12 jun. 2020
Endringer i skattereglene mv. som følge av virusutbruddet

Endringer i skattereglene mv. som følge av virusutbruddet

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

12 jun. 2020
Relaterte temaer Skatt Jus COVID-19

Mange virksomheter opplever tøffe økonomiske tider som følge av utbruddet av Covid-19-viruset. Dette kan føre til underskudd og likviditetsproblemer. For å bedre situasjonen for næringslivet har det blitt fremmet flere forslag til enkelte endringer bl.a. i skatte- og avgiftsreglene. 

Artikkelen er oppdatert med de siste endringene på skatte- og avgiftsområdet per 13. juli 2020. Oversikt over endringer på merverdiavgiftsområdet finner du her.

Tilbakeføring av skattemessig underskudd 

Det er vedtatt en midlertidig adgang for aksjeselskaper mv. til å kunne tilbakeføre inntil 30 millioner kroner av skattemessig underskudd i 2020 mot beskattet overskudd i 2019 og/eller 2018 (positiv alminnelig inntekt). Ordningen gjelder for det enkelte selskap dvs. underskudd i et selskap i 2020 kan kun reverseres mot det samme selskapet i 2019 og/eller 2018 (ingen konserntilnærming). Underskudd i 2020 som tilbakeføres etter ordningen bortfaller og kan ikke fremføres til 2021 og senere år. 

Tilbakeføringsadgangen skal gjelde aksjeselskap og lignende selskap/innretninger som får sin inntekt fastsatt på samme måte som aksjeselskap, herunder norske filialer av utenlandske foretak med begrenset ansvar. Personlige næringsdrivende faller derfor utenfor ordningen.

Rent teknisk beregnes dette som et skattefradrag på 22 prosent (25 prosent for finansskattepliktige foretak) på grunnlag av årets underskudd, begrenset til positiv alminnelig inntekt for 2018 og 2019. Fradraget gis automatisk, uten noe krav fra selskapet. Selskaper som eventuelt ikke ønsker å være omfattet av ordningen, må kreve dette særskilt.

Aksjeselskaper betaler skatten for 2020 i 2021. Likviditetsvirkningen kommer altså først i 2021, men Regjeringen antar at ordningen kan gi bedre tilgang til kortsiktig lån i en overgangsperiode. 

Tilpasninger ved bruk av konsernbidrag for inntektsåret 2019?

Konsern bør undersøke om konsernbidrag for inntektsåret 2019 kan gis slik at utnyttelsesmulighetene for tilbakeføring etter denne ordningen optimaliseres. 

Det kan f.eks. være et selskap i konsernet som har positiv skattepliktig inntekt i 2019, men som sannsynligvis vil gå med skattemessig underskudd i 2020. Det bør da vurderes om det ikke skal avgis konsernbidrag med skattemessig effekt fra dette selskapet for 2019, men at det heller avgis konsernbidrag fra et annet konsernselskap som har positiv skattepliktig inntekt i 2019 og som forventes å ville ha positiv skattepliktig inntekt også i 2020. 

Motsatt bør en se på muligheten for å «rute» konsernbidrag til selskaper som forventes å gå med skattemessig underskudd i 2020, slik at det skapes en positiv skattepliktig inntekt i 2019 som skattemessig underskudd i 2020 kan motregnes mot. 

Som alltid må det også tas stilling til den effekten konsernbidrag vil ha på rentefradragsrammen hvis det aktuelle selskapet er omfattet av rentebegrensningsregelen.

Finansdepartementet har uttalt at enkelte tilpasninger til regelen om tilbakeføring av underskudd kan gjennomskjæres etter den lovfestede omgåelsesnormen i skatteloven § 13-2. Etter vår vurdering vil en optimal tilpasning til regelen ved bruk av konsernbidrag i 2019 ikke være et typisk gjennomskjæringstilfelle. I tillegg til den skattemessige konsolideringen innebærer konsernbidrag også en likviditetsoverføring, som har en betydelig forretningsmessig egenverdi/realitet. 

Gjennomskjæringsrisiko kan imidlertid foreligge dersom det utløses latente skattemessige tap i 2020 kun med det formål å utnytte tilbakeføringsadgangen. 

Utsatt innbetaling av formuesskatt ved regnskapsmessig underskudd 

Personlige skattytere skal som utgangspunkt betale skatt på samlet formue over 1,5 millioner kroner, med en skattesats på 0,85 %. 

Som en midlertidig likviditetshjelp til de personlige eierne av disse virksomhetene er det vedtatt en regel som innebærer at personlige eiere av regnskapspliktige virksomheter som ender med negativt regnskapsmessig årsresultat, alternativt konsernresultat, i 2020 høyere enn kr 30 000 kan søke om ett års betalingsutsettelse. Betalingsutsettelse for formuesskatt for 2020 gis inntil ett år slik at denne betales i 2022 istedenfor i 2021. 

