The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Praktyczne konsekwencje dla firm wynikające z projektu nowej ustawy

Nowy projekt Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych zawiera szereg istotnych zmian w stosunku do obowiązujących obecnie przepisów, w tym:

 • znosi wymóg skazania osoby fizycznej jako podstawy odpowiedzialności podmiotu zbiorowego,
 • nakłada nowe obowiązki w zakresie należytej staranności (prewencji) w organizacji,
 • rozszerza odpowiedzialność za działania partnerów biznesowych,
 • wprowadza wymóg przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń od sygnalistów,
 • zaostrza sankcje, w tym kary pieniężne do 30 mln złotych, a w specyficznych okolicznościach nawet do 60 mln złotych.

Kogo dotyczy?

Ustawa obowiązywać będzie wszystkie osoby prawne, spółki z udziałem Skarbu Państwa oraz polskie oddziały podmiotów zagranicznych. Warunkiem pociągnięcia do odpowiedzialności będzie celowe działanie lub zaniechanie, bądź też niezachowanie należytej staranności. Dotychczas konieczne było skazanie osoby fizycznej. Ten wymóg ma zostać zniesiony. Zgodnie z projektem firma będzie ponosić odpowiedzialność nawet wówczas, gdy nie będzie można ustalić sprawcy.

Należyta staranność - rozwiązania prewencyjne

Projekt nowej ustawy zobowiązuje firmy do wdrożenia szeregu rozwiązań z zakresu należytej staranności, w tym m.in.: określenia zasad postępowania w przypadku ryzyka wystąpienia nieprawidłowości, zdefiniowania zakresu odpowiedzialności organów, pracowników i jednostek organizacyjnych oraz wyznaczenia osoby lub komórki organizacyjnej odpowiedzianej za nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa i regulacji wewnętrznych (funkcja compliance). Warto zaznaczyć, że ciężar dowodu tzn. wykazania należytej staranności będzie spoczywał na podmiocie.

Odpowiedzialność za działanie partnerów biznesowych i ich pracowników

Firma odpowiadać będzie za działania nie tylko swoich pracowników, ale również kontrahentów w związku z realizacją zawartych umów. Stąd kluczowe będzie efektywne wdrożenie rozwiązań z zakresu wyboru i nadzoru na działalnością partnerów biznesowych.

Obowiązkowa ochrona sygnalistów i weryfikacja zgłoszeń

Obowiązkiem stanie się również przyjmowanie i rozpatrywania pochodzących od pracowników (i nie tylko) zgłoszeń dotyczących możliwych nieprawidłowości (whistleblowing). Firmy zobowiązane będą do ochrony sygnalistów m.in. przed działaniami o charakterze represyjnym czy dyskryminacyjnym.

W przypadku zignorowania sygnałów o możliwych nieprawidłowościach, kary finansowe mogą wzrosnąć dwukrotnie: z poziomu 30 mln złotych do 60 mln złotych. Projekt nowej ustawy zawiera szeroką gamę innych, restrykcyjnych sankcji takich jak: zakaz promocji i reklamy, zakaz prowadzenia działalności określonego typu, wykluczenie z przetargów publicznych, zakaz korzystania z dotacji oraz obowiązek zwrotu już otrzymanych, przepadek mienia, podanie wyroku do publicznej wiadomości aż do rozwiązania czy likwidacji podmiotu zbiorowego.

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności

Projekt przewiduje możliwość dobrowolnego poddania się odpowiedzialności. Warunkiem podstawowym jest ujawnienie sprawców czynu oraz istotnych okoliczności. Oznacza to konieczność przeprowadzenia wewnętrznego postępowania wyjaśniającego. Firma będzie musiała zapłacić równowartości szkody wynikającej z czynu zabronionego, najniższą karę pieniężną przewidzianą za ten czyn (ale nie więcej niż 3 miliony złotych), koszty postepowania oraz wyrazić zgodę na przepadek mienia lub uzyskanych korzyści.

