Split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności

  • Podziel się


Publikacje 


Czy warto wprowadzić możliwość przelewania środków z rachunku bieżącego na rachunek VAT?
Blog TaxWeb 1.08.2017

Jak wynika z projektu ustawy wprowadzającej tzw. mechanizm podzielonej płatności, istotą planowanego rozwiązania jest stworzenie osobnego, dedykowanego dla rozliczeń VAT rachunku bankowego. System podzielonej płatności przewiduje bowiem, iż zapłata za nabyty towar bądź usługę dokonywana będzie na rachunek bankowy dostawcy wyłącznie w kwocie odpowiadającej wartości sprzedaży netto, natomiast pozostała część zapłaty obejmująca kwotę podatku od towarów i usług, przekazywana będzie na specjalny rachunek VAT.


60 dni a nie 90 – MF zapowiada skrócenie terminu na uwolnienia środków z rachunku VAT
Blog TaxWeb 31.07.2017

Jak wynika z doniesień prasowych, pod wpływem krytycznych uwag, który wpływały po opublikowaniu projektu wprowadzającego mechanizm podzielonej płatności, przedstawiciele Ministerstwa Finansów zapowiedzieli skrócenie terminu na uwolnienie środków z rachunku VAT z 90 do 60 dni.


Split payment: brak podwyższonej stawki odsetek za zwłokę
Blog TaxWeb 26.07.2017

Wprowadzenie mechanizmu podzielnej płatności (split payment) ma na celu ochronę najistotniejszego źródła dochodów budżetu państwa, jakim jest podatek od towarów i usług (VAT), poprzez zwiększenie skuteczności ściągalności tego podatku. Rzeczony mechanizm – zgodnie z założeniami projektu nowelizacji ustawy o VAT z 12 maja 2017 r. – ma być stosowany fakultatywnie przez podatników VAT nabywających towary i usługi od innych podatników.


Jaki będzie wpływ zmian na płynność finansową w firmie?
Blog TaxWeb 18.07.2017

Projekt wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności VAT (split payment) z 12 maja 2017 r. zakłada, że podatnicy VAT płacąc za zakupiony towar lub usługę będą mieli możliwość dokonania zapłaty w taki sposób, że kwota netto zostanie przelana na bieżący rachunek bankowy dostawcy, podczas gdy kwota podatku trafi na dedykowany rachunek VAT.


Przeznaczenie środków zgromadzonych na rachunku VAT
Blog TaxWeb 14.07.2017

Projekt ustawy wprowadzającej mechanizm podzielonej płatności (split payment) z 12 maja 2017 r. zakłada prowadzenie przez banki – obok standardowych rachunków rozliczeniowych – także dedykowanych rachunków VAT. Te ostatnie mają służyć przede wszystkim rozliczeniom z tytułu VAT z kontrahentami oraz z urzędem skarbowym.


Split payment a transakcje bez VAT
Blog TaxWeb 11.07.2017

Jak wynika z projektu ustawy wprowadzającej system podzielonej płatności, w przypadku podjęcia przez nabywcę decyzji o skorzystaniu ze split payment dostawca wystawiający faktury będzie otrzymywał jedynie kwotę netto na swój bieżący rachunek, podczas gdy kwota VAT będzie przekazywana na specjalny rachunek należącym również do niego. Dostawca nie będzie mógł jednak swobodnie korzystać ze środków znajdujących się na tym rachunku. Tymczasem nabywca będzie mógł skorzystać z przewidzianych w ustawie funkcji ochronnych.


Czy z rachunku VAT warto będzie zapłacić zobowiązanie podatkowe wcześniej? 
Blog TaxWeb 5.07.2017

Jednym ze etapów implementacji mechanizmu split payment będzie wprowadzenie zmian do Prawa bankowego, które zobowiążą banki do automatycznego założenia rachunku VAT dla posiadaczy rachunków rozliczeniowych (dotyczy to już założonych kont jak i rachunków otwieranych w przyszłości).


Odsetki z rachunku VAT należne, ale nie wiadomo gdzie
Blog TaxWeb 3.07.2017

Projekt nowelizacji ustawy o podatku VAT z 12 maja 2017 r. proponuje wprowadzenie nowych przepisów także do ustawy – Prawo bankowe. Zgodnie z wprowadzanym przepisem art. 62a ust. 4 Prawa bankowego, środki zgromadzone na rachunku VAT mają być oprocentowane.


