Tack för givande möten och diskussioner under Almedalsveckan!

Under årets Almedalsvecka arrangerade EY åtta seminarier på Clarion Hotel Wisby och på Handelns Hus, med fokus på hälso- och sjukvård, hållbart arbetsliv, mobilitet, skola, detaljhandel, eldistribution, hållbart värdeskapande och innovation i offentlig sektor. Medverkade gjorde politiker, företagare och samhällsprofiler, och du kan nu se summeringar från samtliga seminarier här nedan eller här på Youtube.

Förändring har aldrig gått snabbare än idag, och vikten av att nyttja den digitala omställningen på rätt sätt har aldrig varit större. Företag och organisationer behöver fatta djärva beslut för att fortsätta vara relevanta – inte bara för den fortsatta tillväxten utan även för att gynna samhället på längre sikt.

Med nya utmaningar behöver nya frågor ställas. Hur kan vi främja ett arbetsliv där medarbetare både vill och kan arbeta till 75 år? Går vägen till en likvärdig skola via ögonskanning och AI? Hur får vi innovation att hända i offentlig sektor? Och räknas allt som borde räknas, när vi pratar värdeskapande?

Utmaningar saknas inte. Skola, sjukvård och infrastruktur inom publik sektor, såväl som privata aktörer, behöver genomgripande förändringar för att kunna använda framtidens lösningar fullt ut. Genom att lyfta frågorna, driva på utvecklingen och skynda på lösningarna vill vi bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

Måndag 1 juli

Hur kan vi förebygga framtida sjukdiagnoser och därmed skapa ett brett välmående?

Medverkande: Daniel Brämhagen, EY, Johanna Wilbrand, EY, Ulrika Årehed Kågström, Generalsekreterare, Cancerfonden, Tobias Nilsson, chefsstrateg, Västra Götalandsregionen, Daniel Forslund, Innovationslandstingsråd, Region Stockholm / Liberalerna, Britta Wallgren, Landschef, Capio, Livia Holm, Policy- och Utvecklingschef, Kry.

Plats: Kopparsalen, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Tid: Kl. 11.00–11.55

Läs mer.

Hälsodebatten fokuserar ofta på dagens behov och utmaningar. På vårt seminarium kommer vi att göra precis tvärtom. Vi kommer att diskutera vårdfrågor med ett framåtblickande perspektiv för att prioritera åtgärder som kan skapa en mer effektiv och hållbar vård.

Hur kan vården bäst ta sig an framtidens krav inom prevention? Hur bör arbetet organiseras? Vad kommer att vara avgörande för det framtida samarbetet inom ekosystemet? Vilka investeringar är nödvändiga och vilka aktörer är mest betydelsefulla för att vi ska lyckas?

Tillsammans med företrädare från hälso- och sjukvården och andra sektorer som i allt större utsträckning arbetar med hälsofrågor ska vi försöka hitta vägar framåt. Hur kan vi med större precision förutse samhällets framtida vårdbehov?

Hur kan vi främja ett arbetsliv där medarbetare både vill och kan arbeta till 75 år?

Medverkande: Karin Edvardsson, EY, Jesper Sundström, EY, Anna Falck, förhandlingschef, Arbetsgivarverket, Johan Modin, HR-direktör, Kriminalvården, Katarina Berg, HR-direktör, Spotify, Lena Eliasson, HR-direktör, SAAB.

Plats: Kopparsalen, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Tid: Kl. 13.00–13.55

Läs mer.

De nya generationerna som börjar ta sig in på arbetsmarknaden har växt upp i en digital värld och har en annan syn på arbetslivet. Ett exempel är milleniumgenerationen som inte uppges ha några problem med flexibilitet eller det gränslösa arbetslivet.

Samtidigt väljer allt fler personer att stanna kvar på arbetsmarknaden efter att de har fyllt 65 år. Detta leder till att branscher och yrken förändras strukturellt, arbetsuppgifter måste anpassas till en annorlunda åldersstruktur och kraven på ett livslångt lärande ökar.

När arbetslivet reformeras i allt snabbare takt och den stressrelaterade ohälsan ökar – hur kan vi skapa förutsättningar för ett arbetsliv där medarbetare både vill och kan arbeta längre? Tillsammans med vår panel diskuterar vi frågor som: Vilka möjligheter finns för att se till att medarbetare vill och kan arbeta högre upp i åldrarna? Hur får vi ett arbetsliv som funkar för alla generationer? Vem ansvarar för att detta sker?

