Program Certyfikacji Podatkowej EY = Bezpieczeństwo podatkowe firmy

Nowe wyzwania podatkowe

Kwestie dochodów podatkowych Państwa oraz opodatkowania przedsiębiorstw są obecnie wyjątkowo gorącym tematem. Dynamika zmian oraz rozwój nowych technologii sprawiają, że przeformułowania wymagają zarówno same przepisy podatkowe, jak i zasady regulujące relacje administracji podatkowej z podatnikami. W takich okolicznościach zachowanie bezpieczeństwa podatkowego staje się prawdziwym wyzwaniem. Nowością jest Jednolity Plik Kontrolny, w którym podatnicy przekazują administracji swoje dane finansowe, administracja ma stały dostęp do informacji z całego systemu bankowego, a dane największych podatników są podawane do wiadomości publicznej. Stworzenie dodatkowych rozwiązań zapewniających komfort w obszarze rozliczeń podatkowych, takich jak Program Certyfikacji Podatkowej EY, staje się więc kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa podatkowego.

 

Jakie rozwiązania stosują inne kraje w celu zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego?

Szczególnie ciekawe są przykłady Turcji i Grecji, gdzie niezależny audyt podatkowy, początkowo wprowadzony był jako obowiązkowy. Pomimo zniesienia obowiązkowego charakteru, jest nadal szeroko i chętnie wykorzystywany przez podatników w celu potwierdzenia poprawności rozliczeń i procedur podatkowych.

Previous Next

Jak bezpiecznie weryfikować dane podatkowe?

Na podstawie wskazanych przykładów innych krajów, długoletniej wiedzy i doświadczenia naszej praktyki audytorskiej postanowiliśmy przedstawić możliwość przeprowadzenia weryfikacji rozliczeń podatkowych w oparciu o jednolity, zdefiniowany przez nas standard badania.

Zakres badania jest modyfikowany jedynie w odniesieniu do skali i specyfiki działalności przedsiębiorstwa. Warunkiem wydania pozytywnej Opinii Certyfikującej jest przeprowadzenie przez EY pełnych procedur badania w zdefiniowanym przez nas zakresie i jednoznaczne potwierdzenie poprawności analizowanych przez nas rozliczeń.

Przedstawione zasady mają służyć realizacji głównej idei Programu Certyfikacji Podatkowej EY, czyli zwiększeniu pewności obrotu gospodarczego oraz zaufania pomiędzy podatnikami i administracją podatkową, jak i pomiędzy samymi podatnikami.

Dla kogo jest Program Certyfikacji Podatkowej EY?

EY - Dla wszystkich przedsiębiorców

Dla wszystkich przedsiębiorców,

którzy chcą mieć komfort zabezpieczenia poprawności swoich procesów i rozliczeń podatkowych.

EY - Dla firm

Dla firm,

które chcą posiadać realną gwarancję rzetelności rozliczeń, przydatną przy współpracy z kontrahentami i w ramach procesów kontrolnych.

EY - Dla Zarządów

Dla Zarządów,

które chcą poczuć się bezpieczniej i pewniej w zakresie odpowiedzialności za rozliczenia podatkowe.

