Zastrzeżenia prawne

  • Podziel się

View this page in English

Spis treści:

1. O EY
2. Witryna internetowa “ey.com”
3. Zastrzeżenia prawne


„Kodeks zarządzania firmy audytorskiej”


1. O EY

EY jest globalnym liderem w zakresie usług audytorskich, podatkowych, transakcyjnych i doradczych. Na całym świecie 152 000 naszych pracowników łączą wspólne wartości i niezachwiane przywiązanie do świadczenia usług wysokiej jakości. Zmieniamy rzeczywistość, pomagając naszym pracownikom, klientom oraz naszej szeroko rozumianej społeczności w wykorzystaniu ich potencjału.

Nazwa „EY” dotyczy globalnej organizacji spółek będących częścią Ernst & Young Global Limited („EYG”), z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. EYG, brytyjska spółka z odpowiedzialnością ograniczoną do sumy gwarancyjnej (company limited by guarantee), nie świadczy usług na rzecz klientów.

Sieć spółek EY dzieli się na cztery obszary: Kraje Ameryk, EMEIA, Kraje Azji i Pacyfiku oraz Japonię.

Kraje Ameryk

Firmy wchodzące w skład EYG, działające w Ameryce Północnej, Środkowej i Południowej oraz Ernst & Young (Israel) Ltd. („Firmy z Obszaru Ameryk”) są odrębnymi i niezależnymi podmiotami prawnymi, posiadającymi , bezpośrednio lub pośrednio, członkowstwo w EY Americas LLC.

EY Americas LLC jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną w stanie Delaware, która koordynuje działalność Firm z Obszaru Ameryk. Nie świadczy ona specjalistycznych usług na rzecz klientów ani nie uczestniczy w realizacji projektów na ich rzecz. Mimo, iż EY Americas LLC nadzoruje realizację polityki EYG w Firmach z Obszaru Ameryk i ułatwia współpracę pomiędzy nimi, nie kontroluje ona ani nie zarządza żadną Firmą z Obszaru Ameryk, ani też nie posiada żadnych udziałów w tych podmiotach. EY Americas LLC nie jest przedstawicielem żadnej Firmy z Obszaru Ameryk ani też nie posiada jakiegokolwiek pełnomocnictwa do ich reprezentowania lub do zaciągania zobowiązań w imieniu którejkolwiek z nich. Żadna z Firm z Obszaru Ameryk nie jest przedstawicielem EY Americas LLC, nie ma też prawa w żaden sposób reprezentować podmiotu EY Americas LLC ani zaciągać zobowiązań w jej imieniu.

 

EMEIA

Spółki wchodzące w skład EYG, działające w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Indiach i Afryce („Firmy z Obszaru EMEIA”) są odrębnymi i niezależnymi podmiotami prawnym, posiadającymi, bezpośrednio lub pośrednio, członkowstwo w EY EMEIA Limited.

EY EMEIA Limited, angielska spółka z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości sumy gwarancyjnej, jest głównym podmiotem zarządzającym na obszarze EMEIA w odniesieniu do Firm z Obszaru EMEIA. EY EMEIA Limited nie prowadzi działalności handlowej ani innej działalności nastawionej na osiąganie zysku, nie może również – zgodnie z postanowieniami swojego statutu – świadczyć usług o charakterze specjalistycznym. W związku z tym, spółka ta nie uczestniczy w realizacji projektów na rzecz klientów. Ponadto, pomimo, że EY EMEIA Limited wspiera koordynację Firm z Obszaru EMEIA i współpracę pomiędzy nimi, nie kontroluje ona ani nie zarządza żadną Firmą z Obszaru EMEIA ani nie posiada w nich żadnych udziałów. EY EMEIA Limited nie działa w charakterze przedstawiciela którejkolwiek Firmy z Obszaru EMEIA ani też nie posiada jakiegokolwiek pełnomocnictwa do reprezentowania którejkolwiek z nich lub do zaciągania zobowiązań w ich imieniu. Żadna Firma z Obszaru EMEIA nie działa w charakterze przedstawiciela spółki EY EMEIA Limited jak również nie posiada jakiegokolwiek pełnomocnictwa do jej reprezentowania lub do zaciągania zobowiązań w jej imieniu.

EY Europe LLP, angielska spółka komandytowa (limited liability partnership) wchodząca w skład EYG i EY EMEIA Limited jest spółką matką niektórych Firm z Obszaru EMEIA w Europie. EY Europe LLP nie świadczy specjalistycznych usług ani nie uczestniczy w realizacji projektów na rzecz klientów. Pomimo, iż EY Europe LLP jest spółką matką niektórych Firm z Obszaru EMEIA, nie działa ona w charakterze przedstawiciela którejkolwiek Firmy z Obszaru EMEIA ani EY EMEIA Limited, jak również nie posiada jakiegokolwiek pełnomocnictwa do reprezentowania którejkolwiek Firmy z Obszaru EMEIA lub EY EMEIA Limited lub do zaciągania zobowiązań w ich imieniu. EY EMEIA Limited, jak również żadna Firma z Obszaru EMEIA nie działa w charakterze przedstawiciela spółki EY Europe LLP jak również nie posiada jakiegokolwiek pełnomocnictwa do jej reprezentowania lub do zaciągania zobowiązań w jej imieniu.