Skattytere som kan sannsynliggjøre at virksomheten vil gå med underskudd i 2020, kan søke om fritak for forskuddstrekk eller forskuddsskatt for virksomhetsformue for de gjenstående betalingsterminene i 2020.

Ordningen vil gjelde aksjer i både børsnoterte og ikke-børsnoterte selskaper. Det er heller ikke noe krav om at selskapet driver virksomhet, noe som innebærer at aksjer i holdingsselskaper vil være omfattet av ordningen. Videre presiseres at også andeler i selskap med deltakerfastsetting og enkeltpersonsforetak omfattes av ordningen. For eiere av enkeltpersonsforetak vil ordningen gjelde for den del av formuen som kan tilordnes enkeltpersonforetakets virksomhet, forutsatt at de øvrige vilkårene for betalingsutsettelse er oppfylt. Ordningen med utsettelse gjelder ikke formue i land utenfor EØS.

Fristutsettelsen vil for øvrig bli ansett som et lån fra staten og vil derfor bli tillagt rente.

Flytting av verdsettelsestidspunkt for ikke-børsnoterte aksjer?

Formuesverdien av ikke-børsnoterte aksjer per 31.12.2020 verdsettes til andel av selskapets skattemessige formue per 01.01.2020. Det vil si verdsettelsen forskyves bakover til inntektsårets inngang. Ved visse kapitalendringer i 2020 skal imidlertid aksjene verdsettes til selskapets formuesverdi per 31.12.20. Ved underskudd i 2020 kan det være aktuelt å vurdere en kapitalendring slik at man blir formuesbeskattet for verdiene per 31.12.20, da disse verdiene vil kunne være lavere enn verdiene per 01.01.2020.

Endringer i avskrivningsreglene og i opsjonsbeskatningsreglene

Stortinget har på bakgrunn av regjeringens forslag til endringer i avskrivningsreglene i revidert nasjonalbudsjett vedtatt:

 • Innføring av en midlertid ordning med startavskrivninger på 30 % (mot normalt 20 %) for nyervervede driftsmidler i saldogruppe d (maskiner mv.). Dette vil også gjelde for påkostninger som foretas på eldre driftsmidler i 2020.
 • Innføring av en forskriftshjemmel som gir Finansdepartementet adgang til å lage en egen midlertidig skattemessig saldogruppe for skip (utenfor tonnasjeskatteordningen) i nærskipsfart, med en avskrivningssats på 20 % (mot normalt 14 %), er omtalt i proposisjonen, men departementet anbefaler at dette ikke innføres.
 • De økte avskrivningssatser skal ikke gjelde for driftsmidler som er ervervet fra nærstående part (definert som eierskap eller kontroll på minst 50%).

Det er også vedtatt endringer i opsjonsbeskatningen for oppstartsselskaper. Den eksisterende ordningen utvides ved at:

 • maksimalt antall ansatte økes fra 12 til 25
 • grensen for samlede driftsinntekter og balansesum økes fra maksimalt 16 til 25 millioner kroner
 • alle ansatte i selskapet som ellers kvalifiserer for ordningen skal kunne delta, ikke kun dem som er ansatt etter 1. januar 2018

Utvidelsen av ordningen er avhengig av EFTAs overvåkningsorgans (ESA) godkjennelse.

Forslag om økt formuesrabatt for næringskapital til 35 %

Regjeringen ønsker å støtte opp om norske eiere og gjøre det mer lønnsomt å kanalisere privat sparing til investeringer i næringsvirksomhet, og foreslår derfor å øke verdsettelsesrabatten på aksjer og driftsmidler mv. fra 25 % til 35 % fra inntektsåret 2020. Den foreslåtte rabatten på 35 % omfatter aksjer, egenkapitalbevis, aksjeandelen i andeler i verdipapirfond, andeler i selskap med deltakerfastsetting samt driftsmidler, herunder næringseiendom.

Skattyters fradrag for gjeld skal reduseres forholdsmessig når skattyter eier eiendeler som omfattes av verdsettelsesrabatten. Denne gjeldsreduksjonen foreslås økt tilsvarende til 35 %.

Dersom forslaget blir vedtatt bør det vurderes å nedsette forskuddsskatt for formuesskatt i 2020.

Utvidelse av skatteinsentivordning for investeringer i oppstartsselskap

Etter dagens skatteinsentivordning kan personlige investorer få skattemessig fradrag for aksjeinnskudd i små oppstartsselskap. Fradraget er begrenset til 500 000 kroner for investor, og fradragsberettigede aksjeinnskudd er begrenset til 1,5 millioner kroner per foretak.

Stortinget har på bakgrunn av regjeringens forslag vedtatt å heve beløpsgrensene til 1 million kroner per investor, og at grensen for aksjeinnskudd i foretakene økes til 5 millioner kroner. I tillegg er det som et midlertidig tiltak for inntektsårene 2020 og 2021 vedtatt at ordningen utvides slik at personlige investorer kan omfatte ansatte og deres nærstående.