Korzyści z udziału w Programie Certyfikacji Podatkowej EY

Wiarygodność i zaufanie w obrocie gospodarczym

Wiarygodność i zaufanie w obrocie gospodarczym

Eliminacja ryzyka odpowiedzialności karnej i karnej skarbowej

Eliminacja ryzyka odpowiedzialności karnej i karnej skarbowej

Ograniczenie kosztów błędów podatkowych

Ograniczenie kosztów błędów podatkowych

Zobowiązanie podatkowe w optymalnej wysokości

Zobowiązanie podatkowe w optymalnej wysokości

 • Wysokość zobowiązań podatkowych największych podatników jest obecnie informacją publiczną. Jednak przekazanie opinii publicznej pełnej informacji na temat różnicy między dochodem podatkowym, a finansowym za dany okres jest trudne – choć często może być zjawiskiem uzasadnionym.
 • Międzynarodowe doświadczenia pokazują, że przeprowadzenie przez niezależnego doradcę wystandaryzowanego audytu podatkowego, może stanowić istotną informację dla administracji podatkowej – w kontekście ustalania priorytetów kontroli.
 • Wiarygodność partnera biznesowego w kontekście jego rozliczeń podatkowych stała się czynnikiem decydującym o podjęciu z nim współpracy. Program Certyfikacji Podatkowej EY umożliwia potwierdzenie partnerom biznesowym i instytucjom finansowym rzetelności działania również w obszarze podatków.
 • Ciągłe zmiany przepisów oraz wykładni prawa podatkowego utrudniają wykazanie należytej staranności w prowadzeniu rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa. Przeprowadzenie badania przez zewnętrzny podmiot na bazie niezależnie opracowanej metodologii stanowi natomiast istotny dowód w tym zakresie.
 • Nowe narzędzia sprawozdawczości finansowej i podatkowej powodują konieczność prowadzenia bieżącej kontroli z uwagi na to, że członkowie zarządu oraz osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe są bezpośrednio narażone na odpowiedzialność karną, a w wielu przypadkach nie ma możliwości zarządzenia odpowiedzialnością po wykryciu błędu (korekta, czy czynny żal).
 • Oprócz ryzyka odpowiedzialności karnej i karnej skarbowej Zarządu oraz osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości rozliczeń podatkowych, możliwe jest również zastosowanie kary wobec spółki na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.
 • W związku z zastosowaniem odsetek karnych oraz stawek sankcyjnych wykrycie nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych po upływie pewnego czasu skutkuje koniecznością sfinansowania zaległości istotnie większej niż samo zobowiązanie podatkowe. Analiza sposobu kalkulowania zobowiązania podatkowego na bieżąco istotnie ogranicza ryzyko zwiększonych wypływów po stronie przedsiębiorstw.
 • Mimo zwiększonego ryzyka związanego z rozliczeniami podatkowymi podatnicy nadal mają obowiązek ustalać zobowiązania podatkowe w wysokości zgodnej z prawem, lecz nie wyższej. Podatnicy mają także swobodę wyboru najbardziej optymalnych dla nich metodologii rozliczeń (polityka amortyzacji, różnice kursowe). Co więcej, Ministerstwo Finansów systematycznie zwiększa katalog możliwych i akceptowalnych narzędzi optymalizacyjnych takich jak ulga B+R, ulga inwestycyjna (PSI), innovation box. Celem badania w ramach Programu Certyfikacji Podatkowej EY jest również zidentyfikowanie możliwych do zastosowania narzędzi optymalizacyjnych.
 • Zwiększenie efektywności prawdopodobnie powinno dotyczyć również samego procesu dokonywania rozliczeń podatkowych, szczególnie wobec narastających trudności z rekrutowaniem i utrzymywaniem wykwalifikowanych kadr. Badanie wskazuje możliwe uproszczenia dokonywanych rozliczeń, zapewniając przy tym prawidłową kalkulację zobowiązania podatkowego.
Więcej o ryzyku odpowiedzialności karnej skarbowej
×

Ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej

Ilość zmian i obowiązków przed którymi stoją przedsiębiorcy powinna skłaniać ich do wprowadzenia trwałej i bezpiecznej metodologii prowadzonych rozliczeń. Szczególnie ze względu na dotkliwe sankcje za niedopełnienie procedur i brak należytej staranności. Obowiązujące przepisy przewidują kary i grzywny także dla osób odpowiedzialnych za proces rozliczeń.

Liczba osób fizycznych skazanych za nieprawidłowości podatkowe na podstawie przepisów Kodeksu Karnego Skarbowego oraz Kodeksu Karnego systematycznie wzrasta. W 2017 r. na podstawie tych przepisów skazano ponad 10 000 osób. Na ryzyko sankcji narażeni są członkowie Zarządów spółek kapitałowych oraz osoby zajmujące się podatkami na szczeblu zarządczym. Zarzuty naruszenia przepisów podatkowych stawiane są kadrze zarządzającej m.in. za:

podpisanie zakwestionowanego zeznania podatkowego,

zatwierdzenie uchwały w sprawie polityki finansowej lub polityki podatkowej,

podjęcie decyzji o zakwestionowanej operacji podatkowej,

podpisanie zakwestionowanej umowy z kontrahentem,

kontynuowanie rozliczenia podatkowego (odliczanie straty, kontynuowanie amortyzacji) wprowadzonego przez poprzednie władze spółki,

brak reakcji po powzięciu informacji o nieprawidłowościach podatkowych (np. w toku kontroli podatkowej),

odpowiedzialność Zarządu za należyte ukształtowanie procesów podatkowych w przedsiębiorstwie.

