MSSF - Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

  • Podziel się

View this page in English

MSSF

W Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej stałym elementem jest zmiana. Istniejące już standardy podlegają doprecyzowaniu i uzupełnieniu oraz publikowane są nowe, które adresują wcześniej niezidentyfikowane zagadnienia i stawiają nowe wyzwania przed sprawozdawczością finansową.

Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF jest wymogiem obejmującym polskie firmy notowane na giełdach papierów wartościowych, sektor bankowy, a może dotyczyć również firm, których jednostki dominujące przygotowują sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF.

Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) to organ stanowiący standardy rachunkowości. Rada ma 15 członków, którzy odpowiadają za opracowanie i publikowanie MSSF, w tym dla małych i średnich przedsiębiorstw. Rada także zatwierdza Interpretacje MSSF opracowane przez Komitet ds. Interpretacji MSSF, który pomaga Radzie w opracowywaniu i doskonaleniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. 

Nasi biegli rewidenci / audytorzy są ekspertami z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

MSSF – Nasze usługi

Nasze usługi z zakresu standardów sprawozdawczości finansowej obejmują:

  • Wdrażanie MSSF – doradztwo podczas wdrażania MSSF w spółkach i grupach kapitałowych, wsparcie przy sporządzaniu sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF po raz pierwszy oraz pomoc w interpretacji poszczególnych standardów.
  • Doradztwo w zakresie analizy wpływu zastosowania MSSF na wyniki i sytuację finansową przedsiębiorstwa oraz na ujawnienia w sprawozdaniu finansowym.
  • Szkolenia z zakresu już obowiązujących standardów, a także przygotowywanych, nowych MSSF.

Nasze publikacje cykliczne służą jako punkt wyjścia do oceny wpływu zmian zachodzących w MSSF. Stanowią one serię praktycznych broszur, które pomagają nadążyć za zmieniającymi się MSSF.

IFRS Update

International GAAP® – lista kontrolna informacji podlegających ujawnieniu zgodnie z MSSF

Przykładowe sprawozdania finansowe

MSSF – Pozostałe publikacje

Wszystkie pozostałe publikacje EY poświęcone zmianom MSSF są dostępne na globalnej stronie EY IFRS/Publications.