Assurance Services

 • Share

Forensic & Integrity Services

Misstänker du att det förekommer oegentligheter i din verksamhet eller finns det risk att en tvist kommer uppstå med en motpart? Våra experter på utredningar och tvister kan hjälpa er att säkra underlag vid utmanande situationer med skyndsamhet och under sträng sekretess.

EY har fler än 2 000 experter över hela världen och några av världens största bolag, varav flera av de mest välkända juristbyråerna, vänder sig till oss.

Våra tjänster inkluderar följande:

Utredning av ekonomiska oegentligheter

Hantering av risker i form av oegentligheter är inte en ny företeelse. Ständiga tekniska framsteg och ingripanden från åklagar- och tillsynsmyndigheter medför allt större konsekvenser förknippade med att inte vidta tillräckliga åtgärder för att hantera riskerna. Konsekvenserna kan vara ekonomiska men kan också innebära att företagets rykte och varumärke skadas.

Med utgångspunkt i vår erfarenhet inom Forensic accounting, tekniska system och riskhantering utreder våra team situationer där du misstänker att något inte står rätt till. Vi hjälper dig även att vidta förebyggande åtgärder och minska risken för ekonomiska oegentligheter.


Våra tjänster:

 • Oegentlighetsutredningar

  Vi utför resultatinriktade och faktabaserade utredningar av oegentligheter, inbegripet finansiella felaktigheter, regelöverträdelser samt penningtvätt. Vi ger snabb respons i en kris, hjälper dig att ta reda på fakta och arbetar tillsammans med dig för att formulera ett lämpligt bemötande. Vi kan, tillsammans med våra kollegor runt om i världen, hjälpa dig att spåra, frysa och återvinna förlorade tillgångar samt identifiera orsaken till problemet, med minimal påverkan på din verksamhet.

 • Utredningar av mutor och korruption

  Vi undersöker misstankar om bestickning och korruption, genomför Forensic due diligence och bistår i tillsynsutredningar. Genom att använda vårt globala nätverk kan vi upptäcka och gå till botten med risker och oetiska beteenden. Vi utformar och implementerar även effektiva program för förebyggande arbete och åtgärder.

För mer information, kontakta Erik Skoglund eller Joel Altschul.

Dispute Services

Vårt team har lång erfarenhet av olika typer av tvistelösning inom ett flertal branscher och sakområden. Vi kan bistå med rådgivning kring redovisningsmässiga och finansiella frågor i samband med förberedelse eller pågående tvist. Våra sakkunnigutlåtanden kan exempelvis utmynna i en kvantifiering av skada.


Våra tjänster:

 • Expertvittnen

  Våra marknadsledande experter har lång erfarenhet av att bidra med oberoende bevisföring i rättegångar i frågor om ansvar, orsakssamband och kvantifiering. De ger stöd genom att lägga fram och förklara komplexa finansiella och affärsmässiga frågor på ett tydligt sätt.

 • Kommersiella tvister och avtalstvister

  Vi kan bistå med rådgivning under alla faser av ett skiljedomsförfarande eller rättsprocess. Vår långa erfarenhet gör att vi kan hitta nya, innovativa sätt att kvantifiera kravställningar och gör att vi kan hitta ytterligare områden som kan ha förbisetts.

 • Vårdslös rådgivning (Professional Negligence Services)

  Våra specialister erbjuder teknisk expertis inom revision och redovisning. Vi kan bidra med expertutlåtanden om kvaliteten och omfattningen på arbetet och hjälpa dig att utvärdera styrkorna och svagheterna i kravställningar samt utvärdera vilka förluster som eventuellt går att återfå.

 • Internationella skiljedomsförfaranden

  Vårt internationella team av experter har stor erfarenhet av att bistå med bevisföring i internationella skiljedomsförfaranden, bland annat i International Court of Arbitration(ICC), Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) och Singapore International Arbitration Centre (SIAC). Våra experter ger rådgivning i redovisnings-och kvantifieringsfrågor i komplexa internationella tvistemål inom alla större sektorer.

För mer information, kontakta Erik Skoglund eller Joel Altschul.

Transaction Forensics

Företagstransaktioner innebär risker och möjligheter för båda parter. Oftast genomförs affären på ett sätt som gör båda parter nöjda, men ibland uppstår tvister.

Vi ger dig råd genom hela transaktionsprocessen, från due diligence till granskning av utkast till sälj- och köpavtal samt rådgivning vid eventuella tvister kring köpeskillingen. På så sätt hjälper vi dig att minska risken och säkerställa att affären ger ett resultat som lever upp till dina förväntningar.


