The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Jak zmienić duże, złożone programy w dużą, trwałą wartość?

Zarządzanie programami

Duże, złożone programy transformacji przedsiębiorstwa - infrastrukturalne i informatyczne - obiecują dużą wartość, ale często nie prowadzą do uzyskania oczekiwanych rezultatów. Zarządzanie programami powinno prowadzić do osiągnięcia zamierzonych wyników.

Pomagamy przełożyć duże, złożone programy na dużą, trwałą wartość.

Dla doradców EY tworzenie lepiej funkcjonującego świata oznacza wspieranie Twojego biznesu w osiągnięciu wyników umożliwiających wzrost, optymalizację i bezpieczeństwo.

Wierzymy, że kiedy zarządzanie programami i transformacja przedsiębiorstwa działają lepiej, lepiej funkcjonuje nasza codzienność. Dlatego dążymy do tego, aby zrozumieć konkretne problemy Twojej firmy i stawiać lepsze pytania dotyczące jej funkcjonowania:

 • Czy wolałbyś wykorzystać 95% budżetu i zakończyć projekt po terminie czy przekroczyć budżet o 10% i skończyć prace rok wcześniej?
 • Czy powinieneś zająć się najpierw procesami i rozwijać swoją wydajność w miarę upływu czasu?
 • Niezależnie od udzielonej odpowiedzi, pomożemy Ci sprostać wyzwaniom związanym ze złożonymi programami, utrzymać kontrolę nad każdym zmieniającym się elementem i wypracować wartość w długim terminie.

img01

Jak można szybko przeprowadzić integrację praktyk w nowej organizacji powstałej w wyniku przejęcia?

Przyczyniliśmy się do usprawnienia działalności wiodącego globalnego wytwórcy sprzętu, pomagając mu w transformacji jego modelu biznesowego i stworzeniu struktury zarządzania koordynującej proces transformacji po przejęciu przez niego innego lidera branżowego. Działania te, obejmujące dziewięć krajów, pozwoliły zrealizować cele w terminie i zgodnie z założonym budżetem.

Skontaktuj się z nami
img02

Jaki jest najskuteczniejszy sposób przeprowadzenia dużej transformacji przedsiębiorstwa?

Przyczyniliśmy się do usprawnienia działalności wiodącej spółki motoryzacyjnej, pomagając jej zoptymalizować mechanizmy kontroli wewnętrznej przy użyciu nowego systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) i stworzyć zespół ds. integracji projektu zapewniający współpracę między poszczególnymi funkcjami.

Skontaktuj się z nami
img03

Jak organizacje mogą zachować zgodność z przepisami wprowadzanymi przez władze – na czas i bez przekraczania budżetu?

Przyczyniliśmy się do usprawnienia działalności dużego dostawcy usług medycznych, pomagając mu stworzyć ustrukturyzowane biuro zarządzania programami odpowiedzialne za koordynację interesariuszy i ograniczenie ryzyka braku zgodności z przepisami przy wdrażaniu nowej międzynarodowej regulacji kodeksowej.

Skontaktuj się z nami
img03

Jak firma może poprawić doświadczenia swoich klientów w każdym punkcie styczności?

Przyczyniliśmy się do usprawnienia działalności dużego zakładu ubezpieczeń zdrowotnych, pomagając mu wdrożyć kompleksowo ustrukturyzowany program realizacji rozwiązania dla przedsiębiorstw, ukierunkowany na zdefiniowanie ról, koordynację pomiaru wydajności i zaangażowanie wyższego kierownictwa w poprawę doświadczenia klientów.

Skontaktuj się z nami
img04

Czy przy ograniczonych zasobach IT firma może uzyskać więcej mniejszym nakładem środków?

Pomogliśmy dużemu producentowi zrealizować korzyści płynące z inwestycji w IT, rekomendując skuteczny model zarządzania i konkretne działania zmierzające do usunięcia luk, dzięki czemu projekty IT były wyraźnie widoczne, precyzyjnie definiowane pod kątem priorytetów i spójne z ogólną strategią biznesową firmy.

Skontaktuj się z nami
img04

Jak firma może wykazać swoją zdolność do wywiązywania się z dużych zobowiązań projektowych?

