HVG Law - Banking & Capital markets

Ondernemen binnen de kaders van het mededingingsrecht

 • Share

Mededingingsrecht heeft als doel ervoor te zorgen dat ondernemingen op eerlijke wijze met elkaar concurreren en samenwerken. Van belang is daarbij dat de samenwerking de concurrentie niet onnodig beperkt. Tevens mogen ondernemingen geen misbruik maken van een sterke machtspositie in de markt. Ook zijn belangrijke fusies en overnames onderworpen aan het toezicht van de mededingingsautoriteiten.

Voorkom kostbare juridische procedures
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Europese Commissie zien toe op naleving van de concurrentieregels op grond van de nationale Mededingingswet en het Europese Werkingsverdrag. Deze mededingingsautoriteiten beschikken over vergaande onderzoeksbevoegdheden en kunnen bij overtreding van de regels hoge boetes en strenge sancties opleggen aan ondernemingen. Ook kunnen de bestuurders en feitelijk leidinggevenden van een onderneming in privé beboet worden. Met het juiste juridische advies voorkomt u kostbare en langslepende juridische procedures.

Onze expertise
HVG Law heeft een sterke en gevarieerde praktijk op het gebied van het mededingingsrecht. Onze dienstverlening richt zich op de volgende aandachtsgebieden:

