Prieskum EY: Takmer polovica slovenských manažérov je ochotných dať úplatok

  • Share

Celkovo 44 % slovenských respondentov by použilo úplatok s cieľom získať alebo udržať kontrakt v období ekonomického poklesu, celosvetový priemer je 13 %
Osem z desiatich slovenských a šesť z desiatich českých manažérov je pripravených bojovať o zákazky neférovo
66 % slovenských a 56 % českých manažérov sa domnieva, že korupcia je v ich krajine veľmi rozšírená
Iba 32 % slovenských a 26 % českých manažérov považuje kybernetický útok za riziko pre podnikanie, čo je  výrazne pod európskym priemerom

Bratislava 25. apríla 2018 Korupcia vo svojom dôsledku výrazne ovplyvňuje podnikanie, silu ekonomiky i sebavedomie spoločnosti. Problematika korupcie vo verejnom sektore i v každodennom živote sa úzko prelína s fungovaním firiem na trhu, ale aj s mierou korupcie a podvodov vnútri firiem. 15. ročník medzinárodného prieskumu spoločnosti EY Global Fraud Survey zameraného na podvody a korupciu ukazuje, že 36 % respondentov z celého sveta považuje podvody a korupciu za riziko pre svoje podnikanie.

Riziko podvodu považujú respondenti celosvetovo za najzávažnejšie, hneď za rizikami spojenými s vývojom makroekonomického prostredia (42 %) a za zmenami legislatívy upravujúcej podnikanie (43 %). Priemerná hodnota 36 % však ukrýva veľké rozdiely. Zatiaľ čo v rozvinutých krajinách považuje korupciu za problém iba 20 % manažérov, v strednej a východnej Európe je to 47 % a v Latinskej Amerike dokonca 74 % respondentov. V Slovenskej republike je toto číslo oproti priemeru výrazne vyššie, v korupcii vidí vysoké riziko pre podnikanie až 54 % respondentov. Spoločne s Českou republikou, kde hodnota dosahuje 48 %, sa tak v tejto oblasti pohybujú na vrchole rebríčka európskych štátov. Toto číslo dlhodobo neklesá napriek tomu, že regulačné orgány vo svete od roku 2012 udelili firmám za korupciu pokuty vo výške viac ako 11 miliárd amerických dolárov.

„Firmy si riziká korupcie a podvodov a význam etiky a integrity vo svojom podnikaní veľmi dobre uvedomujú. Prieskum EY však ukazuje, že firmy veľmi často nedokážu tento postoj zaviesť do každodenného života,“ hovorí Matej Bošňák, vedúci partner EY na Slovensku.

Rozdiely medzi Českom a Slovenskom sú prekvapivo vysoké

Výročie 25 rokov samostatného fungovania Českej a Slovenskej republiky ponúka vhodnú príležitosť na porovnanie v oblasti vnímania a boja proti korupcii. Rozdiely medzi Českom a Slovenskom v ochote podplácať v biznise sú prekvapivo vysoké. Najmarkantnejším rozdielom je, že s cieľom získať či udržať kontrakt v období ekonomického poklesu je pripravených podplácať 44 % slovenských respondentov. Horší výsledok zaznamenali iba Saudská Arábia (54 %) a Indonézia a Malajzia (46 %). V Českej republike dosahuje táto hodnota 12 %, celosvetový priemer je 13 %.

Niektorú z foriem neetických praktík   (úplatky, drahé darčeky alebo výlety za zábavou) je pripravených využiť až 82 % slovenských a 64 % českých manažérov. Slovensko sa dokonca v tejto kategórii umiestnilo globálne na prvom mieste, a to pred Malajziou (76 %) a Indonéziou (74 %). Priemer pre strednú a východnú Európu je pritom iba 40 %, v západných krajinách dokonca len 29 %.

V ochote poskytnúť obchodným partnerom zábavu ako nástroj na získanie kontraktu sú si Česká a Slovenská republika, naopak, stále veľmi blízke. Túto formu pripúšťa 60 % českých a 66 % slovenských respondentov, v oboch prípadoch teda oveľa viac, než je celosvetový priemer (21 %).

