Doradztwo strategiczne - EY-Parthenon

EY-Parthenon to jedna z największych globalnych organizacji doradztwa strategicznego zatrudniająca ponad 6500 specjalistów. Pomagamy prezesom firm i liderom biznesowym opracowywać i realizować strategie transformacyjne w całym przedsiębiorstwie, aby kreować długoterminową wartość dla wszystkich interesariuszy.

Co EY-Parthenon może zrobić dla Ciebie

Prezesi nie kierują już tylko firmami, ale zarządzają złożonymi ekosystemami. Dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebne są im strategie, które pozwolą maksymalnie wykorzystać pojawiające się możliwości. Aby umożliwiać konkurowanie w nowej rzeczywistości, strategie muszą poddawać się błyskawicznej modyfikacji oraz być dwukrotnie szybciej wdrażane.

Specjaliści EY-Parthenon pomagają prezesom firm przedefiniować ekosystemy, którymi kierują, przeorientować portfele i przeobrazić swoje przywództwo w imię lepszej przyszłości.

Dlaczego EY-Parthenon

Zespoły EY-Parthenon skupiają się na osiąganiu wyników. Pomagają każdemu klientowi realizować przyjętą strategię i budować długoterminową wartość dzięki wniesionemu doświadczeniu i osiągnięciu efektu skali.

Organizacje, które opierają swoją strategię na konkretnym celu koncentrując się na kreowaniu długoterminowych, zrównoważonych efektów dla różnych interesariuszy są najlepiej przygotowane do czerpania korzyści z wartości, którą tworzą, jej demonstrowania i pomiaru.

Specjaliści EY-Parthenon pomagają organizacjom uwzględnić szerszy krąg interesariuszy w procesie definiowania celów, ustalania strategii, przekształcania biznesu oraz mierzenia i raportowania wartości, którą tworzą.

Dowiedz się więcej o konkretnych korzyściach dla klienta ze współpracy z EY-Parthenon:

Co i jak robimy

Specjaliści EY-Parthenon reprezentują szerokie spektrum perspektyw i doświadczeń, ale zarazem dzielą wspólny zestaw umiejętności, który pozwala nam skupić się na celu jakim jest zrównoważony wzrost klienta. Poczynając od wstępnych rozmów na temat strategii, współpracujemy z prezesami firm i liderami biznesowymi w ramach długoterminowego procesu wdrażania. Niezależnie od tego, czy chodzi o transformację cyfrową, konwergencję i dyslokację sektorów, czy też o złożone kwestie finansowe i operacyjne, zespoły EY-Parthenon wnoszą wkład w rozwiązywanie najtrudniejszych problemów strategicznych klienta w postaci analizy danych, wiodących technologii i możliwości cyfrowych. Dzięki temu potrafimy błyskawicznie przechodzić od fazy pomysłu do fazy wdrożenia, pomagając tym samym klientowi w szybkiej i pewnej realizacji planu.

Poprzez łączenie zespołów i technologii w ramach EY-Parthenon oraz szerzej rozumianego ekosystemu EY, specjaliści EY-Parthenon są w stanie dostarczać klientom strategie korporacyjne, transakcyjne i naprawcze, które są skuteczne, a zarazem pomagają osiągać długoterminową, zrównoważoną wartość:

 • Strategia wzrostu firm

  Specjaliści EY-Parthenon doradzają klientom w tworzeniu strategii wzrostu przedsiębiorstwa poprzez dostarczanie dogłębnej wiedzy na temat rynku, konkurencji i klientów. Następnie pomagamy klientom wdrażać plany strategiczne, wykorzystując uwarunkowania finansowe i operacyjne – zarówno w obrębie organizacji klienta, jak i nasze własne.

 • Strategia transakcyjna

  Specjaliści EY-Parthenon pomagają klientom w pełni wykorzystać ich potencjał poprzez szybszy i bardziej świadomy proces decyzyjny w całym cyklu życia transakcji. Nasze zespoły prowadzą klientów od etapu strategii fuzji i przejęcia lub transakcji zbycia poprzez fazy planowania, badania, integracji lub wydzielenia ku celowi budowania wartości długoterminowej:

 • Strategia naprawcza i restrukturyzacyjna

  Kiedy Twój biznes potrzebuje szybkich rezultatów, specjaliści EY-Parthenon pomogą Ci je osiągnąć. Niezależnie od tego, czy firma przechodzi kryzys, restrukturyzację, czy po prostu stoi w obliczu wyzwań finansowych lub operacyjnych współpracujemy z interesariuszami w celu szybkiego kreowania, utrzymania i odzyskania wartości. Zapewniamy szerokie doradztwo strategiczne, finansowe, operacyjne, podatkowe, a także w zakresie restrukturyzacji i przekształceń dla przedsiębiorstw znajdujących się w trudnych i złożonych sytuacjach oraz pomagamy im zmieniać się, aby lepiej funkcjonować w przyszłości. Dowiedz się więcej (EN).