 • Concentratietoezicht
  In veel gevallen dienen fusies, overnames en joint ventures vooraf ter goedkeuring te worden gemeld aan de ACM, de Europese Commissie, en/of andere buitenlandse mededingingsautoriteiten. Onze advocaten hebben veel ervaring met dergelijke procedures en kunnen u stap voor stap hierin begeleiden en adviseren. Zo kunnen wij al in een vroeg stadium duidelijk maken of een voorgenomen transactie op serieuze bezwaren van de autoriteiten of andere marktpartijen zal stuiten. Maar ook als een onderneming denkt schade te ondervinden van een samengaan van twee concurrenten en dit wil tegenhouden, komen wij in actie. Wij starten dan een procedure bij de mededingingsautoriteiten of de bestuursrechter.
 • Kartelonderzoeken
  Ondernemingen en brancheverenigingen worden in toenemende mate geconfronteerd met onderzoeken van de ACM. De risico’s zijn aanzienlijk: maximum boetes van 10% van de concernomzet, persoonlijke boetes tot euro 450.000 voor opdrachtgevers en feitelijk leidinggevenden, civiele schadeclaims, ongeldigheid van contractafspraken, negatieve publiciteit en in sommige ons omringende landen zelfs gevangenisstraf. Ondernemingen die door de autoriteiten worden verdacht van overtreding van de Mededingingswet kunnen bij ons terecht. We bepalen samen met u de te volgen verdedigingsstrategie en procederen zo nodig tegen genomen boetebesluiten. Ook indien u benadeeld wordt door mededingingsbeperkend gedrag van concurrenten, leveranciers of afnemers en daar iets tegen wilt ondernemen, bent u bij ons aan het juiste adres.
 • Misbruik van machtspositie
  Ondernemingen met een zeer sterke marktpositie hebben volgens de mededingingsautoriteiten een speciale verantwoordelijkheid. Dit houdt in dat ze van hun positie geen misbruik mogen maken om de concurrentie te beperken. Doen ondernemingen dat wel, dan riskeren ze (onder andere) hoge boetes en civiele schadeclaims van benadeelde partijen. Misbruik kan bestaan uit: het uitsluiten van concurrenten van de markt of het uitbuiten van klanten door het berekenen van te hoge of te lage prijzen, koppelverkoop, of het hanteren van bepaalde kortingsstructuren. Indien u vermoedt dat een andere marktpartij misbruik maakt van haar positie doet u er goed aan juridische ondersteuning te zoeken. Wij adviseren u graag.
 • Samenwerking met concurrenten
  Ondernemingen werken met elkaar samen op een veelvoud van terreinen. Denk bijvoorbeeld aan gezamenlijke productie of inkoop, onderzoek en ontwikkeling of in het kader van brancheverenigingen. Om het risico op boetes of schadeclaims te beperken is het zaak de mededingingsrechtelijke gevolgen van dit soort samenwerkingsvormen tussen concurrenten vooraf te toetsen. Vaak is het nodig om de marktposities van de betrokken partijen in kaart te brengen om te zien of uitzonderingen op het kartelverbod van toepassing kunnen zijn. Onze advocaten beoordelen of de voorgenomen samenwerking in overeenstemming is met het mededingingsrecht.
 • Samenwerking met andere marktpartijen
  Bij overeenkomsten zoals distributiecontracten, dealercontracten, franchise-overeenkomsten of licentie-overeenkomsten speelt bijna altijd de wens zo langdurig en volledig mogelijk controle te krijgen over de verkoop of productie van een bepaald product. Dergelijke afspraken kunnen gevolgen hebben voor de concurrentie. Wat wel en niet is toegestaan wordt namelijk grotendeels door het mededingingsrecht bepaald. Sommige afspraken hebben namelijk een verboden mededingingsbeperkend doel of effect. Het is voor uw onderneming essentieel dat gemaakte afspraken helder op papier komen te staan en indien nodig voor de rechter kunnen worden afgedwongen. Kortom: samenwerken in lijn met het mededingingsrecht. Wij zorgen dat het voor elkaar komt.
 • Compliance programma's
  Onder druk van toezichthouders en aandeelhouders zien bestuurders en commissarissen van ondernemingen steeds meer het belang in van compliance programma’s ter waarborging van de mededingingsregels. Ook het risico van persoonlijke boetes voor opdrachtgevers en feitelijk leidinggevenden vergroot de noodzaak om te investeren in de juiste compliance maatregelen. Een compliance programma verkleint de kans op overtredingen en beperkt de schade als het toch misgaat. Onze advocaten werken op het gebied van compliance nauw samen met de specialisten van EY. Wij bieden u een op maat gemaakt compliance programma aan en staan u graag bij met de uitrol van een compliance programma of bij het testen van bestaande compliance systemen. Wij verzorgen ook regelmatig trainingen op het gebied van mededingingscompliance en praktische “do’s & don’ts” voor uw commerciële afdelingen.
 • Civiele schadeclaims
  Zowel op Europees als nationaal niveau streven de autoriteiten ernaar het gemakkelijker te maken voor ondernemingen die door kartelinbreuken benadeeld zijn, om een civiele schadeclaim in te dienen. Ook in Nederland komt dit soort claims steeds vaker voor. Als uw onderneming het slachtoffer wordt van kartels bij toeleverende bedrijven kunnen wij middels een procedure uw schade terugvorderen bij de bevoegde instanties. Ook op het gebied van civiele schadeclaims werkt HVG Law samen met de specialisten van EY, bijvoorbeeld bij het berekenen van de schade die gevorderd kan worden.
 • Wet Markt en Overheid
  Per 1 juli 2012 is de Wet Markt en Overheid (WMO) in werking getreden. Overheden die economische activiteiten ondernemen moeten voldoen aan nieuwe vereisten om oneerlijke concurrentie met private partijen te voorkomen. Deze vereisten zien op integrale kostendoorberekening, het verbod op bevoordeling van overheidsbedrijven, het commercieel gebruik van gegevens en functiescheiding. Voor vrijwel alle bestaande activiteiten is er een overgangstermijn van twee jaar. Binnen nu en twee jaar dienen dus alle door overheden aangeboden economische activiteiten ‘WMO-proof’ te zijn. De inwerkingtreding van de WMO noodzaakt overheidsbedrijven om hun bedrijfsvoering grondig tegen het licht te houden. Onze advocaten hebben veel ervaring met mededingingskwesties in een overheidscontext en staan u graag bij op dit nieuwe deelterrein.
 • Staatssteun
  De Europese Commissie ziet erop toe dat overheidsmaatregelen bepaalde ondernemingen niet bevoordelen ten opzichte van hun concurrenten. Voorbeelden van staatssteun zijn: belastingmaatregelen, subsidies, renteloze leningen of garanties. De algemene regel is dat staatssteun verboden is, tenzij de maatregel is goedgekeurd door de Europese Commissie of sprake is van een uitzondering. In alle andere gevallen is het verstandig om eerst na te gaan of er gemeld moet worden bij de Europese Commissie voordat de steun in ontvangst wordt genomen. Gebeurt dit niet, dan bestaat de kans dat de steun terugbetaald moet worden, inclusief rente. Onze advocaten helpen u graag met het vaststellen of bepaalde maatregelen als staatssteun gekwalificeerd kunnen worden en verzorgen eventueel de meldingsprocedure bij de Europese Commissie.
 • Procespraktijk
  HVG Law heeft een actieve procespraktijk en is voortdurend betrokken bij procedures waarin het mededingingsrecht een prominente rol speelt. Veel voorkomende zaken zijn bijvoorbeeld de beëindiging of nakoming van distributie-overeenkomsten of de overtreding van concurrentiebedingen. Daarnaast staan we onze cliënten bij in bestuursrechtelijke procedures die worden aangespannen tegen besluiten van de ACM.