2 min. czytania 21 lip 2020
Couple analyzing finances

Tarcza 4.0 i zmiany poprawiające płynność finansową przedsiębiorstw

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

2 min. czytania 21 lip 2020

Najnowsza odsłona tarcz antykryzysowych – Tarcza 4.0 weszła w życie 24 czerwca 2020 r. Poniżej przedstawiona została analiza najistotniejszych z punktu widzenia przedsiębiorcy zmian zawartych w ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych, dające możliwość realnego wsparcia finansowego i zwiększenie oszczędności, a co za tym idzie poprawę cash flow.

Odroczenie kolejnych terminów podatkowych

Ustawodawca kontynuuje przedłużanie terminów podatkowych, które zapoczątkował w Tarczy 1.0. Tym razem przedłużone zostały terminy na złożenie informacji o cenach transferowych oraz oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych: do 31 grudnia 2020 r. – gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. oraz o 3 miesiące, jeżeli termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. Przedłużony został również termin na przygotowanie i dołączenie do dokumentacji lokalnej cen transferowych dokumentacji grupowej, tzw. Master file, do końca trzeciego miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia. Zmiany te należy ocenić pozytywnie, gdyż dają przedsiębiorcom więcej czasu na pozyskanie danych finansowych z grupy i dodatkową analizę danych składanych w formularzu TPR.

Kolejne odroczenie dotyczy schematów podatkowych MDR. Na podstawie przepisów Tarczy 4.0, terminy złożenia informacji o schemacie podatkowym innym niż transgraniczny, nie rozpoczynają się a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do 30-tego dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19. W przypadku schematów podatkowych transgranicznych, terminy ponownego raportowania zostały przedłużone na mocy rozporządzenia, wydanego na podstawie ustawy Tarcza 4.0 i opublikowanego 30 czerwca 2020 r.

Według rozporządzenia, nowe podstawowe terminy na zgłoszenie schematu transgranicznego sprzed 1 lipca 2020 roku będą upływały:

  • dla promotora – 31 grudnia 2020 r.
  • dla korzystającego – 31 stycznia 2021 r.
  • dla wspomagającego – 28 lutego 2021 r.

Rozporządzenie określa również przypadki, w których terminy na złożenie informacji MDR-3 oraz kwartalnej informacji MDR-4 zostaną wydłużone do 30 kwietnia 2021 r.

Z pewnością wyczekiwanym rozwiązaniem jest również odroczenie do 1 października 2020 r. terminu wdrożenia nowej struktury JPK-V7M. Termin wprowadzenia został przesunięty dla wszystkich podatników, zatem przedsiębiorcy złożą nowe JPK dopiero za październik 2020 r. do 25 listopada.

Powyższe zmiany terminów mają charakter uniwersalny, dostępny dla wszystkich, bez konieczności podejmowania dodatkowych działań w tym zakresie.

Zmiany w uldze na złe długi

Tarcza 4.0 wprowadziła zasadę, że w 2020 roku wierzyciele skorzystają z ulgi na złe długi w podatkach dochodowych już po upływie 30 dni (dotychczas czas ten wynosił 90 dni) od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu rozliczeniowego, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta. Z rozwiązania tego będą mogli skorzystać jedynie ci wierzyciele, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19.

Wraz z Tarczą 1.0, w której ustawodawca wprowadził już zmiany w zakresie stosowania ulgi na złe długi, ale dotyczące dłużników, nowe przepisy są dobrym rozwiązaniem stanowiącym narzędzie do zapobiegania utraty płynności finansowej przedsiębiorstw.

Nie należy jednak zapominać, że przepisy tarcz antykryzysowych dotyczące ulgi na złe długi mają zastosowanie tylko do podatków dochodowych. Przepisy te nie wprowadzają zmian w zakresie podatku VAT.

Wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Tarcza 4.0 utrzymała formy dopłat do wynagrodzeń, które były dostępne z poprzednich wersji tarcz antykryzysowych, zatem wciąż dostępne jest dofinansowanie dla pracowników z FGŚP, którzy są objęci przestojem ekonomicznym albo został im obniżony wymiar czasu pracy. Istnieje również możliwość dalszego korzystania z dofinansowania od starosty i uzyskania z tego źródła dopłat do wynagrodzeń.

Nowością jest możliwość uzyskania wsparcia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych również w stosunku do pracowników, którzy nie zostali objęci obniżonym wymiarem etatu ani przestojem ekonomicznym. Nie trzeba również podpisywać porozumień z przedstawicielami pracowników. Kwota dofinansowania może wynieść nawet 2515 złotych miesięcznie (w tym dofinansowanie składek ZUS), co daje za cały możliwy okres dofinansowania 3 miesięcy kwotę 7544 złotych. Powyższe będzie zależne od wynagrodzenia, które otrzymuje dany pracownik, bowiem dofinansowanie nie może przekraczać połowy wartości jego wynagrodzenia.


Ze wsparcia z Tarczy 4.0 mogą skorzystać przedsiębiorstwa, w których wystąpi spadek obrotów w następstwie wystąpienia COVID-19. Warto zaznaczyć, że z możliwości skorzystania z nowej formy wsparcia, mogą skorzystać tylko ci przedsiębiorcy, którzy nie uzyskali jeszcze pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy z wcześniejszym tarcz antykryzysowych.