W zamian prokurator nie będzie prowadził czynności dochodzeniowych, a prawomocny wyrok sądu nie będzie podlegać wpisowi do Krajowego Rejestru Karnego.

Kogo dotyczy?

Ustawa dotyczy firm będących co najmniej średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz spółek z ponad 10 proc udziałem Skarbu Państwa.

Sprawdź, czy Twoja firma będzie objęta obowiązkiem wdrożenia programu antykorupcyjnego.

2016

2017

Średnioroczne zatrudnienie pracowników

Obroty netto (w mln EUR)

Suma bilansowa (w mln EUR)

Tak, zgodnie z założeniami ustawy, Twoja firma będzie objęta obowiązkiem wdrożenia skutecznego programu antykorupcyjnego.

Nie, zgodnie z założeniami ustawy, Twoja firma nie będzie objęta obowiązkiem wdrożenia programu antykorupcyjnego.

Jak możemy Ci pomóc?

EY - Ustawa o jawności życia publicznego – podsumowanie konsultacji

Wdrożenie rozwiązań umożliwiających spełnienie wymagań ustawy

EY - Ustawa o jawności życia publicznego – podsumowanie konsultacji

Przegląd skuteczności istniejących rozwiązań

EY - Ustawa o jawności życia publicznego – podsumowanie konsultacji

Pogotowie compliance

Dostosowanie do wymogów ustawy:

Wspieramy w zapewnieniu zgodności z wymogami Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych poprzez:

 • opracowanie brakujących lub modyfikację istniejących rozwiązań umożliwiających wykazanie należytej staranności w zakresie przeciwdziałania naruszeniom prawa i nadużyciom w oparciu o sprawdzone, praktyczne rozwiązania ze szczególnych uwzględnieniem:
 • 1. stosowanych rozwiązań o charakterze prewencyjnym,

  2. współpracy ze stronami trzecimi, w tym weryfikacji rzetelności kontrahentów oraz nadzoru nad ich działalnością,

  3. system zbierania informacji o możliwych nieprawidłowościach (whistleblowing) i podejmowania działań weryfikacyjnych.

 • wsparcie przy wdrożeniu poprzez szkolenia i działania informacyjne.

Nasze usługi mogą dodatkowo obejmować:

 • Zgodność z Normą ISO 37001:2016 (także pod kątem możliwej certyfikacji).

Najczęstsze pytania

Kogo dotyczy ustawa w zakresie wdrażania procedur antykorupcyjnych?

Wymagania obejmą:

 1. Przedsiębiorców będących co najmniej średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

  „Co najmniej średni przedsiębiorca” to wszyscy przedsiębiorcy, którzy w każdym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniali co najmniej 50 pracowników LUB osiągnęli roczne obroty netto przekraczające 10 milionów euro ORAZ suma aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec roku przekroczyła 10 milinów euro. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie podaje tych warunków wprost, dlatego rekomendujemy przeprowadzenie indywidualnej analizy prawnej w zakresie spełnienia ustawowej definicji;

 2. jednostki sektora finansów publicznych.

Jakie dokumenty będą musiały posiadać firmy?

Projekt ustawy o jawności życia publicznego wymienia kilka dokumentów, jakie powinny zostać wypracowane i wdrożone w przedsiębiorstwie:

 • klauzule umieszczone w umowach stanowiące, iż żadna część wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy nie zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania korzyści majątkowych i osobistych;
 • kodeks etyki przedsiębiorstwa jako deklaracja odrzucająca korupcję, podpisany przez każdego pracownika, współpracownika i kontrahenta firmy;
 • wewnętrze procedury i wytyczne dotyczące otrzymywanych prezentów i innych korzyści przez pracowników;
 • procedury informowania właściwych organów przedsiębiorcy o propozycjach korupcyjnych.

Warto jednak pamiętać, że nie jest to katalog zamknięty, a nadrzędną zasadą, jaka powinna przyświecać wdrażającym program antykorupcyjny, jest jego skuteczność.

Czy ustawa wymaga posiadania compliance officera?