Hur kan nya affärsmodeller påskynda utvecklingen av framtidens mobilitet?

Medverkande: Kristin Skjutar, EY, Linda Andersson, EY, Per Skallefell, EY, Catarina Naucler, R&D manager, Fortum Sverige, Björn Hasselgren, Infrastrukturforskare, Uppsala universitet, Malin Andersson, Avdelningschef på Trafikkontoret, Göteborgs stad, Jonas Kempe, Marknadsdirektör och vice VD, Nobina Sverige AB, Caroline Hjelm, CMO, VOI Technology.

Plats: Kopparsalen, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Tid: Kl. 14.30–15.25

Läs mer.

Transportindustrin är i rörelse och gränserna mellan bilindustri, infrastruktur och energiförsörjning suddas ut. Utvecklingen av framtidens mobilitet driver fram nya transportlösningar, både från etablerade företag och nya aktörer.

För att lyckas med tillväxt och kommersialisering krävs nya perspektiv och arbetssätt. Historiskt sett finns många exempel på lovande transportlösningar, men långt ifrån alla har nått kommersiell framgång.

Affärsmodellerna har visat sig spela en avgörande roll, liksom faktorer som offentliga satsningar och standarder. Kommunikation och transparens blir allt viktigare för att knyta samman branschöverskridande lösningar och bygga förtroende och tillit. Hur kan bra idéer få fäste och skalas upp? Hur kan vi accelerera utvecklingen av framtidens mobilitet? Utifrån konkreta exempel diskuterar vår panel framgångsfaktorer och fallgropar i arbetet med att utveckla och kommersialisera lösningar för framtidens mobilitet.

Längre än ögat når - går vägen till en mer likvärdig skola via eyetracking och AI?

Medverkande: Sara Shamekhi, EY, Linda Marklund, EY, Anders Bergström, Skolchef, Skellefteå kommun, Lars Lingman, Senior projektledare/strategist, RISE, Sara Svanlund, 2:e vice förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund, Sara Penje, Utvecklingschef Lärande- och Kulturförvaltningen, Lidingö stad.

Plats: Kopparsalen, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Tid: Kl. 16.00–16.55

Läs mer.

Under detta seminarium presenteras en studie som är resultatet av ett samarbete mellan företaget Lexplore och EY. EY:s specialister med mångårig erfarenhet av skolfrågor har analyserat Lexplores insamlade data om elevers läsförmåga.

Syftet har varit att öka kunskapen om vilka förutsättningar och lösningar som skapar den bästa skolutvecklingen – från klassrummet och upp på kommunnivå. Vår analys fokuserar särskilt på tidiga insatser och likvärdiga förutsättningar för elever.

En del i arbetet med att skapa en likvärdig skolgång handlar om att identifiera eventuella utmaningsområden och framgångsfaktorer på kommun- och skolnivå. Under seminariet diskuterar vi resultatet från studien med företrädare från utbildningsvärlden. Vilken roll spelar artificiell intelligens och aggregerad datainsamling i arbetet med att skapa en likvärdig skolgång? Vad kan vi lära oss utifrån data om elevers tidiga läsförmåga?

Rapport: Längre än ögat når. Går vägen till en mer likvärdig skola via eyetracking och AI?

Onsdag 3 juli

Har din affärsmodell en plats i detaljhandelns framtida ekosystem?

Medverkande: Malin Andrée, EY, Eric Trulsson, EY, Jacob Wall, VP Business Development, Axel Johnson AB, Patrik Hedelin, grundare, eEquity, Axel Lindgren, kommunikationsstrateg, Houdini Sportswear, Anders Nyberg, VD, Apotek Hjärtat, Karin Johansson, VD, Svensk Handel, Sam Rihani, Sverigechef, Facebook.

Plats: Handelns Hus (Kårhuset Rindi), Donnersgatan 1
Tid: Tid: Kl. 8.00-9.00

Läs mer.

Svensk detaljhandel verkar i en spännande tid. Kundernas krav på snabbhet, individuella anpassningar och tydliga värderingar i kombination med digitalisering och ökad konkurrens driver detaljhandeln att agera.

Många företag anpassar sig, men de behöver bli ännu djärvare och våga omvärdera sina affärsmodeller. Allt fler detaljhandelsföretag väljer att ingå föränderliga nätverk. Nätverken kan med tiden utvecklas till komplexa ekosystem med aktörer inom exempelvis detaljhandel, teknologi och medicin. Utmaningen är att förutse kommande ekosystem och identifiera vilka man bör bilda. I vilka ekosystem kan varje aktör generera värde och öka sin konkurrenskraft mer än på egen hand?

