Doradztwo podatkowe i prawne

 • Podziel się

Zespół ds. Rachunkowości Podatkowej i Zarządzania Ryzykiem Podatkowym (TARAS)

Globalna sieć Zespołów ds. Rachunkowości Podatkowej i Zarządzania Ryzykiem zajmuje się przede wszystkim rachunkowością podatkową według US GAAP oraz IFRS, mechanizmami kontrolnymi, zarządzaniem procesami oraz zarządzaniem ryzykiem podatkowym.

Obowiązujący w Polsce skomplikowany reżim podatkowy ma istotny wpływ na działalność przedsiębiorstw zarówno publicznych, jak i prywatnych. Złożone i niejasne przepisy podatkowe, jak również niespójność interpretacji prawa podatkowego ze strony organów podatkowych powoduje, że przedsiębiorstwa narażone są na poważne ryzyka podatkowe. Jak pokazała praktyka, w celu minimalizacji ryzyk podatkowych niezbędna jest kombinacja wiedzy rachunkowej i podatkowej.

Zespół TARAS oferuje wysokiej jakości usługi doradcze takie jak:

 • przeglądy podatkowe przeprowadzane w ramach audytów statutowych,
 • niezależne przeglądy podatkowe,
 • doradztwo podatkowe w zakresie specyficznych transakcji,
 • wsparcie w zakresie kwestii podatkowych związanych z US GAAP oraz IFRS,
 • zarządzanie ryzykiem podatkowym.

Zakres naszych usług:

Przeglądy podatkowe przeprowadzane w ramach audytów statutowych

Przeprowadzamy przeglądy podatkowe w ramach audytów statutowych ksiąg rachunkowych klientów EY. Ich celem jest identyfikacja i ocena poziomu oraz materialności ryzyk podatkowych, na które narażeni są klienci, a które to ryzyka mogą mieć wpływ na sprawozdania finansowe tych klientów.

Niezależne przeglądy podatkowe

Oferujemy generalne przeglądy podatkowe zarówno dla klientów audytowych, jak i klientów nieaudytowych, ukierunkowane na analizę transakcji gospodarczych w celu identyfikacji możliwości optymalizacji podatkowej oraz ryzyk podatkowych. Zakres naszych usług zależy od unikalnych potrzeb klienta. Niniejsze przeglądy zawierają również rekomendacje odnoszące się do efektywnego zarządzania i kontroli w obszarze podatków.

Doradztwo podatkowe w zakresie specyficznych transakcji

W przypadku specyficznych transakcji, pomagamy rozwiązywać związane z nimi problemy podatkowe, koncentrując się na ocenie, monitorowaniu, kontroli oraz minimalizacji ryzyk podatkowych.

Wsparcie w zakresie kwestii podatkowych związanych z US GAAP oraz IFRS

Nasze usługi w niniejszym zakresie są odpowiedzią na coraz większe znaczenie sprawozdawczości finansowej, co jest spowodowane wzrostem nacisku na transparentność oraz jakość sprawozdań finansowych. Globalne otoczenie wymaga ewidencji oraz konwergencji międzynarodowych standardów rachunkowych pod wpływem US GAAP oraz IFRS, a także nakłada nowe wymogi w zakresie oświadczeń zarządu i kontroli wewnętrznej. W ramach powyższych usług pomagamy klientom w przygotowaniu odpowiednich kalkulacji oraz dokumentacji związanych z rozliczeniami podatkowymi sporządzanymi dla celów raportowania grupowego.

Zarządzanie ryzykiem podatkowym

Wprowadzamy efektywne zarządzanie ryzykiem podatkowym, rozumianego nie tylko jako zabezpieczenie pozycji podatkowej podmiotu, lecz również identyfikację ryzyk oraz obszarów potencjalnych optymalizacji podatkowych. Zarządzanie ryzykiem podatkowym powinno być postrzegane jako narzędzie biznesowe służące długoterminowemu kształtowaniu polityki podatkowej. Więcej informacji o zarządzaniu ryzykiem finansowym.

Do czynników kształtujących ryzyko podatkowe w Polsce należą: złożoność i niestabilność prawa podatkowego i jego interpretacji, wysoki stopień sformalizowania regulacji podatkowych połączony z rygorystycznymi przepisami sankcyjnymi, wymogi sprawozdawczości finansowej, zwiększony nadzór regulacyjny, nacisk na ład korporacyjny oraz rosnące oczekiwania udziałowców i instytucji finansowych w zakresie kontroli wewnętrznej.

Zespół Zarządzania Ryzykiem Podatkowym EY umożliwi Państwu wprowadzenie efektywnego zarządzania ryzykiem podatkowym, rozumianego nie tylko jako zabezpieczenie pozycji podatkowej podmiotu, lecz również identyfikację ryzyk oraz obszarów potencjalnych optymalizacji podatkowych. Zarządzanie ryzykiem podatkowym powinno być postrzegane jako narzędzie biznesowe służące długoterminowemu kształtowaniu polityki podatkowej.