Przyczyniliśmy się do usprawnienia działalności dużego zakładu ubezpieczeń zdrowotnych, pomagając mu stworzyć fundamentalne rozwiązanie do zarządzania jego rocznym portfelem projektów bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia prywatności pacjentów, ograniczenia ryzyka i kosztów oraz usprawnienia procesu decyzyjnego.

Skontaktuj się z nami

 • Po co jesteśmy

  Celem EY jest budowanie lepiej funkcjonującego świata dla naszych klientów, pracowników i społeczności. Zależy nam, by efektem naszej współpracy były lepsze wyniki przedsiębiorstwa, pewność i zaufanie.

  Nasza misja budowania lepiej finkcjonującego świata rozpoczyna się od zadawania klientom właściwych pytań. Tylko wtedy możemy im pomóc znaleźć lepsze odpowiedzi i osiągnąć trwalsze rezultaty.

  Stawianie właściwych pytań pomaga nam w rozwiązywaniu najbardziej złożonych kwestii biznesowych będących udziałem naszych klientów.

 • Jak to robimy

  Działamy w ramach jednego, globalnego zespołu, by tworzyć nowatorskie rozwiązania dla biznesu. Regularna, bieżąca współpraca doradców EY z rynkiem przekłada się na sprawniejsze działanie przedsiębiorstw.

  Ponieważ duże programy transformacji przedsiębiorstwa mają wpływ na wiele obszarów organizacji, współpracujemy z pracownikami Twojej firmy, dostawcami i z konsultantami EY zatrudnionymi w innych działach EY. Do naszych zespołów wybieramy najlepszych ludzi, od specjalistów od łańcucha dostaw po ekspertów podatkowych, którzy w ramach jednego zespołu pomogą rozwiązać dany problem, stosując w tym celu najlepsze koncepcje.

 • Co robimy

  Rozwiązujemy istotne, złożone problemy i wykorzystujemy pojawiające się możliwości, dążąc do osiągania wyników, które umożliwiają wzrost, optymalizację procesów i ochronę Twojego biznesu, zarówno dziś, jak i w przyszłości.

  Zarządzanie programami ma prowadzić do realizacji korzyści płynących ze zmiany. Jako zaufani doradcy, świadczący usługi w sposób długofalowy, pomagamy realizować Twoje plany.

  Podejmujemy współpracę z biznesem, aby sprostać wyzwaniom, związanym z dużymi programami, utrzymać kontrolę nad każdym zmieniającym się elementem i wypracować wartość w długim terminie.

  Pracujemy nad realizacją kompleksowych programów w obszarze IT, transformacji i infrastruktury, które wywierają wpływ na wielu interesariuszy i prowadzone są w złożonych strukturach i w wielu regionach geograficznych.

  Pomagamy rozplanować prace, dzięki czemu możesz zrealizować oczekiwane korzyści, zarządzając jednocześnie organizacją pracy i harmonogramami oraz ryzykiem w trakcie ich realizacji. W rezultacie możesz podejmować decyzje, które pokierują program we właściwym kierunku.

  Pracujemy z całym zespołem programowym, aby połączyć kropki pomiędzy poszczególnymi elementami, od zewnętrznych dostawców poprzez interesariuszy, aż po sprawozdawczość na różnych poziomach. Taka perspektywa pozwala nam dostrzec wzorce, które mogą nie być oczywiste na pierwszy rzut oka.

  Możemy pomóc w zarządzaniu wieloaspektowymi programami portfelowymi, prowadząc wiele mniejszych projektów w ramach dużo większego programu. Możemy koordynować realizację prac, pomagając poszczególnym zaangażowanym osobom wykonywać swoją część prac w sposób konsekwentny i skuteczny.

  Możemy również pomóc w lepszej organizacji pracy, wykorzystując narzędzia i technologie we właściwy sposób, tak, aby rejestrować i rozprowadzać dokładne informacje szybciej i na szerszą skalę niż kiedykolwiek wcześniej.

Jak możemy pomóc

Pomagamy rozwiązać istotne, złożone problemy branżowe i wykorzystujemy pojawiające się możliwości, dążąc do osiągania wyników, które umożliwiają wzrost, optymalizację procesów i ochronę przedsiębiorstw.

