The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Regulacje, satysfakcja klientów, wyniki finansowe – jak zachować równowagę w świecie ubezpieczeń?

Aktuariat

Ciągłe zmiany regulacji. Innowacje technologiczne. Nieustanna niepewność w ekonomii. Rosnące oczekiwania konsumentów.

Wyzwania związane ze zmianami regulacji (z wprowadzeniem w życie dyrektywy Solvency II na czele), niepewnością w ekonomii, rosnącymi oczekiwaniami konsumentów i innowacjami technologicznymi powodują, że rola aktuariuszy i osób zajmujących się zarządzaniem ryzykiem w zakładach ubezpieczeń wciąż wzrasta. W kolejnych kilku latach wdrożenie MSSF 17 zwiększy jeszcze zaangażowanie aktuariuszy w proces przygotowywania sprawozdań finansowych. Perspektywa kolejnych zmian regulacyjnych jest wyzwaniem, przed którym stoją obecnie wszystkie zakłady ubezpieczeń.

Rosnące oczekiwania klientów oraz pojawiające się innowacje technologiczne zaczynają zmieniać podejście do taryfikacji oraz podkreślają korzyści, jakie można osiągnąć z analizowania dużych zbiorów danych (data analytics) w kontekście dopasowania produktu do potrzeb klienta. Dodatkowo dynamiczne zmiany w otoczeniu ekonomicznym wymuszają, by zwrócić większą uwagę na stronę inwestycyjną poprzez lepsze zarządzanie aktywami i strategię ALM, jak również optymalizację kapitałową.

Wyzwania te są kluczem do przewagi dla tych ubezpieczycieli, którzy dokonają właściwych zmian strategicznych, inwestycyjnych, organizacyjnych i operacyjnych przy jednoczesnym ciągłym zarządzaniu ryzykiem.

Poprzez połączenie doświadczenia naszych specjalistów ubezpieczeniowych ze współpracą z innymi działami EY, zapewniamy kompleksową obsługę wszystkich aspektów działalności ubezpieczeniowej. Nasza wiedza biznesowa jest oparta na doświadczeniu pochodzącym ze współpracy z firmami ubezpieczeniowymi (działającymi na rynku polskim, jak też zagranicznymi), z regulatorem oraz kooperacją z naszymi kilkuset kolegami z Europy Zachodniej działającymi w ramach grupy European Actuarial Services. Dzięki niej możemy znaleźć rozwiązanie dla kluczowych wyzwań, przed którymi staje biznes.

Jak możemy pomóc

Bilans ekonomiczny i kapitałowe wymogi wypłacalności

1 stycznia 2016 roku weszła w życie dyrektywa Solvency II i wyliczenia wymagane przez Filar I Solvency II stały się rzeczywistością dla zakładów ubezpieczeń – rzeczywistością która jednak budzi często wątpliwości i kontrowersje. Możemy pomóc je przezwyciężyć.

Członkowie naszego zespołu w ciągu ostatnich lat zrealizowali szereg projektów związanych z wdrożeniem Solvency II w obszarze filaru I, związanych z:

 • Policzeniem najlepszego oszacowania rezerw (zarówno życiowych – nacisk położony na założenia best estimate, jak i majątkowych – nacisk położony na cash-flowowe podejście do rezerwy składki),
 • Wyznaczeniem bilansu ekonomicznego (odpowiednie korekty po stronie aktywów oraz zobowiązań innych niż rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe),
 • Wyznaczeniem kapitałowego wymogu wypłacalności oraz minimalnego wymogu wypłacalności w oparciu o formułę standardową Solvency II,
 • Wdrożeniem narzędzi umożliwiających niezbędne wyliczenia.

Oferujemy zarówno pomoc w implementacji wymogów Solvency II (opracowanie metodologii, narzędzi, niezbędnej dokumentacji) jak również możemy przeprowadzić niezależny przegląd wybranych procesów w ramach Filaru I pod kątem zgodności z regulacjami oraz praktyką rynkową (również zagraniczną).