Pomyłka przy split payment może być kosztowna
Blog TaxWeb 28.06.2017

Z projektu ustawy nowelizującej ustawę o podatku od towarów i usług, wprowadzającej mechanizm podzielonej płatności, wynika, że mechanizm ten będzie opierał się na użyciu dedykowanego komunikatu przelewu. Wymagania techniczne dotyczące dedykowanego komunikatu przelewu będą określone na stronach Ministerstwa Finansów, a ich wdrożenie będzie leżało głównie po stronie banków.


Solidarna odpowiedzialność przy zapłacie na konto innego podmiotu – problem dla niektórych branż
Blog TaxWeb 23.06.2017

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzający mechanizm podzielonej płatności (split payment) ma w założeniu minimalizować ryzyko związane z nieprawidłowościami w rozliczeniach VAT. Ustawodawca przewidział też szereg zachęt, by przedsiębiorcy stosowali mechanizm podzielonej płatności. Analizując jednak poszczególne zapisy projektu, można dojść do wniosku, że nie wszystkie podmioty będą zadowolone ze zmian. 


Projekt ustawy wprowadzającej mechanizm podzielonej płatności zakłada fakultatywność tego rozwiązania
Blog TaxWeb 21.06.2017

Aktualne brzmienie projektu ustawy wprowadzającej split payment wskazuje, że mechanizm ten ma być zasadniczo rozwiązaniem fakultatywnym (w przeciwieństwie do modelu występującego np. we Włoszech, gdzie dla czynności opodatkowanych realizowanych na rzecz podmiotów publicznych jest to instytucja obowiązkowa).  


Split payment: Jakie korzyści osiągną podatnicy
Blog TaxWeb 20.06.2017

Opublikowany 12 maja 2017 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzający mechanizm podzielonej płatności (split payment) zakłada dobrowolność stosowania tego mechanizmu. Celem zachęcenia podatników do korzystania z niego przewidział kilka zachęt.


Zachęta przyspieszonego zwrotu VAT po wejściu przepisów o podzielonej płatności
Blog TaxWeb 14.06.2017

Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności (split payment) ma w opinii ekspertów przyczynić się do skutecznego ograniczenia zjawiska wyłudzeń podatku VAT, co pomoże w poprawieniu jego ściągalności.


Split payment – istota mechanizmu podzielonej płatności
Blog TaxWeb 12.06.2017

12 maja 2017 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2018 r. mechanizmu podzielonej płatności (split payment).


Będą poprawki do split paymentu. MF liczy na uwagi
Dziennik Gazeta Prawna 05.06.2017

Dorota Pokrop z EY, uczestnicząca w redakcyjnej debacie na temat propozycji wprowadzenia w VAT metody podzielonej płatności, pozytywnie oceniła zaproponowane rozwiązania, ale podkreśliła, że konieczne będą zmiany w projekcie. - Moim zdaniem to duża szansa na jednoczesne organicznie działalności oszustów oraz ochronę interesów uczciwych podatników, ale tylko pod warunkiem, że mechanizm ten zostanie połączony z domniemaniem dobrej wiary - powiedziała Dorota Pokrop.


Będą poprawki do split paymentu. MF liczy na uwagi
Dziennik Gazeta Prawna 05.06.2017

Dorota Pokrop z EY, uczestnicząca w redakcyjnej debacie na temat propozycji wprowadzenia w VAT metody podzielonej płatności, pozytywnie oceniła zaproponowane rozwiązania, ale podkreśliła, że konieczne będą zmiany w projekcie. - Moim zdaniem to duża szansa na jednoczesne organicznie działalności oszustów oraz ochronę interesów uczciwych podatników, ale tylko pod warunkiem, że mechanizm ten zostanie połączony z domniemaniem dobrej wiary - powiedziała Dorota Pokrop.


Split payment do poprawki
Dziennik Gazeta Prawna 30.05.2017

Korzystanie z systemu podzielonej płatności ma być dobrowolne. Wiele firm jest nim zainteresowanych, ale mają też sporo uwag do projektu ustawy przewidującej split payment. Przedsiębiorcy obawiają się w szczególności o płynność finansową swoich firm i wyższych opłat bankowych.


Podzielona płatność na szybkiej ścieżce
Dziennik Gazeta Prawna 16.05.2017

Eksperci podatkowi uważają, że z powodu możliwości zabezpieczenia się przed oszustami, proponowany przez Ministerstwo Finansów mechanizm podzielonej płatności w VAT, choć dobrowolny, będzie wykorzystywany przez przedsiębiorców. Zdaniem Tomasz Socha z EY split payment może być popularny z jeszcze jednego powodu: wystarczy, że mechanizm zaczną stosować firmy z udziałem sektora publicznego. - To zapewni względną powszechność tego rozwiązania z uwagi na duże zaangażowanie spółek z udziałem Skarbu Państwa w obrocie gospodarczym - ocenia Tomasz Socha.


Dobrowolna podzielona płatność i system zachęt
biznes.onet.pl 12.05.2017

Podzielona płatność w rozliczaniu podatku VAT ma być dobrowolna w zamian za zaoferowany system zachęt. Projekt ustawy Ministerstwa Finansów został opublikowany w piątek na stronach Rządowego Centrum Legislacji.


Podzielona płatność obroni przed sankcjami
Puls Biznesu 08.05.2017

Ministerstwo Finansów ma świadomość, że biznes obawia się wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności w VAT. Dlatego MF przygotowało działania, które powinny złagodzić skutki wprowadzenia split payment. MF zaproponuje m.in. ograniczenie sankcji z ustawy o VAT oraz szybsze, dokonywane w 25-dniowym terminie zwroty VAT.


VAT do fiskusa, nie do oszusta
Rzeczpospolita 28.04.2017

Ministerstwo Finansów chce zastąpić dotychczasowe rozwiązanie zapobiegające wyłudzeniom VAT - nowym. Od 2018 r. wszyscy przedsiębiorcy będą mogli dobrowolnie stosować system tzw. podzielonej płatności. Niektórzy będą nawet zmuszeni to zrobić - chodzi o firmy z branży m.in. stalowej, elektronicznej, budowlanej czy obrotu złomem, w których do tej pory najczęściej dochodziło do oszustw. Ma to być lepszy sposób na walkę z wyłudzaniem podatku niż stosowany teraz w przypadku niektórych branż tzw. odwrócony VAT.


Góra należnego podatku VAT rośnie
Puls Biznesu 18.04.2017

Fiskus udaremnia coraz więcej wyłudzeń VAT, ale też coraz bardziej rosną pozostałe do zapłaty należności. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że na koniec ubiegłego roku zwiększyły się o blisko 60 proc. i sięgnęły aż 35 mld zł. Zdaniem Tomasza Rolewicza z EY systemowym rozwiązaniem problemu wyłudzeń VAT mogą być m.in. propozycje wprowadzenia split payment, czyli system podzielonej płatności w VAT.


Split payment byłby lepszy
Dziennik Gazeta Prawna 10.04.2017

Tak długo, jak system podzielonej płatności będzie dobrowolny, nie spowoduje uszczelnienia VAT. Może za to poprawić płynność finansową w branżach objętych odwrotnym obciążeniem - twierdzą eksperci. W opinii Tomasza Sochy z EY, aby nowy system był skuteczny, musi być powszechny. - Tak długo, jak nie będzie on obowiązkowy dla wszystkich podatników, trudno będzie mówić o skutecznym zabezpieczeniu Skarbu Państwa przed wyłudzeniami - twierdzi Tomasz Socha.


Podzielona płatność w VAT ma zastąpić odwrotne obciążenie
Dziennik Gazeta Prawna 06.04.2017

Komisja Europejska dała Polsce nieformalne zielone światło na wprowadzenie podzielonej płatności. Ma to być system dobrowolny. Obowiązek jego stosowania miałyby tylko firmy z branż wrażliwych. Potwierdził to wiceminister finansów Paweł Gruza podczas spotkania Forum Dyrektorów Podatkowych EY. W ciągu jednego, dwóch tygodni resort zamierza opublikować projekt nowelizacji ustawy o VAT w tym zakresie. Przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. - zapowiedział wiceminister.