Dobry start gwarantuje dobre lądowanie?

Niewątpliwie. Dlatego Fundacja EY wspiera dzieci z rodzin zastępczych.

 • Podziel się


Akademia Świadomego Rodzica

Rodzicielstwo Zastępcze to wielka odpowiedzialność i trud fizyczny, psychiczny oraz społeczny. Wychowywanie przyjętego dziecka wiąże się z przeżywaniem bardzo silnych emocji, konfrontuje z bezradnością i przeżywaniem jego krzywdy po raz kolejny. Jest doświadczeniem, które bezpośrednio ma wpływ na życie emocjonalne rodzica zastępczego i adopcyjnego. Rodzice zastępczy niejednokrotnie doświadczają niezrozumienia ze strony najbliższego otoczenia, a często i instytucji. Rodzicielstwo zastępcze to doświadczanie radości i satysfakcji, ale także konfrontowanie się z bezradnością, niemocą oraz niejednokrotnie poczuciem bezsilności.

Opiekunowie zastępczy potrzebują wsparcia i konkretnych umiejętności pozwalających na skuteczniejsze pomaganie dzieciom, rozumienie siebie w tym procesie oraz unikanie wypalenia. To ważne, aby zrozumieć zakres swojej odpowiedzialności, poczucie sprawstwa i wpływu na rozwój dziecka obarczonego odrzuceniem. Jednocześnie pamiętając, że wraz z dzieckiem przyjmuje się jego historię i różnego charakteru doświadczenia. Potrzebne jest zachowanie równowagi pomiędzy własnymi potrzebami a rolą rodzica.

Wychodząc naprzeciw takim potrzebom proponujemy projekt Akademii Świadomego Rodzica, jako formę wsparcia i rozwoju własnych kompetencji rodzicielskich w kontakcie z dziećmi powierzonymi opiece zastępczej. W ramach programu Akademii uczestnicy są wyposażani w wiedzę z zakresu tematu przywiązania i kompetencje pozwalające na radzenie sobie z sytuacją traumy oraz zaburzeń rozwojowych powierzonych dzieci. Pozwala na lepsze rozumienie tego, co dzieje się w rodzinie zastępczej lub adopcyjnej z dzieckiem po doświadczeniach krzywdy lub borykających się z trudnościami rozwojowymi. Wyposaża rodziców w umiejętności radzenia sobie z trudami wychowywania przyjętego dziecka, tak by uniknąć wypalenia. Projekt uwzględnia indywidualne podejście do dziecka i rodzica, umożliwiając wzajemne wspieranie się oraz wspólne poszukiwanie rozwiązań.

Program

1. Trening interpersonalny (integracyjny)

5 dni

22-26.03.2017

2. Teoria przywiązania: powstawanie, mechanizmy, regulacja emocji, bezpieczna baza, style pozabezpieczne (warsztat na procesie z próbą określenia własnego stylu przywiązania).

5 dni

26-30.04.2017

 

3. Trening intrapsychiczny: analiza wydarzeń z własnego życia, które kształtowały i modyfikowały styl przywiązania (bliskość w związkach partnerskich, zachowania seksualne w stylach pozabezpiecznych, praca na swoim stylu przywiązania).

Jak pracować nad coraz większą dojrzałością osobowościową (do stylu bezpiecznego).

5 dni

14-18.06.2017

 

4. Określenie procesu powstawania stylu przywiązania u dzieci wychowujących się w rodzinach uczestników. (Analizowanie sytuacji i zachowań na „styku”: styl przywiązania dziecka – styl przywiązania rodzica).

3 dni

15-17.09.2017

 

5. Wypracowywanie zachowań korekcyjnych: jak modyfikować swoje zachowania w trudnych sytuacjach z dzieckiem, aby były one w stylu bezpiecznym.

3 dni

06-08.10.2017

 

6. Wydarzenia traumatyczne, jako działanie czynników zewnętrznych zagrażających zdrowiu lub życia dziecka.

Poruszone zagadnienia:

 • podstawowe mechanizmy traumy
 • rodzaje podejmowanych działań pomocowych
 • uszkodzenia chemiczne: alkohol, narkotyki, nikotyna
 • traumy rozwojowe: poród, izolacja, porzucenie, przemoc (w tym przemoc seksualna).

3 dni

24-26.11.2017

 

7. Kontynuacja tematu 6 zjazdu.

3 dni

08-10.12.2017

 

8. Podsumowanie programu:

 • Zebranie własnych zasobów
 • Superwizja - co to jest i jak się z niej korzysta
 • Rekomendacje określające obszary wykorzystania zdobytej wiedzy.

3 dni

Styczeń 2018

Dodatkowe informacje

Miejsce: treningi 5 dniowe odbędą się w Hotelu Fajkier, 15 km od Zawiercia, droga nr 78

Hotel Fajkier
Lgota Murowana 37a,
42- 425 Kroczyce

Zjazdy 3 dniowe będą odbywały się w Warszawie w biurze firmy EY Rondo ONZ 1, 14 piętro.

Koszty udziału w projekcie

Projekt jest niemal w całości finansowany ze środków przeznaczonych na cele statutowe Fundacji EY. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty swojego wyżywienia w czasie zjazdów oraz noclegi w czasie warsztatów weekendowych. Koszty organizacyjne, wynajęcie lokali, materiały szkoleniowe, wynagrodzenia wykładowców finansuje Fundacja EY.

Uczestnicy jedynie pokrywają koszt posiłków, który wynosi 500 zł/os za 5 dni (płacone bezpośrednio do hotelu).

Metody pracy: Prezentacja, film, warsztat, wykład, praca własna uczestników - indywidualna oraz w zespołach.

Prowadzący

 • Katarzyna Cholewa – psycholog, trener
 • Anna Rduch – psycholog, trener

Zakwalifikowanie na I trening

Na I trening zostaną przyjęte osoby, które prześlą do nas wypełniony Formularz zgłoszeniowy
do 24 lutego 2017. Fundacja zastrzega sobie prawo wyboru uczestników spośród zgłoszonych osób oraz wprowadzenie dodatkowych rozmów kwalifikujących. Przy wyborze uczestników pod uwagę będą brane:

 • Czas istnienia RZ / RDD
 • Liczba dzieci w opiece
 • Uzasadnienie zgłoszenia

Osoby zakwalifikowane na warsztat powiadomimy mailowo lub telefonicznie do dnia 6 marca 2017 r.

Warunkiem uczestnictwa jest:

1. Przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 24.02.2017 na adres:

Agnieszka.Palka@pl.ey.com
lub faksem na numer: (022) 557 70 01
z tytułem Fundacja: Akademia Świadomego Rodzica VI edycja

Pobierz formularz zgłoszeniowy

2. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu* należy dokonać wpłaty za wyżywienie w kwocie 500 PLN/1 os. na konto Hotelu Fajkier, w którym odbędzie się trening.

*(osoby zakwalifikowane będą poinformowane telefonicznie bądź mailowo)

Wierzymy, że efektem końcowym projektu jest rodzic zastępczy w pełni świadomy swojej roli i możliwości. Liczymy także, że absolwenci Akademii Świadomego Rodzica będą inicjatorami i uczestnikami grup wsparcia, które przy pomocy superwizji oferowanej przez Fundację EY będą przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu rodziców zastępczych i wspierać ich w wychowywaniu przyjętych dzieci.