Tax Services

  • Share

Skatteredovisning

Med allt mer komplicerade regler för företagande och skatter, och ökade krav på transparens, pressas skattefunktionerna att bli effektivare och det kan vara svårt att få tag i högt kvalificerade medarbetare.
EY kan hjälpa ditt företag att uppfylla dessa krav, vi erbjuder stöd inom tre huvudområden:

  • Skatteredovisning: beräkna kvartals- och årsvisa avsättningar, validera skattebalanskonton och implementera nya internationella (IFRS) och/eller lokala redovisningsnormer.
  • Skattefunktionens effektivitet: förbättra strategi och organisationsstruktur, skatteprocesser och kontroller samt data- och systemeffektivitet.
  • Skatterisk: identifiera och prioritera väsentliga risker och bistå med kontrollbevakning och åtgärder.

Omfattningen och typen av tjänster kan variera beroende på om du är revisionsklient eller inte. Det vi aldrig ger avkall på är våra höga serviceambitioner, våra medarbetare hjälper dig att lösa dina unika behov genom hela skattelivscykeln som omfattar planering, avsättningar, regelefterlevnad och kontakter med skattemyndigheter.

Våra kompetenta medarbetare, som använder enhetliga metoder och system över hela världen, och vårt obrutna kvalitetsfokus, hjälper dig att bygga upp en stark bas för regelefterlevnad och rapportering, långsiktigt hållbara organisatoriska strategier och effektiva rutiner för riskhantering, med målet att utveckla företagets potential.

För en utförligare beskrivning av våra tjänster inom detta område är du välkommen att kontakta oss.

 

Relaterad information

EY - IRS proposal

IRS introducerar krav på redovisning av osäkra skattepositioner

Här når du flera publikationer från EY gällande IRS förslag som kräver att vissa företag redovisar osäkra skattepositioner i sina skattedeklarationer.

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts.