About family business project

  • Share

English | Slovenian

About EY family business project in Slovenia

Family businesses today represent a key form of enterprise in the global and EU economies. A little known fact is that more than 85 percent of companies in Europe are family-owned, responsible for generating 70 percent of Europe’s Gross Domestic Product (GDP).

Potential to grow

Slovenia is a country of two million inhabitants, but with great potential in its knowledge and people. The stories of Slovenian businesses show us Slovenia at its best.

Many Slovenian family businesses grew from small enterprises or craftsmanship while others became successful through privatization and further developed their companies. The size of Slovenia’s family business economy, in relation to GDP, is relatively small compared to other EU countries. But we expect to see it grow in the future.

From multinational to small family businesses

Family businesses can help address expectations for sustainable and strong economic development.

Today, the most successful Slovenian family businesses are characterized by innovation, good family relations, developed research and development units, growth, care for local development and employees as well as regional and global operations.

We promote Slovenian family businesses internationally

With our publications, we are pleased to play our part in promoting Slovenian family businesses to Slovenia and the world as the book is also published in English language.

EY Slovenia started to explore the family business theme in 2014. Since then, we’ve been creating publications featuring ten family businesses in Slovenia every year to promote best practices and positive aspects of family business among stakeholders and raise awareness about its significant contribution to the local economy.

The businesses featured in our publications generate a diverse range of products and services including lighting systems, electric components, automotive parts, textile, pens, plastic products, information technology, food production, tourism and many others. They cover all aspects - from multinational, multimillion euro enterprises to small family businesses that showcase our cultural values and heritage.

In 2015, we conducted a survey among 360 Slovenian family businesses in cooperation with Academic Unit for Entrepreneurship of Faculty of Economics, University of Ljubljana. The purpose of our survey was to contribute to a better understanding of characteristics and dynamics of family businesses and raise awareness for their importance for Slovenian economy. The survey, published in Slovene and English language, has been featured in many articles by the Slovenian media.

The survey confirmed conclusively that family businesses account for the majority of companies in Slovenia and as such they are a key driver of the economy. The survey also shows that 38 percent of the top management posts are held by women, which is almost double the share held by women in other companies. 

In cooperation with the Global Family Business Center of Excellence we have developed a service offering in the field of succession planning – an issue concerning many Slovenian family owned businesses. We have successfully combined various aspects of our existing deliveries in the field of tax, law and methodology of dealing with succession area (e.g. family charters).  

Our goal is to further develop family business project in Slovenia and to contribute to development and recognition of successful Slovenian family businesses.

We are supported by various partners which are interested or participating in supporting family businesses in Slovenia - such as SPIRIT, Chamber of Small Business and Trade at Chamber of Commerce and Industry of Slovenia, Family Business Network Adria and publishing company Mediade.

Family Business leader for Slovenia is Mojca Emeršič

O projektu družinsko podjetništvo

Dandanes so družinska podjetja ključna oblika podjetništva svetovnih in evropskih gospodarstev. Malo znano dejstvo je, da je več kot 85 odstotkov vseh podjetij v Evropi v družinski lasti in, da ustvarijo kar 70 odstotkov evropskega BDP.

Potencial rasti

Slovenija je država z le dvema milijonoma prebivalcev, vendar z velikim potencialom v svojem znanju in ljudeh. Prav zgodbe slovenskih podjetij nam kažejo Slovenijo v njeni najboljši luči.

Številna slovenska družinska podjetja so se razvila iz majhnih podjetij in obrti, medtem ko so druga postala uspešna s privatizacijo, ki je spodbudila njihov nadaljnji razvoj in rast. Velikost poslovanja slovenskih družinskih podjetij je majhna v primerjavi z drugimi državami EU, vendar pričakujemo, da bomo v prihodnosti priča njihovi nadaljnji rasti in razvoju.

Družinske multinacionalke in mala podjetja

Danes vemo, da so prav družinska podjetja tista, ki pomembno prispevajo k uresničevanju pričakovanj v zvezi s trajnostnim in močnim gospodarskim razvojem. 

Za najbolj uspešna slovenska družinska podjetja je značilna inovativnost, dobri družinski odnosi, močno razviti raziskovalni in razvojni oddelek, rast, skrb za lokalni razvoj in zaposlene ter poslovanje na regionalni in globalni ravni.

Družinska podjetja uveljavljamo mednarodno

Veseli nas, da lahko s publikacijo o družinskem podjetništvu prispevamo svoj delež k boljši prepoznavnosti slovenskih družinskih podjetij v Sloveniji in po svetu, saj publikacija izide tudi v angleškem jeziku.

V EY Slovenija smo začeli raziskovati družinsko podjetništvo v letu 2014. Oblikovali smo publikacijo, ki vključuje deset družinskih podjetij v Sloveniji. Namen publikacije je spodbujanje najboljših praks in predstavitev pozitivnih vidikov družinskega podjetništva interesnim skupinam, ter ozaveščanje o pomembnem prispevku le-tega k slovenskem gospodarstvu.

Podjetja, ki jih predstavljamo, proizvajajo široko paleto izdelkov in storitev, ki med drugim zajemajo proizvodnjo izdelkov iz plastičnih mas, avtomobilskih delov, tekstila, svetil, električnih komponent, pisal, montažnih hiš do informacijske tehnologije, prehrane, turizma in mnogih drugih področij. V letu 2015 smo v sodelovanju s Katedro za podjetništvo Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani opravili raziskavo med 360 slovenskimi družinskimi podjetji. Z raziskavo smo skušali prispevati k boljšemu razumevanju značilnosti in dinamike slovenskih družinskih podjetij ter k zavedanju njihove pomembnosti za slovensko gospodarstvo. Izsledki raziskave, objavljene v slovenskem in angleškem jeziku, so predstavljeni v številnih člankih in publikacijah slovenskih medijev. 

Raziskava je nedvoumno potrdila, da družinska podjetja predstavljajo večino podjetij v Sloveniji in so gonilna sila gospodarstva. Kot zanimivost lahko izpostavimo, da je na najvišjih managerskih položajih kar 38 % žensk, s čimer je odstotek žensk v primerjavi z deležem žensk v drugih podjetjih v Sloveniji praktično podvojen.

EY Slovenija tesno sodeluje z EY globalnim centrom odličnosti in ponuja številne storitve, ki so prilagojene zahtevam družinskih podjetij. Aktivno podpiramo podjetja pri vprašanjih nasledstva v kontekstu organizacijskih, davčnih, pravnih in drugih vidikih razvoja in rasti (priprava Družinske ustave).  

Naš cilj je še naprej razvijati projekt družinskega podjetništva v Sloveniji in s tem prispevati k razvoju in prepoznavnosti uspešnih slovenskih družinskih podjetij.

V projektu sodelujemo s partnerji, kateri podpirajo družinsko podjetništvo v Sloveniji (SPIRIT, Podjetniško trgovska zbornica Gospodarske zbornice Slovenije, Family Business Network Adria in uredniško podjetje Mediade).

Vodja projekta Družinsko podjetništvo v Sloveniji je Mojca Emeršič