The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Wybierasz instytucję do PPK? Nie zapomnij o konsultacjach ze związkami i pracownikami

27 sierpnia 2019 r.

Autorzy: Michał Grzybowski - Partner, Eliza Skotnicka - Senior Manager, People Advisory Services

Już tylko miesiąc pozostał na zawarcie przez największych pracodawców porozumienia z przedstawicielami pracowników co do wyboru instytucji do PPK. Termin upływa 25 września 2019 r. Czas kolejnych, zatrudniających poniżej 250 osób też się szybko kurczy. Jak prowadzić konsultacje, aby dojść do porozumienia i nie narazić się na zarzut nierzetelnego wypełniania obowiązków wynikających z ustawy?

Konsultacje czas start

Coraz mniej czasu pozostało pracodawcom na wyłonienie najkorzystniejszej instytucji finansowej, która będzie inwestowała pieniądze ich pracowników w PPK. Zanim jednak dokonają ostatecznego wyboru, muszą przejść przez cały proces decyzyjny. Istotnym jego etapem są konsultacje ze związkami zawodowymi i przedstawicielami pracowników.

Najwięksi pracodawcy, wprowadzający PPK jako pierwsi, mają już tylko miesiąc na zawarcie porozumienia z przedstawicielami pracowników – dla nich termin ustawowy upływa 25 września 2019 r. Z kolei pracodawcy objęci reformą w kolejnych etapach, powinni zacząć już przygotowywać się do konsultacji, aby bez zbędnego pośpiechu i rzetelnie przeprowadzić cały proces i w porozumieniu z przedstawicielami pracowników wybrać najlepszego partnera, któremu powierzą pieniądze swoich pracowników.

Obowiązek ustawowy

Zgodnie z ustawą o PPK pracodawca wybiera instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą u tego pracodawcy lub, jeśli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, z reprezentacją osób zatrudnionych (tu ważne: obejmującą również zleceniobiorców, czy inne osoby, których dotyczy ustawa o PPK) wyłonioną w trybie przyjętym w firmie. Co w przypadku, kiedy u pracodawcy działa kilka zakładowych organizacji związkowych? Czy ma znaczenie tutaj fakt reprezentatywności danej organizacji? Niestety ustawodawca nie daje w tej kwestii jednoznacznej odpowiedzi.

Dodatkowo, wątpliwość tą może potęgować reforma ustawy o związkach zawodowych, która z początkiem 2019 r. wprowadziła istotne zmiany w zakresie podmiotów mogących zrzeszać się z związkach zawodowych.

Brak porozumienia

A co jeśli strony nie dojdą do porozumienia w kwestii wyboru instytucji finansowej? Otóż w takiej sytuacji na miesiąc przed upływem terminu, w którym podmiot zatrudniający jest obowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie PPK (czyli dla podmiotów objętych reformą w pierwszym etapie, będzie to data 25 września 2019 r.), pracodawca dokonuje wyboru instytucji samodzielnie. Wybiera tę instytucję, która – w jego ocenie po uwzględnieniu przesłanek wskazanych przez ustawodawcę – oferuje najbardziej korzystne warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK.

Istota konsultacji

Pomimo tego, że obowiązek zawarcia porozumienia ma charakter czysto konsultacyjny, to pracodawca nie powinien go sprowadzać jedynie do jednego z punktów do odhaczenia na swojej liście etapów wprowadzania PPK. Obowiązku tego nie należy lekceważyć, pomijać, bądź uważać za mało istotny. Pracodawca powinien prowadzić konsultacje w taki sposób, aby w razie ewentualnych zarzutów nierzetelnego wypełniania obowiązków wynikających z ustawy o PPK mógł wykazać, że porozumienia nie osiągnięto, mimo licznych prób przez niego podejmowanych. Dlatego, choć ustawodawca nie nakłada na pracodawcę obowiązku pisemnego dokumentowania etapów konsultacji, należy rozważyć wprowadzenie takiej zasady, po to aby wykazać należytą staranność w procesie konsultacji z pracownikami. Warto zadbać o to aby pracownicy mieli realną możliwość podzielenia się informacjami co do preferowanych instytucji.

  • Jak więc rzetelnie przeprowadzić konsultacje, aby spełnić wszystkie wymogi określone w przepisach, a jednocześnie nie ugrząźć podczas wielogodzinnych spotkań i dyskusji nieprowadzących do konkluzji?
  • Jak może w tym pomóc zewnętrzny doradca – facylitator?
  • Jak powinna być przeprowadzona analiza aby nie narazić się na zarzut nieuwzględnienia interesu pracowników?
  • Jakie organizacje pracowników należy uwzględnić podczas wyłaniania kręgu podmiotów uprawnionych do konsultacji?
  • Czy porozumienie można zawrzeć, jeśli jeden związek popiera wybór pracodawcy, a drugi jest mu przeciwny?
  • Co, jeśli u pracodawcy nie działają związki zawodowe?

My już znamy odpowiedzi na powyższe pytania! Chcesz poznać je i TY?

Blog

Wydarzenia

Zespół dedykowany EY HR Wave

EY - Karol Raźniewski

Karol Raźniewski

Associate Partner

karol.razniewski@pl.ey.com

EY - Eliza Skotnicka

Eliza Skotnicka

Senior Manager

eliza.skotnicka@pl.ey.com

EY - Olga Domalewska

Olga Domalewska

Manager

olga.domalewska@pl.ey.com