 

Nakładane sankcje obejmują przede wszystkim kary grzywny (ich wysokość w praktyce wynosi aż do kilkuset tysięcy złotych), a wyjątkowo w skrajnych przypadkach, także kary pozbawienia wolności. Dotkliwą sankcją może być również zakaz wykonywania zawodu oraz zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Informacja o prawomocnym skazaniu umieszczana jest w Krajowym Rejestrze Karnym i może być podana do publicznej wiadomości.

Czym jest Standard Podatkowy EY?

Standard Podatkowy EY to jednolita metodologia badania rozliczeń oraz procedur podatkowych przedsiębiorstw. Jest opracowany na bazie międzynarodowych doświadczeń w zakresie programów certyfikacji oraz wieloletnich doświadczeń związanych z analizą rozliczeń podatkowych oraz audytem finansowym przedsiębiorstw w Polsce.

Wyróżnikiem Standardu Podatkowego jest jego niezmienność. Jest przeprowadzany według jednolitej metodologii, a sposób badania podlega modyfikacji jedynie ze względu na skalę działalności danego podmiotu oraz specyfikę branżową, a nie na indywidualne życzenie klienta. Rezultatem badania jest obiektywna ocena czy przedsiębiorstwo prowadzi swoje rozliczenia poprawnie oraz na ile sposób zarządzania ryzykiem podatkowym przedsiębiorstwa odpowiada obecnym wyzwaniom.

Co obejmuje Standard Podatkowy EY?


Opinia Certyfikująca

Wynikiem przeprowadzonych prac jest Opinia Certyfikująca. Może ona mieć charakter pozytywny lub wskazywać obszary i procedury, które należy zweryfikować. Przedsiębiorstwo, które poddało się pełnemu badaniu i uzyskało Opinię Certyfikującą może posługiwać się logo Programu Certyfikacji Podatkowej EY. Informacja o podatnikach, którzy uzyskali Opinię Certyfikującą będzie zamieszczona na stronie internetowej Programu. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego badania zostaną stwierdzone nieprawidłowości, Opinia Certyfikująca może zawierać zastrzeżenia lub być negatywna.

Ze względu na fakt, iż nie wszyscy przedsiębiorcy będą w stanie poddać się od razu kompleksowemu badaniu mającemu na celu wydanie Opinii Certyfikującej została stworzona możliwość uczestnictwa w Programie na różnych poziomach – obejmujących stopniowo zwiększony obszar analizy. Wówczas wynikiem analizy będzie uzyskanie potwierdzenia uczestnictwa w Programie. Po przeprowadzeniu badania w ramach Programu Certyfikacji Podatkowej EY przekazujemy również komplet dokumentacji z badania.

Jaki jest harmonogram badania?

Szczegółowy harmonogram badania dopasowany jest do indywidualnych potrzeb klienta, Poziomu Certyfikacji, który wybrał oraz uwzględnia dostępność jego kadr i zasobów. Badanie możemy rozpocząć po zakończeniu okresu rozliczeniowego i złożeniu deklaracji, jak i przed nim. W przypadku tej drugiej formuły nasze badanie jest podzielone na dwie fazy – wstępną i walidacyjną.

Program Certyfikacji Podatkowej EY

Poziomy Certyfikacji Podatkowej EY

Proponujemy badanie poprawności rozliczeń podatkowych za dany rok według metodologii dostosowanej do skali i specyfiki działalności przedsiębiorcy. Dedykowany dla każdego Poziomu Certyfikacji zakres procedur, realizowany jest według jednolitej metodologii badania – Standardu Podatkowego EY. Podatnicy, którzy nie są gotowi poddać się pełnemu badaniu uprawniającemu do otrzymania Opinii Certyfikującej, mogą uczestniczyć w Programie Certyfikacji Podatkowej EY przeprowadzając badanie w ograniczonym zakresie (Poziom 1 i 2).

