EY Law AB

 • Share

I en alltmer komplex och global miljö krävs såväl spetskompetens som samarbetsförmåga.

Affärsjurister verksamma inom EY Law har gedigen erfarenhet från sina respektive ämnesområden och branscher. Genom samarbete över landsgränser, verksamheter och discipliner kan EY Law erbjuda innovativa, integrerade och affärsfokuserade lösningar av svåra juridiska frågeställningar.

Tillsammans med EY:s revisorer, konsulter och skatteexperter kan EY Law erbjuda en unik tjänst baserad på en mångfald av branschvana och kunskap. - En tjänst som är lika komplex som omvärlden.

EY Law består av fler än 2,200 jurister globalt sett.

 

 In English? Visit our Global page

  ”Med fokus på transaktionsjuridik tillhandahåller EY Law en ny typ av tjänst. I samarbete med kollegor från EY:s transaktionsteam (TAS) och skatterådgivare (Tax), erbjuder EY Law en unik kompentens för att säkerställa att samtliga aspekter av en företagstransaktion blir genomlysta och beaktade. Finansiella, skatterelaterade och legala frågor kan nu hanteras av ett team för att skapa bästa möjliga resultat för klienten.” 
 
 

Paula Hogéus, Law Leader

 

Aktiemarknad och bolagsrätt


EY Law tillhandahåller juridisk rådgivning åt såväl svenska som internationella företag avseende aktiemarknadsrättsliga och bolagsrättsliga frågor. Vårt team har omfattande erfarenhet och arbetar nära EY:s övriga transaktionsteam (TAS) och skatterådgivare (Tax) för att säkerställa att samtliga finansiella, skatterelaterade och legala aspekter beaktas.

Vårt arbete och vår rådgivning omfattar bland annat följande: 

 • Börsintroduktioner
 • Private placements
 • Börs- och värdepappersrätt
 • Apportförvärv
 • Emissioner och andra kapitalanskaffningar
 • Bolagsstämmor
 • Incitamentsprogram
 • Bolagsstyrningsfrågor
   


>> tillbaka

M&A och Private Equity


Företagsöverlåtelser är en av EY Law:s kärnverksamheter. EY Law har gedigen erfarenhet av rådgivning vid både förvärv och försäljningar av bolag och verksamheter inom och utanför Sverige.

Tillsammans med EY:s team för finansiell transaktionsrådgivning (TAS) och skatterådgivning (Tax), har vi ett unikt utbud på marknaden och tillhandahåller en komplett transaktionstjänst; på såväl nationell som nordisk och global nivå samt för alla faser i en investeringscykel; dvs. från förvärvsstrukturering och etablering av förvärvsbolag till genomförande med förhandlingar, incitamentsprogram och löpande rådgivning under innehavstiden fram till exit.  

Vårt arbete och vår rådgivning omfattar bland annat följande:

 • Förberedelse och planering av företagsöverlåtelser
 • Upprättande av datarum och due diligence
 • Förvärvsstrukturering
 • Aktieöverlåtelseavtal och rörelseöverlåtelseavtal
 • Aktieägaravtal
 • Investeringsavtal
 • Options- och andra incitamentsprogram
 • Avtalsförhandlingar
 • Genomförande och uppföljning av företagsöverlåtelser
 • Övrig transaktionsrelaterad dokumentation
 • Omstruktureringar och fusioner
 • Offentliga uppköpserbjudanden
 • Andra publika transaktioner
   


>> tillbaka

Arbetsrätt


EY Law bistår med juridisk rådgivning i arbetsrättsliga och anställningsrelaterade frågor. Vårt team har mångårig och gedigen erfarenhet av samtliga aspekter som rör relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare; från de allra vanligaste frågorna avseende anställningsformer och arbetstid till komplexa omorganisationer och verksamhetsöverlåtelser. Vi finns tillhands både för en kort avstämning kring en enklare anställningsfråga i det dagliga HR-arbetet – men också i den komplexa integrations-processen vid ett företagsförvärv.  

Vårt arbete och vår rådgivning omfattar bland annat följande:

 • Omorganisation och driftinskränkningar
 • Företagsförvärv, verksamhetsövergång och outsourcing
 • Biträde vid fackliga förhandlingar
 • Anställnings- och konsultavtal
 • Arbetsgivares skydd för företagshemligheter
 • Användande av sekretess- och konkurrensklausuler
 • Incitaments- och bonusprogram
 • Uppsägning och avsked
 • Diskrimineringslagstiftning
 • Compliance-genomgång av befintliga avtal/policies
 • Integritetsfrågor
   


>> tillbaka

Fastighetsrätt och fastighetstransaktioner


EY Law bistår med juridisk rådgivning relaterad till samtliga aspekter inom fastighetssektorn. Genom branschkunskap och stor erfarenhet av avancerade fastighetstransaktioner tillhandahåller vi en komplett tjänst kring överlåtelser av fastighetsbolag och fastigheter. Vi erbjuder löpande rådgivning inom bland annat fastighetsutveckling, fastighetsförvaltning och kommersiell hyresrätt. Tillsammans med våra kollegor på övriga EY kontor och i nära samarbete med EY:s samtliga verksamhetsgrenar, kan vi erbjuda heltäckande rådgivning vid både svenska och internationella transaktioner.