Výrazný rozdiel medzi Českou a Slovenskou republikou panuje aj v znalosti všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Kým dobrú znalosť tohto nariadenia uvádza len 54 % českých respondentov, na Slovensku je to 74 %, čo je šiesty najlepší výsledok. Na opačnom konci rebríčka je napr. Rusko, kde nariadenie poznajú iba 4 % firiem, z krajín EÚ potom Rumunsko s 38 %.

Spoločné pre obe krajiny je aj nedocenenie rizika kyberútokov a ich dôsledkov na podnikanie. V Česku hrozbu kyberútoku ako vysokého rizika pre podnikanie označilo 26 % respondentov, čo je najmenej v Európe. Na Slovensku to bolo stále podpriemerných 32 % respondentov.

Česká republika od roku 2014 vykázala najväčšie zlepšenie zo všetkých skúmaných krajín, Slovensko, naopak, kleslo

O tom, že korupcia je v podnikaní bežne rozšírená, je presvedčených 56 % českých manažérov, čo je stále vysoko nad priemerom sledovaných krajín (38 %). Z krajín strednej a juhovýchodnej Európy sú na tom horšie len Slovensko a Maďarsko (obe krajiny 66 %) a Ukrajina (74 %). Česká republika však zároveň vykázala od roku 2014 najväčšie zlepšenie zo všetkých sledovaných krajín, a to o 13 percentuálnych bodov. Slovensko sa, naopak, v tejto kategórii oproti roku 2014 o 10 percentuálnych bodov zhoršilo.

Zavádzanie a vymáhanie protikorupčných opatrení môže mať v rôznych krajinách odlišné dôsledky. Výsledky ukazujú výrazné zhoršenie v krajinách, ako je Veľká Británia, kde počet respondentov presvedčených, že korupcia je v tuzemskom podnikaní veľmi rozšírená, stúpol zo 14 na 34 %. Obdobné zhoršenie vnímania problematiky korupcie môžeme zaznamenať napr. v Kanade (nárast zo 14 na 30 %) či v Austrálii a na Novom Zélande (zo 14 na 38 %).

Možno podvody vo firmách odhaliť?

V otázke, či sa firma stala obeťou závažného podvodu v posledných dvoch rokoch, dosahujú Česko aj Slovensko prekvapivo dobré výsledky. Evidenciu spáchaného podvodu potvrdzuje iba 6 % českých a 4 % slovenských firiem. Napríklad v Belgicku je to 20 %, v Nemecku a Dánsku 18 % firiem.

„Nízky počet odhalených podvodov v českých a slovenských firmách nie je dôkazom vyššej integrity. Naopak, ukazuje, že naše firmy stále nevedia podvody správne detekovať. Relatívne malé náklady na zavedenie preventívnych a detekčných mechanizmov môžu neskôr firmám ušetriť veľké prostriedky,“  vysvetľuje Tomáš Kafka, partner oddelenia investigatívnych služieb a riešenia sporov spoločnosti EY pro Českú a Slovenskú republiku.

Reakcia firiem – rozdiel medzi vnímaním problému a konkrétnymi opatreniami

Prevažná väčšina firiem (až 97 %) považuje za dôležité postupovať s vysokou mierou integrity a firmám záleží na tom, aby si toho boli vedomí aj ich zákazníci. Podniky zaradené medzi „firmy s najvyššou mierou etiky“ dosahujú o 10 % lepšie ekonomické výsledky ako priemer. V tom sa slovenské firmy nelíšia od svetového trendu, význam integrity uznáva 94 % slovenských respondentov. To výrazne kontrastuje s ochotou podplácať v boji o zákazky. Konkrétne opatrenia však často chýbajú. Systematický prístup k preverovaniu rizík vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov s tretími stranami má iba 40 % slovenských a 28 % českých firiem, oproti celosvetovému priemeru 59 %. Podobne podpriemerné sú aj výsledky v sankcionovaní porušenia pravidiel zo strany zamestnancov. Za porušenie pravidiel sankcionuje zamestnanca len 46 % českých a 50 % slovenských firiem, celosvetovo je to priemerne 57 %.