Under seminariet belyser vi aktuella teman med koppling till nya affärsmodeller: Hur kan en produkt omformas till en tjänst och vilka konsekvenser får det på hållbarhet? Hur gynnas ett apotek av att tillhandahålla kliniktjänster? Hur kan partnerskap identifieras för att utveckla produkterbjudandet?

Rapporter
Future Consumer Now
Are you protecting yesterday's competitive advantage or shaping tomorrow's?
Future of Nordic Retail 1st Edition
Future of Nordic Retail 2nd Edition

Om framtiden är bestämd, var börjar förändringen? Om morgondagens eldistribution

Medverkande: Oskar Svedenstedt, EY, Douglas Coene, EY, Annika Viklund, VD Vattenfall Eldistribution AB, Anne Vadasz Nilsson, Generaldirektör Energimarknadsinspektionen, Björn Berg, VD, Ngenic, Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson, Centerpartiet, Mats Tullgren, Chef Regionalnät, E.ON, Anna-Carin Joelsson, CIO, Ellevio.

Plats: Kopparsalen, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Tid: Kl. 13.00–13.55

Läs mer.

Sveriges elnätsbolag står inför en omvälvande framtid. Höjda krav på klimatneutralitet och resurseffektivitet kommer att öka elektrifieringen i Sverige. Produktionen av förnybar el ska utökas för att täcka landets totala elproduktion, vilket främjar den lokala energiproduktionen.

Detta skapar stora investeringbehov i såväl region- som lokalnät. Samtidigt kräver det elektrifierade samhället stark styrning och effektfulla incitament för att undvika högre effekttoppar. Hur kommer elnätsbolagen att integrera intermittenta och decentraliserade energiresurser?

Vilken roll spelar lokala distributionssystem när allt fler producerar egen el och behovet av att kunna lagra och styra förbrukningen ökar? Vilken kapacitet kräver elnätsystemet och vilka investeringar ska prioriteras? Hur behöver regleringar förändras för att möjliggöra elnätsbolagens förändrade roll? Under en diskussion med företrädare från branschen, myndigheter och regeringen, belyser vi vägen framåt för Sveriges eldistribution.

Hållbart värdeskapande – räknas allt som borde räknas?

Medverkande: Ingrid Cornander, EY, Filip Arvola, EY Caroline Kjerstadius, Hållbarhetsstrateg, Axfood, Maria Pellborn, Ansvarig samhällsengagemang, SEB, Jonas Carlehed, Hållbarhetschef, IKEA Sverige.

Plats: Kopparsalen, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Tid: Kl. 14.30-15.25

Läs mer.

I dag har många företag goda strategier för sina långsiktiga beslut och investeringar. Men utan konkreta sätt att mäta och demonstrera värdet är risken stor att intressenter, inklusive potentiella investerare, missar företagens verkliga värdeskapande.

Fokus ligger i stället på den kortsiktiga information som finns tillgänglig i resultat- och balansrapporter, vilket gör att både investerare och företagen själva ibland fattar viktiga strategiska beslut utan en fullständig förståelse för den totala påverkan.

I ett panelsamtal med representanter från näringslivet kommer vi att diskutera frågan hur en organisation kan mäta och kommunicera sitt verkliga värde. Hur definieras värde? Hur mäts värdet på tillgångar som innovation, varumärke och humankapital? Hur kan företag mäta sin hållbarhetspåverkan på samhället i stort? Hur påverkas en organisation när definitionen av värde förändras? Vilka möjligheter och utmaningar kan företag möta när de ska beräkna sitt verkliga, långsiktiga värde?

Rapporter
Long Term Value
Does your nonfinancial reporting tell your value creation story?

Hur får vi innovation att hända i offentlig sektor?

Medverkande: Niclas Elfström, EY, Linda Andersson, EY, Malin Ahlander, Projektledare Innovationsmiljö, Försvarsmakten, Per-Ola Johansson, Sektionschef HKV LEDS CIO Strategi & Analys, Försvarsmakten, Gun Blom-Lundgren, Innovationschef IBM, Henrik Ahl, Enhetschef Förnyelseenheten, Nacka kommun.

Plats: Kopparsalen, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Tid: Kl. 16.00–16.55

Läs mer.

