Family Business Award of Excellence 2019

  • Share

English | Slovenian

Slovenian company Vivapen among the most successful family businesses globally

At the World Entrepreneur of the Year (WEOY) event in Monaco, EY awarded the company Vivapen from Celje the Family Business Award of Excellence for the best family practices and family enterprises. The family enterprise that produces colourful pens is the leading manufacturer of ink pens, rollers and inks in Europe.

The CEO of Vivapen, Petra Melanšek, accompanied the award with the following words: “This award is another confirmation that we are doing something right for the last 52 years and that these endeavours are not being overlooked. Even as a craftsman, my father had a vision and always set high goals. But despite that, he kept his values and transferred them to the family and the staff. Of course, this success would not be possible without our excellent co-workers, and our long-time and trustworthy business partners.”

Recent breakthrough to a vast Chinese market

The company enterprise, which was established in the 1970s by Jože and Vanda Melanšek, and which has been led by their daughter Petra since 2007, produces colourful pens, such as fountain pens, rollers, ink erasers and fibre pens, ink feeding systems, inks, ink inserts, and school and stationery equipment. They are working with various top-notch pen producers, such as Faber Castell. Because of the projects which were developed in cooperation with them, Vivapen has managed to make the transition from producer of school pens to premium pens.

The company realises 99% of all income on foreign markets. They mostly export to Germany and other EU states, the USA, South America, Taiwan, etc. At the beginning of 2019, the company made a breakthrough to the massive market of China. The credit for this goes to Petra’s son Luka, who, in addition to her nephew Tomaž, is now the third generation of the Melanšek family to dedicate their lives to pens.

At Vivapen, they are committed to constant progress, which is reflected in constant improvements of existing products and technologies, and the implementation of new ones. Their list of awards and recognitions for innovation products is getting longer by the year. In their work, they combine expert knowledge even from physics, chemistry and engineering. The path to a higher added value, which is their goal, leads them also through automated and robotised production, with which they have been working intensively for the last two years.

Criteria for the selection of a representative from Slovenia

This year’s representative of Slovenia the company Vivapen has been selected by an independent jury, consisting of prof. dr. Boštjan Antončič, head of the Academic Unit for Entrepreneurship at the School of Economics and Business at the Ljubljana University, mag. Edita Krajnović, CEO of Mediade, and chairman of the committee Mr Matjaž Čadež, founder of the companies Halcom and MBILLS.

Vivapen has been chosen by the committee based on eight excellence criteria: “The company is distinguished by its internationality and entrepreneurship, the focus on a narrow market niche, the integration of the third generation into the company, the transfer to products with higher added value and the values that are the basis of their long-term success,” said the members of the committee in the grounds of the election.

Slovenes proud to be a match to international family businesses

The international company EY awarded the excellence awards to a Slovenian family enterprise for the now fourth year in a row. Last year, it was given to Lumar IG, and to KLS Ljubno and Roto before that.

“The traditional WEOY event inspires us every year, as it hosts successful entrepreneurs from the entire world. As part of the conferring of family enterprise awards to Slovenia for what is now the fourth time, we are getting to know that family enterprises around the world are innovative, responsible and sustainable. We are happy that Slovenian family enterprises are able to be as successful as any other national and international family enterprise, and we are proving every year that we are able to compete with them” says Mojca Emeršič, Head of family business services of EY Slovenia.

EY has been actively dealing with family enterprises by bringing good news stories and setting good examples of Slovenian family enterprises. In the autumn, they are planning to publish the sixth book “Family Business in Slovenia”, which will represent ten new and prosperous family enterprises.

Med najboljšimi družinskimi podjetji na svetu tudi slovenski Vivapen

EY je v okviru dogodka World Entrepreneur of the Year (WEOY) v Monaku nagrado za najboljše družinske prakse in družinska podjetja na svetu podelil tudi celjskemu Vivapenu. Družinsko podjetje, ki proizvaja raznobarvna pisala, je vodilni proizvajalec nalivnih peres, rolerjev in črnila v Evropi.

