30 Maja – Świętujemy Razem 2019

Wyniki XV edycji konkursu grantowego

  • Podziel się

Do XV edycji konkursu „30 Maja - Świętujemy Razem” zgłosiło się 27 podmiotów.  Wśród wnioskodawców znalazły się zarówno organizację pozarządowe,  jak i instytucje samorządowe (PCPR, MOPS, MOPR) oraz formy rodzinnej pieczy zastępczej. Cieszy nas, że organizacje pragną świętować Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w przemyślany sposób nakierowany na długoterminowe efekty!

Przesłane propozycje obchodów Dnia rodzicielstwa Zastępczego miały służyć trzem celom:

  • Promocji rodzicielstwa zastępczego i pozyskiwaniu kandydatów na rodziców zastępczych w innowacyjny sposób wykraczający poza standardowe ulotki i plakaty.
  • Wewnętrznej integracji środowiska rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, jak również dzieci w nich umieszczonych. Zależało nam na szeroko rozumianej integracji rodzinnej pieczy zastępczej jako całego środowiska oraz integracji rodzinnej pieczy zastępczej ze środowiskiem lokalnym. W ten zakres wpisuję się także integracja dzieci z elementami edukacji oraz promowanie aktywnych i kreatywnych form spędzania czasu wolnego (do tej kategorii nie zaliczają się festyny i pikniki)
  • Rozwojowi kompetencji opiekunów zastępczych w formie szkoleń, cyklów warsztatowych, szkół dla rodziców itp.

Dwudziestodwuosobowa Komisja w składzie: Hanna Kmieć, Agnieszka Gajownik, Anna Sroczyńska, Aneta Skalec, Magdalena Burkowska, Agata Jośko, Błażej Kmieć, Tomasz Kryszpin, Elżbieta Golińska, Dorota Kuźniewska, Dominika Poleńska, Anna Witczak, Iwona Wilczynska-Batory, Małgorzata Kurzątkowska, Bartłomiej Żołnowski, Piotr Walkowiak, Małgorzata Matusewicz, Agnieszka Braszkiewicz, Daria Wieteska, Rafał Taborek, Amelia Sokolowska-Gontarczyk, Marianna Czarniawska postanowiła przyznać granty 14 podmiotom. Każdy wniosek oceniały trzy osoby w skali 0-20 punktów. Uzyskanie minimum 14,67 punków było konieczne do zakwalifikowania się do II etapu konkursu  i otrzymania dofinansowania.

W ramach Dnia Rodzicielstwa Zastępczego zwycięskie podmioty będą organizować akcje promocyjne (konferencje, rajdy, biegi, flashmoby, gry miejskie, kampanie w mediach lokalnych itd.), konkursy (plastyczne, szkolne), szkolenia, warsztaty, superwizje, grupy wsparcia oraz spotkania integracyjne skierowane do opiekunów zastępczych i dzieci pod ich opieką. Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego zwycięskich wnioskodawców najczęściej rozłożone
są na kilka miesięcy.

Komisja doceniła inicjatywy, które realizowały wszystkie trzy zakładane cele konkursu (promocja, integracja, podnoszenie kompetencji  rodziców zastępczych), nie tylko służyły integracji istniejących form rodzinnej pieczy zastępczej. Zgodnie z nowym regulaminem konkursu postawiono na rozwiązania, które w dłuższej perspektywie czasu mają służyć poprawie funkcjonowania rodzin zastępczych czy rodzinnych domów dziecka, a nie skupiają się jedynie na dostarczeniu im przyjemnych doświadczeń.

Wnioskujący mają możliwość uzyskania informacji o własnej punktacji przyznanej przez Komisję wraz z uzasadnieniem. W tym celu należy kontaktować się z p. Agatą Skalec (mail: agata.skalec@pl.ey.com, tel. 519 511 500).

Lista rankingowa wszystkich ocenionych wniosków XV edycji konkursu „30 maja - świętujemy razem” w roku 2019 r.