Vi ses i Almedalen!

För trettonde året i rad är EY på plats i Almedalen för delta i samhällsdebatten. Den 2 juli arrangerar vi fyra seminarier på Clarion Hotel Wisby, med fokus på skola, infrastruktur, energi och hälsa. Medverkar gör politiker, företagare och samhällsprofiler, och EY:s experter finns också på plats för att delta i seminarier och paneldebatter. Hoppas vi ses där!

Den snabba tekniska utvecklingen möjliggör innovationer som påverkar samhället på olika sätt. Lösningar som nyss beskrevs som framtidsvisioner är faktiskt redan här och skulle kunna lösa flera problem som samhällets bärande funktioner står inför.

Kan artificiell intelligens lösa bristen på lärare och specialpedagoger? Hur påverkar självkörande bilar och elektrifierade transporter vår infrastruktur? Kan välfärdsteknologi och modern beteendevetenskap revolutionera sjukvården och rädda liv? Hur når Sverige målet om en elproduktion som är 100 procent förnybar år 2040? Detta är frågor som vi ska diskutera under våra fyra seminarier i Almedalen.

Utmaningar saknas inte. Skola, sjukvård, infrastruktur och energisystem behöver genomgripande förändringar för att kunna använda framtidens lösningar fullt ut. Genom att lyfta frågorna, driva på utvecklingen och skynda på lösningarna vill vi bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

  Kan en robot sköta undervisningen? Artificiell intelligens i skolans värld.

  Med artificiell intelligens (AI) kan ett mjukvaruprogram förstå hur en elev lär sig och anpassa utbildningsinnehåll och återkoppling till den enskilda eleven. Det innebär att eleven kan mötas och få stöd och utmaningar på den nivå som han eller hon befinner sig. Adaptiva program kan också vara ett stöd för läraren och frigöra värdefull tid. En lärare som har många elever kan med datorns hjälp individanpassa och effektivisera undervisningen samt prioritera sin tid annorlunda.

  Detta seminarium belyser hur skolan använder AI i dag och hur tekniken kommer att förändra elevernas lärande och lärarnas roll framöver. Vi kommer att demonstrera hur ett digitalt verktyg används och låta våra paneldeltagare debattera detta. Vi diskuterar också om AI som hjälpmedel enbart är av positiv karaktär och vilka eventuella risker och etiska förbehåll som användningen kan medföra.

  Datum: Måndag 2 juli
  Tid: Kl. 11.00–11.55
  Plats: Kopparsalen, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6

  Moderatorer
 • Sara Shamekhi, EY
 • Linda Marklund, EY
  Paneldeltagare
 • Bo Kristoffersson, Nordenchef, Lexplore
 • Johanna Hemminki, VD och grundare, Utelias Technologies
 • Sofia Serholt, Doktor, Chalmers avd för interaktionsdesign
 • Svante Tideman, 1:e vice ordförande, Lärarnas Riksförbunds förbundsstyrelse
 • Petter Brobacke, Utvecklingschef, AcadeMedia för- och grundskolor

  Hur påverkar framtidens transporter den befintliga infrastrukturen?

  Resan mot framtidens transporter har mer än bara börjat. Sverige har kommit längre än vad många tror och utmaningen handlar om att få infrastrukturen att hänga med. Tekniken utvecklas snabbt, men att bygga om befintliga städer och vägar är inte så enkelt. Infrastrukturen måste utvecklas och anpassas för att skapa rätt förutsättningar och dra nytta av de möjligheter som tekniken skapar.

  EY arrangerar ett seminarium där vi diskuterar framtidens transporter och dess betydelse för samhällets infrastruktur. Detta gör vi tillsammans med en panel som består av framstående företrädare från infrastruktursektorn, näringslivet, akademin och politiken. Hur påverkar framtidens transporter den befintliga infrastrukturen? Vilka krav ställer elektrifiering och självkörande bilar på den fysiska miljön? Vad behöver vi göra redan i dag för att utveckla och anpassa infrastrukturen till framtidens teknik och beteenden?

  Datum: Måndag 2 juli
  Tid: Kl. 13.00–13.55
  Plats: Kopparsalen, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6

Moderator
 • Linda Andersson, EY

  Paneldeltagare
 • Björn Hasselgren, Forskare infrastruktur, KTH och Trafikverket
 • Jan Kilström, VD, Green Cargo
 • Robert Falck, VD och grundare, Einride

  Hur kan vi navigera mot ett hållbart energilandskap?

  En av det moderna samhällets största utmaningar är att tillgodose behovet av billig, hållbar och konstant tillgänglig energi. Det verkar inte vara möjligt att bevara eller förbättra vår levnadsstandard, utan att producera och konsumera energi på vägen. Sveriges mål om ett 100 procent förnybart energisamhälle skapar dock enorma utmaningar för energisystemet: ersättning av kärnkraft och fossila bränslen med förnybara men väderberoende energikällor, förändringar i elproduktion och konsumtion med decentralisering och ökande andel prosumenter, samt sjunkande priser och nya innovativa tekniker för energilagring. Detta och andra utmaningar behöver vi ta ställning till för att inte äventyra en fortsatt säker och tillräcklig tillgång på el.