 

Kompletná správa je k dispozícii na webových stránkach: http://www.ey.com/sk/sk/services/assurance/fraud-investigation---dispute-services

 

O prieskume

15. ročník prieskumu pre EY vykonala globálna výskumná agentúra Ipsos MORI, ktorá od októbra 2017 do januára 2018 uskutočnila v 55 krajinách/regiónoch celého sveta v miestnom jazyku 2 550 telefonických alebo osobných rozhovorov s manažérmi vybraných veľkých spoločností. Do prieskumu boli zaradení vrcholoví manažéri, ktorí majú na starosti boj proti podvodom, t. j. predovšetkým finanční a obchodní riaditelia, vedúci právneho oddelenia a vedúci interného auditu.

O EY

EY patrí medzi najvýznamnejšie celosvetové firmy poskytujúce odborné poradenské služby v oblasti auditu a daňového, transakčného a podnikového poradenstva. Našimi názormi a kvalitou služieb prispievame k budovaniu dôvery v kapitálové trhy a ekonomiky celého sveta. Podporujeme rozvoj popredných lídrov, ktorých spája dôraz na kvalitu poskytovaných služieb vo vzťahu k všetkým zainteresovaným skupinám. V tom je náš hlavný prínos k lepšie fungujúcemu svetu pre našich ľudí, klientov a širšiu komunitu.

Označenie EY sa vzťahuje na celosvetovú organizáciu spoločností, ktorej riadiacou spoločnosťou je britská Ernst & Young Global Limited. Každá členská spoločnosť je nezávislým právnym subjektom. Ernst & Young Global Limited neposkytuje služby priamo klientom. Ďalšie informácie nájdete na našich webových stránkach ey.com.

Príloha:

Pohľad respondentov na to, či je korupcia v podnikateľskej sfére v ich krajine/regióne bežným javom

Tabuľka ďalej uvádza percentuálny podiel respondentov prieskumu, ktorí vnímajú úplatkárstvo/korupciu ako bežný jav v podnikateľskej sfére v ich štáte/regióne. Výsledky sú založené na veľkosti vzorky 50 respondentov za každú krajinu/región, pokiaľ sa neuvádza inak
.

 

Otázka pre respondentov: Sú úplatkárstvo/korupcia vo vašom štáte/regióne v podnikateľskej sfére bežným javom? Údaje nižšie sa týkajú odpovedí „áno“

Poradie 2018

Krajina/región

% 2018

% 2012

Poradie L4L1

Poradie 2012

1

Brazília

96

84

1

2

2

Kolumbia

94

92

2

1

3

Nigéria

90

72

3

7

4

Keňa

88

76

4

5

5

Peru

82

N/A

N/A

N/A

6

Južná Afrika

80

64

5

14

7

Cyprus

80

N/A

N/A

N/A

8

Mexiko

70

60

6

15

9

Ukrajina*

70

84

7

3

10

Argentína

68

68

8

10

11

Taliansko

68

74

9

6

12

Maďarsko

66

58

10

17

13

Slovensko

66

N/A

N/A

N/A

14

Bulharsko

60

N/A

N/A

N/A

15

Česká republika

56

80

11

4

16

Malajzia

56

44

12

20

17

Filipíny

54

N/A

N/A

N/A

18

Grécko

46

68

13

11

19

Portugalsko

46

N/A

N/A

N/A

20

Saudská Arábia

46

N/A

N/A

N/A

21

Izrael*

44

N/A

N/A

N/A

22

Litva

44

N/A

N/A

N/A

23

Indonézia

42

72

14

8

24

India

40

70

15

9

25

Austrália a Nový Zéland **

38

142

162

292

26

Blízky východ

38

44

17

21

27

Čile

34

Celkovo 44 % slovenských respondentov by použilo úplatok s cieľom získať alebo udržať kontrakt v období ekonomického poklesu, celosvetový priemer je 13 %
Osem z desiatich slovenských a šesť z desiatich českých manažérov je pripravených bojovať o zákazky neférovo
66 % slovenských a 56 % českých manažérov sa domnieva, že korupcia je v ich krajine veľmi rozšírená
Iba 32 % slovenských a 26 % českých manažérov považuje kybernetický útok za riziko pre podnikanie, čo je  výrazne pod európskym priemerom

Bratislava 25. apríla 2018 Korupcia vo svojom dôsledku výrazne ovplyvňuje podnikanie, silu ekonomiky i sebavedomie spoločnosti. Problematika korupcie vo verejnom sektore i v každodennom živote sa úzko prelína s fungovaním firiem na trhu, ale aj s mierou korupcie a podvodov vnútri firiem. 15. ročník medzinárodného prieskumu spoločnosti EY Global Fraud Survey zameraného na podvody a korupciu ukazuje, že 36 % respondentov z celého sveta považuje podvody a korupciu za riziko pre svoje podnikanie.