Direktorica Vivapena Petra Melanšek, je ob prejemu dejala: »Nagrada pomeni potrditev, da nekaj delamo prav že 52 let in da je trud tudi prepoznan. Oče je že kot obrtnik imel vizijo in si je cilje vedno postavljal visoko. Kljub vsemu pa je ohranil svoje vrednote in jih prenesel tudi na družino ter na kolektiv. Vsekakor tega uspeha ne bi bilo brez odličnih sodelavcev ter dolgoletnih in zaupanja vrednih poslovnih partnerjev.«

Nedavni preboj na obsežen kitajski trg

Družinsko podjetje, ki sta ga v 70. letih prejšnjega stoletja ustanovila Jože in Vanda Melanšek, od leta 2007 pa ga vodi njuna hči Petra, proizvaja raznobarvna pisala, kot so nalivna peresa, rolerji, brisalci za črnilo in flomastri, dovajalne sisteme črnila, črnila, črnilne vložke ter šolski in pisarniški pribor. Sodelujejo z različnimi vrhunskimi proizvajalci pisal, kot je denimo Faber Castell. Prav zaradi izdelkov, ki so jih z njimi razvili, je Vivapenu uspel preskok od proizvajalcev šolskih nalivnikov k pisalom višjega cenovnega razreda.

Podjetje 99 % vseh prihodkov ustvari na tujem trgu. Največ izvažajo v Nemčijo in druge države EU, ZDA, Južno Ameriko, Tajvan itd. V začetku leta 2019 jim je uspel preboj na obsežen kitajski trg. Za slednjega je glavni 'krivec' Petrin sin Luka, ki je skupaj z njenim nečakom Tomažem že tretja generacija Melanškov, ki so oz. bodo svoje življenje zapisali pisalom.

V Vivapenu so zavezani kulturi stalnega napredka, ki se odraža v nenehnemu izboljševanju obstoječih proizvodov in tehnologij ter uvajanju novih. Njihov seznam nagrad in priznanj za inovativne izdelke je iz leta v leto daljši. Pri delu združujejo ekspertna znanja, tudi s področja fizike, kemije ter strojništva. Pot do višje dodane vrednosti, ki je njihov cilj, jih vodi tudi preko avtomatizirane in robotizirane proizvodnje, s katero se intenzivno ukvarjajo zadnji dve leti.

Kriteriji za izbor slovenskega predstavnika

Letošnjega slovenskega predstavnika Vivapen je izbrala neodvisna izborna komisija, ki jo sestavljajo prof. dr. Boštjan Antončič, predstojnik katedre za podjetništvo na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, mag. Edita Krajnović, direktorica družbe Mediade, in predsednik komisije Matjaž Čadež, ustanovitelj podjetij Halcom in MBILLS.

Vivapen je komisija izbrala na osnovi osmih kriterijev odličnosti. »Podjetje odlikujejo njegova mednarodnost in podjetnost, usmerjenost v ozko tržno nišo, vpetost tretje generacije v podjetje, preskok na izdelke z višjo dodano vrednostjo in vrednote, ki so temelj njihovega dolgoročnega uspeha,« so v utemeljitvi izbora izpostavili člani komisije.

Slovenci ponosno ob bok mednarodnim družinskim podjetjem

Mednarodno podjetje EY je četrto leto zapored podelilo nagrado odličnosti slovenskemu družinskemu podjetju – lani je nagrada šla v roke podjetju Lumar IG, pred tem sta jo prejeli KLS Ljubno in Roto.

»Tradicionalni dogodek WEOY je vedno znova navdihujoč, saj se na njem zberejo uspešni podjetniki z vsega sveta. V okviru podelitve nagrad družinskim podjetjem, ki smo se ji iz Slovenije letos pridružili že četrtič, spoznavamo, da so družinska podjetja po vsem svetu inovativna, odgovorna in trajnostno naravnana. Veseli smo, da lahko slovenska družinska podjetja predstavimo ob boku drugih nacionalnih in mednarodnih družinskih podjetij in vsako leto dokazujemo, da se lahko ponosno merimo z njimi,« pravi Mojca Emeršič, vodja družinskega podjetništva v EY Slovenija, kjer se že vrsto let aktivno ukvarjajo z družinskim podjetništvom, med drugim na zemljevid postavljajo dobre zgodbe in zglede slovenskih družinskih podjetij. Jeseni načrtujejo izdajo že šeste knjige Družinsko podjetništvo Slovenija, kjer bo predstavljenih novih 10 zanimivih in uspešnih družinskih podjetij.