Informačné technológie

 • Share

S klientmi spolupracujeme na projektoch, ktoré sa zameriavajú na riadenie rizík súvisiacich s funkciou IT a na zvyšovanie výkonnosti.

 • Poradenské služby v oblasti IT: pomáhame IT zvýšiť pridanú hodnotu

  Podstatou úspechu našich poradenských projektov je, že neriešia zvýšenie výkonnosti IT izolovane, ale komplexne v úzkej nadväznosti na celopodnikovú agendu. Spolupracujeme priamo s riaditeľmi IT a inými pracovníkmi na vybudovaní efektívnejšej organizácie v oblasti IT, ktorá je východiskom pre zvýšenie výkonnosti celopodnikových procesov a efektívnejšiu podporu a realizáciu transformačných zmien.

  • Transformácia IT
   V rámci týchto projektov spolupracujeme s oddeleniami IT na meraní a zvýšení ich produktivity s cieľom zvýšiť celkovú návratnosť finančných prostriedkov vynaložených na informačné technológie. Naše poradenské služby sa zameriavajú na riadenie dopytu (demand management), sourcing a outsourcing v oblasti IT, optimalizáciu a konsolidáciu aplikácií a infraštruktúry, ako aj na architektúru riešení.
  • Asistencia pri zavádzaní technológií
   Pomáhame klientom transformovať ich podnikanie pomocou informačných technológií. Odborný potenciál našej firmy v prevádzkovo-ekonomickej oblasti a v oblasti IT nám umožňuje poskytovať klientom efektívnu podporu pri implementácii softvérových systémov v týchto oblastiach: finančná funkcia, dodávateľsko-odberateľský reťazec, riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM), ľudské zdroje (HR), riadenie rizík a dodržiavanie právnych požiadaviek (compliance).
  • Poradenstvo súvisiace s významnými projektmi a programami
   Zúčastňujeme sa na rozsiahlych transformáciách v oblasti IT vrátane tých, ktoré zahŕňajú kľúčové systémy ERP (Enterprise Resource Planning – podnikové plánovanie zdrojov). Našou úlohou je klientovi pomôcť s riadením transformačného programu vrátane riadenia nezávislých dodávateľov.
 • Služby riadenia rizík v oblasti IT: pomáhame IT riadiť riziká

  Naši odborníci na riadenie rizík a previerky v oblasti informačných technológií pomáhajú klientom určiť vhodné postupy pri riadení rizík IT tak, aby boli v súlade s ich podnikateľskou stratégiou.

  Naše poradenské služby sa opierajú o výnimočné odborné znalosti informačných systémov a technológií a riadenia rizík v oblasti IT získaných v rámci našej globálnej organizácie a zahŕňajú:

  • Podporu kontrolných mechanizmov v oblasti IT
   Tieto poradenské služby sa zameriavajú na návrh, implementáciu a optimalizáciu kontrolných mechanizmov s cieľom znížiť riziká, ktorým je klient vystavený v súvislosti s používanými aplikáciami, infraštruktúrou a údajmi. Informačná bezpečnosť predstavuje hlavnú oblasť, na ktorú sa treba v súčasnom prostredí mobilných technológií, sociálnych médií a cloud computingu zamerať.
  • Transformácia rizík v oblasti IT
   Naše poradenské služby pomáhajú klientom identifikovať kľúčové riziká, navrhnúť rámce ich riadenia a zdokonaliť efektivitu a účinnosť riadenia informačných rizík.
  • Previerky v oblasti IT
   Vďaka nášmu nezávislému postaveniu, schopnostiam a skúsenostiam, ktoré máme pri vykonávaní previerok, klienti získajú objektívny pohľad na prostredie ich rizík v oblasti IT a spoľahlivý prehľad o zavedených kontrolných mechanizmoch.

Výhodou našich poradenských služieb je, že sa náš odborný potenciál v oblasti informačných technológií môže pri realizácii konkrétnych poradenských projektov oprieť o naše znalosti, zručnosti a skúsenosti s prevádzkovým a projektovým riadením a riadením zmien. Naši poradcovia sa špecializujú na tieto štyri kľúčové kompetencie:

 • zmeny v oblasti ľudských zdrojov a organizačné zmeny,
 • poradenstvo v oblasti IT,
 • strategické riadenie,
 • projektové riadenie.