20 mar. 2020
Regjeringen varsler Koronalov

Regjeringen varsler Koronalov

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

20 mar. 2020
Relaterte temaer Skatt COVID-19

18. mars 2020 fremmet regjeringen forslag om å innføre en særskilt og midlertid unntakslov. 

Formålet med loven er å sikre at regjeringen kan handle raskt under den pågående koronakrisen. Loven innebærer at regjeringen kan fatte forskrifter som utfyller, supplerer eller fraviker annen norsk lovgivning, uten det normale og nødvendige stortingsflertallet. Koronaloven er vid, men den kan kun brukes til fremme tiltak som følge av den pågående pandemien. Forskriftene som vedtas vil være midlertidige og kan ikke vare lengre enn til 31. desember 2020. Dersom 1/3 av stortinget protesterer mot en forskrift, blir den ikke vedtatt.

Stortinget vil behandle lovforslaget i løpet av helgen og den endelige loven vil kunne avvike noe fra lovforslaget. EY vil komme med oppdateringer dersom dette skjer. 

Den foreløpige proposisjonen inneholder eksempler på hvilke tiltak som vil kunne foreslås. Hvorvidt disse faktisk gjennomføres vil tiden vise, men flere av eksemplene som brukes vil kunne få stor betydning for din bedrift.

Mulige endringer innen arbeidsrett

På arbeidsrettsområdet kan det bli vedtatt omfattende midlertidige unntak i arbeidsmiljøloven, tilhørende forskrifter, samt også særlover som eksempelvis skipssikkerhetsloven og petroleumsloven med tilhørende forskrifter innen helse-, miljø- og sikkerhetsområdet. Endringene vil antakeligvis kun være rettet mot samfunnskritiske sektorer.

Dette vil kunne omfatte:

 • Beordringsadgang eller utvidet tjenesteplikt på personellsiden.
 • Begrense reiser og private gjøremål for arbeidstakere innen samfunnskritiske sektorer.  
 • Endre rammene for overtid, arbeidstid, krav til hviletid, helligdagsfri (søndager inkl).
 • Lemping av krav om politiattest til visse jobber.

Mulige forenklinger for selskaper

Under proposisjonens punkt om sammenslutninger, varsler Regjeringen at det kan bli aktuelt å foreta enkelte unntak og forenklinger for norske sammenslutninger under den pågående krisen. Lover det kan være aktuelt å gjøre unntak fra vil blant annet kunne være selskapsloven og aksjeselskapslovene, finansforetaksloven, revisorloven, regnskapsloven, eierseksjonsloven og burettslagslova, statsforetaksloven mfl. Særlig nevnes mulige unntak fra:

 • Fysisk saksbehandling (økt bruk av fjernmøteteknologi).
 • Fristutsettelser for avholdelse av årsmøter/ generalforsamlinger.
 • Fristutsettelse for innsendelse av årsregnskap. 
 • Endring av andre kompetansebestemmelser.

Mulig rekvireringshjemmel for eiendom og skip, delvis nedleggelse av Kartverket og endringer i matrikkelreglene

Regjeringen skriver at det under den pågående krisen kan oppstå umiddelbare behov for å innkvartere personer og det kan oppstå behov for å sikre forsyningslinjene. Dersom dette skulle skje, vil det kunne bli aktuelt å foreslå forskrifter som;

 • Muliggjøre rekvirering av fast eiendom og skip.
 • Gjør unntak fra krav om bruksendring etter plan- og bygningsloven.

Det understrekes i proposisjonen at rekvisisjon kun vil omfatte en tidsbegrenset bruksrett, og at rekvisisjon, så langt som mulig, kun skal gjennomføres etter at alle andre muligheter er søkt utnyttet innenfor tiden tilgjengelig.

Proposisjonen varsler også at det vil potensielt kunne komme endringer i saksbehandlingsreglene som gjelder for Kartverket og matrikkelregelverket.

 • Særlig nevnes det at det kan bli aktuelt å stenge ned deler av driften av Kartverket, noe som for praktiske formål vil bety begrensinger i saksbehandlingen av innkommende fysiske dokumenter for en periode.
 • I tillegg nevnes det at det kan komme unntak fra matrikkelregelverkets saksbehandlingsfrister.

Mulig fravikelse av EØS-avtalen og andre EØS-regler

Det følger av EØS-loven § 2 at EØS-regler skal gis forrang overfor andre regler som regulerer samme forhold ved konflikt. Imidlertid åpner departementet for at kan innføres både mer og mindre omfattende endringer, herunder unntak fra de fire frihetene.

Videre skriver departementet at «…EØS-avtalen artikkel 112 gir rett til nødvendige beskyttelsestiltak ved «alvorlige økonomiske, samfunnsmessige eller miljømessige vanskeligheter»», noe som antyder at det kan bli aktuelt med svært omfattende unntak fra EØS-avtalen. Dersom en hasteforskrift blir foreslått, skriver departementet at «en klar forskrift gitt med hjemmel i loven her gå foran lov og forskrift som gjennomfører EØS-rett.»

Hvorvidt Regjeringen faktisk går så langt som å sette EØS-avtalen til side, virker lite trolig. Departementet skriver at «…forskrifter som er gitt i medhold av loven her, som det klare utgangspunktet holdes innenfor rammene av EØS-avtalen…», og videre at «…EØS-avtalen inneholder en rekke bestemmelser som sikrer stor grad av reguleringsfrihet ved utbruddet av Covid-19.» Særlig nevnes Force Majeure-unntaket fra det generelle forbudet mot statsstøtte, jf. EØS-avtalen art 61 nr. 2 bokstav b.

Regjeringen har allerede gjort unntak i konkurranselovgivningen, uavhengig av den foreslåtte Koronaloven. 18. mars 2020 innførte Regjeringen unntak fra samarbeidsforbudet i konkurranseloven. Unntaket gjelder bare for transportsektoren.

Personopplysninger

For å håndtere pandemien vil det være helt nødvendig å behandle personopplysninger om nordmenns helse. Behandling av personopplysninger er regulert i personopplysningsloven, som gjennomfører den europeiske personvernforordningen (GDPR). Departementet skriver at det kan bli gitt unntaksforskrifter «for at nødvendig behandling av personopplysninger skal kunne foretas innenfor rammene av personvernforordningen.» Departementet antyder at slike hjemler vil være begrenset til å gjelde behandling av personopplysninger om helse og smittevern.

Kontakt

Ingvild O. Kaagen, Executive Director, tlf. 93 44 12 16

Kjeld Arne Rogde Thomassen, Executive Director, tlf. 90 72 37 66

Linn Anker-Sørensen, Senior Manager, tlf. 90 47 22 19 

William Myhr, tlf. 91 59 30 94

Sammendrag

18. mars 2020 fremmet regjeringen forslag om å innføre en særskilt og midlertid unntakslov. Formålet med loven er å sikre at regjeringen kan handle raskt under den pågående koronakrisen.  

Om denne artikkelen

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Relaterte temaer Skatt COVID-19