Aktuálne témy

Pomáhame vám riešiť aktuálne problémy a snažíme sa vám tak dodať dôveru v ďalšom postupe.

 • Share

V dnešnom rýchlo sa meniacom svete je veľmi dôležité prijať správne rozhodnutia dnes, aby váš podnik dobre fungoval v budúcnosti.

Spoločnosť EY chápe aktuálne otázky, ktorými sa váš podnik v súčasnosti zaoberá – a dobre pozná váš priemyselný odbor. Tieto znalosti používame na posilnenie vašej dôvery v ďalší postup.

Ponúkame uisťovacie služby, služby daňového a právnehotransakčného a podnikového poradenstva a riadenia rizika pre podniky, ako je ten váš – a to po celom svete. Môžeme vám pomôcť chopiť sa príležitostí, zlepšiť výkon vášho podniku a dosiahnuť váš potenciál.

Prehliadnite si našu webovú stránku, kde sa dozviete bližšie informácie o dnešných – a zajtrajších – významných trendoch.

Aké otázky vás trápia?

 • Podnikateľské prostredie

  Trhová kapitalizácia a ocenenie aktív klesajú. Ceny energie a komodít kolíšu. Problémy so životným prostredím a politické problémy prispievajú k nepriaznivým tlakom na podnikateľské prostredie. Rozdiely v sile rozvinutých a novovznikajúcich ekonomík sa zmenšujú.
  Napriek neobyčajným vládnym intervenciám na posilnenie výdavkov a obnovenie dôvery sa väčšina podnikov pripravuje na ešte ťažšie podmienky.
  V týchto stále zložitých časoch však existujú príležitosti – a globálna sieť odborníkov EY môže vášmu podniku pomôcť ich objaviť. Či už je vaša organizácia silná a zdravá, má problémy, alebo stojí pred ťažkými rozhodnutiami, pracujeme s vami na nájdení finančných, strategických a prevádzkových riešení, ktoré zlepšia vašu likviditu, finančnú flexibilitu a návratnosť investícií pre akcionárov. S radosťou vám pomôžeme vybudovať udržateľný podnik – v krátkodobom i dlhodobom horizonte.

 • Dosahovanie rastu

  Aby ste sa vynorili z recesie ako silná spoločnosť, musíte identifikovať príležitosti, ktoré rozvíjajú váš podnik, a zároveň zavádzať stratégie, ktoré vás odlišujú od konkurencie.
  Od vytvárania nových produktov k expanzii na nové trhy, teraz je čas na posilnenie vášho obchodného modelu, aby ste boli pripravení využiť nové príležitosti na rast, hneď ako sa začnú objavovať.
  Na dosiahnutie tohto cieľa sa musíte trvalo zameriavať na prevádzkovú efektivitu, strategické akvizície a zvyšovanie podielu na správnych trhoch.
  Tímy EY vám ponúkajú integrované a objektívne poradenstvo, ktoré vám pomôže riadiť náklady, zvýšiť efektivitu, zhodnotiť príležitosti a zlepšiť výsledky transakcií.
  Stanete sa tak agilnejšou organizáciou, ktorá je lepšie pripravená na zmenu, na vstup na nové trhy a schopná zabezpečiť prosperitu aj v budúcnosti.

