Tax Services

  • Share

Tull och internationell handel

Tullfrågor blir allt mer viktigare för företag världen över. Det är ofta komplexa regelverk och nationella lagstiftningar som man måste känna till för att slippa onödiga kostnader. Men också för att kunna tillgodose sig de fördelar som finns. EY har lång erfarenhet av att bistå företag i olika branscher med olika typer av tullproblematik.

Effektivare tullhantering
Strävar du efter att minska kapitalbindningen i din verksamhet? Vill du minska dina tullavgifter och administrationskostnader?

Tullager är en kraftfull lösning för företag som vill effektivisera sin logistikhantering och minska kapitalbindningen. Vi kan beräkna de vinster som olika tullagerlösningar kan innebära för din verksamhet. Du kan få hjälp med att kontrollera att ditt företag uppfyller tillståndskraven för tullager samt förberedelser inför er ansökan. Vidare kan vi hjälpa er att skapa tullrutiner som är smidiga och uppfyller de krav som Tullverket ställer.

Ursprungshantering
EU har i dag en mängd frihandelsavtal med olika länder. Men EU:s regelverk kring ursprungsfrågor är komplicerat att sätta sig in i till fullo. Vi kan hjälpa er att få ut det mesta av de olika avtalen för att på så sätt öka ert företags konkurrenskraft gentemot omvärlden.

Prevision
Vi kan hjälpa er att se över hela eller utvalda delar av ert företags tullhantering genom att göra kvalitetskontroller av riktigheten i inlämnade tulldeklarationer. Previsioner är ett mycket bra och effektivt redskap att använda sig av för i största möjliga mån undvika kostsamma överraskningar vid en eventuell tullrevision men också för att säkerställa att ert företag verkligen har en effektiv tullhantering.  Även om ert företag använder sig av tullombud är det deklaranten (företaget) som är finansiellt ansvarigt gentemot Tullverket eller Skatteverket.

AEO-certifiering
Är ditt företag redo att möta de nya utökade säkerhetskraven för internationell handel och har ni det effektivaste logistikflödet? Genom att ansöka om AEO-certifiering kan ditt företag få en förmånligare tullhantering och ett smidigare logistikflöde. Med vår hjälp kan du spara tid och pengar i dokumentationsprocessen samt säkerställa att tullrutinerna uppfyller kraven för att kunna nå en AEO-certifiering.

Exportkontroll
Exporterar ert företag varor som har dubbla användningsområden, så kallade ”dual-use products”, civila varor som även kan användas för att framställa massförstörelsevapen? Denna typ av export är kraftigt reglerad av EU och kan behöva exportlicens. EY hjälper till att säkerställa om ert företag säljer produkter som är reglerade för export. Exempel på varor är kemikalier, högteknologiska verktygsmaskiner eller rör i olika speciallegeringar.

Vi kan lämna rådgivning inom följande områden:

  • Tullvärdeberäkning
  • Klassificering av varor i tullhänseende
  • Ursprungshantering (preferenstull) och frihandelsavtal
  • Tullförfaranden, så som import, export, tullager, aktiv förädling, passiv förädling, bearbetning under tullkontroll, tullrevision, tulltillägg och exportkontroll.

Har du frågor om import- och exportbestämmelser i andra länder?

Genom vårt internationella nätverk kan vi hjälpa till med tullrådgivning oavsett vilket land frågan gäller.

För en utförligare beskrivning av våra tjänster inom detta område är du välkommen att kontakta Zoran Dimoski, tfn +46 8 52059260.

Relaterad information

EY - Tradewatch

TradeWatch, December 2013

This issue spotlights European Parliament and Council adoption of the Union Customs Code.

EY-Global trade management: high performers move ahead

Global trade management: high performers move ahead

It’s vital that high performing companies grow faster than the global economy. Discover how effective trade management enables growth.

Kontakta oss

Zoran Dimoski
+46 8 520 592 60
+46 70 509 74 44
 

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts.