EY M&A Barometer: Trend v poklese počtu transakcií v regióne pretrváva aj v prvom polroku 2017. Na odhadovanej hodnote uskutočnených transakcií sa to však neprejavilo

  • Share

► Celkový objem transakcií v regióne dosiahol takmer 20 mld. USD
► Na slovenskom trhu sa zvýšila aktivita finančných investorov
► Dominovali transakcie v oblasti nehnuteľností, v regióne CSE z hľadiska počtu a na Slovensku z hľadiska objemu transakcií

Bratislava 30. september 2017 – Slovenský trh fúzií a akvizícií zaznamenal v prvom polroku roku 2017 medziročný pokles v počte transakcií o takmer 35 %. V regióne strednej a juhovýchodnej Európy však bola situácia podobná. Celkový medziročný pokles v počte transakcií v regióne bol takmer 28 %, ich objem sa však výrazne zvýšil (o 42 %), a to takmer na 20 miliárd dolárov. Prevládali transakcie v oblasti predaja komerčných nehnuteľností, výroby a IT. Z krajín dominovalo susedné Česko, a to v počte aj objeme transakcií.

Fúzie a akvizície v regióne strednej a juhovýchodnej Európy
V regióne strednej a juhovýchodnej Európy (Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Grécko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Turecko) sa v prvej polovici roku 2017 realizovalo spolu 473 transakcií (655 v H1 2016) s odhadovanou celkovou veľkosťou 19,9 miliardy USD (14,1 miliardy USD v H1 2016). Počet transakcií sa tak medziročne znížil o 28 %. Spomínaný pokles bol spôsobený najmä zníženou aktivitou investorov vo väčšine krajín, keďže iba 4 krajiny v regióne (Chorvátsko, Grécko, Maďarsko a Slovinsko) zaznamenali nárast aktivity v počte uskutočnených transakcií. Najviac transakcií sa v prvom polroku 2017 uskutočnilo v Českej republike, a to 113, na druhom mieste skončilo Poľsko so 107 transakciami a tretiu priečku obsadilo Maďarsko s počtom 66 transakcií.
Najväčšou transakciou regiónu sa stal predaj tureckej divízie Petrol Ofisi, ktorá patrila rakúskej energetickej skupine OMV, za 1,4 miliardy USD. Novým majiteľom tureckého distribútora a predajcu pohonných látok sa stala spoločnosť Vitol Investment.

„Napriek celkovému poklesu počtu uzatvorených transakcií sa odhadovaná hodnota transakcií zvýšila o viac ako 42 %. Tento nárast môžeme pripisovať celkovému zvýšeniu priemernej hodnoty uzatváraných transakcií či už v hodnote nad 100 mil. USD alebo aj pod 100 mil. USD,“ uvádza Matej Bošňák, vedúci partner EY a partner na oddelení transakčného poradenstva EY v Slovenskej republike.

Z hľadiska smerovania investícií, na trhu strednej a juhovýchodnej Európy opäť dominovali domáci investori, keďže pri 48 % z celkového počtu transakcií kupujúci aj cieľová spoločnosť pochádzali z jednej krajiny. Transakcie domácich investorov boli najviac zastúpené v Poľsku, predstavovali až 65 % poľských transakcií, v Chorvátsku tvorili 60 % a v Maďarsku 59 % všetkých transakcií. V investíciách smerujúcich do zahraničia bola z regiónu najaktívnejšia Česká republika s 22 transakciami, nasledovaná Poľskom s 13 transakciami a Tureckom s 8 transakciami.

Prevažný počet transakcií vo všetkých krajinách uskutočnili strategickí investori, pričom tvorili až 72 % transakcií uzatvorených v celom regióne. V Chorvátsku strategickí investori uskutočnili až 93 % transakcií. Jedinou krajinou s prevahou finančných investorov bolo Slovinsko, kde bol percentuálny podiel finančných investorov až 54 %, za ním nasledovalo Slovensko so 47 %. Podiel finančných investorov v Slovinsku bol vysoký vďaka zvýšenému počtu transakcií uzatvorených private equity firmami so špecializáciou na priemyselné technológie a výrobné spoločnosti.