 • Správa podniku a vykazovanie

  Na celom svete sa v súčasnosti vyžaduje väčšia transparentnosť podnikov. Investori chcú prístup k presnejším a relevantnejším informáciám o spoločnostiach, transakciách, trhoch a rizikách. Regulačné orgány uplatňujú väčšiu mieru kontroly.
  Existuje živá diskusia o tom, ako by sa malo vyvíjať vedenie podnikov. Táto diskusia sa vedie na pozadí legislatívnych a regulačných zmien, zavádzania medzinárodných štandardov finančného vykazovania (IFRS) a zvýšeného verejného dohľadu. Veríme, že globálna koordinácia je v dnešnom svete vzájomne prepojených a závislých trhov nevyhnutnosťou, a nie luxusom. Regulačné orgány a tí, ktorí vytvárajú štandardy, musia spolupracovať a presadzovať globálnu konzistentnosť.
  EY má rozsiahle znalosti a skúsenosti v oblasti finančného vykazovania a vedenia podnikov získané na všetkých trhoch a vo všetkých zemepisných oblastiach. S ich pomocou vám môžeme ponúknuť podporu v oblastiach ako sú penzie, finančné nástroje, priame a nepriame zdanenie, zahraničné meny, dcérske spoločnosti, spoločné podniky, opravné položky, vyraďovanie a zníženie hodnoty. Nech už máte akékoľvek požiadavky, zostavíme multifunkčné tímy, ktoré sú schopné riešiť tie najzložitejšie problémy s pomocou našej overenej globálnej metodiky a najnovších vysokokvalitných auditových nástrojov a názorov.

 • IFRS
 • Riadenie financií

  V období ekonomického poklesu sa podniky obracajú na finančnú funkciu ako na nástroj zdravého finančného manažmentu.
  To znamená porovnávať a identifikovať efektivitu a úspory, zlepšovať systémy a procesy, aby boli podnikové informácie presnejšie a rýchlo dostupné, a zvažovať alternatívne operačné modely na prevádzku finančnej funkcie, napr. zdieľané služby alebo dohoda o outsourcingu.
  EY s vami môže na tom spolupracovať. Máme rozsiahle skúsenosti z práce s mnohými najlepšími a najrýchlejšie rastúcimi svetovými spoločnosťami. Môžeme vám pomôcť zabezpečiť zavedenie efektívnych procesov, ktoré zlepšujú kontrolu, vytvárajú hodnotu a podporujú organizačné správanie, aby vaša finančná funkcia mala potrebnú agilitu na podporu meniacich sa podnikových programov a udržanie budúcich obchodných úspechov.

 • Riadenie rizika

  Rozsiahle vládne intervencie vo finančnom sektore možno zabránili ešte väčšej kríze, pred nami je však stále obrovská neistota.
  Je teda veľmi dôležité, aby ste si vytvorili strategický pohľad na všetky riziká, ktorým dnes čelíte. To znamená definovať vaše hlavné riziká, zvážiť ich pravdepodobnosť a vplyv na faktory podporujúce obchodnú činnosť – a získať vlastný názor na opatrenia, ktoré treba prijať. EY vás pri tom môže podporiť. Môžeme zhodnotiť riziká presahujúce rámec finančných a regulačných rizík a vziať do úvahy širšie prostredie, v ktorom pôsobíte. Môžeme pre vás naplánovať scenáre pre hlavné riziká na zabezpečenie toho, aby váš proces riadenia rizika bol napojený na skutočné riziká, ktorým váš podnik čelí. A môžeme vám pomôcť zaviesť účinné monitorovacie a kontrolné procesy, ktoré vás včas varujú a pomôžu vám reagovať rýchlo a efektívne.
  Tento prísny a disciplinovaný prístup k riadeniu rizika vám pomáha chrániť budúcnosť vášho podniku a zvládať problémy recesie.