Offentlig sektor och dess uppdrag blir alltmer komplext och förväntningarna hos medborgarna ökar. Resurstillgången är begränsad och räcker inte för att täcka upp växande behov.

Det är inte förrän man vågar utmana traditionella lösningar och se på utmaningar i nytt ljus som också resultatet kan bli ett annat. Innovation handlar bland mycket annat om att våga tänka nytt eller t.ex. använda goda exempel från andra branscher, men ofta är detta svårare än det låter.

För att det ska hända krävs nämligen nya arbetssätt, tvärfunktionella samarbeten (t.ex. mellan akademi, offentlig sektor och industri) och en kultur där man bland annat måste våga göra fel och acceptera avvägda risker. Aktörer inom den offentliga sektorn står inför likartade utmaningar och har mycket att lära av varandra. Tillsammans med bland annat Försvarsmakten och IBM diskuterar vi hur den offentliga sektorn kan arbeta med innovation. Under seminariet delar vi med oss av goda erfarenheter och bra exempel från olika delar av offentlig verksamhet.

EY:s Almedalsmingel och Women in Tech

På måndag kväll håller EY sitt årliga Almedalsmingel och på onsdag kväll är vi medarrangörer till Women in Tech’s mingel. Båda är fullbokade och personlig inbjudan krävs.

Fler seminarier där EY deltar

EY engagerar sig i många av de frågor som påverkar samhället och dess medborgare på olika sätt. Förutom de åtta seminarier vi själva anordnar, och som du kan läsa mer om här ovan, deltar våra medarbetare även som panelister och debattörer i andra seminarier i Almedalen. Nedan hittar du mer information om de seminarier där EY också medverkar:

Konsten att klimatsäkra Sverige

Årets rapporter har varit dystra: målet att hålla den globala temperaturökningen till max 1,5-2 grader ser tufft ut att nå. Därför bör vi planera och bygga för ett förändrat klimat redan nu. I Sveriges södra delar är höjda vattennivåer redan högt på anpassningsagendan. Vatten känner inte kvartersgränser – vilka åtgärder behövs? Hur kan insatser samordnas på bästa sätt för att klimatsäkra våra städer?

Medverkande från EY: Marianne Förander, specialiserad inom hållbarhetsfrågor
Datum och tid: 1 juli, kl. 14.00-14.30
Plats: Restaurang Supper, Burmeisterska huset, Strandgatan 9A
Arrangör: Business Arena
Mer information

Är ni redo för morgondagens digitala rådgivare?

Sverige har tagit en ledande position inom innovation, men halkar efter internationellt inom digitalisering, i synnerhet inom offentlig sektor. Hur skall den offentliga verksamheten möta morgondagens digitala medborgares krav på digitalisering och tillgänglighet av tjänster?

Medverkande från EY: Daniel Brämhagen, Partner och rådgivare
Datum och tid: 1 juli, kl. 14.45-15.30
Plats: Pickit, Södra kyrkogatan 3
Arrangör: Microsoft
Mer information

Hur bryter vi den ofrivilliga ensamheten bland äldre?

Svenskarna är världens ensammaste folk sägs det, stämmer verkligen det? Social isolering lägger grunden för både psykisk och fysisk ohälsa hos alla. Gruppen äldre är en särskilt utsatt grupp. Många är de som uppger stor oro att bli gammal och riskera försämrad livskvalitet som följd av att just bli ofrivilligt isolerad och ensam. Vad kan samhället göra för att hindra det sociala utanförskap som ensamheten ger upphov till? Vad är den politiska lösningen på frågan?

Medverkande från EY: Ingemar Rindstig, EY
Datum och tid: 2 juli, kl. 09.00-09.45
Plats: Strandvägen, H538
Arrangör: SeniorVärlden
Mer information

Hur grön är bygg- och fastighetsbranschen?

Den byggda miljön är sedan länge en känd utsläppsbov – även om stora framsteg har gjorts det senaste decenniet. Företag inom både bygg- och fastighetsbranschen vill på olika sätt koppla sina varumärken till en hållbar profil, men hur långt har de kommit? Är ambitionerna tillräckligt höga jämfört med andra branscher?

Medverkande från EY: Marianne Förander, specialiserad inom hållbarhetsfrågor
Datum och tid: 2 juli, kl. 14.00-14.30
Plats: Restaurang Supper, Burmeisterska huset, Strandgatan 9A
Arrangör: Business Arena
Mer information

Hur kan kommuner använda AI för att öka likvärdigheten i skolan?

