23 des. 2021
Kveldsbilde fra Norge

Vedtatt statsbudsjett for 2022

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus innen revisjon og rådgivning

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

23 des. 2021
Relaterte temaer Skatt

Statsbudsjettet for 2022 er nå vedtatt av Stortinget.

Det vedtatte budsjettet inkorporer endringene i budsjettforliket mellom regjeringen og SV. I dette nyhetsbrevet kommenteres noen av endringene i endelig vedtatt statsbudsjett sammenlignet med Støre-regjeringens tilleggsnummer. I tillegg nevnes enkelte andre hovedpunkter. For øvrig viser vil til tidligere nyhetsbrev om Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett og Støre-regjeringens tilleggsnummer. 

Kveldsbilde fra Oslo
(Chapter breaker)
1

Kapittel 1

Personbeskatning

Vedtatte endringer i reglene om personbeskatning

Oppjusteringsfaktor for aksjeinntekter

Forslaget i Støre-regjeringens tilleggsnummer til statsbudsjettet om å øke oppjusteringsfaktoren for aksjeinntekter (utbytte og gevinst) m.v. fra 1,44 til 1,6 er nå vedtatt. Effektiv skatt på utbytte (ikke hensyntatt skjermingsfradrag) blir dermed 35,2% mot tidligere 31,7%.

Endringen i oppjusteringsfaktoren trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2022.

Skattlegging av ansatteopsjoner i selskap i oppstarts- og vekstfasen

Solberg-regjeringens foreslåtte nye opsjonsskatteordning for små oppstartsselskap ble videreført i Støre-regjeringens tilleggsnummer, og er nå vedtatt av Stortinget. Det er også vedtatt en overgangsordning for opsjoner tildelt under tidligere ordning.

Den nye ordningen trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2022.

Endringer i trinnskatten

Skattesatsen i trinnskattens trinn 3 økes fra 13.3 % (som var foreslått i Støre-regjeringens tilleggsnummer, sammenlignet med 13,2% i Solberg-regjerings forslag) til 13,4 %. Samtidig reduseres innslagspunktet for skattetrinn 3 fra kr 651 250 til kr 643 800. For trinn 4 i trinnskatten, økes skattesatsen fra 16,3 % (som var foreslått i Støre-regjeringens tilleggsnummer, sammenlignet med 16,2% i Solberg-regjerings forslag) til 16,4 %. På samme måte som for trinn 3, reduseres innslagspunktet fra kr 1 052 250 til kr 969 200. 

Ved budsjettforliket ble det også enighet om innføring av et nytt trinn 5 for inntekt fra kr 2 000 000. For inntekter på kr 2 000 000 og oppover økes prosentsatsen med 1,2 prosentpoeng, fra 16,2% til 17,4 %.

Endringene trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2022.

Reduksjon av trygdeavgift

Det er vedtatt at trygdeavgiften skal reduseres for både lønn/trygd og næringsinntekt. For lønn/trygd reduseres trygdeavgiften fra 8,1 % til 8,0 %. Tilsvarende reduseres trygdeavgiften for næringsinntekt fra 11,3 til 11,2 %.

Elbiler i firmabilbeskatningen

Regjeringen foreslo å oppheve den særskilte rabatten for elbiler i firmabilbeskatningen. Den tidligere ordningen innebar at fordelen ved å bruke arbeidsgivers bil til private formål ble beregnet med en særskilt verdsettelsesrabatt ved at kun 60 % av listeprisen ble lagt til grunn. Dette i motsetning til skattlegging av bruk av vanlig bil til private formål, som beregnes med grunnlag i 100 % av listeprisen.

I henhold til budsjettforliket skulle ordningen ikke oppheves, i stedet er verdsettelsesrabatten redusert ved at 80% av listepris skal legges til grunn.

Endringen trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2022.

Økt frikortgrense

Frikortgrensen økes fra og med inntektsåret 2022 fra kr 60 000 til kr 65 000.

Kveldsbilde av Oslo
(Chapter breaker)
2

Kapittel 2

Formueskatt

Vedtatte endringer i reglene om formueskatt

Reduksjon av verdsettelsesrabatt på arbeidende kapital

Ved verdsettelse av bl.a. aksjer, aksjefond, næringseiendom og andre driftsmidler gis det en verdsettelsesrabatt ved beregning av formueskatt. For 2021 skal slike aksjer mv. verdsettes til 55% av skattemessig formuesverdi.

For 2022 blir verdsettelsesrabatten 75 %. Dette innebærer at rabatten reduseres fra 45 % til 25 % av skattemessig verdi.

Endringen vil ha virkning fra og med inntektsåret 2022.

Økt formuesskattesats og nytt trinn i formuesskatten

Under Solberg-regjeringen ble formuesskattesatsen gradvis blitt redusert fra 1,1 % til 0,85 %.

Støre-regjeringen foreslo i tilleggsnummer til statsbudsjettet for 2022 å øke formuesskattesatsen fra 0,85 % til 0,95 %. I budsjettforliket ble det i tillegg enighet om et nytt trinn i formuesskatten for formuer over MNOK 20. Satsen er på 1,10%.

Endringen er vedtatt med virkning for 2022.

Økt bunnfradrag

Stortinget har i henhold til enighet i budsjettforliket vedtatt at bunnfradraget i formuesskatten for 2022 skal være MNOK 1,7, mot tidligere MNOK 1,5.  

Økt verdsettelse av primær-, sekundær- og fritidsboliger

Stortinget har vedtatt Støre-regjeringen forslag om å redusere verdsettelsesrabatten for primærbolig. Endringen innebærer at rabatten på 75 % for primærbolig begrenses til kun å gjelde verdier opp til MNOK 10, og at verdier utover dette gis 50 % verdsettelsesrabatt.

For sekundærboliger er det vedtatt at den tidligere verdsettelsesrabatten på 10 % skal reduseres til 5 % fra og med inntektsåret 2022. Dette innebærer at 95 % av beregnet eller dokumentert omsetningsverdi inngår i formuesskattegrunnlaget.

For fritidsboliger fastsettes formuesverdien normalt én gang, og justeres deretter i takt med markedet med ujevne mellomrom. Siste justering skjedde fra inntektsåret 2013 til 2014 (10 % økning). Stortinget har nå vedtatt en oppjustering med 25 % fra inntektsåret 2021 til 2022.

Endringen vil ha virkning fra og med inntektsåret 2022.

Formuesskatt på fiskeri- og oppdrettstillatelser

Tidligere har kun fiskeri- og oppdrettstillatelser ervervet i 1998 eller senere inngått i formuesskattegrunnlaget. Stortinget har nå vedtatt en oppheving av denne praksisen, med virkning fra inntektsåret 2022. Dermed vil alle fiskeri- og oppdrettstillatelser, uavhengig av ervervelsestidspunkt, inngå i formuesskattegrunnlaget.

 

Redaksjonen i EY

Ansvarlig utgiver: Egil Jakobsen
Redaktør: Johannes Beck

Sammendrag

Det vedtatte statsbudsjettet for 2022 inneholder en betydelig økning av utbytteskatten og formuesskatten. I tillegg er det justeringer i trinnskatten som vil lede til skjerpet skattlegging av personinntekt over kr 643 800. For mer utførlig omtale av andre deler av statsbudsjettet vises det til våre tidligere nyhetsbrev om Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett og Støre-regjeringens tilleggsnummer. 

Om denne artikkelen

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus innen revisjon og rådgivning

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Related topics Skatt