14 maj 2020
EY - Dzien

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Autorzy
Agata Skalec Ruczyńska

Fundacja EY, koordynatorka ds. projektów

Koordytanorka, trenerka, badaczka, doktorantka w IS UW.

Fundacja EY

EY Polska

14 maj 2020
Powiązane tematy Fundacja EY

O konkursie

W centrum naszych działań jest dziecko pozostające w rodzinnej pieczy zastępczej. Udzielając wparcia patrzymy systemowo i do takich aktywności w ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego zapraszamy już po raz piętnast

Zależy nam, aby w ramach organizacji obchodów tego dnia zawiązały się partnerstwa między instytucjami samorządowymi, a rodzicami zastępczymi lub wspierających ich organizacjami pozarządowymi. Informujemy, że organizacja tradycyjnych obchodów Dnia Dziecka w formie pikników i festynów nie wpisuje się w ramy tego konkursu.

Do udziału w konkursie zapraszamy rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe tj. PCPR, Organizatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej, MOPR, MOPS) wspierające opiekunów zastępczych i dzieci przez nie przyjęte.

Celem Konkursu jest:

 • Promocja rodzicielstwa zastępczego i pozyskiwanie kandydatów na rodziców zastępczych w innowacyjny sposób wykraczający poza standardowe ulotki i plakaty. Zapraszamy do kreatywnego podejścia do tematu i poszukiwanie rozwiązań poza schematami.
 • Wewnętrzna integracja środowiska rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, jak również dzieci w nich umieszczonych. Zależy nam na szeroko rozumianej integracji rodzinnej pieczy zastępczej jako całego środowiska oraz integracji rodzinnej pieczy zastępczej ze środowiskiem lokalnym. W ten zakres wpisuję się także integracja dzieci z elementami edukacji oraz promowanie aktywnych i kreatywnych form spędzania czasu wolnego (do tej kategorii nie zaliczają się festyny i pikniki)
 • Rozwój kompetencji opiekunów zastępczych w formie szkoleń, cyklów warsztatowych, szkół dla rodziców itp.

Projekty w ramach konkursu muszą realizować wszystkie trzy cele konkursu. Dodatkowo na działania integracyjne można przeznaczyć najwyżej 20% wnioskowanej kwoty.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz pobranie i wypełnienie Wniosku Konkursowego wraz z wykazem załączników.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać do 23 kwietnia 2019 r. do godziny 12:00 następujące dokumenty:

 • elektroniczną wersję wniosku aplikacyjnego (w formacie doc.) na adres: agata.skalec@pl.ey.com – z tytułem wiadomości: DRZ_(nazwa wnioskującego z podaniem miejscowości) np. DRZ_PCPR Maków Mazowiecki lub DRZ_Fundacja Warszawa) oraz zeskanowaną wersje wniosku wraz z podpisami. Telefonicznie należy potwierdzić jego otrzymanie przez Fundację EY.
 • pozostałe załączniki (zgodnie z wykazem, który znajduje się na końcu wniosku).

Uwaga!

Wnioski, które nie zostaną przesłane w wymaganej liczbie i formie nie będą rozpatrywane.
Przesłanie wniosku oznacza zgodę wnioskodawcy na postanowienia Regulaminu Konkursu oraz na dysponowanie przez Fundację danymi zawartymi we wniosku.

Terminy

 • Zgłoszenia
  Wymagane dokumenty należy złożyć/przesłać w terminie od 25 marca do 23 kwietnia 2019 r. do godziny 12:00 (data wpłynięcia e-mailem dokumentów do Fundacji)
 • Ogłoszenie wyników
  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 maja 2019 r.
  Wyniki zostaną ogłoszone na stronie: www.ey.com/PL/fundacja

Dodatkowe informacje

Łączna pula do rozdysponowania w ramach konkursu to 60 000 złotych. Wysokość maksymalna jednostkowego dofinansowania wynosi 6 000 złotych. Wkład własny wnioskodawcy (finansowy i rzeczowy) musi wynosić co najmniej 15% wartości projektu. Dodatkowo na działania integracyjne można przeznaczyć najwyżej 20% wnioskowanej kwoty.

Dofinansowanie nie będzie przyznawane na: pokrycie kosztów już zrealizowanych działań i inwestycji; działalność gospodarczą prowadzoną w jakiejkolwiek formie; działalność partii politycznych oraz organizacji nie mających związku z rodzinną opieka zastępczą; koszty bieżącego zarządzania organizacją oraz zatrudnienia pracowników.

Członkowie Komisji będą oceniali nadesłane wnioski w oparciu o następujące kryteria:

 1. adekwatność podejmowanych działań do celów Konkursu (0 – 4 pkt.),
 2. adekwatność podejmowanych działań do zdiagnozowanych potrzeb rodzinnej pieczy zastępczej i głosu samych opiekunów zastępczych (0-2 pkt),
 3. forma organizacji DRZ (pomysł, kreatywność; innowacyjność skuteczność danej formy) (0 – 3 pkt.),
 4. zaangażowanie i bezpośredni podział zadań między wnioskodawcą i partnerami projektu (0 – 1 pkt.),
 5. współpraca międzysektorowa (1 pkt. dla wniosków, które zakładają w ramach organizacji obchodów DRZ współpracę między instytucjami samorządowymi (tj. PCPR, MOPR, Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej), a rodzinnymi formami pieczy zastępczej lub organizacjami pozarządowymi działającymi na ich rzecz lub/i ich zrzeszającymi (0-1 pkt.),
 6. grupa odbiorców (1 pkt. dla wnioskodawców, którzy zapraszają do planowanych obchodów DRZ szeroką grupę przedstawicieli rodzinnej pieczy zastępczej, wykraczając poza stałą grupę ich beneficjentów) (0-1 pkt.),
 7. koszty projektu, zasadność i klarowność wydatków zamieszczonych w budżecie, wysokość wkładu własnego, procest wydatko na cel integracyjny (0 – 3 pkt.),
 8. typ wnioskodawcy (1 pkt. dla organizacji pozarządowych, RZ i RDD, oraz 1 pkt. dla wnioskodawców którzy dotychczas nie otrzymali żadnego dofinansowania w ramach DRZ (0 – 2 pkt.),
 9. ocena autorska członka Komisji (0 – 3 pkt.),

Serdecznie zapraszmy! 

Podsumowanie

Celem niniejszego konkursu grantowego jest promocja rodzicielstwa zastępczego  i poszukiwanie nowych form pozyskiwania kandydatów do pełnienia tej roli. Zależy nam także na integracji istniejącego już  środowiska opiekunów zastępczych oraz rozwoju ich kompetencji.