Modele wewnętrzne Solvency II

Implementacja modelu wewnętrznego na potrzeby wyliczenia wymogu kapitałowego Solvency II jest szansą ale również wyzwaniem dla zakładów ubezpieczeń. Zespół specjalistów EY pomoże poradzić sobie z tym wyzwaniem.

Posiadamy szereg specjalistów którzy uczestniczyli w projektach związanych z modelami wewnętrznymi Solvency II dla międzynarodowych klientów obejmujących:

 • Wdrożenie i koordynowanie (rozwój koncepcji, zarządzanie projektem) modeli wewnętrznych,
 • Kalibrację poszczególnych ryzyk,
 • Kalibrację zależności pomiędzy ryzykami oraz agregację wymogu kapitałowego,
 • Pomoc w przejściu przez proces aplikacyjny modelu wewnętrznego,
 • Wdrożenie dodatkowych wymogów związanych z implementacją modelu wewnętrznego w szczególności analizy Profit & Loss Attribution.

Przy realizacji projektów ściśle współpracujemy z naszymi kolegami z EY European Actuarial Services, którzy z sukcesem pomogli wielu zakładom ubezpieczeń w uzyskaniu akceptacji modelu wewnętrznego.

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe i modelowanie aktuarialne

Jednym z tradycyjnych zadań zespołów aktuarialnych jest wyznaczenie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i związane z nim obszary modelowania aktuarialnego.

Nasze wsparcie może dotyczyć wielu obszarów takich jak:

 • Implementacja narzędzi umożliwiających modelowanie ubezpieczeń życiowych (Prophet, MoSes itp.)
 • Wyliczenia oraz niezależne przeglądy mierników wartości firmy takich jak Market Consistent Embedded Value, European Embedded Value, Value of New Business i inne,
 • Wyliczenia oraz niezależne przeglądy rezerw w ubezpieczeniach życiowych – ustalenie założeń best estimate, wyznaczenie wartości opcji i gwarancji, modelowanie stochastyczne,
 • Wyliczenia oraz niezależne przeglądy rezerw w ubezpieczeniach majątkowych – zarówno best estimate jak i rezerwy na ustalonym poziomie bezpieczeństwa wyznaczone przy zastosowaniu metod stochastycznych (analiza bootstrap) oraz analitycznych (model Macka),
 • Implementacja narzędzi umożliwiających modelowanie ubezpieczeń majątkowych (ResQ, ReMetrica itp.).

W trakcie naszych prac wykorzystujemy doświadczenie zdobyte przy realizacji podobnych projektów w Europie i umożliwiamy porównanie do najlepszych praktyk rynkowych.

Taryfikacja

Właściwa taryfikacja jest kluczem do sukcesu zakładu ubezpieczeń. Nasze doświadczenie może zostać wykorzystane przez zakłady również w tym obszarze.

Nasz zespół może udzielić wsparcia w obszarach takich jak:

 • Przegląd i ustalenie taryf w ubezpieczeniach majątkowych (z wykorzystaniem narzędzi GLM i innych metod),
 • Przegląd i ustalenie taryf w ubezpieczeniach życiowych,
 • Opracowanie analiz zyskowności produktów przy różnych scenariuszach,
 • Opracowanie planu taryfikacji na potrzeby uzyskania akceptacji KNF dotyczącej rozszerzenia działalności o nowe linie biznesowe.

Analityka danych

Zastosowanie metod statystycznych i modeli aktuarialnych do analizy dostępnych wewnętrznych oraz zewnętrznych źródeł danych o klientach, odszkodowaniach i świadczeniach oraz przedmiotach ubezpieczenia.