Ustawa nie wymaga, aby spółka zatrudniała compliance officera. Jednak doświadczenie firm, które wdrożyły systemy antykorupcyjne, a także wymagania ISO 37001 czy wytyczne ISO 19600, wskazują na konieczność posiadania takiej osoby, która będzie odpowiedzialna za wdrożenie, utrzymywanie i doskonalenie systemu antykorupcyjnego. Również zakres zadań wynikających z ustawy, jakie należy wykonać, aby system antykorupcyjny był skuteczny, świadczy o tym, że warto zastanowić się nad posiadaniem takiej osoby w szeregach firmy.

Jak powinien funkcjonować whistleblowing?

Ustawa o jawności życia publicznego nie wymaga wprost posiadania rozbudowanego systemu zgłaszania nadużyć (whistleblowingu). W ustawie czytamy jedynie o konieczności ustanowienia procedury informowania właściwych organów przedsiębiorcy o propozycjach korupcyjnych.

W ustawie nie ma również mowy o konieczności ustanowienia zewnętrznych kanałów zgłaszania nadużyć. Jednak niektóre spółki udoskonalając swoje systemy zgłaszania nadużyć wykorzystują zewnętrzne kanały określane jako hotline. Aby zewnętrzne kanały zgłaszania były skuteczne, powinny działać bez zakłóceń, obsługiwać zgłoszenia w języku, w jakim posługują się pracownicy w danym kraju, a przede wszystkim sprawnie współpracować z odpowiednimi osobami po stronie spółki.

Efektywnie wdrożone i działające kanały zgłaszania nadużyć umożliwiają pracownikom i współpracownikom bezpieczne informowanie o przypadkach korupcyjnych, co pozwala spółce szybciej zarządzić takim zdarzeniem lub procederem i uniknąć kary zgłaszając przypadek podejrzenia korupcji. Zgonie z zapisami ustawy, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego odstępuje od skierowania wniosku o ukaranie w przypadku, gdy postępowanie w sprawie popełnienia przestępstwa korupcyjnego zostało już wszczęte na podstawie wcześniejszego zawiadomienia złożonego przez przedsiębiorcę.

Jaki wpływ na przedsiębiorców mogą mieć zapisy dotyczące ochrony sygnalistów?

Zgodnie z ustawą, prokurator może postanowieniem nadać status sygnalisty zgłaszającemu wiarygodne informacje o podejrzeniu popełnienia przestępstw związanych z korupcją. Uprawnienia wynikające z nadanego statusu sygnalisty wykonywane są do czasu umorzenia postępowania albo zakończenia prawomocnym orzeczeniem postępowania karnego wszczętego przeciwko sprawcy przestępstwa. Sygnaliście przysługuje od Skarbu Państwa zwrot kosztów zastępstwa procesowego w związku z poniesieniem przez niego negatywnych skutków dokonanego przez niego zgłoszenia wiarygodnych informacji o popełnieniu przestępstw.

W ramach wykonywania praw i obowiązków wynikających z nadanego statusu sygnalisty pracodawca nie może rozwiązać z sygnalistą umowy o pracę lub zmienić warunków umowy o pracę na mniej korzystne dla sygnalisty, a także rozwiązać z sygnalistą stosunku umownego.

Sygnaliście, z którym rozwiązano w skutek zgłoszenia przez niego informacji bez zgody prokuratora:

 1. umowę o pracę - przysługuje odpowiednio odszkodowanie od strony rozwiązującej umowę o pracę w wysokości dwukrotności wynagrodzenia rocznego;
 2. umowę - przysługuje odszkodowanie od strony rozwiązującej umowę w wysokości całkowitej kwoty płatności należnej sygnaliście określonej w treści tej umowy i niezapłaconej do dnia rozwiązania umowy.

Ile czasu będą miały przedsiębiorstwa na dostosowanie się do wymagań ustawy?

Zgodnie z art. 135, ustawa wchodzi w życie z 1 stycznia 2018 roku, z wyjątkiem: art. 72 ust. 1 oraz art. 73 ust. 1, które wchodzą w życie w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Artykuły te znajdują się w rozdziale 10 dotyczącym przeciwdziałania praktykom korupcyjnym i dotyczą zagadnienia wdrożenia procedur antykorupcyjnych.

Czy norma antykorupcyjna ISO 37001 jest zgodna z wymaganiami ustawy?

Ustawa o jawności życia publicznego w 7 punktach określa obowiązkowe dla średnich i dużych przedsiębiorstw wymagania w zakresie wdrażania programu antykorupcyjnego. Jednocześnie ustawodawca zwraca uwagę, że działania te muszą być skuteczne (tym samym nie mogą być wybiórcze lub pozorne) Dobre praktyki w zakresie wdrażania i utrzymywania skutecznych programów antykorupcyjnych odnaleźć można w normie ISO 37001.

Wdrożenie normy ISO 37001:2016, prócz spełnienia wymagań ustawy, może przynieść przedsiębiorstwu dodatkowe korzyści, wynikające z jej:

 • Uniwersalności – możliwe jest wdrożenie i utrzymanie w każdej organizacji,
 • Rozpoznawalności – jako standard międzynarodowy stanowi wyznacznik dobrej praktyki w zakresie przeciwdziałania korupcji
 • Wiarygodności – otrzymanie certyfikatu to potwierdzenie realnych wysiłków organizacji związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem korupcji

Norma ISO 37001:2016 przeznaczona jest zarówno dla tych organizacji, które już zarządzają ryzykiem korupcyjnym jak i dla tych, które dopiero planują prowadzenie takich działań w sposób systematyczny.

Aby uzyskać certyfikat ISO 37001 organizacja musi wykazać sprawowanie nadzoru nad skutecznością wdrożonych rozwiązań. Konieczne jest między innymi dokumentowanie wyników działań antykorupcyjnych (np. identyfikacji sygnałów ostrzegawczych i okresowych przeglądów) oraz przeglądu systemu zarządzania.

Dlaczego EY?

Wielkość i kompetencje zespołu

  Największy w Polsce, ponad 40-osobowy zespół praktyków (audytorów śledczych, prawników, informatyków, byłych pracowników organów ścigania, etyków biznesu, psychologów, konsultantów oraz specjalistów z zakresu analizy danych)

Doświadczenie

 • Ponad 15 lat doświadczeń w Polsce
 • Ponad 500 projektów związanych z wykrywaniem oraz przeciwdziałaniem nadużyciom
 • Ponad 5.000 przeprowadzonych rozmów wyjaśniających
 • Ponad 2.000 zabezpieczonych komputerów, telefonów i innych nośników danych
 • Około 500 terabajtów danych przygotowanych do analizy i przeglądu

Praktyczne umiejętności

 • Ponad 50 projektów w Polsce dotyczących systemów antykorupcyjnych i compliance w różnych branżach
 • Ponad 1.000 przeszkolonych osób w tematach związanych z antykorupcją i compliance
 • Znajomość praktycznych rozwiązań stosowanych w krajach o ugruntowanej legislacji w zakresie odpowiedzialności karnej firm

Eksperci branżowi

 • Jesteśmy członkami najważniejszych w Polsce zespołów eksperckich zajmujących się tematami etyki i compliance w tym m.in. Komitetu ds. Compliance przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
 • Prowadzimy spotkania branżowe z zakresu antykorupcji, etyki i compliance, w tym m.in. Klub Dyrektorów Antifraud, Compliance Roundtable, spotkania tematyczne BCC oraz inne cykliczne inicjatywy.

