The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Jeśli prowadzenie biznesu wymaga ryzyka, czy podejmujesz właściwe decyzje?

Transformacja ryzyka

Każde wyzywanie i każda szansa, przed którą stają dziś przedsiębiorstwa, wymaga zmian w organizacji. A zmiana niesie ze sobą ryzyko. Niektóre rodzaje ryzyka można dostrzec, niektóre można przewidzieć, na niektóre można się przygotować. Na inne nie.

Organizacje nie zostały stworzone po to, aby zarządzać ryzykiem, ale żeby generować wartość w ramach realizacji szerszego celu. Cel ten można osiągnąć za pomocą strategicznych decyzji biznesowych, które wymagają podejmowania ryzyka – a ryzyko to wywiera wpływ na prowadzoną działalność. Organizacje, które właściwie rozpoznają to ryzyko, zarządzają nim i reagują na nie, są na najlepszej drodze do osiągnięcia wzrostu i sukcesu.

Nasze zrozumienie problematyki ryzyka – tego, które jest widoczne gołym okiem, i tego, które pozostaje ukryte – inspiruje nas do zadawania lepszych pytań. Współpracując z organizacjami na całym świecie możemy tworzyć innowacyjne odpowiedzi, które pomagają poprawić wyniki i przyspieszyć wzrost.

Aby przekształcić sposób, w jaki przedsiębiorstwo zarządza ryzykiem, musi ono zakwestionować dotychczasowe sposoby myślenia o ryzyku, rozpoznawania go, zarządzania nim i reagowania na nie. Organizacje muszą wyjść poza ryzyko, którym można zarządzać (finansowe, operacyjne, regulacyjne), lepiej dostosować cele swojej działalności do ryzyka, poprawić koordynację działań dotyczących ryzyka w całej organizacji i bardziej skutecznie korzystać z technologii, aby móc lepiej reagować na różne rodzaje ryzyka.

Współpraca z nami pozwoli Twojej organizacji osiągnąć lepsze i trwałe wyniki od planowania strategii po jej realizację.

Co robimy

Wspieranie myślenia strategicznego

Organizacje muszą się skupić na ryzyku, które ma bezpośredni wpływ na realizowane przez nie cele i ich strategię biznesową. Organizacje, które w sposób metodyczny rozpoznają ryzyko, poddają je ocenie i reagują na nie, są lepiej przygotowane do określenia reakcji, które ograniczają negatywny wpływ ryzyka, pozwalając jednocześnie zmaksymalizować potencjał tych organizacji. Myślą one o ryzyku w sposób strategiczny.

Optymalizacja funkcji i procesów

Po tym, jak organizacje określą swoje plany lub strategię reagowania na ryzyko, muszą skoordynować działania swoich funkcji, rozdzielić zasoby i zaprojektować procesy zarządzania ryzykiem, aby wdrożyć strategię w sposób wydajny i skuteczny.

Odpowiedzialność za działania dotyczące ryzyka jest w organizacjach rozproszona pomiędzy poszczególne funkcje. W wyniku tego powstały silosy informacyjne, które sprawiają, że krytyczne informacje nie docierają do osób podejmujących najważniejsze decyzje, osłabiając tym samym zarządzanie ryzykiem.

W przypadku braku jasnego modelu operacyjnego i procesów operacyjnych utrudniony jest sprawny przepływ komunikacji przez organizację.

Osadzanie rozwiązań

Organizacje, które osadzają działania z zakresu zarządzania ryzykiem w swojej podstawowej działalności są w stanie lepiej reagować na ryzyko i osiągać lepsze wyniki. Realizują one swoje plany reagowania na ryzyko w sposób bardziej skuteczny i mogą mu zapobiegać, dostosowywać się do niego, przewidywać ryzyko, które w przeciwnym razie stanowiłoby zagrożenie dla ich strategii biznesowej.

Nie chodzi o przyjęcie jednorazowych rozwiązań, a o wdrożenie trwałego podejścia, które pomoże organizacji osiągnąć długofalowy sukces.

Jak możemy pomóc

Budujemy lepiej funkcjonujący świat, pomagając naszym klientom zarządzać ryzykiem i czerpać z niego korzyści.

Usługi technologiczne z zakresu kontroli ryzyka

Usługi technologiczne z zakresu kontroli ryzyka (Risk Controls Technology Services, RCTS) obejmują:

Zgodność z przepisami

Pomagamy klientom identyfikować wymogi w zakresie zgodności z przepisami, zarządzać nimi i reagować na nie, aby umożliwić im wzrost oraz optymalizację i ochronę ich działalności.

