11 mai 2023
Kveldsutsikt med forretningsbygg og moderne boliger

Revidert nasjonalbudsjett 2023

Skrevet av
Egil Jakobsen

Partner, Tax, EY Norge

Partner i EY. Småbarnsfar til to jenter. Liker å løpe, jage 2000-metertopper i Jotunheimen og gå på ski på fjellet.

Johannes Beck

Senior Manager, Advokat, Business Tax Services, EY Norge

Senior Manager og advokat i EY Tax som hovedsakelig jobber med norsk og internasjonal selskapsbeskatning. Har tidligere jobbet for Skatt øst og Sentralskattekontoret for storbedrifter.

11 mai 2023
Relaterte temaer Skatt

Regjeringen fremmet 11. mai sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2023.

Forslaget inneholdt som ventet svært få nyheter innenfor skatte- og avgiftsområdet. Det foreslås ingen større lovendringer og ingen vesentlige satsjusteringer. Etter relativt store regel- og satsendringer i de siste års budsjetter, er revidert nasjonalbudsjett slik sett et eksempel på at ingen nyheter også er nyheter. Verdt å nevne er at grunnrenteskatt på landbasert vindkraft utsettes til 1. januar 2024 og at det midlertidige deklareringsunntaket for varer med verdi under kr 350 skal avvikles fra 1. januar 2024.

Grunnrenteskatt på landbasert vindkraft utsettes

Departementets plan var å legge frem forslag til lovbestemmelser om grunnrenteskatt på landbasert vindkraft i løpet av våren og at loven skulle ha virkning fra inntektsåret 2023. Ny plan er å legge frem forslag til lovbestemmelser i løpet av høsten og at skatten skal ha virkning fra inntektsåret 2024. Departementet signaliserer ikke at det vil komme endringer i reglene sammenlignet med det som ble foreslått i høringsutkastet, men skriver at innspillene i høringen (ca. 140 høringsuttalelser) er en medvirkende årsak til utsettelsen.

Utsettelsen påvirker ikke den vedtatte økningen fra 1 til 2 øre/kWh i produksjonsavgiften på landbasert vindkraft for 2023.

Økte kostsatser for pendlere og langtransportsjåfører

Pendlere kan etter nærmere regler kreve fradrag for merkostnader til kost, eller få kost dekket skattefritt av arbeidsgiveren. Nivået følger satser som fastsettes årlig av Skattedirektoratet.

Regjeringen mener at satsen for 2023 på kr 177 for pendleropphold på brakke, pensjonat, og på hybel uten kokemulighet, er for lav, og foreslår denne økt til kr 250.

Kostsatsen for langtransportsjåfører med fravær fra hjemmet på 24 timer foreslås økt fra kr 300 til kr 350.

Endringene foreslås med virkning fra 1. september 2023, slik at arbeidsgivere ikke trenger endre tidligere a-meldinger.

Endringer i VOEC-ordningen

Regjeringen varsler at det midlertidige deklareringsunntaket for varer med verdi under kr 350 avvikles fra og med 1. januar 2024. Bakgrunnen for dette er at 350-kronersgrensen for toll- og avgiftsfri innførsel av varer ble avviklet i 2020.

For varer med verdi under kr 3 000 er plikten til å beregne og betale innførselsmerverdiavgift pålagt den utenlandske tilbyderen (selgeren) av varen gjennom VOEC-ordningen. For andre varer enn næringsmidler, restriksjonsbelagte varer og varer undergitt særavgifter, ba Stortinget om en overgangsordning hvor det ble vedtatt at varesendinger med verdi under kr 350 kr skulle unntas fra deklareringsplikten. Dette midlertidige unntaket fra deklareringsplikten foreslår nå regjeringen å avvikle med virkning fra 1. januar 2024. Avviklingen vil skje gjennom en endring i skattebetalingsforskriften.

Samtidig med endringen endres også ordninga med innbetaling til staten fra speditører fra nåværende dagsoppgjør til månedsoppgjør for varer av lav verdi (under 3 000 kroner).

Merverdiavgiftsendring for elektroniske aviser

Regjeringen sendte 9. mai ut et høringsforslag om en endring i merverdiavgiftsloven § 6-1 om fritak for aviser. Forslaget er også omtalt i revidert nasjonalbudsjett i et punkt om oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak av 1. desember 2022 som ble fattet i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2023.

Da merverdiavgiftsfritaket for elektroniske nyhetstjenester ble avviklet 1. januar 2023 traff Stortinget et anmodningsvedtak hvor regjeringen ble bedt om å vurdere tiltak for å sikre at «lokal- og regionalaviser ikke får begrensninger i muligheten til produksjon av video og lyd gjennom mva.-endringer».

Regjerningen foreslår derfor å åpne for økt innhold av levende bilder og lyd ved å lempe på vilkåret om at aviser som omfattes av fritaket, i hovedsak må inneholde tekst eller stillbilder. Det nye forslaget innebærer at uttrykket «i hovedsak inneholder tekst eller stillbilder» i merverdiavgiftsloven § 6-1 endres til «har et overveiende innhold av tekst eller stillbilder». Dette innebærer at innholdet i form av tekst eller stillbilde må utgjøre mer enn 50 %, til forskjell fra tidligere ca. 80 %. Vurderingen av innholdet i publikasjonen må fortsatt avgjøres etter en skjønnsmessig konkret vurdering hvor et vesentlig moment vil være hvordan produktet samlet sett fremstår utad.

Regjerningen foreslår at nødvendige lovendringer fremmes som en del av statsbudsjettet for 2024, og trer i kraft fra 1. januar 2024. Høringsfristen er 7. august 2023.

Skatteutvalget

Skatteutvalget, også kjent som Torvik-utvalget, avga sin utredning om skattesystemet 19. desember 2022. Departementet har mottatt 267 høringssvar. Et fremlegg om utredningen skal ifølge Finansdepartementet først komme i revidert nasjonalbudsjett for 2024.

Redaksjonen i EY

Ansvarlig utgiver: Egil Jakobsen

Redaktør: Johannes Beck

Redaksjonen har for øvrig bestått av:

  • Erik Frøystad – Senior Manager, Indirect Tax
  • Jørgen Lluka-Martinsen – Senior Manager, People Advisory Services
  • Tone Marit Frøland Hagen – Senior Manager, International Tax and Transaction Services

Sammendrag

Grunnrenteskatt på landbasert vindkraft utsettes til 1. januar 2024 og deklareringsfritaket for varer med verdi under kr 350 skal avvikes fra 1. januar 2024. Utover dette er det lite å melde om skatte- og avgiftsendringer i revidert nasjonalbudsjett.

Om denne artikkelen

Skrevet av
Egil Jakobsen

Partner, Tax, EY Norge

Partner i EY. Småbarnsfar til to jenter. Liker å løpe, jage 2000-metertopper i Jotunheimen og gå på ski på fjellet.

Johannes Beck

Senior Manager, Advokat, Business Tax Services, EY Norge

Senior Manager og advokat i EY Tax som hovedsakelig jobber med norsk og internasjonal selskapsbeskatning. Har tidligere jobbet for Skatt øst og Sentralskattekontoret for storbedrifter.

Related topics Skatt