Nasi specjaliści od zarządzania programami sprawnie radzą sobie ze złożonymi aspektami programu, aby zrealizować go na czas, zmieścić się w budżecie i urzeczywistnić wszystkie oczekiwane korzyści.

Stworzyliśmy globalny ekosystem konsultantów i zrzeszonych z nami partnerów. W ten sposób powstała kultura tworzenia i innowacyjności, z której możesz czerpać wyjątkową wiedzę i koncepcje.

Wszystko po to, aby pomóc zaplanować lepsze wyniki i zapewnić długofalowe efekty.

Ustalanie priorytetów i zarządzanie portfelami

W idealnym świecie można zaspokajać wszystkie potrzeby swojej organizacji. Ale w rzeczywistości konieczne jest dokonywanie wyborów. Jak dokonać właściwego wyboru?

Opracowane przez EY podejście polegające na holistycznym zarządzaniu portfelem (Holistic Portfolio Management, HPM) pomaga klientom zoptymalizować ich portfel inwestycyjny i zdefiniować wiodące praktyki zarządzania decyzjami inwestycyjnymi dotyczącymi programów biznesowych, technologicznych i infrastrukturalnych. Pomagamy wdrażać procesy pozwalające określać priorytety nadarzających się możliwości na podstawie danych, pomagamy projektować i wdrażać mechanizmy nadzoru dostosowane do organizacji, a także wprowadzać odpowiedni poziom rygoru i dyscypliny konieczny do oceny wniosków inwestycyjnych. Pomagamy zarządzać wieloaspektowym portfelem, który w ramach większego programu obejmuje dużą liczbę małych projektów, a po zakończeniu projektów biznes jest wzbogacony o umiejętności i zdolności, które możesz wykorzystać przy dalszym rozwoju swojego portfela.

Pomagamy również zoptymalizować funkcję zarządzania portfelem pod kątem innowacyjności. W obecnej epoce cyfrowej trzeba stworzyć nowym pomysłom warunki do kiełkowania i wzrostu, a jeśli pomysły okazują się chybione – szybko z nich zrezygnować. W świecie, w którym finansowanie jest coraz bardziej ograniczone, a środowiska realizacyjne są coraz bardziej złożone, pomagamy odpowiadać na najpilniejsze pytania związane z Twoim portfelem.

Wdrażanie i prowadzenie złożonych programów

Jak sobie poradzić, kiedy wyzwania w programie wartym wiele milionów, obejmującym wiele lokalizacji, wielu sponsorów, wiele lat i wielu dostawców mnożą się w nieskończoność?

Opracowane przez EY podejście do zarządzania złożonymi programami (Complex Program Management, CPM) pozwoli Ci wydobyć wartość drzemiącą w najtrudniejszych realizowanych przez Twoją firmę programach transformacji przedsiębiorstwa, technologii i infrastruktury. Pomagamy określić prawdziwą przyczynę wdrożenia programu i spodziewane rezultaty. Pomagamy też rozplanować prace, dzięki czemu możesz zrealizować spodziewane korzyści, zarządzając jednocześnie organizacją pracy i harmonogramami.

Od wstępnego zarysowania procesu decyzyjnego aż po doprowadzenie każdej z decyzji do końca w wyznaczonym terminie. Od pomocy w określeniu odpowiedniej tolerancji dla ryzyka związanego z programem aż po pomoc w ograniczeniu ryzyk, które stoją na drodze do sukcesu. Pomagamy określić, jak ma wyglądać stan końcowy i doradzić nie tylko, w jaki sposób go osiągnąć, ale również kiedy, kto to zrobi i ile będzie to kosztować. Robimy to, łącząc nasze globalne podejście ze sprawdzonymi metodami i praktykami zarządzania programami dostosowanymi do specyfiki Twojej firmy.

Wiemy, co jest potrzebne, aby skutecznie realizować złożone programy IT – zarówno w metodologii tradycyjnej, jak i agile; wiemy, jak pomóc w przekształceniu organizacji; wiemy też, jak wdrożyć infrastrukturę fizyczną zgodnie z założeniami, dzięki czemu można będzie z niej korzystać przez kolejne pokolenia. Pomagamy również we właściwym wykorzystywaniu narzędzi i technologii, tak abyś mógł rejestrować i rozprowadzać dokładne informacje szybciej i wydajniej niż kiedykolwiek wcześniej.

