Odvetvová špecializácia

 • Share

Byť konkurencieschopný v dnešnom podnikateľskom svete znamená nájsť optimálnu rovnováhu medzi podnikateľskými rizikami a príležitosťami.

To však nie je možné bez presných a spoľahlivých informácií, ktoré vám umožnia správne a rýchlo sa rozhodnúť.

Preto sme vybudovali sieť globálnych odvetvových centier špecializujúcich sa na jednotlivé sektory ekonomiky, prostredníctvom ktorých si naši odborníci môžu efektívne vymieňať znalosti a skúsenosti špecifické pre jednotlivé odvetvia.

Vďaka týmto centrám dokážeme odhadnúť, akým smerom sa bude vývoj na trhu uberať a aké dôsledky to bude mať na vaše podnikanie. A preto sme schopní vám efektívne pomáhať s riešením všetkých problémov.

Poradenské služby, ktoré našim klientom poskytujeme v oblasti auditu a daňového, transakčného a podnikového poradenstva a riadenia rizík, plne zohľadňujú špecifiká sektora ekonomiky, v ktorom klient pôsobí. To nám umožňuje poskytovať mu poradenskú podporu plne vyhovujúcu jeho potrebám.

Pozrite sa, ako vám môžeme pomôcť splniť ciele a úspešne súťažiť vo vašom odvetví:

 • Automobilový priemysel a doprava
 • Bankovníctvo a kapitálové trhy

  Banky a obchodníci s cennými papiermi na celom svete prechádzajú ďalekosiahlou regulačnou reformou a zásadnou zmenou. Ako prispôsobiť svoje zaužívané modely fungovania? Kde hľada ť najlepšie možnosti rastu? Ako najefektívnejšie získavať a riadiť kapitál?

  S týmito a ďalšími otázkami zápasia banky v snahe plniť nové regulačné opatrenia a očakávania klientov a akcionárov v oblasti kvality služieb, transparentnosti a návratnosti investícií.

  Poradíme vám v týchto kľúčových oblastiach:

  • Finančná regulačná reforma

   Globálna regulačná reforma, ktorou prechádza finančná oblasť, je veľmi rozsiahla a zložitá. Naša globálna sieť odborných poradcov ponúka integrované vedomosti o regulácii a odborné schopnosti, ktoré vyzdvihujú naše poradenstvo a asistenciu klientom a pomôžu vám dosiahnuť súlad s právnymi požiadavkami a využiť váš rastový potenciál.

  • Riadenie bankových rizík

   Riadenie rizík dosiahlo nový stupeň dôležitosti. Udržte krok s vývojom trendov v oblasti kontroly rizika a regulačných požiadaviek.

  • Správa a riadenie v bankách

   Kto zodpovedá za rozhodovanie o miere rizika? Akú úlohu zohráva predstavenstvo? Zistite, ako sa vyvíja správa a riadenie rizika v bankách.

  • Rast v bankovníctve

   Ktorým smerom sa vydajú banky na ceste za dosahovaním nového rastu v neistom prostredí a pri napätých maržiach? Poukazujeme na napredovanie a upozorňujeme na nástrahy nového definovania ich činnosti.

 • Banský a metalurgický priemysel

  Vyhliadky ťažobných spoločností a spracovateľov kovov sú napriek volatilnému prostrediu priaznivé, pričom sa zameriavajú na dosahovanie rastu prostredníctvom rozšírenej produkcie a nestrácajú zo zreteľa prevádzkovú efektivitu a optimalizáciu nákladov. Sektor stojí pred väčšími úlohami ako len meniace sa očakávania od „spoločenského súhlasu“, je to aj nedostatok kvalifikovanej sily, efektívna realizácia projektov na získanie kapitálu a plnenie vládnych očakávaní v oblasti dosahovaného obratu.

  Globálny tím pre banský a metalurgický priemysel EY zoskupuje celosvetový tím odborníkov, ktorí vám pomôžu využiť váš potenciál, vypracujú pre vás praktické alternatívy a poskytnú vám na mieru šité riešenia vašich problémov.

 • Farmaceutický priemysel a starostlivosť o zdravie

  Len málo odvetví čelí toľkým výzvam ako odvetvie zdravotnej starostlivosti. Počnúc starnúcim obyvateľstvom, dostupnosťou a končiac zvyšujúcimi sa očakávaniami pacientov. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti musia riešiť problémy plošne a bez ohľadu na hranice – a to všetko pod neustálym rozpočtovým tlakom.