 • Prevádzková efektivita

  Je na vás vyvíjaný tlak, aby váš podnik bol čo najefektívnejší a najziskovejší – nielen aby prežil súčasnosť, ale aby využil budúce príležitosti.
  Mnohé podniky v súčasnosti pracujú na radikálnom znížení nákladov, pričom sa však vystavujú riziku poškodenia efektivity svojej prevádzky. Myslíme si, že toto riziko možno znížiť s pomocou štruktúrovaného holistického prístupu, ktorý sa zameriava súčasne na znižovanie nákladov a zlepšovanie výkonu.
  EY s vami môže spolupracovať na znížení nákladov vo vašom hodnotovom reťazci a na zlepšení procesov, ktoré to podporujú – spôsobom, ktorý prináša dlhodobé významné úspory. Najprv zhodnotíme celú vašu nákladovú základňu, preštudujeme pracovný kapitál a postupy optimalizácie výnosov. Potom zhodnotíme vaše kľúčové procesy, súčasné riziká a zavedené kontroly, ako aj spôsob riadenia vašich hlavných programov. Následne s vami budeme spolupracovať na všetkých nevyhnutných zmenách.
  Týmto prístupom k znižovaniu nákladov a zlepšovaniu výkonu môžete dosiahnuť významné výhody v celej vašej organizácii – teraz i v budúcnosti. Dostanete sa tak do dobrej pozície, aby ste prežili pokles a vynorili sa ako silná spoločnosť pri prvých známkach zotavenia.

 • Riadenie špičkových zamestnancov

  Boj o talenty sa nezastaví ani v čase poklesu ekonomiky – naopak, ešte sa vystupňuje. Organizácie, ktoré premýšľajú dopredu, používajú inovatívne prístupy k riadeniu talentov na získanie konkurenčnej výhody, aby im pomohli prekonať obdobie poklesu ekonomiky a vytvoriť silnú platformu na zotavenie a rast.
  Súčasne so snahou o identifikáciu a implementáciu iniciatív zameraných na znižovanie nákladov na zamestnancov musíte nachádzať spôsoby, ako si udržať a rozvíjať svoje najlepšie talenty. Naši odborníci na ľudský kapitál vám s tým môžu pomôcť.
  Tím pre medzinárodný pohyb pracovníkov EY poskytuje poradenstvo mnohým z najväčších svetových zamestnávateľov – i tým, ktorí sa za hranice vydávajú prvýkrát.
  Naši odborníci z oblasti odmeňovania vám pomôžu vytvoriť a nastaviť programy odmeňovania, ako aj súvisiace programy umožňujúce účasť v opčných plánoch, držbu akcií a pod., ktoré skutočne angažujú vašich kľúčových zamestnancov. Sme tu, aby sme vám pomohli s dodržiavaním daňových predpisov, včas vás informovali o zmenách v legislatíve, ako aj pomohli s efektívnym riadením vašich kľúčových ľudí a so zvýšením strategického rozloženia úloh a funkcií vo vzťahu k celkovej podnikateľskej stratégii. Dostanete tak pomoc, ktorú potrebujete na riadenie vášho najcennejšieho zdroja v ťažkých časoch.

 • Kapitál a transakcie

  Vo svete fúzií a akvizícií dochádza k dramatickým posunom. Typy uskutočňovaných transakcií – a spôsob ich financovania a realizácie – sa výrazne menia.
  Váš podnik môže premýšľať o predaji majetku alebo o obstaraní majetku za konkurenčné ceny na zvýšenie vášho trhového podielu. V každom prípade budete musieť analyzovať hodnotu a riziká transakcie, aby ste pochopili, či máte vážny dôvod na jej uskutočnenie.
  EY vás pri tom môže podporiť. Môžeme vypracovať prehľad málo výkonných podnikov, prehľad dlhových záväzkov, analýzy likvidity a optimalizácie pracovného kapitálu. Môžeme overiť účtovné, právne a daňové vplyvy navrhovanej štruktúry a prístupu k financovaniu. Môžeme vám pomôcť rozhodnúť sa, či vaša transakčná stratégia a procesy sú v súlade s podnikateľskými cieľmi – a či sú účinné. A v neposlednom rade vám môžeme poskytnúť rôzne typy analytickej podpory a riadenia projektov pre spoločnosti v každej fáze finančnej tiesne vrátane formálnej reštrukturalizácie.
  Ak chcete predať alebo kúpiť, EY vám môže pomôcť orientovať sa v stále sa meniacom prostredí fúzií a akvizícií, prijímať informované rozhodnutia a uzatvárať tie správne transakcie.