Riziko podvodu považujú respondenti celosvetovo za najzávažnejšie, hneď za rizikami spojenými s vývojom makroekonomického prostredia (42 %) a za zmenami legislatívy upravujúcej podnikanie (43 %). Priemerná hodnota 36 % však ukrýva veľké rozdiely. Zatiaľ čo v rozvinutých krajinách považuje korupciu za problém iba 20 % manažérov, v strednej a východnej Európe je to 47 % a v Latinskej Amerike dokonca 74 % respondentov. V Slovenskej republike je toto číslo oproti priemeru výrazne vyššie, v korupcii vidí vysoké riziko pre podnikanie až 54 % respondentov. Spoločne s Českou republikou, kde hodnota dosahuje 48 %, sa tak v tejto oblasti pohybujú na vrchole rebríčka európskych štátov. Toto číslo dlhodobo neklesá napriek tomu, že regulačné orgány vo svete od roku 2012 udelili firmám za korupciu pokuty vo výške viac ako 11 miliárd amerických dolárov.

„Firmy si riziká korupcie a podvodov a význam etiky a integrity vo svojom podnikaní veľmi dobre uvedomujú. Prieskum EY však ukazuje, že firmy veľmi často nedokážu tento postoj zaviesť do každodenného života,“ hovorí Matej Bošňák, vedúci partner EY na Slovensku.

Rozdiely medzi Českom a Slovenskom sú prekvapivo vysoké

Výročie 25 rokov samostatného fungovania Českej a Slovenskej republiky ponúka vhodnú príležitosť na porovnanie v oblasti vnímania a boja proti korupcii. Rozdiely medzi Českom a Slovenskom v ochote podplácať v biznise sú prekvapivo vysoké. Najmarkantnejším rozdielom je, že s cieľom získať či udržať kontrakt v období ekonomického poklesu je pripravených podplácať 44 % slovenských respondentov. Horší výsledok zaznamenali iba Saudská Arábia (54 %) a Indonézia a Malajzia (46 %). V Českej republike dosahuje táto hodnota 12 %, celosvetový priemer je 13 %.

Niektorú z foriem neetických praktík   (úplatky, drahé darčeky alebo výlety za zábavou) je pripravených využiť až 82 % slovenských a 64 % českých manažérov. Slovensko sa dokonca v tejto kategórii umiestnilo globálne na prvom mieste, a to pred Malajziou (76 %) a Indonéziou (74 %). Priemer pre strednú a východnú Európu je pritom iba 40 %, v západných krajinách dokonca len 29 %.

V ochote poskytnúť obchodným partnerom zábavu ako nástroj na získanie kontraktu sú si Česká a Slovenská republika, naopak, stále veľmi blízke. Túto formu pripúšťa 60 % českých a 66 % slovenských respondentov, v oboch prípadoch teda oveľa viac, než je celosvetový priemer (21 %).

Výrazný rozdiel medzi Českou a Slovenskou republikou panuje aj v znalosti všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Kým dobrú znalosť tohto nariadenia uvádza len 54 % českých respondentov, na Slovensku je to 74 %, čo je šiesty najlepší výsledok. Na opačnom konci rebríčka je napr. Rusko, kde nariadenie poznajú iba 4 % firiem, z krajín EÚ potom Rumunsko s 38 %.

Spoločné pre obe krajiny je aj nedocenenie rizika kyberútokov a ich dôsledkov na podnikanie. V Česku hrozbu kyberútoku ako vysokého rizika pre podnikanie označilo 26 % respondentov, čo je najmenej v Európe. Na Slovensku to bolo stále podpriemerných 32 % respondentov.

