11 maj 2020
zmiany w zakresie sprawozdawczości

Coraz bliżej zmian w sprawozdawczości nadzorczej oraz w zakresie Filara III

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

11 maj 2020

Pokaż załączniki

 • Coraz bliżej zmian w sprawozdawczości nadzorczej oraz w zakresie filra III

Rozporządzenie obejmuje swym zakresem zmiany w sprawozdawczości FINREP wynikające z:

 1. realizacji przez Komisję Europejską planu działań na rzecz redukcji ekspozycji nieobsługiwanych (NPE) obejmującego rozszerzenie zakresu informacji dotyczących NPE oraz forbearance (FBE) sprawozdawanych organom nadzoru,
 2. wdrożenia Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 16: Leasing („MSSF 16”),
 3. uszczegółowienie sprawozdawczości w zakresie kosztów administracyjnych i operacyjnych, które będą miały zastosowanie od 1 czerwca 2020 roku.

Ponadto, ww. rozporządzenie wprowadza zmiany w sprawozdawczości COREP wynikające z:

 • dostosowania do nowych ram w zakresie sekurytyzacji, które będą miały zastosowanie od 30 marca 2020 roku,
 • zmian w zakresie wskaźnika Liquidity Coverage Ratio (LCR), które będą miały zastosowanie od 1 kwietnia 2020 roku;

Banki muszą zmierzyć się z wyzwaniem jakim jest stale rosnąca ilość danych i informacji, które należy przechowywać i sprawozdawać, ale również skuteczna integracja sprawozdawczości i rachunkowości.

Kolejnym obszarem, który staje się coraz istotniejszy, jest publiczne ujawnianie informacji przez instytucje finansowe – tzw. Filar III. Temat ten stał się elementem szerszego planu działań Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) i jest on następstwem ostatnich aktualizacji ram regulacyjnych dla instytucji finansowych i firm inwestycyjnych (CRR2, IFR, BRRD2) oraz publikacji przez Komisję Europejską planu działania w sprawie zrównoważonego finansowania (sustainable finance).

Rozszerzeniu ulegnie zakres i jakość informacji podlegających ujawnieniu. Jednocześnie ujawnienia będą się odbywać w formie wystandaryzowanych formularzy, co umożliwi zwiększenie spójności i porównywalności informacji pomiędzy instytucjami. Ważnym celem wprowadzanych zmian jest również integracja danych ilościowych ze sprawozdawczością nadzorczą.

Dokument konsultacyjny (EBA-CP-2019-09) opublikowany w październiku 2019 r. w sprawie nowego kompleksowego podejścia do publicznego ujawniania informacji wskazuje wzory formularzy ujawnień następujących informacji:

 • wymogów w zakresie funduszy własnych i na temat kwot ekspozycji ważonych ryzykiem,
 • celów i polityk w zakresie zarządzania ryzykiem,
 • zakresu stosowania, w tym korekty ostrożnej wyceny,
 • funduszy własnych,
 • buforów antycyklicznych,
 • wskaźnika dźwigni,
 • dotyczących płynności,
 • wymogów z tytułu poszczególnych ryzyk,
 • ujawnienia dotyczące polityki wynagrodzeń,
 • ujawnienia dotyczące aktywów obciążonych.

Opublikowany dokument konsultacyjny jest pierwszym z dokumentów przedstawionych w związku z realizacją przez EBA planu działań dotyczącego ujawniania informacji przez instytucje w ramach Filara III. Planuje się, że będzie obowiązywał od 28 czerwca 2021 roku. Plan działań EBA zawiera również harmonogram wdrażania wszystkich wymogów dotyczących ujawniania informacji zawartych w CRR2 / BRRD2, w tym także wymogów w zakresie ryzyk ESG, ujawniania informacji przez firmy inwestycyjnych zgodnie z IFR oraz wymogów dotyczących ujawniania informacji nt. TLAC oraz MREL.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z załączoną prezentacją. Coraz bliżej zmian w sprawozdawczości nadzorczej oraz w zakresie Filara III.  

Dowiedz się więcej 

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Dowiedz się więcej na temat transformacji cyfrowej i kalkulacji ryzyka.

Kontakt

Informacje

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)