Podejście branżowe EY-Parthenon

Każda skuteczna strategia biznesowa opiera się na dogłębnym zrozumieniu dynamiki branży i otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa. Konsultanci EY-Parthenon specjalizujący się w poszczególnych sektorach wnoszą bogactwo wiedzy o rynku dzięki szczegółowej znajomości zarówno aktualnej sytuacji branży, jak i szerokich perspektyw związanych z przenikaniem się branż w przyszłości.

Dowiedz się więcej o dziewięciu zespołach branżowych EY-Parthenon:

 • Strategia zaawansowanej produkcji i mobilności (AM&M)

  W obliczu fundamentalnych zmian w otoczeniu zaawansowanej produkcji firmy muszą wypracowywać innowacyjne modele działalności, aby nadążać za zmieniającymi się wymaganiami i ciągłymi zakłóceniami. Cyfryzacja zmusza producentów do przedefiniowania łańcuchów dostaw, aby móc w pełni korzystać z atutów połączonego ekosystemu i poprawić wydajność operacyjną. Zespoły EY-Parthenon pomagają przedsiębiorstwom działającym w obszarze AM&M w opracowywaniu strategii cyfryzacji digital-first, które przyspieszą wzrost produktywności, poprawią strukturę oferty i wyznaczą jasny kierunek ku bardziej inteligentnej produkcji.

 • Strategia konsumencka

  Przełomowe technologie, nowe modele biznesowe i nowi gracze rynkowi działający zgodnie z filozofią agile to czynniki, które rewolucjonizują sposób, w jaki ludzie dokonują zakupów, co kupują i jak żyją. W tym złożonym i ciągle ewoluującym otoczeniu firmy konsumenckie muszą przeorientować swoje priorytety: z ochrony tego, co jest ku kreowaniu tego, co być powinno. Przedsiębiorstwa te muszą zastanowić się na nowo, jak i gdzie obsługiwać inteligentnego konsumenta. Muszą zbudować potencjał, który pozwoli im uczynić dane trzonem organizacji i zwinnie reagować na zmiany rynkowe. Ich łańcuch dostaw musi przekształcić się w przejrzystą sieć działającą w oparciu o zasadę reakcji na popyt. Specjaliści EY-Parthenon pomagają firmom CPR w analizowaniu, identyfikowaniu i wdrażaniu odpowiednio wyważonych i śmiałych decyzji strategicznych, które pozwolą na utrzymanie biznesu dziś, ale zarazem takie jego przekształcenie, aby liczył się też w przyszłości.

 • Strategia edukacyjna

  Edukacja jest ważna dla przyszłości zarazem stanowiąc złożone wyzwanie w teraźniejszości. Cel pozostaje jednak niezmienny: osiąganie lepszych wyników w nauce. Specjaliści EY-Parthenon we współpracy z szeroko rozumianą organizacją EY pełnią rolę doradców w sektorze edukacji na całym świecie od ponad 20 lat. Dzięki pracy w sektorze publicznym, jak i prywatnym, zespoły EY-Parthenon mają okazję obserwować mechanizmy zarówno podaży, jak i popytu w dziedzinie edukacji, a także śledzić trendy w branży na poziomie lokalnym i globalnym. Oferujemy klientom szeroką gamę usług – od strategii po wsparcie wdrożenia – w kilku podsektorach, w tym nauki na poziomie podstawowym i średnim (K-12), szkolnictwa wyższego i doskonalenia zawodowego, rządów i fundacji, dostawców usług edukacyjnych i transakcji edukacyjnych.

 • Strategia energetyczna

  Dekarbonizacja, cyfryzacja, presja kosztowa i niepewność geopolityczna to tylko niektóre z czynników zmieniających oblicze branży energetycznej i surowcowej. Na fali zakłóceń, które przetaczają się przez ten sektor, pojawiają się również niezliczone nowe możliwości. Specjaliści EY-Parthenon służą firmom energetycznym i surowcowym pomocą w opracowaniu przyszłościowej strategii, która może być wdrożona w całym przedsiębiorstwie, aby maksymalnie wykorzystać pojawiające się możliwości.

 • Strategia usług finansowych

  W obliczu gwałtownych zmian regulacyjnych dzisiejsze instytucje finansowe koncentrują się na transformacji cyfrowej, konwergencji i zakłóceniach ze strony nietradycyjnych konkurentów – a wszystko to przy jednoczesnym spełnieniu surowszych oczekiwań w zakresie zaufania i przejrzystości. Stratedzy EY-Parthenon oferują analizę opartą na danych oraz wiedzę z zakresu: bankowości, rynków kapitałowych, ubezpieczeń, zarządzania majątkiem i aktywami, aby pomagać klientom w osiągnięciu zrównoważonej, długoterminowej wartości.