JPK

Analiza JPK w oparciu o zaprojektowany przez EY zestaw testów weryfikujący poprawność techniczną i wewnętrzną spójność oraz poprawność merytoryczną plików JPK

NIP

Weryfikacja kontrahentów w oficjalnych bazach MF i VIES

Procedury

Analiza stosowanych procedur w zakresie rozliczeń podatkowych na bazie kwestionariusza

JPK

Analiza JPK w oparciu o zaprojektowany przez EY zestaw testów weryfikujący poprawność techniczną i wewnętrzną spójność oraz poprawność merytoryczną plików JPK

NIP

Weryfikacja kontrahentów w oficjalnych bazach MF i VIES

Procedury

Analiza stosowanych procedur w zakresie rozliczeń podatkowych na bazie kwestionariusza

CIT/VAT

Analiza poprawności dokonywanych rozliczeń podatkowych w oparciu o zaprojektowane przez EY kwestionariusze podatkowe weryfikujące poprawność procedur i sposobu dokonywania rozliczeń w zakresie CIT i VAT

JPK

Analiza JPK w oparciu o zaprojektowany przez EY zestaw testów weryfikujący poprawność techniczną i wewnętrzną spójność oraz poprawność merytoryczną plików JPK

NIP

Weryfikacja kontrahentów w oficjalnych bazach MF i VIES

Procedury

Analiza stosowanych procedur w zakresie rozliczeń podatkowych na bazie kwestionariusza

CIT/VAT

Analiza poprawności dokonywanych rozliczeń podatkowych w zakresie CIT i VAT w oparciu o:
 • zaprojektowane przez EY kwestionariusze podatkowe weryfikujące poprawność procedur i sposobu dokonywania rozliczeń w zakresie CIT (w tym strefowych i TP) i VAT
 • analizę próby dokumentacji źródłowej (zdefiniowanej według Standardu EY) potwierdzającej poniesione koszty/osiągnięte przychody) / omówienie zidentyfikowanych zagadnień z przedstawicielami podatnika (zakres ustalany według Standardu EY poziomu materialności)

JPK

Analiza JPK w oparciu o zaprojektowany przez EY zestaw testów weryfikujący poprawność techniczną i wewnętrzną spójność oraz poprawność merytoryczną plików JPK

NIP

Weryfikacja kontrahentów w oficjalnych bazach MF i VIES

Procedury

Analiza stosowanych procedur w zakresie rozliczeń podatkowych na bazie kwestionariusza

CIT/VAT

Analiza poprawności dokonywanych rozliczeń podatkowych w zakresie CIT i VAT w oparciu o:
 • zaprojektowane przez EY kwestionariusze podatkowe weryfikujące poprawność procedur i sposobu dokonywania rozliczeń w zakresie CIT (w tym strefowych i TP) i VAT
 • analizę próby dokumentacji źródłowej (zdefiniowanej według Standardu EY) potwierdzającej poniesione koszty/osiągnięte przychody) / omówienie zidentyfikowanych zagadnień z przedstawicielami podatnika (zakres ustalany według Standardu EY poziomu materialności)

TP

Weryfikacja poprawności i kompletności posiadanej dokumentacji dla transakcji z podmiotami powiązanymi za dany rok

JPK

Analiza JPK w oparciu o zaprojektowany przez EY zestaw testów weryfikujący poprawność techniczną i wewnętrzną spójność oraz poprawność merytoryczną plików JPK

NIP

Weryfikacja kontrahentów w oficjalnych bazach MF i VIES

Procedury

Analiza stosowanych procedur w zakresie rozliczeń podatkowych na bazie kwestionariusza

CIT/VAT

Analiza poprawności dokonywanych rozliczeń podatkowych w zakresie CIT i VAT w oparciu o:
 • zaprojektowane przez EY kwestionariusze podatkowe weryfikujące poprawność procedur i sposobu dokonywania rozliczeń w zakresie CIT (w tym strefowych i TP) i VAT
 • analizę próby dokumentacji źródłowej (zdefiniowanej według Standardu EY) potwierdzającej poniesione koszty/osiągnięte przychody) / omówienie zidentyfikowanych zagadnień z przedstawicielami podatnika (zakres ustalany według Standardu EY poziomu materialności)