Česká republika od roku 2014 vykázala najväčšie zlepšenie zo všetkých skúmaných krajín, Slovensko, naopak, kleslo

O tom, že korupcia je v podnikaní bežne rozšírená, je presvedčených 56 % českých manažérov, čo je stále vysoko nad priemerom sledovaných krajín (38 %). Z krajín strednej a juhovýchodnej Európy sú na tom horšie len Slovensko a Maďarsko (obe krajiny 66 %) a Ukrajina (74 %). Česká republika však zároveň vykázala od roku 2014 najväčšie zlepšenie zo všetkých sledovaných krajín, a to o 13 percentuálnych bodov. Slovensko sa, naopak, v tejto kategórii oproti roku 2014 o 10 percentuálnych bodov zhoršilo.

Zavádzanie a vymáhanie protikorupčných opatrení môže mať v rôznych krajinách odlišné dôsledky. Výsledky ukazujú výrazné zhoršenie v krajinách, ako je Veľká Británia, kde počet respondentov presvedčených, že korupcia je v tuzemskom podnikaní veľmi rozšírená, stúpol zo 14 na 34 %. Obdobné zhoršenie vnímania problematiky korupcie môžeme zaznamenať napr. v Kanade (nárast zo 14 na 30 %) či v Austrálii a na Novom Zélande (zo 14 na 38 %).

Možno podvody vo firmách odhaliť?

V otázke, či sa firma stala obeťou závažného podvodu v posledných dvoch rokoch, dosahujú Česko aj Slovensko prekvapivo dobré výsledky. Evidenciu spáchaného podvodu potvrdzuje iba 6 % českých a 4 % slovenských firiem. Napríklad v Belgicku je to 20 %, v Nemecku a Dánsku 18 % firiem.

„Nízky počet odhalených podvodov v českých a slovenských firmách nie je dôkazom vyššej integrity. Naopak, ukazuje, že naše firmy stále nevedia podvody správne detekovať. Relatívne malé náklady na zavedenie preventívnych a detekčných mechanizmov môžu neskôr firmám ušetriť veľké prostriedky,“  vysvetľuje Tomáš Kafka, partner oddelenia investigatívnych služieb a riešenia sporov spoločnosti EY pro Českú a Slovenskú republiku.

Reakcia firiem – rozdiel medzi vnímaním problému a konkrétnymi opatreniami

Prevažná väčšina firiem (až 97 %) považuje za dôležité postupovať s vysokou mierou integrity a firmám záleží na tom, aby si toho boli vedomí aj ich zákazníci. Podniky zaradené medzi „firmy s najvyššou mierou etiky“ dosahujú o 10 % lepšie ekonomické výsledky ako priemer. V tom sa slovenské firmy nelíšia od svetového trendu, význam integrity uznáva 94 % slovenských respondentov. To výrazne kontrastuje s ochotou podplácať v boji o zákazky. Konkrétne opatrenia však často chýbajú. Systematický prístup k preverovaniu rizík vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov s tretími stranami má iba 40 % slovenských a 28 % českých firiem, oproti celosvetovému priemeru 59 %. Podobne podpriemerné sú aj výsledky v sankcionovaní porušenia pravidiel zo strany zamestnancov. Za porušenie pravidiel sankcionuje zamestnanca len 46 % českých a 50 % slovenských firiem, celosvetovo je to priemerne 57 %.

 

Kompletná správa je k dispozícii na webových stránkach: https://www.ey.com/sk/sk/services/assurance/fraud-investigation---dispute-services

 

O prieskume

15. ročník prieskumu pre EY vykonala globálna výskumná agentúra Ipsos MORI, ktorá od októbra 2017 do januára 2018 uskutočnila v 55 krajinách/regiónoch celého sveta v miestnom jazyku 2 550 telefonických alebo osobných rozhovorov s manažérmi vybraných veľkých spoločností. Do prieskumu boli zaradení vrcholoví manažéri, ktorí majú na starosti boj proti podvodom, t. j. predovšetkým finanční a obchodní riaditelia, vedúci právneho oddelenia a vedúci interného auditu.

O EY

EY patrí medzi najvýznamnejšie celosvetové firmy poskytujúce odborné poradenské služby v oblasti auditu a daňového, transakčného a podnikového poradenstva. Našimi názormi a kvalitou služieb prispievame k budovaniu dôvery v kapitálové trhy a ekonomiky celého sveta. Podporujeme rozvoj popredných lídrov, ktorých spája dôraz na kvalitu poskytovaných služieb vo vzťahu k všetkým zainteresovaným skupinám. V tom je náš hlavný prínos k lepšie fungujúcemu svetu pre našich ľudí, klientov a širšiu komunitu.

