• Podziel się

Audyt wewnętrzny wywodzi się z kontroli wewnętrznej funkcjonującej w przedsiębiorstwach. Zadaniem kontrolera jest analizowanie wydarzeń lub transakcji, które miały miejsce. Tymczasem rolą audytu wewnętrznego jest doradzanie w procesach zarządzania ryzykiem oraz zapobiegania nieprawidłowościom. Przyczyny zmian roli Audytu Wewnętrznego są następujące:

 • organizacje działają w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym
 • ich działalności towarzyszą coraz liczniejsze ryzyka
 • w coraz większym stopniu kierownictwo jest rozliczane z polityki efektywnego zarządzania ryzykiem gospodarczym
 • udziałowcy, inwestorzy, regulatorzy często nie akceptują pogorszenia wyników firmy, wynikającego ze zdarzeń, które powinny być kontrolowane przez kierownictwo

Dlatego właśnie przedsiębiorstwa sięgają po audyt wewnętrzny. W ten sposób mogą sprawdzić, czy procedury zarządzania ryzykiem i ogólne systemy kontroli wewnętrznej są adekwatne do ryzyka towarzyszącego działalności organizacji. Zgodnie z najlepszymi wzorcami światowymi, istniejąca w przedsiębiorstwie niezależna komórka audytu wewnętrznego:

 • odpowiada za nadzór i monitoruje proces usprawniania systemu kontroli wewnętrznej
 • prowadzi kontrolę zapobiegawczą i bada ryzyko wystąpienia zjawisk o negatywnych efektach
 • koncentruje się na najważniejszych problemach i na obszarach o największym ryzyku

Sprawnie działająca komórka audytu wewnętrznego oznacza wymierne korzyści:

 • wdrożenie racjonalnych, efektywnych procedur wewnętrznych oraz usprawnianie procesów gospodarczych
 • zmiany nieefektywnych rozwiązań
 • uniknięcie/ograniczenie potencjalnych strat, mogących powstać w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk, jeśli nie ma odpowiednich procedur kontrolnych kontrolnych
 • pomoc kierownictwu w sprawowaniu efektywnej kontroli nad przedsiębiorstwem

Dział Doradztwa Biznesowego Zarządzanie Ryzykiem Gospodarczym pomaga przedsiębiorstwom z sektora prywatnego oraz organizacjom sektora publicznego w organizacji oraz prowadzeniu prac przez komórki audytu wewnętrznego. Nasza pomoc obejmuję między innymi:

 • wdrożenia / restrukturyzację komórek audytu wewnętrznego, prowadzących swą działalność w oparciu o ryzyka i procesy. Oceniamy ryzyka, efektywność procesów zarządzania ryzykiem, wybieramy rozwiązania z zakresu zarządzania ryzykiem, audytujemy procesy gospodarcze oraz przekazujemy wiedzę
 • zapewnienie jakości – porównujemy działalność komórek audytu wewnętrznego z istniejącymi standardami, wyznaczonymi celami i najlepszymi praktykami
 • outsourcing – prowadzimy prace z zakresu audytu wewnętrznego
 • teaming – prowadzimy prace z zakresu audytu wewnętrznego razem z zespołem Klienta
 • realizacja wybranych projektów – prowadzimy ściśle określone projekty z zakresu audytu wewnętrznego, np. analizujemy wybrane inwestycje pod kątem zgodności z procedurami przetargowymi, analizujemy procedury zakupowe
 • doradztwo w zakresie ryzyk i procesów – przeglądamy procedury kontroli wewnętrznej, prowadzimy projekty dotyczące wybranych procesów
 • partnerstwo strategiczne – wspólnie z kierownictwem Klienta wypracowujemy innowacyjne rozwiązania zarządzania ryzykiem i określamy strategię dla audytu wewnętrznego
 • szkolenia z zakresu metodologii sporządzania planów audytu oraz przeprowadzania prac audytowych

Przykładowe projekty, które zrealizowaliśmy dla naszych Klientów:

Outsourcing audytu wewnętrznego
Firmy z sektora ubezpieczeń

 • Dla firmy z sektora ubezpieczeń na życie ocenialiśmy ryzyko i planowaliśmy audyt, wykonywaliśmy zadania audytu wewnętrznego oraz raportowaliśmy do komórki audytu wewnętrznego całej grupy

   

 • W firmie ubezpieczeniowej, z udziałem grupy specjalistów ubezpieczeniowych, informatycznych i aktuarialnych zrobiliśmy audyt kluczowych procesów z punktu widzenia ryzyka oraz stale audytowaliśmy określone obszary

   

Audyt wewnętrzny
Polskie spółki należące do grupy z sektora produkcji aluminium i opakowań

Prace projektowe prowadzone były przez wspólny zespół audytowy - pracowników działu audytu firmy oraz naszych konsultantów. Celem projektu była ocena systemu kontroli wewnętrznej w następujących obszarach:

 • sprzedaż, należności i polityka kredytowa
 • zakupy i zobowiązania
 • zapasy
 • środki trwałe
 • zarządzanie finansami
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • finanse i księgowość

W ramach przeprowadzonych prac braliśmy pod uwagę przede wszystkim efektywność realizowanych procesów oraz zgodność kontroli wewnętrznych ze standardami obowiązującymi w całej grupie. Zidentyfikowaliśmy słabości w systemie kontroli wewnętrznej oraz przedstawiliśmy rekomendacje usprawniające.

Światowy producent sprzętu budowlanego i górniczego

Na podstawie planu badania przedstawiliśmy zakres projektu, który obejmował przegląd i ocenę efektywności kontroli wewnętrznej w następujących procesach gospodarczych spółki:

 • sprzedaż i należności
 • zakupy i zobowiązania
 • zapasy
 • wynagrodzenia i koszty pracowników
 • księga główna
 • środki pieniężne

Celem było zapewnienie, że w tych właśnie procesach skutecznie zapobiega się i wykrywa nieprawidłowości. Wynikiem naszych prac był raport opisujący słabości systemu kontroli wewnętrznej wraz z rekomendacjami, który został przedstawiony zarządowi.

Instytucja finansowa z sektora publicznego

Przeprowadziliśmy ocenę skuteczności systemu zapewnienia jakości w departamencie audytu wewnętrznego instytucji finansowej sektora publicznego w Polsce. Nasze prace polegały na zbadaniu zgodności działań ze standardami. Ocena ta obejmowała:

 • określenie celu, uprawnień i zakresu odpowiedzialności działu audytu wewnętrznego w przepisach Klienta
 • strukturę organizacyjną
 • planowanie i prowadzenie audytów
 • informowanie o wynikach jednostek audytowanych
 • monitorowanie realizacji wydanych podczas audytów zaleceń

Nasze badanie zostało przeprowadzone na podstawie otrzymanej dokumentacji, wywiadów z wybranymi przedstawicielami zarządu oraz audytu wewnętrznego, a także ankiet wypełnionych przez pracowników audytu wewnętrznego oraz audytowanych przez nich jednostek organizacyjnych. Przeanalizowaliśmy zasady rekrutacji i zapewnienia podnoszenia kwalifikacji zawodowych, stosowaną metodologię i narzędzia, proces planowania audytów oraz wybrane raporty i dokumenty z przeprowadzonych audytów.

Przeprowadzona przez nas ocena została wykonana zgodnie z metodologią oceny jakości (ang. Quality Assessment), opracowaną przez Instytut Audytorów Wewnętrznych (The Institute of Internal Auditors – IIA).

Spółka z sektora mediów

Przeprowadziliśmy ocenę systemu kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego oraz zaproponowaliśmy model docelowy dla spółki z sektora mediów. Zakres naszych działań obejmował:

 • zapoznanie się ze strukturą / działalnością komórek audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej Klienta
 • porównanie systemu kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego Klienta do najlepszych praktyk w obszarze kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego
 • przygotowanie, dla najważniejszych, zidentyfikowanych „luk” pomiędzy najlepszą praktyką a praktyką stosowaną przez Klienta, działań, które pozwolą dostosować system kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego Klienta do najlepszych praktyk
 • przygotowanie propozycji docelowego modelu systemu kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego (zawierającego m.in. zakres kompetencji organów kontrolnych i audytu - Zespołu Kontroli i Biura Audytu Wewnętrznego oraz opis instrumentów kontroli i nadzoru rady nadzorczej – Komitetu Audytu - uwzględniający tzw. „dobre praktyki” spółek publicznych)