Branscher

EY - Careers
  • Share


På EY kan du specialisera dig på en viss bransch

Vi är övertygade om att ett branschperspektiv på revision och rådgivning ger våra kunder ett mervärde. Det betyder att du kan fokusera på en bransch – eller kanske flera – där våra kunder är verksamma. Läs mer om de olika branscherna.

 

  Careers

Fordonsindustrin
EY har ett globalt nätverk som fokuserar på trender som påverkar denna komplicerade bransch. Du arbetar med kollegor från övriga affärsområden och ni använder er gemensamma kompetens för att ge värdefull input och support till våra kunder – oavsett var i världen de befinner sig.

  Careers

Olja och gas
Gas- och oljebranschen förändras ständigt. Ny lagstiftning, kraftig prisvariation och geopolitiska utmaningar komplicerar affärsverksamheten. Vi arbetar i team som analyserar marknadstrender, kommande utmaningar och hur våra kunder påverkas.

  Careers

Handel och konsumentprodukter
I dag möter företag inom tillverkning, marknadsföring och försäljning av konsumentprodukter många förändringar. Bland utmaningarna finns ökade råvarupriser och ökad konkurrens i form av en stor mängd varumärken. Till detta kommer krav på ursprungsmärkning, hållbarhet och socialt ansvarstagande. EY:s rådgivare och revisorer ingår i ett globalt nätverk med specialister som utbyter erfarenheter över nationsgränserna för att leverera de effektivaste lösningarna och de mest aktuella råden.

  Careers

Energi
Arbetet med att utveckla ett klimatsmart, säkrare och billigare energialternativ i framtiden pågår. Det betyder att denna bransch står inför stora och genomgripande förändringar. Som expert på branschen hjälper du våra kunder att hantera dessa utmaningar.

  Careers

Offentlig verksamhet
Offentlig verksamhet är under ständig omprövning och förändring. Det kräver goda beslutsunderlag samt ändamålsenliga styrsystem och förändringsprocesser. EY har en etablerad ställning inom revision och rådgivning till kommuner och landsting och vi hjälper offentliga verksamheter att hushålla med begränsade resurser. Tillsammans med dina kollegor tar du fram verktyg och lösningar som bidrar till att offentliga företag och organisationer kan ge ännu bättre service till allmänheten.

  Careers

Private equity
I kölvattnet av finanskrisen ökar aktiviteten på transaktionsmarknaden igen. Private equity-bolag måste ta vara på de lönsamma förvärvs- och avyttringsmöjligheter som dyker upp – utan att tappa fokus på att skapa värde i sina befintliga portföljer. Du ingår i ett nätverk tillsammans med medarbetare inom revision, skatt, transaktioner och rådgivning. Med era tekniska kunskaper hjälper ni våra kunder att tolka marknadens trender, så att de ligger steget före sina konkurrenter.

  Careers

Life Sciences
EY:s Global Life Sciences Center är ett globalt nätverk som hjälper företag att hantera utmaningar under hela deras utveckling.  Du arbetar med små bioteknikföretag och globala läkemedelskoncerner. Du bidrar till deras framgång genom att exempelvis forma allianser, analysera nya marknader eller hantera aktuell lagstiftning.

  Careers

Fastighet och bygg
Finanskrisen drabbade många av världens fastighetsmarknader hårt. Den svenska marknaden klarade sig förhållandevis bra och visar nu snarast på viss hyres- och värdeuppgång. Världskonjunktur, ränteutveckling och framför allt osäkerhet kring finansiering av lån som förfaller de närmaste åren skapar dock en betydande osäkerhet i branschen. Du och dina kollegor hjälper våra kunder att uppnå sin potential i denna föränderliga värld.

  Careers

Media och underhållning
I dagens samhälle finns ett stort antal medier att välja bland och för medieföretag har samordning och anpassning blivit en kritisk faktor. Våra branschspecialister har en gedigen erfarenhet från medie- och underhållningsindustrin, både som revisorer och som rådgivare. Tillsammans med ditt team hjälper du företag att bedriva verksamheten så effektivt och framgångsrikt som möjligt, samtidigt som alla kommersiella och regulatoriska krav uppfylls.

  Careers

Teknik
Inom teknikbranschen gäller det att hela tiden ligga steget före. Kanske är det hög tid att effektivisera produktionen eller att expandera på en ny marknad. Samtidigt måste företagen fokusera på den dagliga verksamheten och se till att strategierna, logistiken och kundvården fungerar. Du ingår i vårt globala team inom revision, skatt, transaktioner och rådgivning som med branschkunskap och tekniska erfarenhet tolkar marknaden och ökar våra kunders konkurrenskraft.

  Careers

Gruv- och metallindustrin
Den globala gruv- och metallindustrin är inte bara inriktad på tillväxt genom ökad produktion. Denna industrisektor står dessutom inför en unik utmaning – att upprätthålla de produktionskrav och inkomster som regleras av regeringar och statliga myndigheter. Inom EY finns ett globalt team och tillsammans hjälper ni våra kunder att nå framgång i en komplex omvärld.

  Careers

Telecom
Teleoperatörer världen över möter utmaningar som fortsatt trafiktillväxt och snabb teknikutveckling. Den snabba utvecklingen av mobilt bredband och smarta mobiltelefoner hör till de faktorer som påverkat branschen mest det senaste året. I samarbete med vårt globala branschcenter hjälper du branschens aktörer att möta olika utmaningar. Det handlar bland annat om frågor som nästa generations tjänster, infrastrukturdelning, outsourcing och kartläggning av nya tillväxtmarknader.

 


Hjälp våra kunder i en reglerad, föränderlig värld

Efter finanskrisen har den finansiella sektorn blivit föremål för en ökad reglering som är bättre anpassad till dagens gränslösa finansmarknad. Skärpta kapitalkrav tvingar fram en omallokering av kapital och förändrade marknadsstrategier samtidigt som lönsamheten pressas. Som en konsekvens av de nya reglerna har operativa risker och likviditetsrisker hamnat högre på företagens agenda.

Om du arbetar med financial services-tjänster bedömer du inte bara kundernas styrning och kontroll. Du analyserar också marknadsutvecklingen och ger råd om hur den ska hanteras.

Det finns tre områden inom Financial services – du specialiserar dig inom ett av dessa, men arbetar hela tiden nära de andra områdena för att kunna ge ett mervärde till kunden:

 

  Careers

Kapitalförvaltning
För en kapitalförvaltare blir arbetet alltmer komplicerat. Nya regelverk ska följas, konkurrensen hårdnar och branschen konsolideras. Samtidigt märks ständiga krav på produktförnyelse och ökat fokus på bolagsstyrning. Du bidrar med din branschinsikt, tekniska kunskap och förståelse för kundens verksamhet. Läs mer.

  Careers

Bank och kapitalförvaltning
Banker, försäkringsbolag, fondkommissionärer och kapitalförvaltare ska hantera många frågor; riskhantering, affärsutveckling, krav på ökad effektivitet och lönsamhet. EY har en stark marknadsposition inom finansbranschen och du bidrar med din branschkunskap och kompetens. Läs mer.

  Careers

Försäkring
Försäkringsbranschen präglas av krav på ökad transparens, kundfokus i produkt- och tjänsteutvecklingen och en snabb anpassning till lagförändringar. Du ingår i vårt globala team av medarbetare med försäkringskompetens inom revision, skatt, transaktioner och rådgivning. Teamet har den branschkunskap och tekniska erfarenhet som krävs för att tolka marknaden och öka våra kunders konkurrenskraft. Läs mer.