Konferencje

Braliśmy udział w ponad 200 krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych antykorupcji, etyce i compliance w roli organizatorów, prelegentów lub moderatorów

Cykliczne badania

Od 12 lat prowadzimy coroczne badania dotyczące postrzegania korupcji w polskich firmach. Wyniki badań

Studia podyplomowe

 • Od lat współorganizujemy studia podyplomowe „Polityka Compliance w Organizacji” na Akademii Leona Koźmińskiego
 • Wykładamy na studiach podyplomowych „Audyt Śledczy – Rachunkowość i Kontrola” w Szkole Głównej Handlowej

Blog Audytorów Śledczych

Od kilku lat prowadzimy Blog Audytorów Śledczych, za pomocą którego dzielimy się swoimi doświadczeniami oraz przemyśleniami na temat sposobów zapobiegania korupcji oraz nadużyciom i walki z nimi

Nasi eksperci

Mariusz Witalis

Partner

Mariusz jest Partnerem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY w Polsce i liderem tej praktyki w regionie CESA (Central, Eastern and Southeastern Europe & Central Asia). Posiada szerokie doświadczenie w obszarze audytów specjalnych, projektach z zakresu zarządzania ryzykiem oszustw i nadużyć, doradztwa w sprawach spornych, audytach zgodności oraz zapobieganiu nadużyciom.

EY - Mariusz Witalis

Tomasz Dyrda

Partner

Lider Zespołu Informatyków Śledczych w centralnej i południowo-wschodniej Europie. Kierował pracami z zakresu zapobiegania, monitorowania i wykrywania nadużyć i nieprawidłowości oraz informatyki śledczej. Był zaangażowany w wiele projektów o charakterze międzynarodowym przeprowadzanych w Polsce i krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. Tomasz ma także praktyczne doświadczenie w sprawach wymagających przeprowadzenia dochodzeń wewnętrznych i w sprawach z zakresu nieuczciwej konkurencji.

EY - Tomasz Dyrda

Marcin Bizoń

Associate Partner

Posiada blisko 12-letnie doświadczenie w usługach doradczych z zakresu zarządzania ryzykiem nadużyć oraz doradztwa informatycznego. Marcin posiada bogate doświadczenie w projektach związanych z wdrażaniem funkcji i systemów zarządzania ryzykiem, obszarze analizy danych, zarządzania jakością i efektywnością w zakresie wdrażania rozwiązań IT.

EY - Marcin Bizoń

Jarosław Grzegorz

Associate Partner

Associate Partner w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć. Posiada praktyczne doświadczenie w wykrywaniu i przeciwdziałaniu nadużyciom w firmach. Od ponad 10 lat prowadzi dochodzenia gospodarcze, weryfikuje zgodność oraz wdraża systemy compliance. Zrealizował ponad 140 projektów w 10 krajach Europy. Jest prelegentem licznych szkoleń i warsztatów oraz wykładowcą studiów podyplomowych poświęconych tematyce nieprawidłowości w obrocie gospodarczym oraz compliance. Był również inicjatorem unikatowego badania EY dotyczącego problemu nadużyć i korupcji w wybranych regionach Polski

EY - Jarosław Grzegorz

Wojciech Niezgodziński

Menedżer

Ma prawie siedmioletnie doświadczenie w projektach z zakresu wykrywania i zapobiegania nadużyciom. Wojtek jest odpowiedzialny za przeprowadzanie projektów dochodzeniowych, audytów zgodności, a także projektów mających na celu analizę procesów biznesowych oraz wdrożenie praktycznych rozwiązań z zakresu przeciwdziałania nadużyciom.

EY - Wojciech Niezgodziński

Katarzyna Łukasik-Gogol

Menedżer

Katarzyna specjalizuje się w tematyce compliance, w szczególności przeciwdziałania praniu pieniędzy. Była zaangażowana w liczne audyty compliance, przeglądy AML compliance, przeglądy zgodności z FCPA, audyty wewnętrzne, asystowała we wdrażaniu systemów compliance. Obecnie wspiera klientów we wdrażaniu i optymalizacji systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy, w tym zapewnieniu zgodności z IV Dyrektywą AML. Jest współautorem raportu z dorocznego badania nadużyć wśród instytucji finansowych.

EY - Katarzyna Łukasik

Michał Rączy

Starszy Menedżer

Michał dysponuje rozległą wiedzą z zakresu zastosowania analizy danych (wyodrębniania, przetwarzania oraz analizy danych finansowych i biznesowych z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi) w realizowanych projektach.