  Demografické, kultúrne a ekonomické zmeny, ako aj rastúca záťaž vyplývajúca z komplikovaných a chronických chorôb predstavujú výzvy z hľadiska udržateľnosti systémov zdravotníctva do budúcnosti. Tieto výzvy si vyžadujú nové a inovatívne riešenia, ktoré zabezpečia uspokojenie budúcich potrieb a očakávaní v oblasti zdravia.

  Či už hľadáte strategického partnera, potrebujete otestovať nový ekonomický model, zefektívniť fungovanie vašej spoločnosti alebo zmapovať situáciu na trhu, EY vám poskytne efektívnu podporu, ktorá vašej spoločnosti umožní obstáť aj v podmienkach zdravotnej starostlivosti budúcnosti, akcentujúc efektivitu opatrení zlepšujúcich zdravie pacienta. Náš tím dokáže predvídať trendy na trhu a ich dôsledky a vďaka tomu vám naše poradenstvo pomôže správne nasmerovať vývoj vašej spoločnosti.

 • Médiá a zábavný priemysel

  Dnes máme možnosť vyberať si z podstatne širšej ponuky digitálnych aj tradičných médií ako kedykoľvek v minulosti. Pre spoločnosti, ktoré v tomto odvetví podnikajú, to okrem iného znamená nutnosť integrovať sa a flexibilne sa prispôsobovať novým podmienkam. Mediálne spoločnosti a firmy podnikajúce v zábavnom priemysle si tiež musia osvojiť nové technológie, vyvinúť nové distribučné modely a uspokojiť požiadavky náročného spotrebiteľa, ktorý sa nebojí vyjadriť svoj názor.

  Zároveň je potrebné ustriehnuť náklady, prekročiť očakávania zainteresovaných skupín a dodržiavať nové zákonné požiadavky. Nové úlohy čakajú na každom kroku.

  Ponúkame vám konzistentné, vysokokvalitné služby a čo najlepšie využitie nášho vedúceho postavenia na trhu, vďaka ktorému vám naša sieť odborníkov na celom svete, ktorí navzájom spolupracujú a vymieňajú si vedomosti, poskytuje rýchle, spoľahlivé a užitočné informácie.

 • Nehnuteľnosti, stavebníctvo a sektor stravovacích a ubytovacích služieb

  Spoločnosti pôsobiace v odvetví nehnuteľností, stavebníctva, stravovacích a ubytovacích služieb musia v súčasnosti uplatňovať prístupy, ktoré spĺňajú zákonné požiadavky a znižujú finančné riziká, a zároveň riešiť otázky globálnej expanzie a dosahovať udržateľný rast.

  Naše oddelenie zaoberajúce sa nehnuteľnosťami, stavebníctvom, stravovacími a ubytovacími službami dokáže zmobilizovať tím skúsených odborníkov, ktorí vyriešia aj zložité otázky a poskytnú vám komplexné služby na celosvetovej úrovni. Pomôžeme vám napredovať.

  Pri spolupráci s vami čerpáme z našich poznatkov a skúseností v týchto odvetviach. Pomôžeme vám vybudovať si strategickú pozíciu kdekoľvek na svete a lepšie sa zorientovať v kľúčových otázkach.

 • Ropný a plynárenský priemysel

  Ropný a plynárenský priemysel prechádzajú turbulentným obdobím. Čelia geopolitickým, technologickým a regulačným výzvam. Riešenie týchto problémov spolu s našimi klientmi vytvára významné príležitosti pre ich transformáciu a globálny rast.

  Naši skúsení a špecializovaní odborníci na ropný a plynárenský priemysel predpovedajú trendy na trhu, posudzujú ich implikácie a pomôžu vám efektívne a účinne riadiť vašu podnikateľskú činnosť.

 • Sektor energetiky a verejných služieb

  Sieťové odvetvia na celom svete čelia trom výzvam: zlepšovať vplyv na životné prostredie, znižovať náklady odberateľov a zachovať spoľahlivosť systému.

