Doradztwo Biznesowe

 • Podziel się

Zarządzanie ryzykiem

Nasi doradcy pomagają stworzyć przejrzysty i efektywny system kontroli ryzyka, zmierzający do redukcji kosztów, podniesienia efektywności i ochrony istniejącego majątku. Zajmujemy się zarządzaniem ryzykiem w sposób kompleksowy. Mamy w naszych szeregach zespoły ekspertów wyspecjalizowanych w zarządzaniu trzema głównymi kategoriami ryzyk: ryzykiem biznesowym, ryzykiem finansowym i ryzykiem IT.

EY Zarządzanie ryzykiem

Z naszego doświadczenia wynika, że najczęściej usprawnić można zarządzanie ryzykiem w trzech kluczowych obszarach:

 • Poprawa procesu oceny ryzyka z myślą o lepszym przewidywaniu i rozpoznawaniu ryzyk
 • Dostosowanie działań w obszarze zarządzania ryzykiem do zmieniających się celów biznesowych
 • Usprawnienie koordynacji zespołów odpowiedzialnych za ryzyko i kontrola ich działania

Zarządzanie ryzykiem finansowym

Zespół zarządzania ryzykiem finansowym tworzą specjaliści z obszaru rynków finansowych, metod ilościowych i inżynierii finansowej. Posiadamy także szeroką wiedzę z zakresu rachunkowości instrumentów finansowych oraz międzynarodowych i lokalnych regulacji nadzorczych.

Świadczymy usługi doradcze w następujących obszarach:

Zarządzanie ryzykiem rynkowym i ryzykiem płynności

 • Ocena, definicja i wdrożenie metodyk wyceny oraz pomiaru ryzyka instrumentów finansowych
 • Walidacja modeli wyceny instrumentów finansowych
 • Projektowanie procesów i metodyk zarządzania ryzykiem rynkowym, płynności oraz zarządzania bilansem instytucji finansowej (ALM)
 • Opracowywanie metodyk pomiaru wyniku z uwzględnieniem wewnętrznego kosztu finansowania (FTP)
   

Zarządzanie ryzykiem kredytowym w zakresie strategii i procesów kredytowych

 • Kształtowanie polityki zarządzania ryzykiem kredytowym i wsparcia sprzedaży
 • Formułowanie polityki cenowej z uwzględnieniem wyceny ryzyka kredytowego
 • Organizacja procesu kredytowego - ocena zdolności i wiarygodności kredytowej, akceptacja produktu dla danego klienta, pomiar i monitorowanie ryzyka kredytowego
 • Projektowanie procesu informacji zarządczej w obszarze ryzyka kredytowego
 • Optymalizacja strategii polityki kredytowej na potrzeby wzrostu efektywności działań sprzedażowych przy kontroli poziomu ryzyka

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym

 • Projektowanie systemów zarządzania ryzykiem operacyjnym (metodyki KRI, samooceny, analizy scenariuszowe)
 • Wdrażanie systemów wspierających zarzadzania ryzykiem operacyjnych
 • Wdrożenia modeli AMA (Advanced Measurement Approach)
 • Budowa ilościowych modeli oceny ryzyka operacyjnego

Doradztwo regulacyjne

 • Wsparcie w dostosowaniu działalności instytucji sektora bankowego i sektora kapitałowego do wymogów pakietu CRD IV / Basel III
 • Usługi doradcze w zakresie organizacji i przebiegu procesów licencyjnych m.in. w zakresie transformacji oddziałów instytucji kredytowych, tworzenia instytucji kredytowych, oddziałów oraz fuzji
 • Wsparcie w projektach przygotowania wniosków o stosowanie metod zaawansowanych (ryzyko kredytowe – metoda IRB, ryzyko operacyjne – metoda AMA, ryzyko rynkowe)
 • Kompleksowe przeglądy w kluczowych obszarach regulacyjnych: ryzyko kredytowe, ryzyko rynkowe, ryzyko płynności, ryzyko operacyjne, adekwatność kapitałowa, zarządzanie/ corporate governance

Doradztwo w zakresie działalności departamentów skarbu

 • Ocena stopnia dojrzałości poszczególnych obszarów funkcjonalnych w ramach działalności skarbowej, benchmarking do praktyk rynkowych
 • Definiowanie zasad i polityk zarządzania działalnością skarbową (finansowanie, płynność, zarządzanie ryzykiem rynkowym)
 • Projektowanie modeli operacyjnych dla działalności skarbowej, w tym podział ról i odpowiedzialności, definicja procesów operacyjnych, definicja mechanizmów kontrolnych
 • Identyfikacja i pomiar ryzyka  rynkowego (metody at-Risk)
 • Wdrażanie zasad rachunkowości zabezpieczeń
 • Projektowanie narzędzi wspierających pomiar i analizy ryzyka, wyceny instrumentów finansowych oraz stosowanie rachunkowości zabezpieczeń
 • Wsparcie w negocjacjach i procesie zawierania oraz restrukturyzacji transakcji zabezpieczających (hedging letters)
 • Wybór, wdrożenie i testowanie systemów TMS oraz CTRM