Najatraktívnejšími odvetviami v regióne z hľadiska počtu celkových transakcií boli nehnuteľnosti s 80 transakciami, oblasť výroby s 55 transakciami a IT s 51 transakciami. Najväčšou transakciou v sektore nehnuteľností bola kúpa portfólia 11 logistických a distribučných skladov v Česku, Maďarsku, Poľsku a Rumunsku skupinou CPI Property Group. Z hľadiska priemerného objemu transakcií sa však rebríček odlišuje. Na prvom mieste je odvetvie chemického priemyslu (365 mil. USD), na druhom energetika a ťažobný priemysel (177 mil. USD) a tretie miesto obsadili maloobchod a veľkoobchod (135 mil. USD).

Hoci sa v porovnaní s domácimi investíciami zaznamenalo menej investícií prichádzajúcich zo zahraničia, z hľadiska pôvodu zahraničného kapitálu investovaného v regióne strednej a juhovýchodnej Európy naďalej viedli investori zo Spojených štátov a západoeurópski investori oproti krajinám strednej a juhovýchodnej Európy. K najaktívnejším krajinám v prvom polroku roku 2017 patrili Spojené štáty americké s 25 transakciami uskutočnenými v regióne. Za nimi nasledovalo Spojené kráľovstvo so 17 transakciami a Nemecko so 16 transakciami.

Slovenská republika
Situácia na slovenskom trhu fúzií a akvizícií v prvej polovici roku 2017 viac-menej kopírovala situáciu v regióne, a to najmä v poklese počtu transakcií, náraste odhadovanej hodnoty objemu transakcií, ako aj v náraste aktivity v odvetví nehnuteľností.

Investori uskutočnili v tomto polroku na Slovensku medziročne menej transakcií a to celkovo 15. Krajina tak zaznamenala medziročný pokles v počte transakcií o takmer 35 % a v rámci regiónu strednej a juhovýchodnej Európy tak Slovenská republika obsadila v počte transakcií siedme miesto, spoločne s Chorvátskom.

Podľa zverejnených údajov medzi najväčšie transakcie minulého polroka patril predaj skupiny Alpha medical a Aeskulab Holding, najväčších poskytovateľov laboratórnej diagnostiky na Slovensku, v Poľsku a Českej republike, spoločnosti Unilabs.

Z hľadiska smerovania investícií na Slovensku dominovali zahraniční investori s podielom viac ako 66 %. Vysoký záujem o spoločnosti na Slovensku bol zjavný najmä u českých investorov. Investície domácich investorov tvorili takmer 27 % z celkového počtu transakcií, medziročne je však viditeľný pokles v ich aktivite, a to až o 60 %.

Väčšinu transakcií v krajinách CSE uskutočnili strategickí investori a rovnako to bolo aj na Slovensku. Medziročne však na Slovensku aktivita finančných investorov oproti strategickým vzrástla.

„Aj keď v prvom polroku roku 2017 väčšinu transakcií uskutočnili strategickí investori, analýza poukazuje na pretrvávajúcu a narastajúcu aktivitu finančných investorov. Na konci roku 2016 bol percentuálny podiel finančných investorov v rámci CSE najvyšší práve na Slovensku a v Maďarsku a to 32 %. V prvom polroku roku 2017 sa ich percentuálny podiel ešte zvýšil a aj keď sa Slovensko umiestnilo na 2. mieste so 47 %, je viditeľný nárast o 15 %,“ vysvetľuje Peter Demský, associate partner transakčného poradenstva EY v Slovenskej republike, zodpovedný za fúzie a akvizície.

Najatraktívnejšie boli odvetvia nehnuteľností a výroby, ktoré dominovali v počte uskutočnených transakcií. Z hľadiska hodnoty patrili prvé priečky odvetviam zdravotníctva a farmaceutickému priemyslu spolu s už spomínaným sektorom nehnuteľností.

