Prawo nowych technologii

Cyfryzacja wpływa na relacje prawne między przedsiębiorstwami, osobami fizycznymi i rządami. Transformacja cyfrowa wymusza na przedsiębiorstwach podejmowanie działań zabezpieczających przed sankcjami prawnymi i ryzykiem utraty reputacji - a także podejmowania ich w bardzo szybkim tempie, które wymusza rozwój technologii.

Co EY może dla Ciebie zrobić

Cyfryzacja kształtuje relacje prawne między przedsiębiorstwami, osobami fizycznymi i rządami. W miarę gromadzenia, przechowywania i wymiany coraz większej ilości danych przy użyciu środków elektronicznych, pojawiają się nie tylko nowe możliwości generowania przychodów, ale także nowe ryzyka i obowiązki, w tym w obszarze ochrony danych i cyberbezpieczeństwa.

Transformacja cyfrowa wymaga od zarządzających podejmowania działań na rzecz ochrony przed sankcjami prawnymi i ryzykiem utraty reputacji, a także wprowadzania ich w szybkim tempie, jakie dyktuje rozwój technologii.

Zespół EY Law może pomóc w identyfikacji obszarów ryzyka cyfrowego i sprostać wyzwaniom prawnym w następujących obszarach:

 • Data & Cyber Law

  Gospodarka cyfrowa opiera się na danych. Naruszenie przepisów może skutkować pogorszeniem reputacji firmy i wysokimi karami finansowymi w obszarach takich jak przetwarzanie w chmurze, internet rzeczy, media społecznościowe i analiza dużych zbiorów danych (Big Data).

  Odpowiednie praktyki dotyczące prywatności są istotnym elementem ładu korporacyjnego. Obawa przed negatywnym rozgłosem jest jednym z kluczowych powodów podejmowania przez firmy działań na rzecz ochrony danych.

  Globalna sieć specjalistów EY z zakresu prawa i bezpieczeństwa IT, obejmująca ponad 80 jurysdykcji, daje nam możliwość kompleksowego rozwiązywania problemów związanych z ochroną danych i cyberbezpieczeństwem na całym świecie. Naszym klientom oferujemy wsparcie w obszarach:

  • Doradztwo w zakresie "big data"
  • Audyt zgodności regulacyjnej z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych osobowych (RODO)
  • Ocena skutków przetwarzania danych
  • Audyt zgodności regulacyjnej w zakresie korzystania z mediów społecznościowych
  • Zarządzanie naruszeniami w obszarze cyberbezpieczeństwa
  • Opracowywanie i wdrażanie polityki bezpieczeństwa danych
  • Rozwój produktów cyfrowych zgodnie z metodologią „privacy by design”
  • Wymogi dotyczące chmury obliczeniowej (cloud computing)
  • Ochrona danych w aplikacjach mobilnych
  • Ramy międzynarodowych transferów danych
 • Prawo cyfrowej własności intelektualnej (IP)

  Wartości niematerialne, takie jak własność intelektualna, dane, marki i technologie, mają coraz większe znaczenie strategiczne dla przedsiębiorstw. Aby w pełni wykorzystać swój potencjał, firmy muszą uwzględnić różnice w zakresie przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach, w których prowadzą działalność. Międzynarodowe zagadnienia własności intelektualnej i technologii obejmują:

  • Nowe prawa własności intelektualnej wynikające z transformacji cyfrowej
  • Własność intelektualna jako podstawowy zasób cyfrowych modeli biznesowych
  • Należyta staranność w zakresie finansowania aktywów z wykorzystaniem własności intelektualnej i zabezpieczeń w formie aktywów własności intelektualnej
  • Ochrona tajemnic przedsiębiorstwa i know-how
  • Wyzwania IP w druku 3D
  • Aspekty podatkowe przy przyznawaniu praw własności intelektualnej
  • Dokumentacja dotycząca licencji, joint venture i współpracy
  • Finansowanie aktywów z wykorzystaniem IP oraz zabezpieczenie w formie aktywów IP, w tym umowy dotyczące przychodów z należności licencyjnych
  • Due diligence i weryfikacja własności intelektualnej
 • Cyfrowe prawo regulacyjne

  Przepisy dotyczące przewozów osób, hoteli i usług finansowych nie nadążają za nowymi modelami biznesowymi bazującymi na rozwiązaniach cyfrowych i gospodarce współdzielenia. Cyfryzacja często powoduje, że praca ludzka staje się zbędna, a to wywołuje nowe problemy z zakresu prawa pracy.

  Zespół EY Law może pomóc klientom zidentyfikować obszary ryzyka i sprostać wyzwaniom związanym z transformacją, obejmującymi prawne aspekty regulacji w zakresie transformacji cyfrowej, zarówno ogólnej, jak i specyficznej dla danego sektora, w następujących obszarach:

  • Usługi finansowe
  • Przepisy dotyczące zatrudnienia
  • Obowiązki dotyczące przechowywania i lokalizacji
  • Sektor farmaceutyczny i opieka zdrowotna
 • Prawo e-commerce

  Zdolność technologi cyfrowej do przekraczania granic stanowi o jej atrakcyjności. Jednak przepisy obowiązują w świecie, który jest określony granicami, a w ich obrębie następują ciągłe zmiany przepisów dotyczących ochrony danych, handlu, transakcji, własności intelektualnej, kryptowalut i innych regulacji.

  Działając na platformach e-commerce, organizacja musi potwierdzić, że są one zgodne nie tylko z przepisami i regulacjami dotyczącymi handlu elektronicznego, ale także chroni swoje interesy w związku z zawieraniem umów za pośrednictwem platformy. Zintegrowane usługi prawne i podatkowe EY są szczególnie istotne ze względu na ścisłe zależności między aspektami podatkowymi i prawnymi działalności internetowej, a pomoc zespołu EY może dotyczyć następujących obszarów:

  • Zapewnienie spełnienia wymogów prawa ochrony konsumentów i konkurencji w miarę rozwoju i ewolucji rozwiązań w obszarze handlu elektronicznego
  • Stworzenie ram prawnych dla działalności e-commerce dzięki przygotowaniu umów prawnych do wykorzystania online
  • Odpowiednia ochrona cyfrowej własności intelektualnej
  • Pomoc w zapewnieniu przestrzegania globalnych wymogów w zakresie ochrony danych w biznesie cyfrowym
  • Doradztwo przy zawieraniu umów przez Internet, w tym przygotowanie warunków korzystania z produktu/ usługi i stosowania podpisów elektronicznych
  • Pomoc przy porozumieniach umownych niezbędnych z punktu widzenia uruchomienia cyfrowej działalności klienta, w tym licencji na oprogramowanie, umów na projektowanie stron internetowych i umów R&D.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.