Kraje Azji i Pacyfiku

Spółki wchodzące w skład EYG, działające w Krajach Azji i Pacyfiku („Firmy  z Krajów Azji i Pacyfiku”), są odrębnymi i niezależnymi podmiotami prawnymi i posiadają lub będą posiadać, bezpośrednio lub pośrednio, członkowstwo w EY Asia-Pacific Area Limited.

EY Asia-Pacific Area Limited, spółka z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości sumy gwarancyjnej z siedzibą w Hong-Kong’u, jest głównym podmiotem zarządzającym w Krajach Azji i Pacyfiku w stosunku do Firm z Krajów Azji i Pacyfiku. EY Asia-Pacific Area Limited nie prowadzi działalności handlowej ani innej działalności nastawionej na osiąganie zysku ani – zgodnie z postanowieniami swojego statutu – nie może świadczyć usług o charakterze specjalistycznym. W związku z tym, nie uczestniczy ona w realizacji projektów na rzecz klientów. Ponadto, pomimo, iż EY Asia-Pacific Area Limited wspiera koordynację tych spółek i współpracę pomiędzy nimi, nie kontroluje ona i nie zarządza żadną Firmą z Krajów Azji i Pacyfiku ani nie posiada żadnych udziałów w tych podmiotach. EY Asia-Pacific Area Limited nie działa w charakterze przedstawiciela którejkolwiek Firmy z Krajów Azji i Pacyfiku jak również nie posiada jakiegokolwiek pełnomocnictwa do reprezentowania którejkolwiek z nich lub do zaciągania zobowiązań w ich imieniu. Żadna Firma z Krajów Azji i Pacyfiku nie działa w charakterze przedstawiciela spółki EY Asia-Pacific Area Limited jak również nie posiada jakiegokolwiek pełnomocnictwa do jej reprezentowania lub do zaciągania zobowiązań w jej imieniu.

 

Japonia

Spółki wchodzące w skład EYG prowadzące działalność w Japonii, są odrębnymi i niezależnymi podmiotami prawnymi. W Japonii nie funkcjonuje żaden podmiot zarządzający dla tego obszaru.


2. Witryna internetowa „ey.com”

Witryna internetowa „ey.com” („witryna EY”) zawiera globalne treści, które dotyczą międzynarodowej działalności EY, oraz treści specyficzne dla poszczególnych krajów dotyczące lokalnej działalności i czynności prowadzonych przez spółki członkowskie.

Właścicielem i operatorem „treści globalnych w witrynie EY”  jest EYGM Limited („EYGM”). EYGM jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną na Bahamach oraz członkiem EYG.

EYGM jest centralnym podmiotem koordynującym, który nie świadczy usług na rzecz klientów.
Poszczególne spółki członkowskie są właścicielami i operatorami treści lokalnych umieszczonych na poszczególnych stronach krajowych.


3.  Zastrzeżenia prawne

Użytkownik witryny EY wyraża zgodę na akceptację warunków określonych poniżej.

Witryna EY ma na celu dostarczenie użytkownikom ogólnych informacji na tematy, które mogą znajdować się w kręgu ich zainteresowania.

Mimo, iż dołożono wszelkich starań w celu udostępnienia aktualnych i rzetelnych informacji, istnieje ryzyko pojawienia się nieścisłości. Witryna EY może ponadto zawierać odniesienia do określonych ustaw i przepisów podlegających nowelizacjom, co należy uwzględniać przy ocenie okoliczności danej sprawy.

ERNST & YOUNG NIE PONOSI JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI NIE GWARANTUJE POPRAWNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI INFORMACJI PREZENTOWANYCH W WITRYNIE EY.

EY nie zapewnia kompletności, poprawności lub aktualności informacji zamieszczanych w witrynie EY lub usług świadczonych za pośrednictwem witryny EY i nie udziela w tym zakresie żadnych gwarancji, oświadczeń lub zapewnień, zarówno o charakterze wyraźnym jak i dorozumianym. EY nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do witryny EY, do usług świadczonych za pośrednictwem witryny EY lub do jakichkolwiek informacji, programów komputerowych lub innych treści znajdujących się w witrynie EY. EY nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek wad, braków, nieścisłości, wirusów komputerowych lub innych sygnałów elektronicznych mogących narazić użytkownika na szkodę.

