4 min. czytania 10 kwi 2020
pakiet-impulsow

Pakiet Impulsów Nadzorczych UKNF dla banków

Autorzy
Paweł Preuss

EY Polska, Lider Sektora Finansowego

Doradca sektora bankowego z ponad 20 letnim doświadczeniem w obszarze zarządzania ryzykiem i finansów. W wolnym czasie z rodziną poznaje odległe zakątki świata i pasjonuje się brytyjską piłką nożną.

Janusz Miszczak

EY Polska, Risk Consulting, Partner

Lider obszaru zarządzania ryzykiem finansowym i analityki. Optymista wierzący w siłę gry zespołowej.

Paweł Flak

EY Polska, Risk Consulting, Partner

Praktyk z 20-letnim doświadczeniem w dziedzinie zarządzania ryzykiem finansowym.

4 min. czytania 10 kwi 2020
Powiązane tematy Bankowość i ubezpieczenia
 
Wpływ
Diagnoza
Rezerwy i klasyfikacja ekspozycji kredytowych
Przyznanie wakacji kredytowych nie powinno mieć automatycznego wpływu na konieczność zwiększenia poziomu rezerw (MSSF 9)  Pozytywny  Rozłożenie straty w dłuższym horyzoncie będzie miało zróżnicowany wpływ na poszczególne banki i jest zależny od struktury portfela kredytowego. Pozytywny efekt tego działania będzie polegał na utrzymaniu klasyfikacji ekspozycji kredytobiorców o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, dla których wprowadzono udogodnienia nadal w Fazie I i tym samym z 12-miesięcznym poziomem ECL, Takie podejście korzystne z perspektywy pozycji kapitałowej banków będzie wiązało się z ryzykiem zbyt późnego rozpoznania strat kredytowych w przypadku przedłużania się sytuacji kryzysowej i pogarszania się jakości kredytowej portfela. Należy zwrócić uwagę, że przy przedłużającym się okresie przejściowym w podejściu do rozpoznawania strat kredytowych będzie rosło ryzyko systemowe związane z nawarstwieniem się przypadków odraczania w czasie momentu utworzenia rezerw na oczekiwane straty kredytowe.
Elastyczne podejście do klasyfikacji do kategorii NPE (Jakość aktywów, NPE)  Pozytywnyns Zmiana w odniesieniu do przypadków rozpoznawania ekspozycji NPE będzie miała przełożenie na ograniczenie podejmowania przez banki działań w zakresie restrukturyzacji (forbearance). Będzie to oznaczać zmniejszenie kosztów obsługi kredytów (w związku z brakiem konieczności podejmowania działań restrukturyzacyjnych przez banki) i w konsekwencji wpływ na wysokość odpisów na szacowane straty kredytowe. Należy mieć na uwadze, że przedłużające się odraczanie spłat kredytów przez klientów w przypadku przedłużającego się kryzysu może spowodować nawarstwienie się w danym okresie w przyszłości przypadków rozpoznania ekspozycji NPE przez banki, co spowoduje dynamiczny przyrost wartości odpisów na szacowane oczekiwane straty kredytowe stwarzając istotne ryzyko systemowe w przyszłości. 
Adekwatność kapitałowa
Obniżenie bufora ryzyka systemowego Bardzo pozytywny Obniżenie wskaźnika bufora ryzyka systemowego z obecnie obowiązującego poziomu równego 3% do 0% oznacza „uwolnienie” około 16 % łącznego poziomu funduszy własnych w sektorze krajowych banków komercyjnych, co stanowi około 31 mld zł na koniec 2019 roku. Uwolnienie takiej wartości kapitału pozwoli bankom na aktywny udział w działaniach pomocowych na rzecz klientów poprzez utrzymanie i zwiększanie ich finansowania oraz absorbowanie większego wolumenu strat kredytowych w dłuższym okresie.
Niepodejmowanie akcji nadzorczej wobec banków czasowo nie spełniających wymogu połączonego bufora Bardzo pozytywny Naruszenie wymogu połączonego bufora oznacza konieczność opracowania i uzgodnienia z KNF planów ochrony kapitału i wstrzymania wszystkich wypłat z kapitału (np. dywidendy). Rezygnacja z działań nadzorczych w tym przypadku umożliwia bankom koncentrację działań i zasobów na czynnościach mających na celu wspieranie kredytobiorców. Oznacza to również, że banki nie muszą aktywować własnych kapitałowych planów awaryjnych i w rezultacie nie poniosą dodatkowych kosztów pozyskiwania kapitału. W obecnej sytuacji rynkowej dostęp do kapitału może być niemożliwy lub jego koszt będzie bardzo wysoki, co negatywnie przełożyłoby się na rentowność banków. 
Obniżenie bufora O-SII Bardzo pozytywny Obniżenie wskaźnika bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym ma mniejsze znaczenie dla sektora w porównaniu z odstąpieniem od bufora ryzyka systemowego. Obecnie 9 banków w Polsce zostało zidentyfikowanych przez KNF jako inne instytucje o znaczeniu systemowym (od 0% do 1%). W związku z tym obniżenie dla tych instytucji wskaźnika tego bufora do 0% oznacza „uwolnienie” około 2,5% łącznego poziomu funduszy własnych w sektorze krajowych banków komercyjnych, co stanowi około 5 mld zł według stanu na koniec 2019 roku. 
Obniżenie bufora P2R Bardzo pozytywny Obniżenie dodatkowego wymogu na ryzyko frankowych ekspozycji hipotecznych ma zastosowanie do niektórych banków krajowych i w ujęciu sektorowym może spowodować „uwolnienie” 3,1 % łącznego poziomu funduszy własnych w sektorze krajowych banków komercyjnych, co stanowi około 6,2 mld zł według stanu na koniec 2019 roku. 
Normy płynnościowe
Ograniczenie reakcji na złamanie limitu LCR (100%)  Pozytywnyns