Wykorzystujemy nasze kompetencje i narzędzia analityczne oraz doświadczenie rynkowe do wsparcia klientów w rozwiązywaniu głównych problemów ubezpieczycieli poprzez:

 • Analizę danych w zakresie retencji klientów – identyfikacja strategii pozwalającej na zmniejszenie współczynnika zerwanych umów,
 • Analizę danych szkodowych – optymalizacja procesów likwidacji szkód,
 • Analizę danych o oszustwach ubezpieczeniowych – wsparcie rozwiązań identyfikujących potencjalne wyłudzenia odszkodowań i świadczeń,
 • Analizy danych do wyceny produktów w ubezpieczeniach komunikacyjnych – segmentowanie klientów oraz modele GLM.

Zarządzanie ryzykiem

Dyrektywa Solvency II to nie tylko nowa metoda wyliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności, ale kompleksowe zmiany w systemie zarządzania ryzykiem w całym zakładzie ubezpieczeń. Pomożemy wdrożyć je w taki sposób, aby z jednej strony zapewnić zgodność z regulacjami, a z drugiej przynieść jak najwięcej korzyści dla firmy.

Nasi konsultanci współpracują z zespołami zarządzania ryzykiem w wielu polskich i zagranicznych zakładach ubezpieczeń w takich obszarach jak:

 • Przygotowywanie analiz na potrzeby zarządów,
 • Analiza przyczyn zmian środków własnych i wartości firmy,
 • Sporządzanie projekcji wartości środków własnych, wymogu wypłacalności i współczynnika wypłacalności,
 • Optymalizacja struktury aktywów i zobowiązań (ALM) oraz optymalizacja wymogu kapitałowego.

Tym, co nas wyróżnia jest umiejętność połączenia wiedzy i umiejętności z pogranicza aktuariatu, rachunkowości i ryzyka, co przekłada się na lepszą współpracę z tymi działami i efektywniejsze wykonanie powierzonych prac.

Wdrożenie MSSF 17 – Kontrakty ubezpieczeniowe

Po wdrożeniu systemu Solvency II zakłady ubezpieczeń czeka kolejna rewolucja – nowy standard ubezpieczeniowy MSSF 17 (dawniej MSSF 4 Faza II). Warto już dziś rozpocząć przygotowania do jego wdrożenia, w których możemy pomóc.

Zespół EY oferuje kompleksową pomoc we wdrożeniu standardu MSSF 17 obejmującą takie obszary jak:

 • Kompleksowe szkolenia i warsztaty poświęcone MSSF 17 dla pracowników,
 • Opracowanie planu wdrożenia (zidentyfikowanie luk, priorytyzacja zadań, harmonogram wdrożenia),
 • Analizy wpływu zmian na sprawozdania finansowe oraz wyniki firmy,
 • Opracowanie i wdrożenie narzędzi umożliwiających dokonanie niezbędnych wyliczeń (również wsparcie we wdrożeniu narzędzi dedykowanych do MSSF 17 oferowanych przez zewnętrznych dostawców),
 • Pomoc w obszarze raportowania (nowa mapa kont oraz nowa struktura sprawozdań finansowych).

Współpracujemy z naszymi kolegami w ramach European Actuarial Services, którzy uczestniczą w projektach wdrożenia nowego standardu w wielu zakładach ubezpieczeń w Europie Zachodniej.

Modele kapitałowe

Modele kapitałowe to nie tylko domena zakładów używających modelu wewnętrznego na potrzeby wyliczenia wymogu kapitałowego Solvency II, ale mogą one znaleźć zastosowanie w każdym zakładzie ubezpieczeń.

Nasze doświadczenie obejmuje m.in.:

 • Wyliczenia oraz przeglądy kapitału ekonomicznego wymaganego przez agencje ratingowe do utrzymania odpowiedniego ratingu,
 • Implementację narzędzi umożliwiających optymalizację programu reasekuracyjnego (również pomoc we wdrożeniu tzw. reinsurance mixer),
 • Wdrożenie modeli służących do wyznaczenia prognoz kapitału firmy.

Modelowanie kapitałowe może być z powodzeniem wykorzystane do optymalizacji kapitału i procesów zakładu ubezpieczeń.

Jakość danych

Implementacja wymogów Dyrektywy Wypłacalność II oraz Wytycznych IT KNF w zakresie jakości danych wykorzystywanych do wyliczenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz wyznaczania wymogu kapitałowego przy zastosowaniu modelu wewnętrznego.

