5 min. czytania 28 maj 2020

Kolejne rozwiązania prawne dotyczące wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz przekraczania granicy

Autorzy
EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

Rafał Rogala

Ekspert do spraw migracji w People Advisory Services, EY Polska

Ekspert w dziedzinie prawa migracyjnego, specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących pracy i pobytu cudzoziemców. Miłośnik żeglarstwa, biegów górskich i rodzinnych wycieczek rowerowych.

5 min. czytania 28 maj 2020
Powiązane tematy Ludzie w firmie

Uchwalona 30 kwietnia ustawa funkcjonująca w powszechnej świadomości jako 3 edycja tarczy ochronnej dla przedsiębiorców wprowadza także wiele zmian dla cudzoziemców.

Poniżej przedstawiamy kluczowe z nich:

1. Możliwość zmiany warunków wykonywania pracy cudzoziemca bez konieczności dokonywania zmian w zakresie regulujących je dokumentów.

Ustawa prowadza szereg istotnych zmian z punktu widzenia procesu zatrudniania cudzoziemców, na które zwracały uwagę środowiska pracodawców oraz innych podmiotów zaangażowanych w ten proces. W kolejności wskazać trzeba zmiany legislacyjne dotyczące sytuacji, w której uległy zmianie warunki wykonywania pracy przez cudzoziemca określone w jednym z dokumentów, na podstawie którego cudzoziemiec uzyskał uprawnienie do wykonywania pracy na terytorium Polski.

 • Jeżeli zatem zmiana warunków wykonywania pracy nastąpiła w odniesieniu do cudzoziemca, który wykonywał ją na podstawie:
 • zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę,
 • zezwoleniu na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
 • zezwoleniu na pracę,
 • zezwoleniu na pracę sezonową,
 • oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń na podstawie art. 88z ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

- to cudzoziemiec będzie mógł wykonywać pracę na tych zmienionych warunkach bez konieczności zmiany jednego z wyżej wymienionych dokumentów

Zmiana ta ma charakter kluczowy dla sprawnego i elastycznego dostosowania warunków wykonywania pracy do sytuacji u danego pracodawcy i nie musi skutkować negatywnymi konsekwencjami dla pracodawcy. Dotychczas bowiem trwał spór, czy zmiany takiej można dokonać, bez konieczności wszczęcia i przeprowadzenia stosownego postępowania. 

Z uprawnień tych mogą skorzystać podmioty określone w:

 • art. 3 – podmioty, u których w celu przeciwdziałania COVID-19 polecono pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej;
 • art. 15g ust. 8 – podmioty, u których obniżony został wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu. 
  • art. 15x – podmioty, u których wprowadzona została zmiana systemu lub rozkładu pracy (w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, na czas oznaczony nie dłuższy niż do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii), oraz
  • art. 15zf – podmioty, u których w wyniku spadku obrotów gospodarczych w w następstwie wystąpienia COVID-19, wprowadzony został równoważny czas pracy, czy też ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku.

 

Przedmiotowe rozwiązania odnoszą się również do cudzoziemców wykonujących pracę na podstawie zezwoleń uregulowanych przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

 

Ustawa o cudzoziemcach nie przewiduje mianowicie rozwiązań, które odnosiłyby się wprost do elastycznych modyfikacji treści stosunku prawnego wiążącego pracodawcę i cudzoziemca w przypadku przepisów normujących zatrudnienie i pobyt cudzoziemców. Brak rozwiązania wprost regulującego możliwość modyfikacji treści stosunku prawnego, który ma stanowić podstawę wykonywania pracy, powoduje bowiem konieczność występowania przez cudzoziemców o zmianę takich zezwoleń albo uzyskanie nowych.

Mowa jest tutaj o poniższych rodzajach zezwoleń:

 • zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę, które określa najniższe wynagrodzenie, które może otrzymywać cudzoziemiec na danym stanowisku, oraz wymiar czasu pracy (art. 118 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o cudzoziemcach),
 • zezwoleniu na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, które określa wynagrodzenie oraz minimalny wymiar czasu pracy (art. 137 pkt 3 i 4 ustawy o cudzoziemcach),
 • zezwoleniu na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, które określa najniższe ·       wynagrodzenie, jakie może otrzymywać cudzoziemiec na danym stanowisku, określone w umowie lub dokumencie wydanym przez pracodawcę macierzystego (art. 139h pkt 3 i 4 ustawy o cudzoziemcach),
 • zezwoleniu na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, które określa najniższe wynagrodzenie, jakie może otrzymywać cudzoziemiec na danym stanowisku, określone w umowie lub dokumencie wydanym przez pracodawcę macierzystego (art. 139h pkt 3 i 4 w zw. z art. 139u ustawy o cudzoziemcach). 