Pomagamy klientom oceniać, projektować i wdrażać modele i mechanizmy kontrolne zapewniające zachowanie zgodności z przepisami, dostosowane do wymogów regulacyjnych obowiązujących w ich branżach. Pomagamy klientom wypełniać ich wymogi regulacyjne, wdrażając modele, które umożliwiają im lepsze reagowanie na wymogi i ich wypełnianie w przyszłości.

Doskonalenie procesów i mechanizmów kontrolnych

Pomagamy klientom optymalizować procesy i mechanizmy kontrolne w celu zwiększenia wydajności, poprawy ochrony przed ryzykiem oraz wyeliminowania zbędnych i manualnych, pracochłonnych mechanizmów kontrolnych.

Usprawnienia w zakresie procesów i mechanizmów kontrolnych pomagają klientom zoptymalizować ich procesy i mechanizmy kontrolne poprzez koncentrację na ryzyku, wykorzystanie możliwości usprawnienia i wyeliminowania zdublowanych mechanizmów kontrolnych oraz zautomatyzowanie mechanizmów kontrolnych przy użyciu technologii. Pomagamy klientom poprawić dobór mechanizmów kontrolnych, ograniczając jednocześnie ekspozycję na ryzyko, dzięki czemu mogą oni skoncentrować uwagę na prowadzeniu działalności.

Bezpieczeństwo aplikacji

Pomagamy klientom oceniać, projektować i wdrażać skalowalne i możliwe do utrzymania zabezpieczenia aplikacji, które pomagają ograniczyć ryzyko i spełnić wymogi regulacyjne, usprawniając jednocześnie procesy biznesowe. Zabezpieczenia takie są dostosowywane do procesów biznesowych klientów, co pozwala zwiększać wydajność przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka. W ten sposób klienci mogą skuteczniej skalować swoją działalność i poszerzać jej zakres.

Ponadto pomagamy klientom oceniać, projektować i wdrażać zabezpieczenia aplikacji dla całej gamy platform technologicznych, m.in. z wykorzystaniem platform technologicznych GRC do monitorowania i testowania zabezpieczeń aplikacji.

Wdrażanie technologii GRC

Pomagamy klientom w ocenianiu, projektowaniu i wdrażaniu szeregu platform technologicznych GRC w celu rozwoju, optymalizacji i ochrony ich działalności.

Świadczymy na rzecz klientów szereg usług, od opracowywania biznesowego uzasadnienia dla technologii GRC po pomoc we wdrażaniu platform technologicznych GRC, w celu usprawnienia takich obszarów jak bezpieczeństwo i mechanizmy kontrolne oraz audyt, zarządzanie ryzykiem, polityką i zagadnieniami. W wielu projektach nasze usługi z zakresu technologii GRC uzupełniają inne obszary, w których wspieramy już naszych klientów, takie jak projektowanie zabezpieczeń aplikacji, mechanizmy kontrolne procesów czy ciągły monitoring.

Zarządzanie wydajnością z wykorzystaniem ryzyka

Pomagamy organizacjom przejść drogę od ochrony do tworzenia wartości, wspierając ich w dążeniach do wyjścia poza samą ochronę działalności i rozpoczęcia optymalizacji i rozwoju ich firm.

Pomagamy naszym klientom wdrożyć podejście do zarządzania ryzykiem oparte na wiedzy i wynikach analiz oraz zorientowane na wyniki działalności, silnie osadzone w prowadzonej przez firmę działalności.

Zarządzanie ryzykiem IT

Pomagamy klientom oceniać, projektować i wdrażać programy zarządzania ryzykiem IT w celu usprawnienia zarządzania ryzykiem IT i wymogami dotyczącymi zgodności z przepisami.

Pomagamy klientom oceniać i projektować programy zarządzania ryzykiem IT, w tym modele dotyczące zarządzania, strategii i procesów, ryzyka i kontroli. Możemy im pomóc we wdrażaniu platform technologicznych GRC umożliwiających zarządzanie ich programami zarządzania ryzykiem IT, w automatyzacji ich mechanizmów kontrolnych oraz w przeprowadzaniu przeglądów i testów mechanizmów kontrolnych i zgodności z przepisami.

Zarządzanie ryzykiem związanym z dostawcami

Pomagamy naszym klientom w ocenie, projektowaniu i wdrażaniu procesów zarządzania ryzykiem związanym z dostawcami. Kompleksowe podejście do zagadnienia relacji z podmiotami zewnętrznymi obejmuje zarówno identyfikację potencjalnych ryzyk jak i projektowanie rozwiązań, które pomagają zapobiegać ich materializacji.

Świadczymy na rzecz naszych klientów szereg usług, od opracowywania zasad zarządzania dostawcami, mających na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka po audyty dostawców, mające na celu identyfikację potencjalnych ryzyk.