Wykorzystujemy doświadczenie zdobyte na projektach lokalnych i zagranicznych do implementacji procesu zarządzania jakością danych w spółkach ubezpieczeniowych w zakresie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i modelowania kapitałowego. Nasze podejście zakłada wsparcie Klientów w zakresie:

 • Opracowania docelowego modelu działania procesu zarządzania jakością danych z podziałem ról i obowiązków,
 • Przygotowanie diagramów przepływów danych oraz spisu danych biznesowych z uwzględnieniem ich źródła, właściwości i zastosowania,
 • Identyfikacja ryzyk związanych z dokładnością, kompletnością i adekwatnością danych oraz zaprojektowanie kontroli mitygujących te ryzyka (w tym przegląd istniejącego środowiska kontroli pod kątem zapewnienia jakości danych),
 • Zaprojektowanie miar jakości danych i narzędzi raportowych.

Optymalizacja i automatyzacja procesów aktuarialnych

Optymalizacja i automatyzacja procesów aktuarialnych pozwala na oszczędność czasu i nakładów ponoszonych na regularne raportowanie.

Posiadamy unikane doświadczenie potwierdzone referencjami klientów ubezpieczeniowych w Polsce i w Europie w zakresie optymalizacji i automatyzacji procesów aktuarialnych, w tym:

 • Optymalizacja procesów obliczeń aktuarialnych w programach: SAS, Prophet, Excel, Access, SQL Server,
 • Projektowanie i implementacja narzędzi do planów finansowych i oceny rentowności produktów,
 • Automatyzacja i onarzędziowanie procesów raportowania statutowego, grupowego i zgodnego z wymogami Solvency II,
 • Przegląd i usprawnienie procesów raportowania na potrzeby regulatorów w programach: Tagetik, SAS, SAP.

Zgodność z regulacjami

Nasz zespół ekspertów z zakresu polskich przepisów prawa, wytycznych KNF i europejskich wymogów w zakresie ubezpieczeń zapewni identyfikację obszarów niezgodności z obowiązującymi przepisami i wskaże optymalne możliwości dostosowawcze.

Przeprowadzamy analizy zgodności regulacyjnej w obszarach:

 • Implementacji wymogów ustawy ubezpieczeniowej,
 • Wymogów dyrektywy Solvency II, aktów wykonawczych i wytycznych EIOPA,
 • Wytycznych KNF w obszarach procesu tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, systemów IT i danych, likwidacji szkód, dystrybucji, reasekuracji i zarządzania ryzykiem powodzi;
 • Rekomendacji KNF w zakresie zadośćuczynień, badania adekwatności produktu i systemu zarządzania produktem,
 • Regulacji dotyczących strukturyzowanych produktów inwestycyjnych (PRIPS).

Audyty i przeglądy aktuarialne

Zapewniamy wysoki standard usług zgodny z globalną metodyką EY w obszarze audytów i przeglądów aktuarialnych.

Wykonujemy audyty i przeglądy aktuarialne w zakresie:

 • Weryfikacji i niezależnych przeliczeń rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (statutowych oraz najlepszego oszacowania),
 • Wymogów kapitałowych Solvency II (wyznaczonych przy zastosowaniu formuły standardowej lub modelu wewnętrznego),
 • Klasyfikacji produktów zgodnej z IFRS 4,
 • Taryfikacji składek ubezpieczeniowych,
 • Weryfikacji kontroli wewnętrznych i wsparcia audytu wewnętrznego w spółkach ubezpieczeniowych.

Kim jesteśmy

Jesteśmy zespołem konsultantów i specjalistów z różnych dziedzin, którzy posiadają globalną perspektywę i działają w oparciu o kulturę współpracy.

Rozumiemy problemy naszych klientów i dążymy do tego, by – stawiając lepsze pytania – usprawnić pracę ich przedsiębiorstw.

Skontaktuj się z nami