Top 10 najväčších transakcií v roku 2017 v regióne strednej a juhovýchodnej Európy

 

 

Cieľová spoločnosť

Cieľová krajina

Kupujúci

Krajina pôvodu kupujúceho

Hodnota transakcie v mil. USD

1

OMV Petrol Ofisi

Turecko

Vitol Investment

Holandsko

1 441

2

Zabka Polska

Poľsko

CVC Capital Partners, EBRD

UK

1 062

3

 

The Ethniki Hellenic General Insurance Company S.A.

Grécko

Exin Partners

Niger

810

4

Helios Group

Slovinsko

Kansai Paint Co., Ltd.

Japonsko

728

5

Porfólio 11 logistických a distribučných skladov

Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko

CPI Property Group

Česká republika

690

6

United Bulgarian Bank & Interlease

Bulharsko

KBC Group

Belgicko

638

7

E-Distributie Muntenia S.A., Enel Energie Muntenia S.A.

Rumunsko

Enel Investment Holding B.V

Holandsko

424

8

Olympia Center

Česká republika

Deutsche EuroShop AG

Nemecko

405

9

Langage and South Humber Bank power plants

UK

Energetický a průmyslový

holding, a. s.

Česká republika

402

10

Alpha medical, s. r. o.

Slovensko, Česká republika, Poľsko

Unilabs SA

UK

370

Zdroj: EY M&A Barometer

Domovská stránka M&A Barometer 2016 - https://www.ey.com/cz/en/services/transactions/ey-csema-barometer

O prieskume


 

M&A Barometer, ktorý vydáva spoločnosť EY, analyzuje verejne dostupné informácie pochádzajúce z rozličných renomovaných databáz, ako sú DealWatch, Mergermarket, Capital IQ alebo Zephyr. Údaje boli spracované z 11 krajín oblasti strednej a juhovýchodnej Európy: Bulharska, Českej republiky, Chorvátska, Grécka, Maďarska, Poľska, Rumunska, Srbska, Slovenska, Slovinska a Turecka.

M&A Barometer zahŕňa dokončené transakcie medzi súkromnými spoločnosťami. V analýze sa nezohľadňujú tieto transakcie: akvizície menšinových podielov pod 15 %, prevzatie menšinových podielov väčšinovým akcionárom, transakcie nehnuteľností (okrem tých, kde cieľom alebo kupujúcim je spoločnosť investujúca do nehnuteľností alebo realitný fond), transakcie na kapitálových trhoch, akvizície licencií, spoločné podniky (joint-venture), investičné projekty „na zelenej lúke“, prvotné úpisy akcií na burze, privatizácia, cezhraničné transakcie (ich hodnota sa síce v rámci jednotlivých krajín ignorovala, ale ich počet sa započítal do celkového počtu transakcií) a vnútrofiremné reorganizácie.

Informácie o EY
EY patrí medzi najvýznamnejšie celosvetové firmy poskytujúce odborné poradenské služby v oblasti auditu a daňového, transakčného a podnikového poradenstva. Našimi názormi a kvalitou služieb prispievame k budovaniu dôvery v kapitálové trhy a ekonomiky celého sveta. Podporujeme rozvoj popredných lídrov, ktorých spája dôraz na kvalitu poskytovaných služieb vo vzťahu k všetkým zainteresovaným skupinám. V tom je náš hlavný prínos k lepšie fungujúcemu svetu pre našich ľudí, klientov a širšiu komunitu.

Označenie EY sa vzťahuje na celosvetovú organizáciu spoločností, ktorej riadiacou spoločnosťou je britská Ernst & Young Global Limited. Každá členská spoločnosť je nezávislým právnym subjektom. Ernst & Young Global Limited neposkytuje služby priamo klientom. Ďalšie informácie nájdete na našich webových stránkach www.ey.com.

Túto tlačovú správu vydala EYGM Limited, člen globálnej organizácie EY, ktorá tiež neposkytuje služby klientom.