 • Strategia w zakresie współpracy z władzami państwowymi i rynkiem nieruchomości

  W dzisiejszym świecie ludzie komunikują się, organizują i domagają się zmian szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Technologie cyfrowe tworzą nowe wzorce zachowań obywateli – od sposobu, w jaki pracują, po usługi, z których korzystają i miejsca, w których mieszkają. Oznacza to nowe wyzwania i wymagania dla wszystkich organizacji, w tym rządowych. Specjaliści EY-Parthenon pomagają rządom w przyjęciu technologii cyfrowych przyczyniających się do tworzenia nowych metod pracy w celu osiągnięcia lepszych wyników dla administracji państwowej i obywateli.

 • Strategia w zakresie nauk o zdrowiu i wellness

  Starzenie się społeczeństw i choroby przewlekłe to czynniki wywierające presję na zasoby służby zdrowia na całym świecie. Jednocześnie postęp naukowy, rozszerzona inteligencja i dane cyfrowe przekształcają tradycyjne modele opieki zdrowotnej. Powoduje to przesunięcia równowagi na rynku, a pojawianie się nowych graczy burzy zastany porządek. Utrzymanie konkurencyjności i zapewnienie zindywidualizowanego doświadczenia, jakiego oczekują pacjenci, wymaga od podmiotów z sektora nauk przyrodniczych i opieki zdrowotnej znalezienia nowych sposobów działania. Aby zapewnić zrównoważony rozwój w tym coraz bardziej opartym na dowodach i skoncentrowanym na wynikach sektorze, specjaliści EY-Parthenon pomagają takim organizacjom w opracowaniu i realizacji strategii, które sprawdzą się dla wszystkich interesariuszy, a zarazem będą antycypowały trendy i zmiany regulacyjne.

 • Strategia private equity (PE)

  Firmy private equity, spółki portfelowe i fundusze inwestycyjne stoją przed trudnymi wyzwaniami. W obliczu bezprecedensowej niepewności gospodarczej i geopolitycznej, wzmożonej konkurencji i rosnących oczekiwań interesariuszy znalazły się one pod presją uwolnienia kapitału. Udane transakcje zależą od zdolności do szybszego działania, błyskawicznego generowania strategicznego wzrostu oraz budowania większej wartości na wszystkich etapach cyklu życia transakcji. Specjaliści EY-Parthenon pomagają firmom private equity wywierać znaczący wpływ w ramach ich funduszy i portfeli poprzez kreowanie długoterminowej wartości w sposób praktyczny, zrównoważony i przejrzysty dla wszystkich interesariuszy. 

 • Strategia w zakresie technologii, mediów i telekomunikacji (TMT)

  Konwergencja branż daje organizacjom TMT szansę na ewolucję i transformację, ale stawia również przed nimi wyzwania związane z konkurencyjnością i realizacją strategii zwinności na rzecz wzrostu. Dystrybutorzy treści przekształcają się w producentów treści, dostawcy usług stają się firmami technologicznymi, firmy technologiczne są katalizatorem przełomowych zmian w każdym sektorze, a klienci oczekują najnowszych innowacji tu i teraz. Specjaliści EY-Parthenon pomagają klientom z sektora TMT zdefiniować ich prawdziwy kontekst rynkowy i krajobraz konkurencyjny, opracować strategie, które w systematyczny sposób przyczyniają się do tworzenia długoterminowej wartości, a następnie je realizować, aby przekształcić firmy TMT w liderów przyszłej rewolucji technologicznej.

W ten sposób EY-Parthenon – poprzez połączenie dogłębnej wiedzy branżowej i doświadczenia w dostarczaniu i realizacji strategii korporacyjnych, transakcyjnych i naprawczych – pomaga klientom przemyśleć na nowo teraźniejszość, przedefiniować przyszłość i sięgać wyobraźnią poza to, co tu i teraz.

EY Capital Structure and Restructuring Conference (online)

Restrukturyzacje w świecie z COVID-19 - spotkanie kluczowych stron zaangażowanych w walkę o przetrwanie biznesów i powrót na ścieżkę wzrostu. 

25 marca 2021

Zarejestruj się


      Alumni

Kariera w EY-Parthenon

Jesteś zainteresowany pracą w EY-Parthenon jako konsultant ds. strategii?

Dowiedz się więcej

Kontakt

Chcesz dowiedzieć sie więcej? Skontaktuj się z nami.