Nasze działania obejmują udzielanie klientom wsparcia w zakresie ich struktur nadzorczych, polityk i procedur, a także wspieranie klientów w projektowaniu procesów i mechanizmów kontrolnych umożliwiających lepsze zarządzanie ryzykiem związanym z podmiotami zewnętrznymi i reagowanie na nie.

Zarządzanie ryzykiem związanym z projektami i programami

Pomagamy naszym klientom sprawić, aby kluczowe z punktu widzenia ich działalności i rozwoju projekty, programy i inicjatywy przyniosły rezultaty zgodne z oczekiwanymi.

Usługi zarządzania ryzykiem związanym z projektami i programami pomagają naszym klientom identyfikować ryzyka projektowe, zarządzać nim i reagować na nie w celu usprawnienia realizacji projektów i programów, budowania zaufania i zwiększenia prawdopodobieństwa ich sukcesu, rozumianego jako osiągnięcie zakładanych rezultatów.

Nasze podejście do oceny ryzyk w projektach uwzględnia zasady zarządzania projektami, kontrole i procesy jak również charakter prowadzonych projektów i programów.

Usługi zarządzania w zakresie ryzyka

Pomagamy klientom usprawnić działania w zakresie ryzyka i zgodności z przepisami dzięki naszej ofercie usług zarządzanych, dzięki czemu mogą oni łatwiej osiągnąć swoje cele strategiczne po przewidywalnych kosztach. Dzięki globalnemu zasięgowi możemy pomóc naszym klientom w przejściu na innowacyjny, efektywny i trwały model usług zarządzanych przy ograniczeniu kosztów zapewniania zgodności z przepisami. Współpracujemy z klientami, aby pomóc im poprawić ich ogólne środowisko ryzyka i kontroli poprzez usprawnienie i automatyzację mechanizmów kontrolnych:

  • Przeprowadzanie okresowego monitoringu i testów pod kątem wymogów dotyczących ryzyka i zachowania zgodności z przepisami
  • Wykorzystanie technologii GRC do zwiększenia wydajności w zakresie zarządzania ryzykiem i zachowania zgodności z przepisami
  • Zastosowanie skutecznego modelu realizacji odznaczającego się elastycznością i skalowalnością
  • Korzystanie ze sprawdzonych narzędzi i technik do zarządzania projektami

Tworzenie wartości poprzez skuteczne zarządzanie ryzykiem

Podejmowanie ryzyka jest działaniem prowadzącym do budowania i utrzymywania wartości – wyzwaniem jest identyfikacja ryzyk, które wpływają na wyniki organizacji i skuteczne zarządzanie nimi w celu ochrony wartości i zwiększenia efektywności.

Skuteczniejsze zarządzanie niepewnością i zmiennością wpływającą na wyniki działań strategicznych i operacyjnych prowadzi do tworzenia i utrzymania wartości organizacji.

Poprzez projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania ryzykiem zintegrowanych z procesami zarządzania, wspieramy organizacje w przejściu drogi od ochrony do tworzenia wartości.

Pomagamy naszym klientom wdrożyć podejście do zarządzania ryzykiem zorientowane na wyniki działalności i silnie osadzone w prowadzonej przez firmę działalności.

Kompleksowe systemy zarządzania ryzykiem

Zmieniamy sposób myślenia organizacji o zarządzaniu poprzez projektowanie i wdrażanie rozwiązań przynoszących wartość ze skutecznego procesu zarządzania ryzykiem w codziennej działalności organizacji.

Wspieramy naszych klientów w kompleksowym projektowaniu i wdrażaniu systemów zarządzania ryzykiem (ERM – ang. Enterprise Risk Management) zgodnych z dobrymi praktykami rynkowymi, takimi jak COSO, czy ISO 31000 i oczekiwaniami klientów.

Tworzymy efektywne struktury zarządzania ryzykiem, kompleksowe branżowe modele ryzyk, zapewniające obiektywną ocenę ryzyka metodyki i skuteczne systemy raportowania o ryzykach, również przy wykorzystaniu kluczowych wskaźników ryzyk (KRI – ang. Key Risk Indicators). Jednocześnie wspieramy naszych klientów w procesie oceny ryzyka poprzez prowadzenie szkoleń i moderowanie warsztatów z właścicielami ryzyka w organizacji.

Istotnym elementem naszych produktów jest integrowanie procesów oceny ryzyka z procesami decyzyjnymi, co pozwala na podejmowanie decyzji biznesowych w oparciu o analizy ryzyk z nimi związanych.

W ramach naszych usług wykorzystujemy technologię GRC do zwiększenia wydajności w zakresie zarządzania ryzykami.

Skontaktuj się z nami