W związku z możliwością pojawienia się zatorów płatniczych wynikających z odraczania spłat kredytów przez klientów, propozycja rozluźnienia polityki nadzorczej skutkującej możliwością ukształtowania się miary płynności LCR na poziomie poniżej 100% przełoży się na pozyskanie około 133 mld zł bufora płynności na poziomie całego sektora banków komercyjnych. Banki mogą przeznaczyć tę nadwyżkę na bieżącą obsługę zwiększonych potrzeb płynnościowych.
Bieżące działania nadzorcze
Ograniczenie inspekcji nadzorczych Pozytywny Ograniczenie aktywności nadzorczej w stosunku do banków jest naturalnym działaniem w świetle ograniczonej dostępności zasobów (ludzi) po stronie banków, ale i po stronie organu nadzoru. Działania te postulował na początku marca Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. Ograniczona aktywność organu nadzoru oznacza możliwość skoncentrowania zasobów banków na czynnościach mających na celu wspieranie kredytobiorców, działaniach restrukturyzacyjnych, rozpatrywaniu wniosków przedsiębiorców, przedstawianiu propozycji rozłożenia w czasie /zawieszenia płatności kredytowych etc. Atencja organu nadzoru powinna obecnie koncentrować się na zbieraniu i monitorowaniu bieżących danych nt. sytuacji kapitałowej i płynnościowej banków, jak również wpływu kryzysu na jakość portfela, podejmowanych działań pomocowych i efektów tych działań. Oznacza to zastąpienie planowanych działań nadzorczych (np. inspekcje) nowymi obowiązkami sprawozdawczymi, które – ze względu na ich bieżący charakter (raportowanie w trybie dziennym) mogą istotnie zwiększać obciążenie banków. 
Ograniczenie obciążenia banków dodatkowymi analizami i badaniami
Przesunięcie wdrożenia Rekomendacji R oraz Wytycznych EBA w zakresie outsourcingu Pozytywnyns Propozycja zmiany harmonogramu wdrożenia nowych regulacji pozwoli na przekierowanie uwolnionych zasobów na inne bieżące zadania operacyjne, w szczególności związane ze wspieraniem kredytobiorców, działaniami restrukturyzacyjnymi, rozpatrywaniem wniosków przedsiębiorców, przedstawianiem propozycji rozłożenia w czasie /zawieszenia płatności kredytowych. 
Nowe działania legislacyjne
Specjalne zasady oceny i monitorowania sytuacji wybranych kredytobiorców mikro- oraz MŚP dotkniętych pandemią Neutralny Propozycja regulacji pozwalającej bankom na wydłużenie zapadalności oraz uelastycznienie warunków kredytowania dla klientów z uwzględnieniem ich sytuacji finansowej według stanu na 30 września 2019 roku umożliwi bankom wsparcie szerszej grupy klientów, w tym tych zmagających się z bieżącymi trudnościami płynnościowymi. Zaproponowane podejście wiąże się z ryzykiem akceptacji przez banki transakcji o podwyższonym ryzyku kredytowym, które zaowocuje istotnym pogorszeniem jakości portfela kredytowego w sytuacji pogłębienia się kryzysu. Warto zwrócić uwagę, że ujęcie tego zagadnienia w regulacji pozbawia banki możliwości indywidulanej oceny a staje się rozwiązaniem systemowym – dostępnym dla wszystkich kredytobiorców dotkniętych trudnościami z obsługą kredytów. Mechanizm ten miałby analogiczne zastosowanie jak w przypadku rozważanych w poprzednich latach ustawowych rozwiązań problemu kredytów hipotecznych w walutach obcych. 

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Potrzebujesz więcej informacji? Jesteśmy gotowi aby wspomóc Ciebie i Twoją firmę w kluczowych obszarach, wymagających obecnie szczególnego wsparcia.

Kontakt

Porozmawiaj z jednym z naszych specjalistów o tym, jak mozemy wesprzec Cie podczas epidemii COVID-19.

Informacje

Autorzy
Paweł Preuss

EY Polska, Lider Sektora Finansowego

Doradca sektora bankowego z ponad 20 letnim doświadczeniem w obszarze zarządzania ryzykiem i finansów. W wolnym czasie z rodziną poznaje odległe zakątki świata i pasjonuje się brytyjską piłką nożną.

Janusz Miszczak

EY Polska, Risk Consulting, Partner

Lider obszaru zarządzania ryzykiem finansowym i analityki. Optymista wierzący w siłę gry zespołowej.

Paweł Flak

EY Polska, Risk Consulting, Partner

Praktyk z 20-letnim doświadczeniem w dziedzinie zarządzania ryzykiem finansowym.

Powiązane tematy Bankowość i ubezpieczenia
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)