19 sie 2020

MSSF a COVID-19. Wpływ pandemii koronawirusa na rachunkowość przedsiębiorstw (Aktualizacja sierpień 2020)

Autorzy
Mikołaj Rytel

EY Polska, Partner Zarządzający Działem Audytu i CFO Consulting

Inspirujący lider zespołu. Pasjonat podróży, poznawania świata i nowych ludzi. Entuzjasta tenisa i golfa oraz sportów zimowych.

Anna Zaremba

EY Polska, Partner, CFO Consulting

Partner w Zespole CFO Consulting w EY Polska.

19 sie 2020
Powiązane tematy MSSF

Wpływ humanitarny, ekonomiczny i biznesowy pandemii COVID-19 pozostaje w dużej mierze nieprzewidywalny, jednak niezaprzeczalnie jest coraz większy.

Obecna sytuacja zmusza przedsiębiorstwa do ochrony swoich pracowników i wzmocnienia swojej odporności na negatywne skutki pandemii. Wiele państw w dalszym ciągu wspiera gospodarki finansowo. Po czterech miesiącach od początku pandemii znoszone są powoli restrykcje ograniczające lub zawieszające działalność gospodarczą oraz restrykcje dotyczące podróżowania i przymusowe kwarantanny. Wprowadzenie tego typu działań na początku pandemii znacznie zakłóciło działalność wielu podmiotów gospodarczych, a obecna próba wyjścia z sytuacji kryzysowej może okazać się dla nich bardzo wymagająca.

Zespoły finansowe zmagają się między innymi z wyzwaniami związanymi z księgowością i raportowaniem, jak i kadrowymi, szczególnie w obecnej sytuacji pracy zdalnej. Znaczna część podmiotów gospodarczych ponosi dodatkowe koszty wynikające z przestojów w działalności produkcyjnej, czy zapewnienia pracownikom pracy zdalnej, bezpieczeństwa oraz higieny w miejscu pracy, zmaga się z problemem ich poprawnego ujęcia na potrzeby sprawozdawczości finansowej.

Przedsiębiorcy mają także trudności w ocenie utraty wartości aktywów, wycenie składników aktywów i zobowiązań do wartości godziwej, szacowaniu oczekiwanych strat kredytowych. Wyzwaniem jest również pogarszająca się ściągalność należności oraz zaburzenia płynności finansowej.

Nowe okoliczności stawiają przed jednostkami większe wyzwania przy sporządzaniu sprawozdań finansowych. W naszej publikacji koncentrujemy się na analizie możliwych skutków finansowych COVID-19 dla sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku lub w trakcie 2020 roku oraz sprawozdań śródrocznych za okresy zakończone w trakcie 2020 roku.

Przewodnik zawiera podsumowania i komentarze dotyczące następujących obszarów sprawozdawczości finansowej:

 • Kontynuacja działalności
 • Instrumenty finansowe (MSSF 9)
 • Instrumenty finansowe (MSR 39)
 • Ocena utraty wartości aktywów niefinansowych
 • Dotacje rządowe
 • Podatek dochodowy
 • Zobowiązania z tytułu umów ubezpieczeniowych
 • Leasing
 • Kwoty do odzyskania z tytułu ubezpieczeń
 • Rezerwy na umowy rodzące obciążenia
 • Ustalenie wartości godziwej
 • Zdarzenia następujące po dniu bilansowym
 • Ujmowanie przychodów
 • Pozostałe wymogi dotyczące prezentacji i ujawnień w sprawozdaniach finansowych
 • Zapasy
 • Inne szacunki księgowe
 • Płatności w formie akcji
 • Alternatywne miary skuteczności działania i ujawnianie informacji

Pobierz raport

(wymagane uwierzytelnienie)

Pobierz

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Publikacja stanowi przypomnienie obowiązujących wymogów w zakresie rachunkowości, które powinny zostać wzięte pod uwagę przy adresowaniu efektów finansowych pandemii COVID-19 podczas przygotowania sprawozdań finansowych według IFRS na potrzeby rocznego lub śródrocznego okresu sprawozdawczego kończącego się w 2020 r.

Kontakt

Porozmawiaj z jednym z naszych specjalistów o tym,

jak możemy wesprzeć Cię podczas epidemii COVID-19.

Informacje

Autorzy
Mikołaj Rytel

EY Polska, Partner Zarządzający Działem Audytu i CFO Consulting

Inspirujący lider zespołu. Pasjonat podróży, poznawania świata i nowych ludzi. Entuzjasta tenisa i golfa oraz sportów zimowych.

Anna Zaremba

EY Polska, Partner, CFO Consulting

Partner w Zespole CFO Consulting w EY Polska.

Powiązane tematy MSSF
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter