfestede omgåelsesnormen i skatteloven § 13-2. Etter vår vurdering vil en optimal tilpasning til regelen ved bruk av konsernbidrag i 2019 ikke være et typisk gjennomskjæringstilfelle. I tillegg til den skattemessige konsolideringen innebærer konsernbidrag også en likviditetsoverføring, som har en betydelig forretningsmessig egenverdi/realitet. 

Gjennomskjæringsrisiko kan imidlertid foreligge dersom det utløses latente skattemessige tap i 2020 kun med det formål å utnytte tilbakeføringsadgangen. 

Utsatt innbetaling av formuesskatt ved regnskapsmessig underskudd 

Personlige skattytere skal som utgangspunkt betale skatt på samlet formue over 1,5 millioner kroner, med en skattesats på 0,85 %. 

Som en midlertidig likviditetshjelp til de personlige eierne av disse virksomhetene er det vedtatt en regel som innebærer at personlige eiere av regnskapspliktige virksomheter som ender med negativt regnskapsmessig årsresultat, alternativt konsernresultat, i 2020 høyere enn kr 30 000 kan søke om ett års betalingsutsettelse. Betalingsutsettelse for formuesskatt for 2020 gis inntil ett år slik at denne betales i 2022 istedenfor i 2021. 

Skattytere som kan sannsynliggjøre at virksomheten vil gå med underskudd i 2020, kan søke om fritak for forskuddstrekk eller forskuddsskatt for virksomhetsformue for de gjenstående betalingsterminene i 2020.

Ordningen vil gjelde aksjer i både børsnoterte og ikke-børsnoterte selskaper. Det er heller ikke noe krav om at selskapet driver virksomhet, noe som innebærer at aksjer i holdingsselskaper vil være omfattet av ordningen. Videre presiseres at også andeler i selskap med deltakerfastsetting og enkeltpersonsforetak omfattes av ordningen. For eiere av enkeltpersonsforetak vil ordningen gjelde for den del av formuen som kan tilordnes enkeltpersonforetakets virksomhet, forutsatt at de øvrige vilkårene for betalingsutsettelse er oppfylt. Ordningen med utsettelse gjelder ikke formue i land utenfor EØS.

Fristutsettelsen vil for øvrig bli ansett som et lån fra staten og vil derfor bli tillagt rente.

Flytting av verdsettelsestidspunkt for ikke-børsnoterte aksjer?

Formuesverdien av ikke-børsnoterte aksjer per 31.12.2020 verdsettes til andel av selskapets skattemessige formue per 01.01.2020. Det vil si verdsettelsen forskyves bakover til inntektsårets inngang. Ved visse kapitalendringer i 2020 skal imidlertid aksjene verdsettes til selskapets formuesverdi per 31.12.20. Ved underskudd i 2020 kan det være aktuelt å vurdere en kapitalendring slik at man blir formuesbeskattet for verdiene per 31.12.20, da disse verdiene vil kunne være lavere enn verdiene per 01.01.2020.

Betalingsutsettelser

For å bedre likviditetssituasjonen for personlige næringsdrivende og aksjeselskaper er det gitt utsettelser med betaling av enkelte terminer for forskuddsskatt, merverdiavgift og arbeidsgiveravgift. Det vil ikke påløpe renter som følge av utsettelsene. Det må leveres MVA-melding, A-melding etc. innen fristen selv om betalingsfristen er utsatt.

Vi har laget en oversikt over betalingsutsettelser og satsreduksjoner for skatt og avgift, som du finner her.

Arbeidsgiveravgift: forslag om midlertidig reduksjon med 4 prosentpoeng

Arbeidsgiveravgiften foreslås midlertidig nedsatt med 4 prosentpoeng i én termin (mai-juni 2020). Formålet er å styrke grunnlaget for nye ansettelser i bedriftene. Et forslag til redusert arbeidsgiveravgift vil legges frem i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2020 12. mai.

Særlige tiltak for flybransjen

Som en følge av at de økonomiske konsekvensene av virusutbruddet synes å være spesielt store for luftfarten, er det vedtatt å midlertidig:

  • avskaffe flypassasjeravgiften i perioden 1. januar 2020 til 31. oktober 2020.
  • avskaffe samtlige flyplassavgifter til og med 30. juni

Redaksjonen i EY
Bjørgun Jønsberg – Ansvarlig redaktør, Selskapsbeskatning, Mobil: +47 982 06 168
Henrik B Fantoft-Seielstad, Selskapsbeskatning, Mobil: +47 958 07 895

Sammendrag

Få oversikt over Regjeringens forslag til endringer på skatte- og avgiftsområdet per 1. april 2020.

om denne artikkelen

med

EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY Norge er et globalt oppkoblet, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Relaterte temaer Skatt Jus COVID-19