Vårt arbete och vår rådgivning omfattar bland annat:

 • Fastighetsförvärv och -överlåtelser
 • Fastighetsbildning
 • Fastighetsutveckling
 • Fastighetsförvaltning
 • Finansiering och säkerheter
 • Kommersiell hyresrätt, servitut och andra nyttjanderätter 
 • Sale and lease back
 • Plan och bygglagsfrågor, mark och exploatering


>> tillbaka

Finansiell reglering


EY Law tillhandahåller juridisk rådgivning åt såväl svenska som internationella banker, försäkringsbolag och fondförvaltare samt andra finansiella företag. Genom vårt nära samarbete med kollegor inom affärsområdena Advisory och Tax, kan vi tillhandahålla en unik tjänst med komplett rådgivning inom de olika disciplinerna.

Vårt arbete och vår rådgivning omfattar bland annat:

 • Bankreglering
 • Reglering av försäkringsrörelse
 • Reglering av försäkringsförmedling
 • Fondreglering
 • Reglering av värdepappersmarknadsrelaterade frågor
 • Betaltjänster
 • Penningtvättsfrågor
 • Tillståndsansökningar
 • Tillsynsärenden

 


>> tillbaka

IT och Digitalisering


EY Law tillhandahåller juridisk rådgivning i IT- och teknologi-relaterade uppdrag och avseende digitalisering av verksamheter.

Genom vår bransch- och teknikkompetens kan vi erbjuda högkvalitativa och kostnadseffektiva råd till såväl köpare som leverantörer av IT-tjänster. Vi har mångårig erfarenhet av att bistå kunder i samband med outsourcing och digitalisering av verksamheter, köp samt leverans av molntjänster eller mer traditionella IT-system; samt andra kommersiella avtal. Genom EY Law:s globala spridning erbjuds våra kunder samma högkvalitativa service även vid global expansion och i internationella projekt.  

Vårt arbete och vår rådgivning omfattar bland annat följande:

 • Outsourcingavtal
 • Systemleveransavtal
 • Licensavtal
 • Agila avtal
 • Digitalisering av verksamhet
 • Licensgenomgång
 • Säkerhets- och sekretessfrågor
 • Big Data och Internet of Things

 >> tillbaka

Dataskydd


EY Law bistår företag med att upprätta all dokumentation och nödvändiga avtal avseende personuppgiftshantering och dataskydd, samt tillser att organisationer uppfyller dagens och kommande regelverk på området. 

Vårt arbete och vår rådgivning omfattar bland annat följande:

 • Förstudie och analys av företags regelefterlevnad enlig Dataskyddsförordningen och Personuppgiftslagen
 • Implementerings- och genomförandeprojekt
 • Upprättande och granskning av dataskyddsdokumentation och processer
 • Personuppgiftsbiträdesavtal
   

 >> tillbaka

Distribution and Franchising

Distribution and franchising often goes hand in hand with intellectual property (IP). Our lawyers are ready to assist you to integrate the necessary IP protection into your distribution and franchising structure.

We also work with our transaction and carve-out lawyers to help you to put your distribution structure in place immediately after a merger or disposal.

Learn more>> back

Corporate reorganizations and project management

In an increasingly competitive market, success requires an efficient corporate structure that is designed to minimize costs and optimize profits. Whether prompted by an acquisition, spin-off or internal restructuring, EY Law helps clients to manage changesto their corporate organization more effectively. We can deliver better value with less risk by strategically addressing all legal implications for our clients, by providing high quality client centric legal advice and sophisticated project management.

Learn more>> back

Global Immigration

Our global immigration practice consists of more than 600 professionals operating in 140 countries worldwide. As the largest single-provider global immigration network, we assist with the complete spectrum of business immigration services:

 • Visa, work and residence permit applications
 • Business traveler support
 • Entry and exit clearances
 • Immigration program and policy drafting
 • Immigration advisory, compliance and risk assessments

We work closely with our tax, social security, assignment services and compensation specialists to offer an integrated mobility solution to our clients.

Learn more>> back