Dobry start gwarantuje dobre lądowanie?

Niewątpliwie. Dlatego Fundacja EY wspiera dzieci z rodzin zastępczych.

  • Podziel się


„30 MAJA – ŚWIĘTUJEMY RAZEM”
XIV edycja konkursu grantowego

O konkursie

W celu promowania idei rodzicielstwa zastępczego oraz wsparcia i integracji środowiska opiekunów zastępczych po raz czternasty organizujemy ogólnopolski konkurs na projekty obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Ważne jest, aby zorganizować to święto w kierunku wsparcia i promocji rodzinnej opieki zastępczej, nie łącząc go z pobliskim Dniem Dziecka. Zależy nam, aby w ramach organizacji obchodów tego dnia zawiązały się partnerstwa między instytucjami samorządowymi, a rodzicami zastępczymi lub wspierających ich organizacjami pozarządowymi.

Do udziału w konkursie zapraszamy rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, organizacje pozarządowe i instytucje publiczne (samorządowe i państwowe tj. PCPR, Organizatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej, MOPR, MOPS) wspierające opiekunów zastępczych i dzieci przez nie przyjęte.

Celem Konkursu jest:

a.  Promocja rodzicielstwa zastępczego i pozyskiwanie kandydatów na rodziców zastępczych
b.  Wewnętrzna integracja środowiska rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego
c.  Rozwój kompetencji opiekunów zastępczych

Projekty w ramach konkursu muszę realizować wszystkie trzy cele konkursu.

REGULAMIN

WNIOSEK

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz pobranie i wypełnienie Wniosku Konkursowego wraz z wykazem załączników.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać do 23 kwietnia 2018 r. do godziny 12:00 następujące dokumenty:

  • elektroniczną wersję wniosku aplikacyjnego (w formacie doc.) na adres: agata.skalec@pl.ey.com - z tytułem wiadomości: DRZ_(nazwa wnioskującego z podaniem miejscowości) np. DRZ_PCPR Maków Mazowiecki lub DRZ_Fundacja Warszawa) oraz zeskanowaną wersje wniosku wraz z podpisami. Telefonicznie należy potwierdzić jego otrzymanie przez Fundację EY.
  • pozostałe załączniki (zgodnie z wykazem, który znajduje się na końcu wniosku).

Uwaga: Wnioski, które nie zostaną przesłane w wymaganej liczbie i formie nie będą rozpatrywane. Przesłanie wniosku oznacza zgodę wnioskodawcy na postanowienia Regulaminu Konkursu oraz na dysponowanie przez Fundację danymi zawartymi we wniosku.

Terminy

Zgłoszenia

Wymagane dokumenty należy złożyć/przesłać w terminie od 28 marca do 23 kwietnia 2018 r. do godziny 12:00 (data wpłynięcia e-mailem dokumentów do Fundacji)

Ogłoszenie wyników

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 maja 2018 r.

Wyniki zostaną ogłoszone na stronie: www.ey.com/pl/fundacja

Dodatkowe informacje

Łączna pula do rozdysponowania w ramach konkursu to 60 000 złotych. Wysokość maksymalna jednostkowego dofinansowania wynosi 6 000 złotych. Wkład własny wnioskodawcy (finansowy i rzeczowy) musi wynosić co najmniej 15% wartości projektu.

Dofinansowanie nie będzie przyznawane na: pokrycie kosztów już zrealizowanych działań i inwestycji; działalność gospodarczą prowadzoną w jakiejkolwiek formie; działalność partii politycznych oraz organizacji nie mających związku z rodzinną opieka zastępczą; koszty bieżącego zarządzania organizacją oraz zatrudnienia pracowników.

Członkowie Komisji będą oceniali nadesłane wnioski w oparciu o następujące kryteria:

a. adekwatność podejmowanych działań do celów Konkursu (0 – 4 pkt.),
b. adekwatność podejmowanych działań do zdiagnozowanych potrzeb rodzinnej pieczy zastępczej i głosu samych opiekunów zastępczych (0-2 pkt),
c. forma organizacji DRZ (pomysł, kreatywność; innowacyjność skuteczność danej formy) (0 – 3 pkt.),
d. zaangażowanie i bezpośredni podział zadań między wnioskodawcą i partnerami projektu (0 – 1 pkt.),
e. współpraca międzysektorowa (1 pkt. dla wniosków, które zakładają w ramach organizacji obchodów DRZ współpracę między instytucjami samorządowymi (tj. PCPR, MOPR, Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej), a rodzinnymi formami pieczy zastępczej lub organizacjami pozarządowymi działającymi na ich rzecz lub/i ich zrzeszającymi (0-1 pkt.),
f. grupa odbiorców (1 pkt. dla wnioskodawców, którzy zapraszają do planowanych obchodów DRZ szeroką grupę przedstawicieli rodzinnej pieczy zastępczej, wykraczając poza stałą grupę ich beneficjentów) (0-1 pkt.),
g. koszty projektu, zasadność i klarowność wydatków zamieszczonych w budżecie, wysokość wkładu własnego (0 – 3 pkt.),
h. typ wnioskodawcy (1 pkt. dla organizacji pozarządowych, RZ i RDD, oraz 1 pkt. dla wnioskodawców którzy dotychczas nie otrzymali żadnego dofinansowania w ramach DRZ (0 – 2 pkt.),
i. ocena autorska członka Komisji (0 – 3 pkt.),

Dodatkowych informacji udziela:

Agata Skalec, email: agata.skalec@pl.ey.com tel. (022) 557 66 93