EY - Michał Rączy

Jakub Szczepaniak

Menedżer

Jakub posiada siedmioletnie doświadczenie zawodowe. W ciągu pierwszych pięciu lat w EY Jakub uczestniczył w ponad 40 projektach z zakresu audytu ogólnego realizowanych dla polskich i międzynarodowych podmiotów. Jakub był odpowiedzialny za przeglądy procedur wewnętrznych, identyfikację i weryfikacje niezgodności z procedurami, przeglądy pracowniczej korespondencji oraz badanie powiązań osobowych i kapitałowych.

EY - Jakub Szczepaniak

Dung Anh

Menedżer

Jest odpowiedzialny za realizację audytów śledczych oraz wewnętrznych postępowań wyjaśniających w podmiotach działających na rynku polskim. Ma także bogate doświadczenie w realizowaniu projektów międzynarodowych, w tym projektów dochodzeniowych oraz audytów zgodności.

EY - Dung Anh

Zuzanna Hałemejko

Menedżer

Nadzoruje polskie i międzynarodowe projekty z zakresu zabezpieczania i analizy danych elektronicznych, przetwarzania i organizacji przeglądu danych oraz informatyki śledczej. Współpracuje z polskimi i międzynarodowymi kancelariami prawnymi, nadzorując przygotowywanie dla nich materiału dowodowego. Wyniki prac wielokrotnie stanowiły dowody w sprawach związanych z oszustwami, nadużyciami i korupcją. Prowadzi wykłady w ramach studiów podyplomowych oraz szkolenia z zakresu prowadzenia dochodzeń przy użyciu metod eDiscovery. Posiada certyfikat Relativity Certified Administrator.

EY - Zuzanna Hałemejko

Wojciech Ziółkowski

Menedżer

Wojtek jest Manadżerem w Dziale Zarzadzania Ryzykiem Nadużyć z blisko siedmioletnim doświadczeniem zawodowym z zakresu wykrywania i zapobiegania nadużyciom oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy. Wojtek nadzoruje polskie i międzynarodowe projekty z obszaru dochodzeń oraz analizy konfliktów interesów realizowane dla klientów z sektora farmaceutycznego.

EY - Wojciech Ziółkowski

Krzysztof Rudnicki

Menedżer

Krzysztof jest menedżerem w Dziale Zarządzanie Ryzkiem Nadużyć EY w Polsce, odpowiedzialnym za praktyczną realizację audytów śledczych. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze dochodzeń wewnętrznych, jak również koordynacji współpracy z organami ścigania, umożliwiające odtworzenie stanu faktycznego oraz skuteczne wykorzystanie zgromadzonego materiału dowodowego.

EY - Krzysztof Rudnicki

Piotr Płatek

Menedżer

Posiada ponad siedmioletnie doświadczenie zdobyte na ponad 70 projektach z zakresu wykrywania i zapobiegania nadużyciom, audytach specjalnych i audytach sprawozdań finansowych. Realizował projekty mające na celu optymalizację procesów biznesowych oraz wdrożenie rozwiązań z zakresu przeciwdziałania nadużyciom. Był członkiem zespołu odpowiedzialnym za przygotowanie opinii Biegłego na zlecenie prokuratury. Członek Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA) oraz Stowarzyszenia Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (ACFE), certyfikowany Project Management Professional (PMP).

EY - Piotr Płatek

Newsletter

Wypełnij formularz jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje o ustawie i tematach pokrewnych.

Kontakt

EY - Mariusz Witalis

Mariusz Witalis
Partner
mariusz.witalis@pl.ey.com
tel. 508 018 345

EY - Jarosław Grzegorz

Jarosław Grzegorz
Associate Partner
jaroslaw.grzegorz@pl.ey.com
tel. 508 018 455

EY - Wojciech Niezgodziński

Wojciech Niezgodziński
Menedżer
wojciech.niezgodzinski@pl.ey.com
tel. 660 440 149