Zniesienie obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w odniesieniu do szczególnych kategorii cudzoziemców.

Zniesiony został również obowiązek posiadania zezwolenia na pracę, w odniesieniu do cudzoziemców, którzy: wykonują pracę w zakresie podklas działalności, w przypadku których wydawane jest zezwolenie na pracę sezonową oraz posiadali:

 • zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pracę sezonową, ważne po dniu 13 marca 2020 r. lub
 • oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisane do ewidencji oświadczeń, w którym przynajmniej jeden dzień okresu pracy określonego w tym oświadczeniu przypada po dniu 13 marca 2020 r.

Obowiązek powyższy został zniesiony w czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 oraz do 30. dnia następującego po odwołaniu tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

2. Wydłużenie okresów ważności kart pobytu wydawanych niektórym cudzoziemcom.

Ustawa przewiduje również przedłużenie z mocy prawa okresów ważności kart pobytu członka rodziny obywatela UE, dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu i kart stałego pobytu członka rodziny obywatela UE, który upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19, przedłuża się do 30. dnia od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Jest to zabieg uzupełniający w stosunku do regulacji ustanowionych ustawą z dnia 9 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS‑CoV‑2 (która w dniu 16 kwietnia 2020 r. została rozpatrzona przez Senat). 

Zniesienie obowiązku osobistego stawiennictwa przy złożeniu wniosku wizowego

Ustaw w art. 15z9 przewiduje zwolnienie obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy ubiegających się o wydanie wizy krajowej na terytorium tego państwa, od wymogu osobistego złożenia dokumentów, o których mowa w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w związku z ubieganiem się o tę wizę.

Nakazy określonego sposobu przemieszczania się w związku z epidemią koronawirusa (nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r.)

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dniem 22 maja wprowadzone zostały zmiany w wyniku których z kwarantanny zwolnieni są:

1)    Przejeżdżający w tranzycie obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci, którzy udają się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu poza RP,

2)    inne osoby (w tym obywatele państw trzecich i obywatele UE), przekraczający granice wewnętrzne, w celu:

 • wykonywania czynności służbowych, zawodowych lub zarobkowych na terytorium Polski, krajów UE, EOG i Konfederacji Szwajcarskiej

Niniejszym wskazana kategoria dołączyła do funkcjonującego od 16 maja 2020 r. zwolnienia z obowiązku odbycia kwarantanny przewidzianego dla:

 • uczniów i studentów pobierających naukę w Polsce lub w państwach sąsiadujących i ich opiekunów, towarzyszącym im,
 • dzieci realizujących obowiązek przedszkolny oraz ich opiekunów

Wymienione osoby powinny udowodnić cel, dla którego następuje wjazd.

3.    Przekraczanie granicy.

Ze wskazanymi powyżej obowiązkami skorelowane zostało wyłączenie obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci od zakazu przekraczania granicy. Przekroczenie granicy może nastąpić w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, trwającego nie dłużej niż 12 godzin liczonych od momentu przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej, do miejsca zamieszkania lub pobytu. Adekwatne rozwiązanie zastosowano względem uczniów i studentów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej

Niniejsze przepisy weszły w życie z dniem 21 maja 2020r.

Podsumowanie

Ustawa prowadza szereg istotnych zmian z punktu widzenia procesu zatrudniania cudzoziemców.

Autor: Rafał Rogala, ekspert ds. imigracyjnych w zespole People Advisory Services, EY

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej?

Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autorzy
EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

Rafał Rogala

Ekspert do spraw migracji w People Advisory Services, EY Polska

Ekspert w dziedzinie prawa migracyjnego, specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących pracy i pobytu cudzoziemców. Miłośnik żeglarstwa, biegów górskich i rodzinnych wycieczek rowerowych.

Powiązane tematy Ludzie w firmie
 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)