TP

Analiza poprawności rozliczeń w zakresie cen transferowych poprzez:
 • weryfikację kompletności i poprawności merytorycznej dokumentacji dla transakcji z podmiotami powiązanymi za dany rok
 • weryfikację poprawności ustalenia i udokumentowania rynkowego charakteru cen

JPK

Symulacja e-kontroli z wykorzystaniem plików JPK: rozszerzenie analizy plików JPK testy stworzone w narzędziu analitycznym indywidualnie dostosowane do podatnika oraz analizę innych źródeł danych

NIP

Weryfikacja kontrahentów z wykorzystaniem Detektora karuzel VAT (zestaw testów i analiz mających na celu zidentyfikowanie ryzyka wyłudzeń w VAT)

CIT/VAT

Analiza poprawności dokonywanych rozliczeń podatkowych w zakresie CIT i VAT w oparciu o:
 • zaprojektowane przez EY kwestionariusze podatkowe weryfikujące poprawność procedur i sposobu dokonywania rozliczeń w zakresie CIT (w tym strefowych i TP) i VAT
 • analizę próby dokumentacji źródłowej (zdefiniowanej według Standardu EY) potwierdzającej poniesione koszty/ osiągnięte przychody) / omówienie zidentyfikowanych zagadnień z przedstawicielami podatnika (zakres ustalany według Standardu EY poziomu materialności)

TP

Analiza poprawności rozliczeń w zakresie cen transferowych poprzez:
 • weryfikację kompletności i poprawności merytorycznej dokumentacji dla transakcji z podmiotami powiązanymi za dany rok, oraz
 • weryfikację poprawności ustalenia i udokumentowania rynkowego charakteru cen

Procedury

Weryfikacja zakresu i sposobu wypełniania procedur, w tym:
 • analiza poprawności i kompletności procedur podatkowych przyjętych przez podatnika i zakres ich stosowania
 • analiza sposobu i zakresu wypełnienia obowiązków w zakresie ujawniania informacji o schematach podatkowych

Potwierdzeniem przejścia badania na Poziomie 1 i Poziomie 2 jest informacja o uczestnictwie w Programie Certyfikacji Podatkowej EY. Podsumowaniem badania rozliczeń podatkowych w ramach Poziomu 3, 4, 5 i 6 jest Opinia Certyfikująca. Dodatkowo, w przypadku uzyskania Opinii Certyfikującej bez zastrzeżeń uczestnik Programu uzyskuje pisemny Certyfikat (z możliwością posługiwania się logo Programu).


UWAGA! Badanie rozliczeń podatkowych w ramach Programu Certyfikacji Podatkowej EY obejmuje co do zasady weryfikację JPK oraz rozliczeń w zakresie CIT, VAT oraz cen transferowych. Wyłączone z badania są pozostałe obciążenia podatkowe, z uwagi na ich niemożliwe do wystandaryzowania ograniczone zastosowanie.

Dobierz Poziom Certyfikacji optymalny dla Twojej firmy

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami

EY - Newsletter

Chcesz wiedzieć o innych rozwiązaniach EY Polska? Dołącz do newslettera EY

 • Bezpieczny Podatnik
 • Biuletyn Ryzyka
 • Biuletyn Samorządowy EY
 • Compliance i Przeciwdziałanie Korupcji
 • Podatki Międzynarodowe
 • Inwestycje i Innowacje
 • Ludzie w Firmie
 • Newsletter Prawny
EY - Kontakt

Chcesz wiedzieć więcej na temat Standardów Podatkowych EY, bezpieczeństwa podatkowego, czy podatku u źródła (WHT)?
Chcesz zgłosić firmę do Programu Certyfikacji Podatkowej EY i zapewnić jej bezpieczeństwo podatkowe?
Chcesz spotkać się z ekspertami EY?

Zapraszamy do kontaktu:

certyfikacja@pl.ey.com

Informacje i usługi zamieszczone w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

Strona Główna
Certyfikacja WHT