Doradztwo Transakcyjne

 • Podziel się

Wyceny i modelowanie biznesowe

Zespół Wycen i Modelowania Biznesowego w dziale Doradztwa Transakcyjnego EY tworzą eksperci posiadający szeroką wiedzę i bogate doświadczenie w budowaniu modeli finansowych, szacowaniu wartości przedsiębiorstw, wartości niematerialnych i prawnych jak również środków trwałych.

Działając w wielu różnych branżach wspieramy naszych klientów wszędzie tam gdzie potrzebują oni niezależnego doradcy. Wiemy, że przygotowanie rzetelnych wycen i modeli finansowych wymaga wiedzy, doświadczenia i przede wszystkim zrozumienia specyfiki biznesu klienta.

Oto usługi, które świadczy nasz zespół:

Wycena spółek i zorganizowanych części przedsiębiorstw

 • Dokonujemy niezależnej wyceny spółek lub zorganizowanych części przedsiębiorstw w oparciu o ich projekcje finansowe, analizę porównywalnych spółek notowanych oraz / lub analizę wartości skorygowanych aktywów netto;
 • Wskazujemy czynniki ryzyka występujące w poszczególnych obszarach biznesowych, wpływające na wartość przedsiębiorstwa;
 • Przygotowujemy analizę wrażliwości wartości spółki na kluczowe założenia przyjęte do wyceny.

Fairness opinion

 • Przygotowujemy niezależne opinie o wartości o charakterze fairness opinion;
 • Wspieramy klientów w komunikacji z rynkiem kapitałowym, inwestorami, właścicielami.

Modelowanie biznesowe i finansowe

 • Przygotowujemy kompleksowe, zintegrowane modele finansowe umożliwiające analizę różnych scenariuszy;
 • Tworzymy koncepcje rozwoju biznesowego, opracowujemy odpowiednie struktury finansowania inwestycji;
 • Dokonujemy przeglądów modeli finansowych, operacyjnych i strategicznych.

Wycena środków trwałych

 • Szacujemy wartość godziwą środków trwałych wykorzystując podejście rynkowe, dochodowe i kosztowe z uwzględnieniem zużycia fizycznego, funkcjonalnego i ekonomicznego;
 • Analizujemy pozostały okres ekonomicznej użyteczności aktywów;
 • Przygotowujemy i weryfikujemy testy na utratę wartości aktywów;
 • Współpracujemy ze specjalistami ds. nieruchomości w celu zapewnienia kompleksowego podejścia do wyceny środków trwałych.

Wycena wartości niematerialnych i prawnych

 • Przygotowujemy wyceny znaków towarowych, relacji z klientami, portfeli zamówień, kontraktów długoterminowych, know-how, technologii;
 • Współpracujemy ze specjalistami ds. podatków w obszarze wykorzystania znaków towarowych i innych wartości niematerialnych dla celów optymalizacji struktury podatkowej.
 • Rozliczenie nabycia (Purchase Accounting)

  Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej:

  • Przygotowujemy kalkulację ceny nabycia i wyceniamy udziały niekontrolujące (NCI);
  • Identyfikujemy i wyceniamy aktywa i zobowiązania nierozpoznane wcześniej w bilansie spółki nabywanej;
  • Dokonujemy kalkulacji aktywa lub zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikającego z przeszacowań do wartości godziwych;
  • Przygotowujemy kalkulację wartości firmy oraz dokonujemy jej alokacji do odpowiednich ośrodków generujących przepływy pieniężne;
  • Przygotowujemy modele do testowania wartości firmy pod kątem trwałej utraty wartości.

  Doradztwo w finansowych aspektach sporów prawnych

  • Przygotowujemy opinie o wartości szkody dla potrzeb sporów przed sądami arbitrażowymi oraz powszechnymi;
  • Dokonujemy analiz dokumentacji procesowej pod kątem zagadnień i implikacji finansowych;
  • Wspieramy kancelarie prawne w przygotowywaniu pism procesowych.

  Kontakt

  Zbigniew Jusis
  Partner
  tel. +48 22 557 66 08

  Remigiusz Chlewicki
  Dyrektor
  tel. +48 22 557 74 13