Roszczenia i spory

Niezależnie od tego, czy nasi eksperci udzielają wsparcia w zakresie ograniczania ryzyka wystąpienia sporów dotyczących umów i transakcji, czy też prezentują kwestie handlowe i finansowe w postępowaniu sądowym bądź zarządzają roszczeniami w celu odzyskania strat, udostępniają oni solidną wiedzę i niezależną perspektywę, aby pomóc klientom zabezpieczyć się przed nieplanowanymi stratami w prowadzonej działalności.

Co EY może dla Ciebie zrobić?

Zarządzanie sporami

Wszelkie spory mogą mieć znaczący wpływ na działalność firmy, zarówno pod względem finansowym z uwagi na związane z nimi koszty, jak i czasowym biorąc pod uwagę czas niezbędny do ich rozwiązania.

Eksperci EY pomagają spółkom (i ich doradcom prawnym) w przygotowywaniu wyliczeń oraz opracowywaniu analiz i strategii na potrzeby rozwiązywania sporów handlowych, a także udzielają wsparcia w zakresie skutecznej prezentacji stanowiska dotyczącego kwestii finansowych i handlowych.

Dostarczamy solide, obiektywne, niezależne i profesjonalne opinie i ekspertyzy. Łączymy odpowiednie kompetencje z zakresu analizy śledczej, międzynarodowe doświadczenie, dogłębną wiedzę na temat sektora oraz zaawansowane wsparcie technologiczne, aby świadczyć usługi doradcze w zakresie rozwiązywania skomplikowanych sporów handlowych na drodze sądowej, poprzez arbitraż międzynarodowy, mediacje lub w inny sposób.

EY udziela klientom pomocy w zakresie:

 • Zarządzania sporami związanymi z naruszeniem umów, roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu ubezpieczenia, prawami własności intelektualnej, niedopełnieniem obowiązków służbowych i problemami natury regulacyjnej, a także zarządzania sporami dotyczącymi transakcji i udziałowców/akcjonariuszy
 • Skutecznego skierowania sprawy do sądu lub trybunału
 • Ustalania wysokości poniesionych strat w sposób niezależny i obiektywny
 • Uzyskania dodatkowych dowodów finansowych na poparcie wniesionej sprawy
 • Ograniczenia strat następujących po zamknięciu transakcji sprzedaży

Zapobieganie wystąpieniu sporów dotyczących umów i transakcji

Negocjowanie umów i transakcji może być skomplikowanym procesem obarczonym ryzykiem wystąpienia w przyszłości sporów dotyczących warunków handlowych. Eksperci EY doradzają w zakresie aspektów finansowych umów i transakcji, które często są źródłem sporów, zapobiegając w ten sposób manipulowaniu transakcją przez pozostałe strony i pomagając w ograniczeniu ryzyka wystąpienia problemów w przyszłości. Nasz zespół pomaga klientom w ograniczaniu wycieku kapitału i aktywów w związku z transakcjami spółki poprzez świadczenie - na etapie poprzedzającym zamknięcie transakcji sprzedaży - usług doradczych w zakresie struktury klauzul dotyczących rachunkowości i mechanizmów ustalania ceny sprzedaży.

Zarządzanie roszczeniami

Eksperci EY pomagają spółkom w dochodzeniu pokrycia strat finansowych poprzez przygotowywanie zgłoszeń roszczeń odszkodowawczych z tytułu ubezpieczeń handlowych oraz wniosków o dotacje rządowe. W przypadku zaistnienia zdarzeń katastroficznych, np. pożarów, wybuchów, powodzi, wichur, kradzieży czy ataków cybernetycznych, pracownicy EY udzielają spółkom wsparcia w postaci strategii umożliwiających udokumentowanie i odtworzenie możliwych do odzyskania strat finansowych. Wsparcie to pomaga klientom:

 • Szybko zrozumieć skalę poniesionych strat
 • Sporządzić i przedłożyć sprawozdania z analizy śledczej dokumentujące możliwe do odzyskania straty finansowe

Pracownicy EY są w stanie odpowiedzieć na każde roszczenie, niezależnie od jego wielkości, w każdym kraju. Bez względu na wielkość straty, pracownicy EY, w ramach procesu zgłaszania roszczenia odszkodowawczego, pomagają spółkom w:

 • Koncentrowaniu uwagi na jak najszybszym zwrocie zapłaconych zaliczek 
 • Sporządzaniu strategicznych planów odzyskania strat finansowych
 • Gromadzeniu wielu danych i zarządzaniu nimi 
 • Szacowaniu kwoty roszczenia 
 • Wypracowywaniu dobrych relacji biznesowych z przewoźnikami 
 • Szkoleniu wewnętrznych/zewnętrznych interesariuszy w zakresie procedury dotyczącej roszczeń i działalności spółki 
 • Dzieleniu się dobrymi praktykami z zakresu zarządzania ryzykiem i ustalania wysokości roszczeń odszkodowawczych

Eksperci EY doradzają również w niestandardowych projektach, w których opisane powyżej kompetencje i doświadczenie może być kluczowe do rozwiązania kwestii spornych.

Kontakt

Podoba Ci się to co widziałeś? Skontaktuj się, aby dowiedzieć się więcej.