Označenie EY sa vzťahuje na celosvetovú organizáciu spoločností, ktorej riadiacou spoločnosťou je britská Ernst & Young Global Limited. Každá členská spoločnosť je nezávislým právnym subjektom. Ernst & Young Global Limited neposkytuje služby priamo klientom. Ďalšie informácie nájdete na našich webových stránkach ey.com.

Príloha:

Pohľad respondentov na to, či je korupcia v podnikateľskej sfére v ich krajine/regióne bežným javom

Tabuľka ďalej uvádza percentuálny podiel respondentov prieskumu, ktorí vnímajú úplatkárstvo/korupciu ako bežný jav v podnikateľskej sfére v ich štáte/regióne. Výsledky sú založené na veľkosti vzorky 50 respondentov za každú krajinu/región, pokiaľ sa neuvádza inak
.

 

Otázka pre respondentov: Sú úplatkárstvo/korupcia vo vašom štáte/regióne v podnikateľskej sfére bežným javom? Údaje nižšie sa týkajú odpovedí „áno“

Poradie 2018

Krajina/región

% 2018

% 2012

Poradie L4L1

Poradie 2012

1

Brazília

96

84

1

2

2

Kolumbia

94

92

2

1

3

Nigéria

90

72

3

7

4

Keňa

88

76

4

5

5

Peru

82

N/A

N/A

N/A

6

Južná Afrika

80

64

5

14

7

Cyprus

80

N/A

N/A

N/A

8

Mexiko

70

60

6

15

9

Ukrajina*

70

84

7

3

10

Argentína

68

68

8

10

11

Taliansko

68

74

9

6

12

Maďarsko

66

58

10

17

13

Slovensko

66

N/A

N/A

N/A

14

Bulharsko

60

N/A

N/A

N/A

15

Česká republika

56

80

11

4

16

Malajzia

56

44

12

20

17

Filipíny

54

N/A

N/A

N/A

18

Grécko

46

68

13

11

19

Portugalsko

46

N/A

N/A

N/A

20

Saudská Arábia

46

N/A

N/A

N/A

21

Izrael*

44

N/A

N/A

N/A

22

Litva

44

N/A

N/A

N/A

23

Indonézia

42

72

14

8

24

India

40

70

15

9

25

Austrália a Nový Zéland **

38

142

162

292

26

Blízky východ

38

44

17

21

27

Čile

34

24

18

25

28

Rumunsko

34

30

19

24

29

Spojené kráľovstvo

34

14

20

30

30

Turecko

32

52

21

18

31

Kanada

30

14

22

31

32

Rusko

28

48

23

19

33

Španielsko

22

34

24

23

34

Belgicko

20

10

25

37

35

Francúzsko

20

16

26

28

36

Poľsko

20

20

27

26

37

Južná Kórea

18

N/A

N/A

N/A

38

Luxembursko

18

N/A

N/A

N/A

39

USA

18

14

28

32

40

Čína (pevninová)

16

143

293

363

41

Hongkong

14

42

Japonsko

12

14

30

33

43

Írsko

10

14

31

34

44

Nórsko

10

14

32

35

45

Singapur

10

4

33

39

46

Rakúsko

6

20

34

27

47

Dánsko

6

N/A

N/A

N/A

48

Holandsko

6

6

35

38

49

Taiwan

6

N/A

N/A

N/A

50

Fínsko

4

N/A

N/A

N/A

51

Švédsko

4

4

36

40

52

Švajčiarsko

2

0

37

42

53

Nemecko

2

2

38

41

Zdroj: Medzinárodný prieskum EY o podvodoch a korupcii 2018 Integrity in the spotlight – The future of compliance

Tabuľka uvádza percentuálny podiel súhlasných reakcií na tvrdenie v záhlaví.

1L4L = Like for Like – krajiny/regióny, ktoré sa zúčastnili na prieskume v rokoch 2012 a 2018

2V roku 2012 sa na prieskume zúčastnila len Austrália.

3V roku 2012 sa výsledky za (pevninovú) Čínu a Hongkong uvádzali spoločne.

*Ukrajina a Izrael 25 respondentov

**Austrália 40 respondentov, Nový Zéland 10 respondentov