Metody ilościowe wspierające zarządzania ryzykiem (modele scoringowe/ratingowe, parametry ryzyka, modele portfelowe)

 • Budowa, weryfikacja i rozwój modeli oceny zdolności i wiarygodności kredytowej klienta (scoring aplikacyjny oraz behawioralny, modele ratingowe, modele optymalizujące oferty sprzedażowe, modele oceny ryzyka kredytowego na podstawie zewnętrznych baz danych)
 • Budowa modeli ryzyka kredytowego IRB (PD, LGD, EAD)
 • Przygotowanie metodyk szacowanie odpisów z tytuły utraty wartości ekspozycji kredytowych zgodnie z MSSF 9 i MSR 39
 • Budowa i walidacja modeli kapitału ekonomicznego
 • Przygotowanie metodyk testów warunków skrajnych
 • Budowa i wdrażanie systemów wczesnego ostrzegania dla ryzyka kredytowego
 • Walidacja modeli ryzyka kredytowego
 • Pomiar rentowności portfela kredytowego z uwzględnieniem ryzyka (miary RAROC)
 • Scoring windykacyjny i analiza efektywności restrukturyzacji ekspozycji kredytowych

Doradztwo w zakresie budowy i wdrożenia systemów IT wspierających zarządzanie ryzykiem

 • Opracowanie, systematyzacja oraz dokumentacja wymagań funkcjonalnych dla systemów wspierających zarządzanie ryzykiem
 • Przygotowanie biznesowej architektury rozwiązań wspierających zarządzanie ryzykiem
 • Rozwój dedykowanych systemów wspierających zarządzanie ryzykiem
 • Przygotowanie scenariuszy testowych i kryteriów odbioru systemów IT
 • Zarządzanie projektami rozwoju i wdrożenia systemów IT wspierających zarządzanie ryzykiem
 • Doradztwo w zakresie oceny obecnej i opracowania docelowej biznesowej architektury systemów IT wspierającej funkcje ryzyka
 • Przygotowanie prototypów ilustrujących działanie opracowanych metodyk ryzyka rynkowego i kredytowego

Zarządzanie ryzykiem biznesowym

Eksperci EY z zespołu zarządzania ryzykiem biznesowym mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów w obszarze audytu wewnętrznego oraz systemów kontroli wewnętrznej zarówno dla polskich firm, jak i korporacji międzynarodowych. Mają też unikalne doświadczenie w prowadzeniu projektów audytowych i doradczych związanych z administracją publiczną i Unią Europejską. Kompetencje doradców EY ds. ryzyka potwierdzone zostały licznymi certyfikatami. Min. Certified Internal Auditor (CIA), Project Management Professional (PMP), Biegły Rewident, Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Sprawdź kluczowe obszary doradztwa i usługi zarządzania ryzykiem biznesowym w EY

 • Korporacyjne systemy zarządzania ryzykiem  (ang . enterprise risk management) – oceny, doradztwo bieżące i tematyczne, pomoc we wdrożeniu i utrzymaniu, w tym oceny ryzyk, określanie planów działania
 • Audyt wewnętrzny – oceny zewnętrzne, doradztwo w transformacji funkcji audytu wewnętrznego, realizacja audytów wewnętrznych, w tym w formule co-sourcingu
 • Audyt operacyjny – audyty procesów – ocena, rekomendacje, wsparcie wdrożenia rekomendacji
 • Audyty transakcyjne – ocena zgodności i prawidłowości realizacji umów , obowiązujących regulacji oraz procedur
 • Systemy kontroli wewnętrznej, w tym zgodne z Sarbanes-Oxley Act (również J-SOX i inne regulacje) – wsparcie wdrożenia, przeglądy regulacyjne i przeglądy zgodności
 • Ład korporacyjny (corporate governance) – oceny, doradztwo we wdrożeniu
 • Zarządzanie ryzykiem projektowym – oceny, audyty, wsparcie we wdrożeniu
 • Zarządzanie ryzykiem kontraktowym – oceny, audyty, wsparcie w tworzeniu mechanizmów kontrolnych
 • Audyty projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i Międzynarodowych Instytucji Finansowych

Zarządzanie ryzykiem IT

Nasi doradcy oferują usługi w zakresie kompleksowego zarządzania ryzykiem w obszarze systemów informatycznych. Bazując na głębokiej  wiedzy technicznej i globalnym doświadczeniu pomożemy określić największe zagrożenia oraz sposoby zarządzania nimi. Dowiedz się więcej na temat usług zarządzania ryzykiem IT w EY.