Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

Obszar: Audyt

W obliczu coraz to nowych zmian technologicznych oraz regulacyjnych, a także wzmożonej kontroli, liderzy finansowi muszą radzić sobie ze złożonymi problemami z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. EY może zapewnić zespołom finansowym wsparcie w tym nieustannie zmieniającym się otoczeniu.

Powiązane tematy CFO Consulting Audyt

Nowy standard Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) dotyczący leasingu.

EY może zapewnić Państwu wsparcie we wdrażaniu nowego standardu, poprzez zaprojektowanie efektywnego planu działania w celu zarządzania zmianami w organizacji zgodnie z MSSF 16

Więcej szczegółów

Jak EY może pomóc?

Liderzy finansowi, w tym dyrektorzy finansowi, kontrolerzy finansowi i szefowie departamentów skarbu, stają przed coraz większą liczbą wyzwań związanych z zapewnieniem sprawozdawczości na rzecz swoich interesariuszy.

Zespoły finansowe stają przed wyzwaniem usprawnienia procesu raportowania i dostarczania większej ilości informacji przy mniejszych nakładach czasu i zasobów. Interesariusze, tacy jak członkowie zarządu, wymagają dostępu do większej ilości informacji w krótszym czasie. Zmiany następują nie tylko w standardach publikowanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) i Radę Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB), ale również przez krajowe podmioty ustalające standardy rachunkowości, które dostosowują je do obowiązujących standardów międzynarodowych. Ponadto wprowadzane są dodatkowe zmiany regulacyjne, a także wymóg zwiększenia przejrzystości prowadzonej sprawozdawczości finansowej. Co więcej, organizacje oczekują od liderów finansowych, aby odgrywali oni coraz większą rolę w podejmowaniu strategicznych i operacyjnych decyzji w przedsiębiorstwie.

Organizacje i ich liderzy finansowi powinni rozumieć i właściwie ocenić wpływ tych zmian na prowadzoną przez nie działalność i osiągane wyniki finansowe, a także ich bezpośrednie oddziaływanie na funkcję finansową. Wymaga to coraz większego zaangażowania w dokonywanie oceny i zdobywanie – gdy jest to konieczne – specjalistycznej wiedzy z zakresu rachunkowości, dostrzeganie potrzeby określenia jasnych i spójnych zasad i wytycznych w zakresie rachunkowości, identyfikowanie nowych innowacyjnych technologii, narzędzi i instrumentów analitycznych oraz rozwijanie umiejętności i zdolności zespołu w celu zwiększenia efektywności raportowania.

Nasi eksperci z zespołu CFO Advisory koncentrują się na wspieraniu największych organizacji w poruszaniu się w gąszczu nieustannie zmieniających się przepisów i wymogów w obszarze rachunkowości i sprawozdawczości, pomagając klientom w rozwiązywaniu merytorycznych kwestii z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, a także są na bieżąco z agendą CFO, co pozwala na świadczenie usług skrojonych na miarę potrzeb Dyrektorów Finansowych.

Nasze usługi, często wspierane przez zespoły globalne, są dostosowane do potrzeb naszych klientów i mają na celu rozwiązywanie takich problemów, jak:

  • Kwestie związane z polityką rachunkowości w skali całego przedsiębiorstwa
  • Usprawnienie procesów finansowych i mechanizmów kontrolnych, w tym opracowanie lub integracja procesów w ramach transformacji funkcji finansowych oraz wdrożeń systemów ERP
  • Przyspieszenie procesu przyjmowania GAAP, MSSF i IPSAS
  • Naprawienie niedociągnięć w zakresie kontroli i istotnych słabości
  • Księgowanie finansowych instrumentów pochodnych i kontraktów towarowych
  • Racjonalizacja procesów dotyczących sprawozdawczości ustawowej
  • Analiza skomplikowanych kwestii wynikających z zaproponowanych nowych standardów i wytycznych w zakresie rachunkowości, w tym wpływu na istniejące systemy i procesy
  • Opracowanie narzędzi do wdrażania nowych standardów rachunkowości i ułatwienia procesu podejmowania decyzji

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.