  Náš globálny tím pre sieťové odvetvia vám pomôže zvládnuť prichádzajúce zmeny a vyriešiť súvisiace otázky. Poskytujeme prehľad o dianí v odvetví, ktorý je zameraný na tvorbu hodnoty. Disponujeme odborníkmi na sieťové odvetvia na celom svete, ktorých bohaté skúsenosti vám pomôžu pri vytvorení stratégie dosahovania rastu v budúcnosti.

 • Spotrebný tovar a maloobchod

  V odvetví spotrebného tovaru sa zmenili pravidlá hry od základov. Vaši klienti, spotrebitelia a konkurenti napredujú rôznym tempom, uberajú sa odlišnými smermi a pôsobia na rozdielnych trhoch. Svet, ktorý je čoraz zložitejší, prepojenejší a dynamickejší, ponúka obrovské príležitosti, no prináša so sebou aj značné riziká.

  Práve dnes, keď nekompromisné zainteresované skupiny požadujú neustály rast a spotrebitelia kladú nároky na ponúkanú hodnotu a nárokujú si na vašu značku, je ten správny čas, keď treba zmeniť rámec strategických rozhodnutí, opätovne zosúladiť hodnotový reťazec a podávať stabilný výkon, aby ste dosiahli krátkodobé i trvalo udržateľné výsledky.

  Naši odborníci disponujú skúsenosťami, ktoré vám pomôžu prehodnotiť a prekonať zakorenené spôsoby zmýšľania. Naše schopnosti pokryjú všetky vaše potreby, či už je to zlepšenie organizačnej agility, tvorba hodnoty vynaložením prostriedkov na digitálny marketing, efektívne využitie talentovaných zamestnancov na všetkých trhoch, alebo prepracovanie siete vašich dodávateľov s cieľom dosiahnuť väčšiu flexibilitu.

 • Súkromné majetkové zdroje

  Private equity firmy v súčasnosti operujú v čoraz neistejšom prostredí. Najväčším ponaučením z globálnej finančnej krízy je nedať sa prekvapiť.

  Ako v tejto situácii využiť príležitosti na kúpu či predaj, expandovať na nové trhy, nestratiť zo zreteľa tvorbu hodnoty v rámci existujúceho portfólia a zároveň spĺňať pravidlá prísnejšej regulácie a vyvarovať sa rastúcim rizikám? Máte vybudovanú strategickú pozíciu?

  Globálny tím pre súkromný kapitál EY ponúka na mieru šitý prístup k jedinečným potrebám private equity fondov, transakčným procesom, správe investícií a výkonnosti spoločnosti v rámci investičného portfólia.

 • Štátny a verejný sektor

  Tvorcovia politiky operujú v dramaticky sa meniacom svete. Zmena demografie, urbanizácia a klimatické zmeny sú len niektoré z dlhodobých a systematických trendov, ktoré formujú štátnu správu 21. storočia.

  Posolstvo, ktoré zanechala finančná kríza, sa ešte sčasti nesie cez hranice spolu s obmedzenými finančnými zdrojmi, so spomalením rastu a s vysokou mierou nezamestnanosti.

  Naša globálna prax zameraná na štátnu správu a verejný sektor má za cieľ stať sa preferovaným partnerom štátnej správy na celom svete a pomôcť jej úspešne sa vyrovnať s touto zmenou. Či je krajina malá, alebo veľká, jej ekonomika vyspelá alebo v štádiu rozvoja, v tejto problematike sa vieme orientovať a môžeme vám poskytnúť riešenia s trvalým efektom.

 • Telekomunikácie

  Telekomunikačné spoločnosti zápasia s rýchlo sa meniacim obchodným modelom. Konkurencia v podobe technologických firiem vyvoláva ostré spory o nárokovateľnosť inovácie u zákazníkov aj v oblasti služieb a tlak na ceny a kapacitu siete sprísňuje nároky na návratnosť investícií.

  Regulačný tlak a očakávania záujmových skupín si navyše vyžadujú obozretnosť a nákladovú efektivitu.

  Ako je na tom vaša spoločnosť? Využite naše znalosti tohto odvetvia. Pomôžeme vám úspešne zvládnuť vaše úlohy, či už je to prispôsobenie vášho obchodného modelu, alebo zvýšenie trhového podielu, a pripraviť sa na podnikateľské príležitosti, ktoré prinesie budúcnosť.