På vilket sätt kan digitaliseringen bidra till att minska klyftorna i den svenska skolan? Kan AI ta över arbetsuppgifter från lärare och specialpedagoger och hur ser sambandet mellan läsförmåga och framgång i skolan ut?

Medverkande från EY: Sara Shamekhi, specialiserad inom skolfrågor
Datum och tid: 3 juli, kl. 09.30-10.15
Plats: Campus Gotland, Cramérgatan 3, lokal B14
Arrangör: Lexplore
Mer information

Effektbrist är ett hot mot svensk tillväxt – kan vi använda energin smartare?

Energibolagen står inför stora investeringar, särskilt i elnäten. Utmaningarna kommer med möjligheter om digitaliseringen används på ett smart sätt för att kontrollera och planera energianvändningen. Hur gör vi för att reducera investeringsbehoven och klara både kapacitets- och effektutmaningarna?

Medverkande från EY: Marie Fossum Strannegård, partner och rådgivare
Datum och tid: 3 juli, kl. 12.00-13.00
Plats: Strandvägen 4.3
Arrangör: Dagens Industri
Mer information

How is Artificial Intelligence enabling a more positive and prosperous future?

The seminar will highlight the breadth and speed that AI is being implemented, and the value that new technological advances are already providing to businesses, consumers and governments on a daily basis. The discussion will also touch upon the challenges that existing infrastructures and policies pose for fully capitalizing on the myriad of benefits that AI has to offer.

Medverkande från EY: Henrik Hilberts, Partner
Datum och tid: 3 juli, kl. 16.30-17.30
Plats: AmCham Arena, Mellangatan 43
Arrangör: IBM
Mer information

Det glömda målet i hållbarhetsagendan

Sverige har som ambition att vara ledande i genomförandet av Agenda 2030. Men vad händer när den viktigaste hållbarhetsfrågan – ingen korruption – hamnat i skymundan? Är det ens möjligt att nå hållbarhetsmålen utan en värld fri från korruption?

Medverkande från EY: Erik Skoglund, nordiskt ansvarig för förebyggande och utredning av ekonomiska oegentligheter
Datum och tid: 4 juli, kl. 09.00-09.45
Plats: Stora Strandgatan, Strandgatan 34
Arrangör: Institutet Mot Mutor
Mer information

Läsförmågan - en klassrumsfråga eller ett kommunalt ansvar?

Skillnader i läsförmåga är stora. Är det dags för kommunerna att ta tag i frågan på ett övergripande plan? Hur kan digitala verktyg bidra till att driva läsutvecklingen samtidigt som sparkraven ökar och lärarna blir färre och färre?

Medverkande från EY: Sara Shamekhi, specialiserad inom skolfrågor
Datum och tid: 4 juli, kl. 09.30-10.15
Plats: Campus Gotland, Cramérgatan 3, lokal B14
Arrangör: Lexplore
Mer information

När den globala agendan blir lokal

Hur kan dagens stadsutveckling anpassas till FN:s globala mål? Framtiden ställer hårda krav på samverkan, klimat och hållbarhet.

Medverkande från EY: Ingemar Rindstig, specialiserad inom Real Estate
Datum och tid: 4 juli, kl. 11.15-11.45
Plats: Restaurang Supper, Burmeisterska huset, Strandgatan 9A
Arrangör: Business Arena
Mer information

10.000-kronorsgränsen är spräckt

I Stockholms Central Business Disctrict (CBD) har topphyrorna gått upp orimligt mycket. Vad blir konsekvenserna av det? Hur utvecklas hyrorna och vilka lägen är hetare än andra?

Medverkande från EY: Ingemar Rindstig, EY
Datum och tid: 5 juli, kl. 09.45-10.15
Plats: Restaurang Supper, Strandgatan 9A
Arrangör: Business Arena
Mer information

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss på EY?
Tom Bernerskog, projektledare, 072-554 70 59
Ulrika Lenhammar, PR-chef, 072-386 40 87

Våra experter i Almedalen

Under Almedalsveckan finns experter från EY på plats för att delta i samhällsdebatten. EY har kunskap om och insyn i olika samhällsutmaningar och kan bidra med insikter i debatter. Alla EY:s medarbetare som kommer till Almedalen i år har lång erfarenhet av sina specialområden. Det kan handla om hållbarhet, entreprenörskap, skattefrågor, offentliga upphandlingar, finansbranschen och mycket mer. Våra experter medverkar gärna i seminarier, paneldebatter och rundabordssamtal.

Möt våra experter!