Nasze usługi obejmują doradztwo w następujących obszarach:

Doradzamy przy definiowaniu założeń strategii podatkowej firmy

 • określenie i hierarchizacja celów polityki podatkowej, dostosowanej do strategii biznesowej firmy,
 • zdefiniowanie poziomu dopuszczalnego ryzyka,
 • założenia struktury funkcji podatkowych.

Mapa ryzyk podatkowych

Pomagamy w opracowaniu narzędzia (Mapa Ryzyk Podatkowych) pozwalającego na:

 • identyfikację obszarów, przyczyn i miejsc wystąpienia ryzyka podatkowego, w których konieczne są działania ograniczające to ryzyko,
 • ocenę znaczenia danego ryzyka pod względem jego materialności oraz prawdopodobieństwa wystąpienia,
 • monitorowanie i bieżącą analizę ryzyk podatkowych, kontrolę rozliczeń oraz ocenę efektywności procesu zarządzania ryzykiem podatkowym w ramach funkcji kontroli wewnętrznej.

Funkcjonalność podatkowa systemów informatycznych

Pomagamy zoptymalizować funkcjonalność podatkową systemów informatycznych poprzez:

 • audyt funkcjonalności podatkowej systemu, którego celem jest wykrycie błędów i braków we wdrożonych funkcjach podatkowych oraz pomoc w ich modyfikacji,
 • asystę w optymalizacji funkcjonalności podatkowej istniejącego lub wdrażanego systemu informatycznego, obejmującą pomoc w opracowaniu rozwiązań pozwalających na automatyzację
 • rozliczeń podatkowych (przy uwzględnieniu specyfiki działalności i struktury organizacyjnej firmy).

Procedury podatkowe i kontrola wewnętrzna

Wdrażamy rozwiązania zapewniające efektywność procesu rozliczeń podatkowych poprzez:

 • opracowanie struktury funkcji podatkowych w firmie,
 • opracowanie podatkowych procedur wewnętrznych dostosowanych do specyfiki działalności i struktury organizacyjnej firmy,
 • zdefiniowanie funkcji i działań kontrolnych w procesie rozliczeń podatkowych, przygotowanie instrukcji podatkowych.

Kompetencje pracowników

Pomagamy efektywnie zarządzać kompetencjami podatkowymi pracowników poprzez:

 • zdefiniowanie zakresów obowiązków i odpowiedzialności pracowników za poszczególne etapy rozliczeń podatkowych,
 • zarządzanie wiedzą pracowników poprzez opracowanie długoterminowego planu szkoleń uwzględniającego pełnione funkcje podatkowe.

Zarządzanie ryzykiem w zakresie kontroli podatkowej

Wspieramy w trakcie kontroli podatkowych poprzez:

 • opracowanie oraz wdrożenie procedur właściwego zarządzania przeprowadzaną kontrolą skarbową i kontaktami z władzami skarbowymi, mające na celu ograniczenie ryzyka odpowiedzialności karnej skarbowej oraz odpowiedzialności wynikającej z ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych,
 • reprezentowanie klientów w bieżących kontaktach z organami podatkowymi oraz na wszystkich szczeblach postępowania podatkowego i sądowo–administracyjnego.

Aby dowiedzieć się więcej o oferowanych przez nas usługach skontaktuj się z jednym z naszych specialistów.

Aby dowiedzieć się więcej o oferowanych przez nas usługach skontaktuj się z:

Zarządzanie Ryzykiem Podatkowym

Krzysztof Sachs 
Partner

Tel: +48 (22) 557 72 62
Fax: +48 (22) 557 70 01

Agnieszka Piekacz
Menedżer

Tel: +48 (22) 557 75 46
Fax: +48 (22) 557 70 01

 
Postępowanie Podatkowe i Sądowe

Agnieszka Talasiewicz 
Partner

Tel: +48 (22) 557 72 80
Fax: +48 (22) 557 70 01
 

Zobacz także

Publikacja EY

25 lat systemu podatkowego w Polsce

Raport "System stworzony od podstaw. Prawdziwa historia 25-lecia polskich podatków" podsumowuje minione ćwierćwiecze i pozwala zastanowić się, gdzie możemy być za kolejne 25 lat w sferze podatkowej.

Kontakt

Sylwia Migdał
Dyrektor
tel. +48 22 557 75 02

Blog podatkowy

EY TaxWeb

Zobacz najnowsze komentarze naszych ekspertów na blogu podatkowym EY.

Archiwum webcastów

EY Archiwum webcastów

Spotkania z ekspertami EY przez internet.