 • Vilka är de viktigaste förändringarna som måste genomföras för att nå målet om ett 100 procent förnybart energisamhälle?
 • Vilka är de främsta hindren för att nå målet och hur tar vi oss förbi dem?
 • Vem formar vårt framtida energilandskap och vad påverkar det?
 • Datum: Måndag 2 juli
  Tid: Kl. 14.30–15.25
  Plats: Kopparsalen, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6

  Relaterade rapporter
  Energy count down
  Systemutvecklingsplan 2018-2027
  The economics of battery energy storage
  How smart meters are disrupting the energy industry
  How fossil fuel giants are evolving

Moderatorer
 • Sofie Mannerstråle, EY
 • Marie Fossum Strannegård, EY

  Paneldeltagare
 • Ulla Sandborgh, GD, SVK
 • Maria Sandqvist, ED, Swedish Smartgrid
 • Magnus Hall, VD, Vattenfall
 • Anders Egelrud, VD, Stockholm Exergi AB

  Hållbar och jämlik hälsa – hur använder vi morgondagens möjligheter redan i dag?

  Växande hälsoklyftor är en av vår tids stora utmaningar. Inom cancerområdet löper lågutbildade 35-40 procent högre risk att dö jämfört med högutbildade – trots att vården enligt lag ska vara jämlik. Ojämlik hälsa drabbar inte bara individer, utan även samhället bl a genom ökade kostnader och längre vårdköer.

  Med rätt insatser och livsstilsförändringar skulle vart tredje insjuknande i de vanligaste folksjukdomarna kunna undvikas. Inom välfärdsteknologi och modern beteendevetenskap finns outnyttjade lösningar som väntar på att revolutionera vårdsektorn men förändringstakten är långsam. Har vården råd att vara mindre mottaglig för modern teknik än andra branscher?

  Under seminariet beskriver vi ett antal lösningar som finns redan i dag. Tillsammans med vår panel diskuterar vi frågor som: Hur får vi vården att börja använda morgondagens verktyg? Vilka beslut måste fattas för att få en snabbare utveckling? Hur optimerar vi befintliga resurser för att ge störst nytta för folkhälsan?

  Datum: Måndag 2 juli
  Tid: Kl. 16.00–16.55
  Plats: Kopparsalen, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6

  Relaterade rapporter
  Cancer och ojämlikhet
  Hur skapar vi patientbrist?

Moderator
 • Daniel Brämhagen, EY

  Paneldeltagare
 • Ulrika Årehed Kågström, Generalsekreterare, Cancerfonden
 • Irene Svenonius, Finanslandstingsråd, Stockholms läns landsting
 • Anders Ekholm, vVD, Institutet för framtidsstudier
EY engagerar sig i många av de frågor som påverkar samhället och dess medborgare på olika sätt. Förutom de fyra seminarier vi själva anordnar, och som du kan läsa mer om här ovan, deltar våra medarbetare även som panelister och debattörer i andra seminarier i Almedalen. Nedan hittar du mer information om de seminarier där EY också medverkar:

Vad ska det kosta för att bo och leva på äldre dagar?

Behoven av nya och anpassade seniorbostäder är mycket stort och betalningsviljan för bostäder och service lika så. Hur ser de ekonomiska förutsättningarna ut för att främja tidigare flytt till alternativa boende för friska årsrika? Vad måste politiken göra för alla som är på väg att bli årsrika?

Medverkande från EY: Ingemar Rindstig, specialiserad inom Real Estate
Datum och tid: 2 juli, kl 13.00-14.30
Plats: Strandvägen, H538, Tält News55
Arrangör: Arena Senior
Mer information

Mot korruption för hållbar handel

Korruptionsfria miljöer är en förutsättning för att nå de 17 globala målen i Agenda 2030. Hur kan korruption bekämpas för att fri konkurrens och internationella affärer ska kunna fungera? Kan företags ansvarstagande och självreglering bidra till arbetet mot korruption?

Medverkande från EY: Erik Skoglund, nordiskt ansvarig för utredning och förebyggande av ekonomiska oegentligheter
Datum och tid: 5 juli, kl 16.00-16.45
Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Spegelsalen
Arrangör: ICC Sweden, EY, Institutet Mot Mutor, Transparency International Sverige, AmCham Sweden
Mer information

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss på EY?
Anja Nederlund, projektledare, 0045 2529 3431
Stina Gustafsson, PR-ansvarig, 073-355 06 31

Våra experter i Almedalen

Under Almedalsveckan finns experter från EY på plats för att delta i samhällsdebatten. EY har kunskap om och insyn i olika samhällsutmaningar och kan bidra med insikter i debatter. Alla EY:s medarbetare som kommer till Almedalen i år har lång erfarenhet av sina specialområden. Det kan handla om hållbarhet, entreprenörskap, skattefrågor, offentliga upphandlingar, finansbranschen och mycket mer. Våra experter medverkar gärna i seminarier, paneldebatter och rundabordssamtal.

Möt våra experter!