Optymalizacja realizacji programów i podejmowania decyzji

Czy stosujesz wczorajsze praktyki zarządzania portfelem i programami w odpowiedzi na przyszłe potrzeby związane z transformacją przedsiębiorstwa?

Centrum Realizacji Programów (Program Performance Center, PPC) EY łączy w sobie rozległą wiedzę branżową, sprawdzony proces i wyróżniającą się technologię, aby pomóc Ci w realizacji zamierzonych wyników. Tak w przypadku programów technologicznych, jak biznesowych i infrastrukturalnych, PPC zapewnia konsekwencję i wspiera przejrzystość procesu decyzyjnego, dzięki czemu możesz osiągnąć pożądane rezultaty na czas, nie przekraczając budżetu i generując korzyści.

Patrzymy na program i cele z holistycznej, strategicznej perspektywy i pomagamy zrozumieć związane z nimi problemy, rodzaje ryzyka i zachodzące między nimi współzależności. Następnie konstruujemy solidne, skalowalne procesy zarządzania portfelem i programami, które korzystają z potencjału naszej platformy PPC – to wszystko z użyciem narzędzi organizacyjnych firmy Microsoft, które pracownicy dobrze znają, takich jak Microsoft Project Server i SharePoint.

W kolejnym kroku angażujemy wiedzę biznesową, łącząc nasz sprawdzony zestaw procesów z usługą Power BI firmy Microsoft i zdolnościami analitycznymi, dzięki czemu możesz z większą pewnością przewidzieć, jak będzie przebiegać realizacja programu, a tym samym podejmować lepsze, mądrzejsze decyzje w sposób proaktywny, zgodnie ze swoimi celami strategicznymi.

Niezależnie od tego, dokąd zmierza transformacja przedsiębiorstwa, EY może pomóc.

Ocena i poprawa kondycji programu

Program radził sobie tak dobrze, ale potem wszystko poszło w nieprzewidywalnym kierynku? Co się stało? A przede wszystkim – jak to naprawić?

Centrum Oceny Programów (Program Evaluation Center, PEC) pomaga oceniać programy i zdolności technologiczne, biznesowe i kapitałowe w odniesieniu do globalnych praktyk wiodących, rozpoznawać możliwości poprawy i opracować plan dojścia do punktu, w którym chciałbyś się znaleźć. Dzięki naszym doświadczonym specjalistom od zarządzania projektami rozumiemy przyczyny, dla których duże programy często nie przynoszą oczekiwanych rezultatów i możemy przedstawić niezależne i obiektywne spojrzenie na temat sposobu, w jaki można je naprawić.

Może zabrakło wystarczającego nastawienia na sukces, brakowało potrzebnych zasobów, zabrakło właściwego zarządzania ryzykiem, procesy były zbyt złożone, żeby wewnętrzne zespoły mogły nad nimi zapanować albo zawiódł zewnętrzny dostawca. A może trzeba po prostu usprawnić organizację zarządzania programem.

Niezależnie od przyczyn, EY wspiera Twój biznes.

Kim jesteśmy

Jesteśmy zespołem konsultantów i specjalistów z różnych dziedzin, którzy posiadają globalną perspektywę i działają w oparciu o kulturę współpracy.

Nasi specjaliści od zarządzania programami znają się doskonale na architekturze programów, negocjacjach, realizacji i mechanizmach kontrolnych, co pozwala im prowadzić programy w sposób zdyscyplinowany i konsekwentny.

Ciężko pracujemy, aby zrozumieć problemy naszych klientów i dążymy do tego, by stawiając lepsze pytania, pomóc usprawnić pracę ich przedsiębiorstw.

Pytania takie jak:

 • Jak definiujesz sukces?
 • Czy wybierasz właściwe czynniki napędzające transformację przedsiębiorstwa?
 • W jaki sposób określasz, które projekty w portfelu są najważniejsze?
 • Po czym poznajesz, że cele programu zostały zrealizowane?
 • Czy angażujesz właściwych ludzi we właściwym czasie?
 • Z którymi partnerami powinienieś współpracować?

Skontaktuj się z nami

Latest thinking