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO ERNST & YOUNG WYŁĄCZA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ OSOBY ZWIĄZANĄ Z ZAWARTOŚCIĄ WITRYNY EY LUB WYNIKAJĄCĄ Z JAKICHKOLWIEK USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY EY, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ODPOWIEDZIALNOŚĆ DELIKTOWĄ, UMOWNĄ, GWARANCYJNĄ LUB WYWODZĄCĄ SIĘ Z JAKIEJKOLWIEK INNEJ PODSTAWY.  WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ODNOSI SIĘ W SZCZEGÓLNOŚCI DO SZKÓD RZECZYWISTYCH, POŚREDNICH, WTÓRNYCH, SZCZEGÓLNYCH, MORALNYCH LUB INNYCH STRAT O PODOBNYM CHARAKTERZE, CHOCIAŻBY SPÓŁKA ERNST & YOUNG OTRZYMAŁA, POSIADAŁA LUB POWINNA BYŁA POSIADAĆ INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI ICH WYSTĄPIENIA.

Informacje zawarte w witrynie EY nie stanowią w żadnym wypadku świadczenia usług doradztwa prawnego, podatkowego lub rachunkowego ani jakichkolwiek innych usług. Przed podjęciem decyzji należy skontaktować się z EY lub innym profesjonalnym doradcą posiadającym wiedzę na temat konkretnego stanu faktycznego w celu zasięgnięcia porady w zakresie podatków lub innych zagadnień. Do czasu otrzymania potwierdzenia przyjęcia zlecenia wykonania usług nie należy wysyłać do EY żadnych informacji poufnych.

 

Kanały RSS, podcasty i publikacje przekazywane w formie elektronicznej – Warunki korzystania

Kanały RSS, podcasty i publikacje przekazywane w formie elektronicznej stanowią nieodpłatne usługi udostępniane przez spółki członkowskie EY w celu prywatnego, niekomercyjnego użytku. Poprzez kanał RSS EY udostępnia użytkownikom czytników RSS lub agregatorów RSS nagłówki wiadomości, streszczenia i odnośniki w formacie XML. Podcast jest programem audio, który użytkownicy mogą subskrybować. EY udostępnia podcasty użytkownikom do ich użytku osobistego. Oferowane przez EY kanały mogą być umieszczane przez agregatory RSS, agregatory podcastów i publikacji przekazywanych w formie elektronicznej w ich własnych katalogach służących potrzebom użytkowników. Wszelkie inne formy korzystania z naszych kanałów RSS lub podcastów, w szczególności ich kopiowanie, zwielokrotnianie, wtórna publikacja, załadowywanie, umieszczanie na stronach internetowych, transmitowanie elektronicznie lub dystrybucja są zabronione.

EY zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania kanałów RSS, podcastów lub publikacji przekazywanych w formie elektronicznej w dowolnym terminie. Treść, wizerunki i logotypy pojawiające się w udostępnianych kanałach RSS, podcastach i publikacjach przekazywanych w formie elektronicznej, stanowią własność EYGN Limited („EYGN”), a wszelkie prawa do nich są zastrzeżone.

 

Linki

Następujące czynności dotyczące linków w witrynie są objęte wyraźnym zakazem EY i mogą stanowić naruszenie praw do znaków towarowych i praw autorskich: umieszczanie linków do jakichkolwiek stron w witrynie EY poza stroną główną, zlokalizowaną na www.ey.com, o ile EY nie uzgodni inaczej, umieszczanie linków, w których zastosowano w sposób nieuprawniony logotyp EY, ramkowanie lub umieszczanie metatagów.

EY nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść, rzetelność ani bezpieczeństwo witryn linkowanych (poprzez hiperlink lub w inny sposób) do witryny EY.
Niektóre linki w witrynie EY realizują połączenia z serwerami utrzymywanymi przez osoby fizyczne lub podmioty, nad którymi EY nie ma kontroli. EY nie wydaje żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji lub zapewnień dotyczących rzetelności lub jakiegokolwiek innego aspektu informacji znajdujących się na tego rodzaju serwerach. Link do witryny podmiotu trzeciego nie może być interpretowany jako akceptacja przez EY podmiotu trzeciego lub akceptacja przez podmiot trzeci spółki EY ani też akceptacja ich produktów czy usług

Prawa autorskie

O ile nie wskazano inaczej, wszelkie materiały w części globalnej witryny EY są chronione prawem autorskim określanym jako „Copyright © 2011 EYGM Limited”, a materiały lokalne w witrynach poszczególnych krajów – „Copyright © 2011 danej spółki członkowskiej/ spółek członkowskich”. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część materiałów udostępnionych w witrynie EY, w tym między innymi tekst, grafika i kod html, nie może być zwielokrotniana ani transmitowana w jakiejkolwiek formie ani w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody EYGM, bądź w odniesieniu do treści lokalnych w witrynach poszczególnych krajów – bez pisemnej zgody danej spółki członkowskiej/ spółek członkowskich.

„ERNST & YOUNG” i stylizowany znak graficzny EY zostały zarejestrowane w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych USA oraz w urzędach patentowych innych krajów.