13 aug. 2020
Business women walking

MVA-nyheter: Aktuelle høringssaker

13 aug. 2020
Relaterte temaer Skatt

Den siste tiden har myndighetene sendt på høring flere forslag til endringer hva gjelder merverdiavgift. Her kan du lese mer om disse forslagene.

Ny digital portal for MVA-registrering

I dag skjer registrering i Merverdiavgiftsregisteret ved at man fyller ut skjemaet «Samordnet registermelding Del 2» som enten leveres elektronisk direkte i Altinn eller som sendes inn til skattemyndighetene på papir.

Skattedirektoratet har nå sendt på høring et forslag om innføring av en ny digital portal for registrering i Merverdiavgiftsregisteret. Portalen skal gjelde for alle typer registreringer i Merverdiavgiftsregisteret, herunder ordinær registrering, forhåndsregistrering, fellesregistrering og frivillig registrering. Portalen skal formelt innføres fra 1. januar 2021, men det åpnes allerede for en overgangsordning høsten 2020 uten at det er angitt noen spesifikk dato. 

I praksis betyr forslaget at skjemaet «Samordnet Registermelding del 2» i digital form skal flyttes til den nye portalen. Det foreslås at portalen skal kunne nås både via Skatteetatens hjemmeside, Brønnøysundregistrene og Altinn. 

De fleste registermeldingene vil bli behandlet automatisert slik at innsenderen vil få svar samme dag som registermeldingen leveres inn i den digitale portalen, men senest neste dag. Det legges også opp til digital dialog mellom innsender og Skatteetaten.

Fra 1. januar 2021 vil det ikke lenger være mulig å sende registermelding i papirform. 

Høringsfristen er satt til 21. september 2020. 

Forslag om endret fakturering for bygge- og anleggsvirksomhet (omtvistede krav)

Tidfesting (periodisering) av merverdiavgift er som hovedregel basert på fakturaprinsippet. Det betyr at merverdiavgiften tidfestes i den avgiftstermin salgsdokumentasjonen (faktura) utstedes. For bygge- og anleggsarbeid er utgangspunktet at salgsdokument skal utstedes i samsvar med arbeidets fremdrift.  Dersom det oppstår tvist om kravet og kjøperen ikke betaler, vil entreprenøren oppleve en likviditetsulempe dersom merverdiavgiften likevel må innbetales til staten. Det oppstår stadig slike situasjoner og entreprenørbransjen har derfor tatt til orde for en ordning som innebærer at entreprenørene ikke må innbetale merverdiavgift på omtvistede krav før tvisten og oppdragsgiverens betalingsplikt er avklart.

Finansdepartementet sendte den 17.  juni 2020 på høring et forslag om å endre tidspunktet for utstedelse av salgsdokumentasjon ved bygge- og anleggsarbeid. Etter forslaget skal endringene tre i kraft fra 1. januar 2021.

Departementet foreslår å endre bokføringsreglene, slik at det gis anledning til å utsette utstedelse av salgsdokument ved omtvistede krav til arbeidet er fullført. Dette åpner for at entreprenørene kan unnlate å beregne merverdiavgift på krav de vet vil bli bestridt av oppdragsgiveren. Dersom faktura allerede er utstedt når oppdragsgiveren bestrider kravet, åpner Finansdepartementet for at entreprenøren kan unngå innbetalingsplikt for merverdiavgift ved å utstede kreditnota. 

Ved fullføringen av byggearbeidet vil det etter forslaget utløses en ubetinget faktureringsplikt uavhengig av om kravet er omtvistet eller ikke.  Likviditetsulempen for entreprenørene vil etter forslaget bare kunne bli avlastet for perioden det oppstår tvist og frem til fullføringen, men ikke for perioden etter fullføring. 

Høringsfristen gikk ut den 3. august 2020, og det varsles om at et endelig lovforslag vil komme som en del av Statsbudsjettet for 2021 som fremlegges i oktober. 

Forslag om merverdiavgift på alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling 

I dag er omsetning og formidling av tjenester i form av alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling unntatt fra merverdiavgift. Unntakene fremgår p.t. av merverdiavgiftsloven § 3-2 og § 3-3.

Finansdepartementet sendte den 22. juni 2020 på høring et forslag om å innføre merverdiavgift med 25 % på omsetning og formidling av alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling. Ifølge forslaget skal avgiftsplikten inntre fra 1. januar 2021. Avgiftsplikt vil medføre at det skal beregnes 25 % merverdiavgift på honoraret for tjenesten, samt at utøverne får rett til fradrag for den inngående merverdiavgiften som påløper ved innkjøp av varer og tjenester til den avgiftspliktige virksomheten.

I høringsnotatet foreslår Finansdepartementet at det innføres avgiftsplikt med 25 % på omsetning og formidling av alle former for alternativ behandling, med unntak av tilfeller der den alternative behandlingen inngår som en «integrert og sammenhengende del av helsehjelp» som ytes uten særskilt vederlag av autorisert helsepersonell og som finansieres helt eller delvis av det offentlige. 

Videre foreslår Finansdepartementet at det innføres avgiftsplikt med 25 % på omsetning og formidling av kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling som ikke er medisinsk begrunnet og finansieres helt eller delvis av det offentlige. 

Høringsfristen gikk ut den 3. august 2020, og det varsles om at et endelig lovforslag vil komme som en del av Statsbudsjettet for 2021 som fremlegges i oktober. 

Sammendrag

Fra 1. januar 2021 vil en ny digital registreringsportal for merverdiavgift tre i kraft. Den nye portalen vil gi svar på 1-2 dager når man sender inn registreringsmelding. Videre er det foreslått endrede faktureringsregler for bygge- og anleggsbransjen ved omtvistede krav. Det er også foreslått innføring av avgiftsplikt på alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling fra 1. januar 2021. 

Om denne artikkelen

Relaterte temaer Skatt