W praktyce oznacza to, że jeżeli pracodawca korzystał już z pomocy w ramach Tarczy 1.0 albo dofinansowania od starosty, to nie może ubiegać się o pomoc na podstawie Tarczy 4.0 dla tych samych pracowników. Z doświadczeń EY wynika jednak, że bardzo często pracodawcy nie mieli możliwości skorzystania z wcześniejszej formy wsparcia dla wszystkich pracowników, bowiem nie mogli np. obniżyć im wymiaru czasu pracy. Dlatego Tarcza 4.0 otwiera przed nimi możliwość skorzystania z tego dofinansowania.

Należy pamiętać, że z pomocy nadal nie skorzystają przedsiębiorcy w stosunku do pracowników, których wynagrodzenie jest wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Ograniczenie to było już znane z Tarczy 1.0.

Inna istotna zmiana polega na tym, że odmowa przyznania finansowania następuje w formie decyzji administracyjnej, a co za tym idzie, będzie przysługiwał od niej środek odwoławczy – odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego. Inne praktycznie aspekty otrzymania dofinansowania zostały szeroko omówione przez naszych ekspertów w EY TV: Tarcza 4.0 – dofinansowanie wynagrodzeń w nowej odsłonie oraz oszczędności pracownicze.

Realne oszczędności kosztów pracowniczych

Tarczą 4.0 ustawodawca wprowadził również nowe i nieznane dotychczas w prawie pracy rozwiązania. Pierwszym z nich jest możliwość obniżenia czasu pracy pracownikom bądź objęcia ich przestojem ekonomicznym, a zatem również zmniejszenie im wynagrodzenia, bez konieczności ubiegania się o dofinansowanie. Możliwe jest wówczas obniżenie etatów maksymalnie o 20% (nie więcej niż do połowy etatu), a pracownikom objętym przestojem do połowy wynagrodzenia (nie mniejszego niż wynagrodzenie minimalne). Warunkiem zastosowania tego rozwiązania jest istotny „wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń w skutek spadku przychodu w następstwie COVID-19”. Kryterium to nie pojawiało się w dotychczasowych ustawach antykryzysowych. Obecnie może być stosowane nawet do 12 miesięcy po ustaniu epidemii lub stanu zagrożenia epidemią, na warunkach przewidzianych w przepisach. W tym przypadku wymagane jest jednak zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi (jeżeli takie występują) lub przedstawicielami pracowników.

Kolejne rozwiązania Tarczy 4.0 to określenie zasad wykonywania pracy zdalnej. Pojawienie się w przedsiębiorstwie pracowników wykonujących pracę w ten sposób powinno wymusić na pracodawcy sporządzenie regulaminu pracy zdalnej, gdyż warto zabezpieczyć firmę i wprowadzić np. lepsze uregulowania ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
Warto również wspomnieć o możliwości zawieszenia tworzenia lub funkcjonowania zakładowych funduszy świadczeń socjalnych oraz obniżenie maksymalnej wysokości odpraw do wysokości dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, które może teraz wynieść 26.000 zł brutto (a nie jak dotychczas 39.000 zł brutto). Przewidziano również możliwość wypowiadanie umowy o zakazie konkurencji (przez co pracodawca nie będzie związany obowiązkiem wypłaty odszkodowania pracownikowi), oraz „nakazanie” pracownikowi wykorzystania zaległego urlopu, co pozwali na uniknięcie wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Wszystkie powyższe rozwiązania mogą w znaczny sposób wpłynąć na oszczędności w firmie. 

Odliczenia od darowizn

Tarcza 4.0 wprowadza kolejną ulgę podatkową dla podatników PIT i CIT. Będą oni mogli od podstawy obliczenia podatku odliczyć darowizny przekazane na rzecz domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodków wsparcia, rodzinnych domów pomocy, domów pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej. Odliczenie darowizny w trakcie roku jest możliwe dla darowizn przekazanych w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Ustawodawca uzależnił wysokość odliczenia od terminu przekazania darowizny.

Podatnicy będą mogli również odliczyć darowizny rzeczowe w formie komputerów przenośnych (laptopy i tablety) na rzecz m.in. placówek oświatowych, uczelni i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Przekazany sprzęt musi być zdalny do użytku i nie starszy niż 3 lata. Analogicznie do pozostałych darowizn, darowizna musi zostać przekazana do 30 września 2020 r.

Zmiany w zakresie podatku minimalnego

Ustawa antykryzysowa zakłada bezwarunkowe zwolnienie z podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych za miesiące marzec-grudzień 2020. Jednocześnie uchylony został przepis obowiązujący na mocy Tarczy 1.0, który odraczał ten termin jedynie do 20 lipca i pod warunkami m.in. określonego spadku przychodów. Podatnicy mogą zatem już teraz złożyć wniosek o zwrot nadwyżki podatku minimalnego, bowiem do końca roku będzie już obowiązywać zwolnienie.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Tarcza 4.0 może być już ostatnią ustawą antykryzysową. Warto zatem poddać ją szczegółowej analizie i skorzystać z możliwości, jakie oferuje. Zastosowanie jej rozwiązań powinno realnie wpłynąć na poprawę płynności finansowej w przedsiębiorstwie.

Kontakt

Porozmawiaj z jednym z naszych specjalistów o tym, jak mozemy wesprzec Cie podczas epidemii COVID-19.

Informacje

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.