Våra tjänster:

 • Analys av Sales And Purchase Agreement - SPA
 • Forensic due diligence samt due diligence inom korruptions- och mutbekämpning och konkurrenshämmande aspekter.
 • Completion account reviews
 • Expertavgöranden av redovisningsfrågor
 • Oberoende expertutlåtanden
 • Rådgivning vid anspråk i samband med utebliven uppfyllelse av garantiåtaganden

För mer information om våra tjänster, kontakta Erik Skoglund eller Joel Altschul.

Affärsintegritet och Compliance

Allt högre krav ställs på att organisationer bedriver sin verksamhet på ett etiskt hållbart sätt. För att säkerställa att kraven uppfylls och undvika negativa konsekvenser gör många företag stora investeringar i olika program och riskhanteringssystem för att visa att man agerar med integritet.

Vi hjälper dig att hantera risker, undersöka misstänkta oegentligheter och kvantifiera de finansiella konsekvenserna av dessa. Våra experter har djupa branschkunskaper och omfattande erfarenhet av att hantera risker såsom, mutbrott och korruption, bedrägerier, penningtvätt, konkurrensfrågor, dataskydd och datasekretess och förfalskning av ekonomisk redovisning. Vi är behjälpliga vid bedömning av riskexponeringen, hantering av riskerna och ger råd och stöd när problem uppstår.


Våra tjänster:

 • Riskidentifiering

  Vi hjälper dig identifiera hur aktiviteter och beteenden i din organisation ger upphov till verkliga eller upplevda risker, och hur företagskulturen dämpar eller förstärker exponeringen.

  Våra experter kan ge dig stöd i att genomföra riskutvärderingar kopplade till affärsintegritet och compliance utifrån din riskprofil och din nuvarande riskhantering. Vi utför riskutvärderingar och due diligence av tredje part, utvecklar förebyggande analyser av data och hjälper dig att förbättra din interna revision och compliance genom att utbilda personalen och implementera arbetsprogram.

 • Införande av complianceprogram

  Vi hjälper er att förstå hur du ni kan förbättra ert complianceprogram, koppla ihop centrala riskområden, fastställa hur stora resurser som krävs för att upprätthålla programmet och utvärdera dess effektivitet samt ger er stöd i implementeringen.

  Det gör vi genom att göra utvärderingar av effektiviteten i complianceprogramoch jämföra ditt program med vår EY Compliance Maturity-modell. Vi hjälper dig även att utveckla de viktigaste delarna i complianceprogrammet, inklusive utbildning och tillsyn.

 • Åtgärdsprogram

  Vi hjälper dig att se till att du är förberedd för att kunna vidta lämpliga åtgärder i rätt tid när problem uppstår samt utreda anklagelser, analysera trender, identifiera grundorsaker och ge stöd till förbättringsåtgärder.

  Vi tillhandahåller rådgivning om uppbyggnaden av utredningsteam, befogenheter, process och metoder, stödjer juridiska biträden i att använda elektroniska tekniker för bevisanskaffning. Vi analyserar även data i syfte att upptäcka avvikelser samt identifiera mönster eller trender samt gör oberoende utredningar.

För mer information, kontakta Erik Skoglund.

Due diligence i integritetsfrågor

Att förstå vem du gör affärer med har blivit mer än enbart god affärspraxis – det handlar om smart compliance. Multinationella företag anpassar sig snabbt till införandet av standarder som håller företag ansvariga för deras affärspartners och återförsäljares agerande, och detta kräver effektiv due diligence av tredje part.

EY Integrity Diligence hjälper er att utforma, implementera och upprätthålla effektiva system för due diligence av tredje part i global skala. Våra flerdisciplinära team arbetar internationellt för att utveckla djupgående undersökningar och analyser av bakgrund och rykte hos tredje part, samarbetspartner eller företag som är föremål för uppköp och gör det möjligt för er att fatta väl underbyggda beslut. Vi använder en kombination av omfattande analys av offentligt tillgängliga uppgifter och uppgifter från kolleger i vårt globala nätverk av jurister.


Våra tjänster:

 • EY Integrity Due Diligence

  Att förstå vem du gör affärer med har blivit mer än enbart god affärspraxis – det handlar om smart compliance. Multinationella företag tvingas snabbt anpassa sig till införandet av ny standard som håller företag ansvariga för deras affärspartners och återförsäljares agerande, och detta kräver effektiv due diligence av tredje part.