Forslag om økt skattefri fordel ved kjøp av aksjer i arbeidsgiverselskapet

For å legge til rette for at ansatte i større grad kan tilbys aksjer i arbeidsgiverselskapet som en del av avlønningen, har Stortinget på bakgrunn av regjeringens forslag vedtatt å øke den skattefrie fordelen ved erverv av aksjer til underkurs fra 3 000 til 5 000 kroner.

Redusert verdsettelsesrabatt for primærboliger med høy verdi

Regjeringen varsler at den vil foreslå å øke verdsettelsen av primærboliger med høy verdi fra inntektsåret 2021. Regjeringen legger opp til å redusere verdsettelsesrabatten for primærboliger fra 75 % til 50 % for den delen av beregnet omsetningsverdi som overstiger 15 mill. kroner.

Det tas sikte på at et forslag vil fremmes i budsjettet for 2021.

Flertallet i Stortingets finanskomité tok dette til etterretning i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett.

Midlertidige endringer i petroleumsskattereglene

Stortinget vedtok 12. juni 2020 en midlertidig tiltakspakke for den norske olje- og gassnæringen. Den midlertidige tiltakspakken innebærer følgende endringer i petroleumsskattereglene:

 • Selskaper kan avskrive 100 % av alle investeringer som gjøres i 2020 og 2021 mot særskattegrunnlaget. Forslaget omfatter videre investeringer i henhold til planer for utbyggingsprosjekter som er innsendt før 1. januar 2023 og godkjent av myndighetene før 1. januar 2024, frem til produksjonsstart.
 • Fradragsretten for rentekostnader beregnes på grunnlag av skattemessig nedskrevet verdi av driftsmidlene i særskattegrunnlaget. I sammenheng med forslaget om umiddelbar avskrivning av 100 % av investeringene i særskattegrunnlaget, betyr dette at oljeselskapene kun vil kunne kreve 22 % fradrag for rentekostnader knyttet til investeringer omfattet av de midlertidige tiltakene.
 • Økning av ekstrafradraget i særskattegrunnlaget («friinntekt») fra 20,8 % (5,2 % årlig over 4 år) til 24 % i investeringsåret.
 • Selskap kan søke om refusjon av skattemessig underskudd i 2020 og 2021 (med totalt 78 %). Kravet kan fremsettes i forbindelse med fastsetting av terminskatten og vil refunderes seks ganger i året fra og med 1. august i inntektsåret.

Utsettelser

Fristen for å levere skattemelding (selvangivelse) for 2019 for næringsdrivende og selskaper er utsatt fra 31. mai til 31. august. For å bedre likviditetssituasjonen for personlige næringsdrivende og aksjeselskaper er det gitt utsettelser med betaling av enkelte terminer for forskuddsskatt, merverdiavgift og arbeidsgiveravgift. Det vil ikke påløpe renter som følge av utsettelsene. Det må leveres MVA-melding, A-melding etc. innen fristen selv om betalingsfristen er utsatt.

Vi har laget en oversikt over betalingsutsettelser og satsreduksjoner for skatt og avgift, som du finner her.

Arbeidsgiveravgift: midlertidig reduksjon med 4 prosentpoeng

Arbeidsgiveravgiften er vedtatt midlertidig nedsatt med 4 prosentpoeng i én termin (mai-juni 2020). Formålet er å styrke grunnlaget for nye ansettelser i bedriftene. Reduksjonen foreslås gjennomført ved at skatteetaten korrigerer kravet på avgiften for betalingsforfall. Satsene for arbeidsgiveravgift som blir benyttet i a-meldingen blir ikke endret, og arbeidsgiverne skal også for tredje termin rapportere inn arbeidsgiveravgift i tråd med de alminnelige satsene.

Fristen for betaling av arbeidsgiveravgiften for 3. termin vil bli utsatt fra 15. juli 2020 til 15. oktober 2020. 

Særlige tiltak for flybransjen

Som en følge av at de økonomiske konsekvensene av virusutbruddet synes å være spesielt store for luftfarten, er det vedtatt å midlertidig:

 • avskaffe flypassasjeravgiften i perioden 1. januar 2020 til 31. oktober 2020.
 • avskaffe samtlige flyplassavgifter til og med 30. juni

Redaksjonen i EY
Bjørgun Jønsberg – Ansvarlig redaktør, Selskapsbeskatning, Mobil: +47 982 06 168
Henrik B Fantoft-Seielstad, Selskapsbeskatning, Mobil: +47 958 07 895

Sammendrag

Få oversikt over Regjeringens forslag til endringer på skatte- og avgiftsområdet.

Om denne artikkelen

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Relaterte temaer Skatt Jus COVID-19