Ordonanţa de urgenţă nr. 84/2023 privind instituirea unui mecanism de consultare şi reacţie coordonată în contextul implementării sistemului de autorizare la export introdus de Ucraina pentru produsele agricole

Contact local

EY Romania

20 oct. 2023
Subiect Tax Alert
Categorii Tax alert
Jurisdicții Romania

În data de 16 octombrie 2023 s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 929 Ordonanţa de urgenţă nr. 84/2023 privind instituirea unui mecanism de consultare şi reacţie coordonată în contextul implementării sistemului de autorizare la export introdus de Ucraina pentru produsele agricole aplicabilă până la 31 decembrie 2023.

Printre cele mai importante prevederi ale Ordonanţei de urgență menționăm:

 • Acest mecanism este implementat cu scopul  garantării calităţii şi cantităţii produselor agricole importate cu origine din Ucraina și va fi aplicat la importul următoarelor produse agricole:
  • grâu şi meslin, codul NC 1001 99 00; 
  • porumb, codul NC 1005 90 00; 
  • seminţe de rapiţă sau de rapiţă sălbatică, chiar sfărâmate, codul NC 1205 10 90, 1205 90 00; 
  • seminţe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate, codul NC 1206 00 91, 1206 00 99.
 • Aceste produse agricole se vor importa din Ucraina numai pe baza unui acord pentru punerea în liberă circulaţie şi utilizarea în/pe teritoriul României de către operatorii economici cu sediul social şi punctul/punctele de lucru pe teritoriul României, care desfăşoară activităţi în următoarele sectoare economice:  1041 - Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor,   1061 - Fabricarea produselor de morărit, 1091 - Fabricarea preparatelor pentru  hrana animalelor de fermă,  014 - Creşterea animalelor.
 • Pentru obținerea acordului, operatorii economici trebuie să transmită o cerere către o comisie din Ministerul  Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, comisie ce va fi aprobată prin ordin al  ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale,  împreună cu o serie de documente precum:
  • copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;
  • copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, certificată pentru conformitate cu originalul; 
  • copie a certificatului constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, certificată pentru conformitate cu originalul;
  • documente relevante considerate utile de către operatorul economic, respectiv dovada de origine a produselor agricole şi facturi de achiziţie; 
  • o declaraţie pe propria răspundere privind stocurile de produse care fac obiectul solicitării, existente la data declaraţiei, însoţită de documente contabile justificative. 
 • Printre obligațiile operatorilor economici care importă din Ucraina produsele agricole enumerăm:
  • furnizarea unei probe a produsului ce va face obiectul importului la Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor („ANSVSA”). În baza certificatului de calitate emis de ANSVSA se va elibera acordul pentru punerea în libera circulație ce poate fi utilizat numai de către titular;
  • transmiterea în termen de cel mult 10 zile către ministerul de resort, a oricărei modificări faţă de datele înscrise în cererea de emitere a acordului, în documentele anexate, precum şi în acord, apărute ulterior eliberării acestuia.
 • Ulterior obținerii acordului, la momentul punerii în libera circulație ANSVSA prelevează probe din produsele agricole care urmează a fi puse în liberă circulaţie pe teritoriul României, în momentul ridicării sigiliului de către autoritatea vamală, pentru determinarea calităţii acestora, pe cheltuiala operatorului economic, şi verifică dacă acesta are aceleaşi calităţi prevăzute în certificatul de calitate. După obţinerea buletinului de analiză cu rezultat conform, produsele agricole pot intra în circuitul de procesare/furajare/hrană animale.
 • Efectuarea de importuri fără deţinerea acordului sau utilizarea pe teritoriul României de produse agricole enumerate mai sus care sunt importate din Ucraina, în alte scopuri decât cele menționate în acord constituie contravenţie sancționată cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei precum și sancțiunea complementară  de suspendare a dreptului de a solicita emiterea de alte acorduri. 

Cum influențează cele de mai sus activitatea companiei dumneavoastră ?

Dacă importați din Ucraina produse agricole enumerate mai sus, vă recomandăm să analizați implicațiile noilor reglementări și să pregătiți documentele și informațiile necesare pentru obținerea acordului de import.

Echipa EY este disponibilă pentru detalii suplimentare privind cele menționate mai sus și vă poate oferi sprijinul necesar în vederea obținerii acordului.

Pregătit de către:

 • Daniela Neagoe - Senior Manager, Taxe indirecte
 • Mihai Petre - Director, Taxe indirecte

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

 • Alex Milcev, Partener - Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică, România & Moldova
 • Georgiana Iancu - Partener - Lider al Departamentului de Taxe indirecte