  EY Integrity Due Diligence hjälper er att utforma, implementera och upprätthålla effektiva system avseende bakgrundskontroller av tredje part. Detta är något som även kan tillämpas i global skala. Våra multidisciplinära team arbetar internationellt för att utveckla djupgående undersökningar och analyser avseende bakgrunden och ryktet kring tredje part, eventuella samarbetspartners, eller företag som är föremål för uppköp. EY Integrity Due Diligence gör det möjligt för er att fatta väl underbyggda beslut.

För mer information, kontakta Erik Skoglund.

Forensic Technology and Discovery Services

Områden som bedrägeriutredningar, tvister, översyn av befintliga regleringar, kontroller av regelefterlevnad avseende lagar och regelverk, hantering av risker för bedrägeri, kontroll av transaktioner kan alla effektiviseras med hjälp av de tjänster som Forensic Technology and Discovery Services erbjuder.

Vårt globala nätverk av tekniska specialister använder sig av eDiscovery, forensisk dataanalys och erfarenhet från utredningar av IT-brott för att skydda era intressen.

Alla denna kompetens – kopplad till vårt immaterialrättsliga bibliotek - drivs på en ledande teknologisk plattform och understöds av välbeprövade metodiker och förfaranden. Våra tjänster inkluderar att utreda fall av dataintrång, skapa prediktiva modeller, profilera bedrägeriscenarion och användandet av big data i analyser för att optimera utredningsresultaten.


Våra tjänster:

 • IT Forensics

  Lagstiftare och brottsbekämpande organ samarbetar närmre än någonsin i kampen mot bedrägerier, mutor och korruption. Företag som reagerar ändamålsenligt på utmaningarna, och skyndsamt agerar på allvarliga incidenter kan skydda organisationens anseende och finansiella värde.

  Mängden elektronisk data som används av företag ökar ständigt och har inneburit stora möjligheter för företag att utveckla sin verksamhet. Dessa möjligheter har dock även burit med sig ökade risker. IT-relaterad brottslighet fortsätter att vara ett växande problem och innebär ökade kostnader för många företag.

  Vi kan hjälpa er att förbättra förmågan att möta de juridiska och etiska krav på att skydda information som ställs på företag idag genom att säkerhetsställa att känslig information hanteras på ett effektivt sätt genom hela flödet samt genom att förbättra organisationens förmåga att upptäcka och förhindra bedrägerier. Vid bevisinsamling i en utredning eller i samband med utlåtande i egenskap av expertvittne är det av största vikt att rätt verktyg och metod används. Vi skräddarsyr våra lösningar för att passa ert unika behov.

 • Forensic Data Analytics

  Strukturerad data finns överallt - även i ert företag. Att förstå och kunna använda stora mängder strukturerad data är dock ingen lätt uppgift. Samtidigt är riskerna som kan upptäckas med hjälp av strukturerad data många. Interna kontroller kan ignoreras regelbundet och ert väl utarbetade compliance-ramverk kan kringgås av personer som helt enkelt inte följer reglerna.

  I dessa sammanhang behöver företagen ha tillgång till ostrukturerade data (som exempelvis e-postmeddelanden, avtal och Worddokument) och strukturerade data (som exempelvis databaser för redovisning, HR, inköp) för att få relevant information.

  Vår metodik bygger på upparbetad expertis inom ett flertal branscher och sektorer. I många fall finns det ingen standardlösning för de situationer vi ombeds undersöka. Vi utvecklar därför ofta egna verktyg för att kunna möta era önskemål och leverera bästa möjliga lösning. 

 • eDiscovery

  Företag i alla branscher möter idag en ökad mängd tvister, interna såväl som externa utredningar samt granskningar utförda av lagstiftare och tillsynsmyndigheter. För många företag, särskilt de inom de mest reglerade sektorerna, är sådana granskningar idag en rutinmässig operationell risk. Att hantera elektronisk data, som ofta är av hög relevans för sådana granskningar, på ett konsekvent, korrekt och kostnadseffektivt sätt har därför blivit en viktig strategisk utmaning för många företag. Vi kan hjälpa er att möta dessa utmaningar och ta fram lösningar som är specialanpassade för era behov. 

För mer information, kontakta Nuno Santos, FTDS Manager, + 46 725 199 006.

 

Kontakta oss

Erik Skoglund  
ansvarig Forensic & Integrity Services 
+46 70 318 99 39
 

EY’s 2018 Global Forensic Data Analytics Survey

EY - Forensic analysis and global experience: the intelligent connection

Digital transformation drives FDA advancements and offers opportunities for enhanced risk mitigation.

EMEIA Fraud Survey 2017

EY - Do you trust humans or machines to fight fraud?

Our latest EMEIA Fraud Survey explores the geopolitical and economic environment’s impact on business conduct and technology’s role in detecting fraud and corruption.