Globálny etický kódex

  • Share

Globálny etický kódex (Global Code of Conduct) je súbor noriem upravujúcich naše podnikateľské správanie, ktorý slúži ako etický rámec pre naše každodenné rozhodovanie. Tento kódex vychádza z našich hodnôt a názorov a je oporou vo všetkom, čo robíme.

Globálny etický kódex (pdf, 484kb) definuje základné princípy, ktoré rozdeľuje do týchto piatich oblastí zahŕňajúcich celú šírku našej činnosti:

  1. vzájomná spolupráca
  2. spolupráca s klientmi a ďalšími subjektmi
  3. čestné a poctivé konanie
  4. zabezpečenie objektívnosti a nezávislosti
  5. rešpekt k duševnému kapitálu

 
Dodržiavaním požiadaviek Globálneho etického kódexu chránime a zvyšujeme dobrú povesť, ktorej sa EY vo svete teší, a otvárame priestor na naplnenie vízie, ktorú sme si stanovili: vytvorenie lepšieho sveta pre našich zamestnancov, klientov a širšiu spoločnosť.